పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : స్కంధాద్యంత రామ ప్రార్థనలు (జయ కరములు)

  1
రాజీవపత్రలోచన!
రాజేంద్ర కిరీట ఘటిత త్న మరీచి
భ్రాజితపాదాంభోరుహ!
భూనమందార! నిత్యపుణ్యవిచారా!

  2
నుపమగుణహారా! న్యమా నారివీరా!
వినుతవిహారా! జానకీ చిత్త చోరా!
నుజ ఘన సమీరా! దానవశ్రీ విదారా!
కలుష కఠోరా! కంధి గర్వాపహారా!

  3
శ్రీద్భక్త చకోరక
సో! వివేకాభిరామ! సురవినుత గుణ
స్తో! నిరలంకృతాసుర
రామా సీమంతసీమ! రాఘవరామా!

  4
రా! గుణాభిరామ! దినరాజకులాంబుధిసోమ! తోయద
శ్యా! దశాననప్రబలసైన్యవిరామ! సురారిగోత్రసు
త్రా! సుబాహుబాహుబలర్ప తమఃపటుతీవ్రధామ! ని
ష్కా! కుభృల్లలామ! కఱకంఠసతీనుతనామ! రాఘవా!

  5
రేంద్రసుతవిదారణ!
లాప్తతనూజరాజ్యకారణ! భవసం
సదినేశ్వర! రాజో
త్త! దైవతసార్వభౌమ! శరథరామా!

  6
నిరుపమగుణజాలా! నిర్మలానందలోలా!
దురితఘనసమీరా! దుష్టదైత్యప్రహారా!
ధిమదవిశోషా! చారుసద్భక్తపోషా!
సిజదళనేత్రా! జ్జనస్తోత్రపాత్రా!

  7
శ్రీహిత వినుత దివిజ
స్తో! యశస్సీమ! రాజసోమ! సుమేరు
స్థే! వినిర్జితభార్గవ
రా! దశాననవిరామ! ఘుకులరామా!

  8
కసుతా మనో విమల సారస కోమల చంచరీక! చం
శరదిందు కుంద హర తార మరాళ పటీర చంద్రికా
వినుత యశోవిశాల! రఘువీర! దరస్మిత పద్మపత్ర లో
! నిటలాంబకప్రకటచాపవిఖండన! వంశమండనా!

  9
మపావన! విశ్వభావన! బాంధవప్రకరావనా!
ధిశోషణ! సత్యభాషణ! త్కృపామయ భూషణా!
దురితతారణ! సృష్టికారణ! దుష్టలోక విదారణా!
ణిపాలన! ధర్మశీలన! దైత్యమర్దన ఖేలనా!

  10
దివిజగణశరణ్యా! దీపితానంతపుణ్యా!
ప్రవిమల గుణజాలా! క్తలోకానుపాలా!
తిమిర దినేశా! భానుకోటిప్రకాశా!
కులయహితకారీ! ఘోరదైత్యప్రహారీ!

  11
శ్రీ విలసితధరణీతన
యాదన సరోజ వాసరాధిప! సిత రా
జీదళనయన! నిఖిల ధ
రార నుత సుగుణధామ! రాఘవరామా!

  12
సవచో విలాస! గుణసాగర! సాగర మేఖలా మహీ
ణ ధురంధరప్రకట వ్య భుజాభుజగేంద్ర! రాజశే
! ఖర దూషణప్రముఖ గాఢ తమఃపటలప్రచండభా
స్క! కఱకంఠ కార్ముక విఖండన ఖేలన! భక్తపాలనా!

  13
విదళిత సారంగా!
సదయాపాంగ! భక్త లధితరంగా!
దురితధ్వాంత పతంగా!
జనకసుతానుషంగ! ననిధి భంగా!

  14
సువిమత విదారీ! సుందరీ శంబరారీ!
సవినుత సూరీ! ర్వలోకోపకారీ!
నిరుపమగుణ హారీ! నిర్మలానందకారీ!
గురుసమర విహారీ! ఘోరదైత్యప్రహారీ!

  15
శ్రీ ద్విఖ్యాతి లతా
క్రామిత రోదోంతరాళ! మనీయ మహా
జీమూత తులిత దేహ
శ్యాల రుచిజాల! రామచంద్రనృపాలా!

  16
రాజీవసదృశలోచన!
రాజీవభవాది దేవరాజి వినుత! వి
బ్రాజితకీర్తిలతావృత
రాజీవభవాండ భాండ! ఘుకులతిలకా!

  17
ణిదుహితృరంతా! ర్మమార్గానుగంతా!
నిరుపమనయవంతా! నిర్జరారాతిహంతా!
గురుబుధసుఖకర్తా! కుంభినీచక్రభర్తా!
సుభయపరిహర్తా! సూరిచేతోవిహర్తా!

  18
పటుచాపఖండన! మహాద్భుతవిక్రమశౌర్యభండనా!
నిధిగర్వభంజన! రసాతనయాహృదయాబ్జరంజనా!
రుచరసైన్యపాలన! సుధాంధసమౌనిమనోజ్ఞఖేలనా!
సిజగర్భసన్నుత! నిశాచరసంహర! త్రైజగన్నుతా!

  19
శ్రీన్నామ! పయోద
శ్యా! ధరాభృల్లలామ! గదభిరామా!
రామాజనకామ! మహో
ద్ధా! గుణస్తోమధామ! శరథరామా!

  20
రాజేంద్ర! దైత్యదానవ
రామహాగహన దహన! రాజస్తుత్యా!
రాజావతంస! మానిత
రాధరార్చిత! గుణాఢ్య! రాఘవరామా!

  21
దివిజరిపువిదారీ! దేవలోకోపకారీ!
భునభరనివారీ! పుణ్యరక్షానుసారీ!
ప్రవిమలశుభమూర్తీ! బంధుపోషప్రవర్తీ!
ళబహుళకీర్తీ! ర్మనిత్యానువర్తీ!

  22
శ్రీరాజిత! మునిపూజిత!
వారిధి గర్వాతిరేక వారణ బాణా!
సూరిత్రాణ! మహోజ్జ్వల
సాయశస్సాంద్ర! రామచంద్ర నరేంద్రా!

  23
కసుతాహృచ్చోరా!
కవచోలబ్ధవిపిన శైలవిహారా!
కామితమందారా!
కాది మహీశ్వరాతియసంచారా!

  24
దవనవిహారీ! త్రులోకప్రహారీ!
సుగుణవనవిహారీ! సుందరీమానహారీ!
వితకలుషపోషీ! వీరవిద్యాభిలాషీ!
స్వగురుహృదయతోషీ! ర్వదా సత్యభాషీ!

  25
శ్రీకంఠచాప ఖండన!
పాకారిప్రముఖ వినుత భండన! విలస
త్కాకుత్థ్సవంశమండన!
రాకేందు యశోవిశాల! రామనృపాలా!

  26
కులయరక్షాతత్పర!
కులయదళ నీలవర్ణ కోమలదేహా!
కులయనాథ శిరోమణి!
కులయజన వినుత విమలగుణ సంఘాతా!

  27
సిజనిభ హస్తా! ర్వలోక ప్రశస్తా!
నిరుపమ శుభమూర్తీ! నిర్మలారూఢ కీర్తీ!
హృదయ విదారీ! క్తలోకోపకారీ!
గురు బుధజన తోషీ! ఘోరదైతేయ శోషీ!

  28
శ్రీర! పరిశోషిత ర
త్నార! కమనీయగుణగణాకర! కారు
ణ్యార! భీకరశర ధా
రాకంపితదానవేంద్ర! రామనరేంద్రా!

  29
మారీచభూరిమాయా
నీరంధ్రమహాంధకారనీరేజహితా!
క్ష్మామణవినుతపాదాం
భోరుహ! మహితావతార! పుణ్యవిచారా!

  30
ధిమదవిరామా! ర్వలోకాభిరామా!
సురిపువిషభీమా! సుందరీలోకకామా!
ణివరలలామా! తాపసస్తోత్రసీమా!
సురుచిరగుణధామా! సూర్యవంశాబ్ధిసోమా!

  31
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత అంతర్గత స్కంధాద్యంత రామ ప్రార్థనలు (జయ కరములు)