<<నండూరి రామకృష్ణాచార్య గారు వ్రాసిన మున్నుడి
మహాకవి కరుణశ్రీ వారి తృతీయ స్కంధ ప్రవేశిక >>

తితిదే వారి పోతన భాగవతము గ్రంథమునందు మహాకవి కరుణశ్రీ వారి ద్వితీయ స్కంధ ప్రవేశిక ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.