<< మూలాధార చక్రాది వివరణ
             స్త్రీల జాతాదులు వివరణ >>

శ్రీ పాలపర్తి నాగేశ్వర్లు శాస్త్రులు వారి శ్రీమదాంధ్రభాగవతము గ్రంథమునందలి పంచకోశ వివరణము [పుట 366 - (1176. సీ.. నరనాథవిను, , , పద్యంక్రింద)] ఉల్లేఖనం ఇక్కడ ఆస్వాదించగలరు.