<<మహాకవి కరుణశ్రీ వారి చతుర్థ స్కంధ ప్రవేశిక
మహాకవి కరుణశ్రీ వారి షష్ఠ స్కంధ ప్రవేశిక >>

తితిదే వారి పోతన భాగవతము గ్రంథమునందు మహాకవి కరుణశ్రీ వారి పంచమ స్కంధాల ప్రవేశిక ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.