<<మహాకవి కరుణశ్రీ వారి ఏకాదశ స్కంధ ప్రవేశిక
వెనుక అట్ట పై పరిచయం >>

తితిదే వారి పోతన భాగవతము గ్రంథమునందు మహాకవి కరుణశ్రీ వారి ద్వాదశ స్కంధ ప్రవేశిక ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.