పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

స్తుతులు స్తోత్రాలు : ఉద్దవుని కృష్ణ స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం)

  1
జ్ఞామున నుద్ధవుఁడు దన
మాసమున నెఱిఁగి శ్రీరమాధిప! హరి! యో
దీజనకల్పభూజ! సు
ధీనాయక! మాకు నీవె దిక్కని పొగడెన్‌.

  2
ఇతి బమ్మెఱ పోతనామాత్య కృత శ్రీమత్తెలుగు భాగవత ఏకాదశ స్కంధ అంతర్గత ఉద్దవుని కృష్ణ స్తుతి (జ్ఞాన ప్రదం)