<< రాసక్రీడాభివర్ణన
             పంచకోశ వివరణము >>

శ్రీ పాలపర్తి నాగేశ్వర్లు శాస్త్రులు వారి శ్రీమదాంధ్రభాగవతము గ్రంథమునందలి మూలాధార చక్రాది వివరణ ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.