<< స్త్రీల జాతాదులు వివరణ
              మూలాధార చక్రాది వివరణ >>

శ్రీ పాలపర్తి నాగేశ్వర్లు శాస్త్రులు వారి శ్రీమదాంధ్రభాగవతము గ్రంథమునందలి రాసక్రీడాభివర్ణన ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.