పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : దిక్పాలకాదుల దేవదేవు స్తుతి (కార్యసిద్ధి ప్రదం)

  1
"పంచమహాభూత రినిర్మితంబైన-
ముజ్జగంబుల కెల్ల నొజ్జ యైన
బ్రహ్మయు నేమును రఁగ నందఱుఁ గూడి-
యెవ్వనికై పూజలిత్తు మెపుడు
ట్టి సర్వేశ్వరుం డాగమ వినుతుండు-
ర్వాత్మకుఁడు మాకు రణ మగును
తిపూర్ణకాము నహంకారదూరుని-
ముని శాంతునిఁ గృపాస్పదుని గురుని

  2
మాని యన్యుని సేవింపఁ బూనునట్టి
పటశీలుని నతి పాపర్మబుద్ధి
శుక వాలంబు పట్టుక తరాబ్ధి
రియఁ జూచుట గాదె? తాఁ దామసమున.

  3
కమయంబునన్ వసుధ నోడగఁ జేసి తనర్చు కొమ్మునన్
లక యంటఁగట్టి మనుల్లభుఁ గాచిన మత్స్యమూర్తి స
మ్మమున మమ్ము బ్రోచు ననుమానము మానఁగ వృత్రుచేతి యా
దొలగించి నేఁడు సురపాలుర పాలిటి భాగ్య దైవమై.

  4
రంతు చేయుచు వాతధూత కరాళ భంగుర భంగ దు
ర్దాం సంతత సాగరోదక ల్ప మొంది వసించు బ
మ్మంవానిని బొడ్డుఁదమ్మిని నాఁచి కాచిన నేర్పరిం
తంవాఁ డనరాని యొంటరి యాదరించు మముం గృపన్.

  5
దేవతలమైన మే మిట్టి దేవదేవు
ర్వలోక శరణ్యుని రణు చొచ్చి
లితమైనట్టి వీని యాదలఁ బాసి
మీఱి శుభములఁ జేకొనువా మిపుడు."

  6
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత షష్ఠ స్కంధ అంతర్గత దిక్పాలకాదుల దేవదేవు స్తుతి (కార్యసిద్ధి ప్రదం)