<<కార్యనిర్వహణాధికారి వారి ముందు మాట
మహాకవి కరుణశ్రీ వారి ద్వితీయ స్కంధ ప్రవేశిక >>

తితిదే వారి పోతన భాగవతము గ్రంథమునందు నండూరి రామకృష్ణాచార్య గారు వ్రాసిన మున్నుడి ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.