పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : ::కృష్ణ స్తుతులు::
అక్రూరుడు రామకృష్ణుల పొగడుట (భవపాశ హరం)

  1
"అనుచరులుఁ దానుఁ గంసుఁడు

నియెన్ మీచేత జమునిదనంబునకున్

నులార! మీ బలంబున

నొరఁగ యాదవకులంబు నుద్ధృత మయ్యెన్.

  2
మహాత్ములార! మీరు విశ్వాదిపురుషులరు, విశ్వకారణులరు, విశ్వమయులరగుట మీకుఁ గార్యకారణంబులు లే; వధరింపుము. పరమేశ్వరా! నీవు రజోగుణంబున నఖిలంబు సృజియించి కారణరూపంబునఁ దదనుప్రవిష్టుండవై కృతదృష్టకార్యరూప ప్రపంచాకారంబున దీపించుచుందువు; కార్యరూప చరాచర దేహంబులకుం గారణంబులైన భూప్రముఖంబు లనుగతంబులైనఁ గార్యరూప దేహంబులునై ప్రకాశించు చందంబున నొక్కండవుఁ గారణరహితుండవు నాత్మతంత్రుండవునై యుండియు విశ్వాకారంబునఁ బెక్కగుదువు సృష్టి స్థితి లయంబులఁ జేయుచుండియును విజ్ఞానమూర్తి వగుటం బరిభ్రాంతుండైన జీవుని భంగి గుణకర్మబద్ధుండవు కావు; కావున సిద్ధంబు తన్నిమిత్తంబున బంధహేతువు సిద్ధింపదు.

  3
రఁగ జీవునికైన బంధమోక్షము లంట-

వంటునే పరతత్వమైన నిన్ను

నంటునే యీశ! దేహాద్యుపాధులు నని-

ర్వచనీయములుగాన రుస నీకు

న్మంబు జన్మసంశ్రయ భేదమును లేదు-

కావున బంధమోక్షములు లేవు;

ణుతింప ని న్నులూలబద్ధుఁ డనుటయు-

హిముక్తుఁ డనుటయు స్మదీయ

  4
బాలబుద్ధిఁ గాదె? పాషండ ముఖర మా

ర్గములచేత నీ జద్ధితార్థ

మైన వేదమార్గ డఁగిపో వచ్చిన

వతరించి నిలుపు దంబుజాక్ష.

  5
నీవు ధరణిభారము

మానిచి రక్కసుల నెల్ల ర్దించుటకై

యాకదుందుభి యింటను

మాక జన్మించితివి సమంచితకీర్తిన్.

  6
త్రిగత్పావన పాదతోయములచే దీపించి వేదామర

ద్విముఖ్యాకృతివైన నీవు కరుణన్ విచ్చేయుటం జేసి మా

నిగేహంబులు ధన్యతం దనరెఁ బో; ని న్నార్యు లర్చింపఁగా

జితత్వంబులు వారి కిత్తు వనుకంపాయత్త చిత్తుండవై.

  7
పుణ్యాతిశయప్రభావముననో యీజన్మమం దిక్కడన్

నీపాదంబులు గంటి నిన్నెఱిఁగితిన్ నీవుం గృపాళుండవై

నాపైనర్మిలిఁజేసి మాన్పఁ గదవే నానా ధనాగార కాం

తాపుత్రాదులతోడి బంధనము భక్తవ్రాతచింతామణీ!"

  8
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత దశమస్కంధ పూర్వభాగ అంతర్గత అక్రూరుడు రామకృష్ణుల పొగడుట (భవపాశ హరం) అను నుతి