పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : పితృజన స్తుతి (క్షేమ కరం)

  1
రయ నాచార్యుండు రతత్త్వరూపంబు-
దండ్రి దలంపఁగ ధాతరూపు;
రూపింప భ్రాత మరుత్పతి రూపంబు-
దెలియంగఁ దల్లి భూదేవిరూపు;
గిని కరుణరూపు; భావంబు ధర్మ స్వ-
రూపంబు దా నర్థిరూపు మొదల
భ్యాగతుఁడు మున్న గ్ని దేవునిరూపు-
ర్వభూతములుఁ గేవుని రూపు;

  2
గాన తండ్రి వేగ డు నార్తులగు పితృ
నులమైన మమ్ముఁ ల్లఁ జూచి
భయంబు వాపి నిరుపమం బగు తపో
హిమచేత మెఱసి నుపవయ్య!

  3
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత షష్ఠ స్కంధ అంతర్గత పితృజన స్తుతి (క్షేమ కరం)