<< మూలాధార చక్రాది వివరణ
             స్త్రీల జాతాదులు వివరణ >>

శ్రీ పాలపర్తి నాగేశ్వర్లు శాస్త్రులు వారి శ్రీమదాంధ్రభాగవతము గ్రంథమునందలి పంచకోశ వివరణము ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.