<<వెనుక అట్ట పై పరిచయం
నండూరి రామకృష్ణాచార్య గారు వ్రాసిన మున్నుడి >>

తితిదే వారి పోతన భాగవతము గ్రంథమునందు కార్యనిర్వహణాధికారి వారి ముందు మాట ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.