పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : సింగయకృత షష్ఠ్యంతములు (సంకల్ప సిద్ధికరం)

  1
శ్రీతికి మత్పతికి నుత
గోతికిఁ ద్రిలోకపతికి గురుజనబుధ సం
తా నివారణ మతికిని
బ్రాపితసనకాది తతికి హుతర ధృతికిన్,

  2
రికి గురు కలుషకుంజర
రికి బలాభీలహరికి నంతస్థ్సిత గ
హ్వరికి నరహరికి రక్షిత
రికిఁ గరాగ్రస్థగిరికి నతరకిరికిన్.

  3
గుణికి సమాశ్రిత చింతా
ణికి మహేంద్రాది దివిజమండల చూడా
ణికిఁ బ్రకల్పితశయ్యా
ణికి నురోభాగ కౌస్తుప్రియమణికిన్,

  4
కంసాసుర సంహారున
కంసాంచిత కర్ణకుండ లాభరణునకున్
హింసాపర పరమస్తక
మాంకరాళిత గదాభిత హస్తునకున్.

  5
యోగిమాన సాంతః
ణ సుధాంభోధి భావల్లోల లస
త్పతత్త్వశేషశాయికిఁ
జిదాయికి సకలభక్తచింతామణికిన్

  6
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత షష్ఠ స్కంధ అంతర్గత సింగయకృత షష్ఠ్యంతములు (సంకల్ప సిద్ధికరం)