<<మహాకవి కరుణశ్రీ వారి దశమ స్కంధ పూర్వ భాగ ప్రవేశిక
మహాకవి కరుణశ్రీ వారి ఏకాదశ స్కంధ ప్రవేశిక >>

తితిదే వారి పోతన భాగవతము గ్రంథమునందు మహాకవి కరుణశ్రీ వారి దశమ స్కంధ ఉత్తర భాగ ప్రవేశిక ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.