పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : :: విష్ణు స్తుతులు::
అదితి కృత హరి స్తుతి (శుభ కరము)

  1
జ్ఞేశ! విశ్వంభరాచ్యుత! శ్రవణ మం-
ళనామధేయ! లోస్వరూప!
యాపన్న భక్త జనార్తి విఖండన!-
దీనలోకాధార! తీర్థపాద!
విశ్వోద్భవస్థితి విలయకారణభూత!-
సంతతానంద! శశ్వద్విలాస!
యాయువు దేహంబు నుపమ లక్ష్మియు-
సుధయు దివముఁ ద్రిర్గములును

  2
వైదికజ్ఞాన యుక్తియు వైరిజయము
నిన్నుఁ గొలువని నరులకు నెఱయఁ గలదె
వినుతమందార! గుణహార! వేదసార!
ప్రణత వత్సల! పద్మాక్ష! రమపురుష!

  3
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత అష్టమ స్కంధ అంతర్గత అదితి కృత హరి స్తుతి (శుభ కరము)


ఋత్వికుల విష్ణు స్తుతి (క్షమా ప్రార్థన)