<< పంచకోశ వివరణము
              రాసక్రీడాభివర్ణన >>

శ్రీ పాలపర్తి నాగేశ్వర్లు శాస్త్రులు వారి శ్రీమదాంధ్రభాగవతము గ్రంథమునందలి స్త్రీల జాతాదులు వివరణ ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.