<<మహాకవి కరుణశ్రీ వారి షష్ఠ స్కంధ ప్రవేశిక
మహాకవి కరుణశ్రీ వారి అష్టమ స్కంధ ప్రవేశిక >>

తితిదే వారి పోతన భాగవతము గ్రంథమునందు మహాకవి కరుణశ్రీ వారి సప్తమ స్కంధ ప్రవేశిక ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.