అకారాది - అనుక్రమణిక


.| ప్ర.| పద్యం పేరు.| పద్యసంఖ్య.| స్కంధము| ఘట్టం
|-| |
| అ ట్లగుటం జేసి నీవును | 10.2-1126-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వసుదేవుని గ్రతువు
.| | అ ట్లతం డరిగిన నా రెండవ బ్రాహ్మణునిం| 10.2-474-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నృగోపాఖ్యానంబు
.| | అ ట్లా నృపసత్తమ మత్తకాశినులొండొరుల| 10.2-1172-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సుభద్రా పరిణయంబు
.| | అ త్తఱిఁ గోటర యను బాణ జనయిత్రి| 10.2-424-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
.| | అ మ్మణి యాదవ విభునకు| 10.2-53-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శమంతకమణి పొందుట
.| | అ మ్మహాత్మునివలన సకల| 10.2-995-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| గురుప్రశంస చేయుట
.| | అ మ్మునీశ్వరులకు నానకదుందుభి| 10.2-1123-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వసుదేవుని గ్రతువు
.| | అ య్యవరరంబునం బ్రద్ముమ్నుండు| 10.2-850-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అ య్యవసరంబున| 10.1-108-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దేవకి కృష్ణుని కనుట
.| | | 10.1-1170-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కేశిని సంహారము
.| | | 10.1-139-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
.| | | 10.1-1383-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంససోదరుల వధ
.| | | 10.1-196-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జలక మాడించుట
.| | | 10.1-475-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అఘాసుర వధ
.| | | 10.1-497-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| చల్దు లారగించుట
.| | | 10.2-391-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బాణాసురునితో యుద్ధంబు
.| | | 10.2-843-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
.| | | 10.2-856-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | | 10.2-899-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
.| | | 10.2-921-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| దంతవక్త్రుని వధించుట
.| | అ య్యవసరంబున ననుచరసమేతులైన| 10.1-88-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మాదుల స్తుతి
.| | అ య్యవసరంబున నేనుం| 10.2-1096-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
.| | అ య్యవసరంబున మాగధుండు| 10.1-1543-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని సంవాదము
.| | అ య్యవసరంబున విశ్వరూపుం డగు| 10.1-58-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యోగమాయ నాఙ్ఞాపించుట
.| | అ య్యవసరంబున శ్రీదామ నామధేయుం| 10.1-611-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ధేనుకాసుర వధ
.| | అ య్యవసరంబున సాల్వుండు| 10.2-866-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అ య్యవసరంబునఁ గృష్ణుండు| 10.2-746-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజ బంధ మోక్షంబు
.| | అ య్యవసరంబునఁ గృష్ణుండు దర్పించి| 10.1-1115-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| సర్పరూపి శాపవిమోచనము
.| | అ య్యవసరంబునం గంససంహారి| 10.2-186-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసురుని వధించుట
.| | అ వ్విధంబంతయు నెఱింగి| 10.2-1303-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| విప్రుని ఘనశోకంబు
.| | అ వ్విప్రుండు సనుదెంచిన కార్యంబు| 10.2-1012-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| అటుకు లారగించుట
.| | అకట దిక్కులకెల్ల దిక్కైన మాకు| 6-339-తే.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అకటా నమ్మితిమేము| 10.1-988-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల దీనాలాపములు
.| | అకలంకులు బాలురు గని| 10.1-441-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బకాసుర వధ
.| | అకుటిలభక్తిఁగేశవసమర్పణబుద్ధిఁ| 3-401-చ.| తృతీయ స్కంధము| స్వాయంభువు జన్మంబు
.| | అకృతఙ్ఞుఁడనై విడిచితిఁ| 6-138-క.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అక్క తల్లి చెల్లలాత్మజ యెక్కిన| 9-582-ఆ.| నవమ స్కంధము| యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
.| | అక్కట ఘోరదుష్కృతమహానలకీలలు| 6-137-ఉ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అక్కట తల్లిఁబాసి హరిణార్భక| 5.1-103-ఉ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| భరతుండు వనంబుఁ జనుట
.| | అక్కట తల్లిదండ్రులు గృహంబున లేరు| 1-325-ఉ.| ప్రథమ స్కంధము| ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
.| | అక్కట బంధులున్ మగలు నన్నలు| 10.1-1053-ఉ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల విరహపు మొరలు
.| | అక్కట మానుషజన్మము| 5.1-176-క.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
.| | అక్కట యేనింద్రియములచేఁగట్టంగఁ| 5.1-21-సీ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| వనంబునకుఁ జనుట
.| | అక్కట రామకృష్ణులు మహాత్ములు| 10.2-86-ఉ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
.| | అక్కట వచ్చి పెద్దతడవయ్యెను| 9-468-ఉ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అక్కట వానఁ దోగి వ్రజ మాకుల మయ్యెఁ| 10.1-906-ఉ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పాషాణ సలిల వర్షంబు
.| | అక్కట పుత్త్రశోకజనితాకులభార| 1-164-ఉ.| ప్రథమ స్కంధము| అశ్వత్థామని తెచ్చుట
.| | అక్కడఁ గాశిలో నా రాజు మందిరాం| 10.2-527-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కాశీరాజు వధ
.| | అక్కడక్కడఁబూర్వంబునందు లేని| 4-506-తే.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | అక్కాచెల్లెండ్రయ్యును| 8-470-క.| అష్టమ స్కంధము| దితి కశ్యపుల సంభాషణ
.| | అక్రూరత్వముతోడ నీవు మనఁగా| 10.1-1158-శా.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
.| | అక్రూరుఁడు దదనుజులు| 10.2-864-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అక్రూరుం డని పేరుపెట్టుకొని| 10.1-1218-శా.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వ్రేతలు కలగుట
.| | అక్రూరులైన జనుల నవక్రగతింగాచు| 10.1-1204-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూరుడు బలకృష్ణుల గనుట
.| | అక్షీణ కనకసన్నిభ పక్షయుగోద్భూత| 10.1-704-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాళియుని పూర్వకథ
.| | అక్షీణోగ్రతపంబు| 7-223-శా.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అఖిల జంతువులకు నాత్మవల్లభమైన| 10.1-592-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
.| | అఖిల జనుల కెల్ల నానందజనకమై | 10.2-818-ఆ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
.| | అఖిల భూతముల దేహాంతస్థమగునాత్మ| 6-201-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
.| | అఖిల భూతములందునాత్మరూపంబున| 2-36-సీ.| ద్వితీయ స్కంధము| సృష్టి క్రమంబు
.| | అఖిల రూపముల్ దనరూపమైనవాఁడు| 8-87.1-తే.| అష్టమ స్కంధము| గజేంద్రుని దీనాలాపములు
.| | అఖిల వార్తలు| 1-323-తే.| ప్రథమ స్కంధము| ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
.| | అఖిలకర్మంబులకధినాథుఁడవు నీవ| 8-680-సీ.| అష్టమ స్కంధము| బలియఙ్ఞమును విస్తరించుట
.| | అఖిలగుణాశ్రయుఁడగు హరి| 9-138-క.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అఖిలజగత్కల్పనాటోపములకుఁ| 3-407-సీ.| తృతీయ స్కంధము| వరాహావతారంబు
.| | అఖిలదుఃఖైకసంహారాది కారణం| 6-440-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అఖిలమెఱిఁగిన కశ్యపునంతవాని| 6-512-తే.| షష్ఠ స్కంధము| మరుద్గణంబుల జన్మంబు
.| | అఖిలలోకములకు హరి దైవతము చూడ| 7-454-ఆ.| సప్తమ స్కంధము| ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
.| | అఖిలలోకేశ సర్వేశ యభవ నీవు| 11-85-తే.| ఏకాదశ స్కంధము| వైకుంఠం మరలఁ గోరుట
.| | అఖిలలోకైకపతివి దయార్ధ్రమతివి | 10.2-610-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నారదుని ద్వార కాగమనంబు
.| | అఖిలాత్ముఁడగుచున్న హరియందుఁబరునందు| 9-40-సీ.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | అఖిలాధారుఁడజాదిదుర్లభుఁడు| 7-478-మ.| సప్తమ స్కంధము| నారదుని పూర్వజన్మంబు
.| | అగణితవైభవుండగు మురాంతకుఁ| 1-423-చ.| ప్రథమ స్కంధము| కలి నిగ్రహంబు
.| | అగుఁగాకంచు వికుక్షి వేఁటజని| 9-157-మ.| నవమ స్కంధము| వికుక్షి చరితము
.| | అగుచునొప్పు దివ్యవిమానంబుఁగల్పించి| 3-814-వ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దముని విమానయానంబు
.| | అగుణుండగు పరమేశుఁడు| 2-99-క.| ద్వితీయ స్కంధము| నారయ కృతి ఆరంభంబు
.| | అగునయిననుంగాలోచితకార్యంబు చెప్పెద| 8-476-వ.| అష్టమ స్కంధము| పయోభక్షణ వ్రతము
.| | అగుసర్వేశుఁబరాత్పరు| 3-220-క.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అగ్గజంబుగులిశహతిఁగూలు కులమహి| 6-388-ఆ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అగ్నిదేవుండిట్లనియె| 4-196-వ.| చతుర్థ స్కంధము| దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
.| | అగ్నిముఖంబు పరాపరాత్మకమాత్మ| 8-224-సీ.| అష్టమ స్కంధము| శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
.| | అగ్నిహోత్రి యనుచునా సురభిని దేవ| 8-253-ఆ.| అష్టమ స్కంధము| సురభి ఆవిర్భావము
.| | అఘునిఁ జంపి కృష్ణుఁ డాప్తులు దానును| 10.1-594-ఆ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
.| | అఙ్ఞానజ మగు శోకము| 10.1-1780-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మి యనువాని భంగంబు
.| | అఙ్ఞుండు చేసిన యారాధనములఁజే| 7-352-సీ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
.| | అఙ్ఞుల్ కొందఱు నేముదామనుచు| 7-148-శా.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అచ్చట విప్రసూనుఁడు భయం| 5.1-137-ఉ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
.| | అచ్చపుఁజీకటింబడి గృహవ్రతులైన| 7-181-ఉ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అచ్చరకన్య యలంబుస| 9-47-క.| నవమ స్కంధము| మరుత్తుని చరిత్ర
.| | అచ్చుగ నీ మాయను మును| 10.1-118-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
.| | అచ్చోటఁ బవిత్రములై| 10.2-113-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| అర్జునితో మృగయావినోదంబు
.| | అచ్చోటు వాసి వృషభాద్రి నెక్కి| 10.2-953-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలుడు పల్వలుని వధించుట
.| | అచ్ఛిద్రప్రకటప్రతాపరవిచే| 10.1-1667-శా.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ముచికుందుడు స్తుతించుట
.| | అజగరమును జుంటీఁగయు| 7-437-క.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
.| | అజమొకండడవిలోనరుగుచుందాఁగర్మ| 9-568-సీ.| నవమ స్కంధము| యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
.| | అజరామరభావంబును| 7-71-క.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | అజితుఁడవై భక్తులచే| 6-472-క.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అజిన పట రత్నకంబళ| 3-136-క.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | అజిన వల్కల దుకూలాంబరంబులుగట్టి| 7-438-సీ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
.| | అజుఁడు వానిశిరమునంబరవీథిని| 8-323-ఆ.| అష్టమ స్కంధము| రాహువు వృత్తాంతము
.| | అటఁ గృష్ణుండును ద్వారకానగరంబునకుం| 10.2-95-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
.| | అటఁగాంచెంగరిణీవిభుండు| 8-42-మ.| అష్టమ స్కంధము| గజేంద్రుని వర్ణన
.| | అటమటమయ్యె నాభజనమంతయు| 1-374-చ.| ప్రథమ స్కంధము| కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
.| | అటమీఁద గృహస్థాశ్రమంబు విడిచి| 7-427-వ.| సప్తమ స్కంధము| వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
.| | అటమీఁదఁదారలకన్నిటికుపరి యై| 5.2-88-సీ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| భగణ విషయము
.| | అటమీఁదటి కాలంబున| 8-417-వ.| అష్టమ స్కంధము| 9దక్షసావర్ణిమనువు చరిత్ర
.| | అటమున్న యబ్దిరాజుదన యందు| 8-287-వ.| అష్టమ స్కంధము| లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
.| | అటు గావునఁ బరమపురుషుండు| 10.1-975-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
.| | అటు వారించి వైరోచని| 8-180-వ.| అష్టమ స్కంధము| సురాసురలు స్నేహము
.| | అటుగాన పాపకర్మునిఁ| 6-109-క.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అట్టళ్ళతోడఁగోటలఁ| 7-96-క.| సప్తమ స్కంధము| బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
.| | అట్టి కాలరూపుఁడఖిలాత్ముఁడగు| 1-327-ఆ.| ప్రథమ స్కంధము| ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
.| | అట్టి కృష్ణునకు నమస్కరించెద| 10.1-1524-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
.| | అట్టి ఖట్వాంగునకు దీర్ఘబాహుండు| 9-258-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరాముని కథనంబు
.| | అట్టి గయునివలననఖిలజీవులఁబ్రోవఁ| 5.2-7-ఆ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| గయుని చరిత్రంబు
.| | అట్టి జగన్నివాసుఁడు మురాసురభేధి| 3-31-ఉ.| తృతీయ స్కంధము| విదురుని తీర్థాగమనంబు
.| | అట్టి దుష్కర్ములకును మహాత్ములలిగి| 3-481-తే.| తృతీయ స్కంధము| దితి గర్భంబు ధరించుట
.| | అట్టి దేవునిఁద్రిపురసంహారకరునిఁ| 4-117-తే.| చతుర్థ స్కంధము| ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
.| | అట్టి ద్వీపంబుల యందుఁ| 5.1-20-వ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| ఆగ్నీధ్రాదుల జన్మంబు
.| | అట్టి నరనారాయణావతారంబు| 2-135-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| నరనారాయణావతారంబు
.| | అట్టి నారాయణాహ్వయుం డైన మౌని| 11-64-తే.| ఏకాదశ స్కంధము| నారయణఋషి భాషణ
.| | అట్టి నారాయణుం డఖిలాత్మభూతుండు| 10.1-1450-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నందోద్ధవ సంవాదము
.| | అట్టి నిత్యవిభూతి యందు| 2-235-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
.| | అట్టి నిన్నుఁ బరమాణు కారణవాదులైన| 10.2-1220-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతి గీతలు
.| | అట్టి నీవు| 4-479-వ.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | అట్టి నృపాల కీటముల| 10.2-253-ఉ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
.| | అట్టి నేను దలంప మీ యట్టి| 3-557-తే.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మణ ప్రశంస
.| | అట్టి పరమభాగవతుండైన| 2-46-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
.| | అట్టి పరమాత్ముండవయిన నీవు| 3-1032-వ.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | అట్టి పరమేశ్వరుని లీలాగృహీతంబులగు| 11-71-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| నారయణఋషి భాషణ
.| | అట్టి పాతాళంబులందును మయకల్పి| 5.2-106-సీ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| పాతాళ లోకములు
.| | అట్టి పాతాళలోకంబునందు విష్ణు| 5.2-108-తే.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| పాతాళ లోకములు
.| | అట్టి పురుషోత్తముండు భక్తినిష్ఠులైన| 10.2-1031-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| అటుకు లారగించుట
.| | అట్టి బలుని యావలింతలను| 5.2-110-వ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| పాతాళ లోకములు
.| | అట్టి బ్రాహ్మణజనులందుఁ| 7-455-వ.| సప్తమ స్కంధము| ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
.| | అట్టి భూమండలంబు క్రింద| 5.2-105-వ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| పాతాళ లోకములు
.| | అట్టి మహాపురుషగుణగణపరిపూర్ణుండగు| 5.2-10-వ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| గయుని చరిత్రంబు
.| | అట్టి యఙ్ఞపోత్రిమూర్తింజూచి కమలాసన| 3-422-వ.| తృతీయ స్కంధము| విధాత వరాహస్తుతి
.| | అట్టి యధ్వరకర్మమందు| 4-509-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అట్టి యనంతశక్తి జగదాత్ముని| 2-93-ఉ.| ద్వితీయ స్కంధము| నారయ కృతి ఆరంభంబు
.| | అట్టి యన్వయంబు నందు మాధవునకు| 10.2-1333-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
.| | అట్టి యపవర్గసాధనమైన మనుజ| 4-664-తే.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అట్టి యవక్ర విక్రమ పరాక్రమంబునకు| 10.2-423-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
.| | అట్టి యహంకారమందధిష్టించి| 3-895-సీ.| తృతీయ స్కంధము| కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
.| | అట్టి యీశ్వరుండుగాలత్రయంబు| 3-997-వ.| తృతీయ స్కంధము| గర్భసంభవ ప్రకారంబు
.| | అట్టి యుత్తమబాలు నా యంకపీఠ| 4-262-తే.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అట్టి యెడ | 10.2-815-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
.| | | 10.2-882-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అట్టి యెడ సరోజనాభు శుద్ధాంతంబున | 10.2-673-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
.| | అట్టి యొప్పగువేళ నెయ్యంబు మెఱసి | 10.2-1081-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నందాదులు చనుదెంచుట
.| | అట్టి యోగజనితమైన విఙ్ఞానంబు| 3-283-ఆ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
.| | అట్టి రామభద్రునంజనీసుతుఁడు| 5.2-52-ఆ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
.| | అట్టి రుద్రమూర్తులతుల త్రినేత్రులు| 5.2-123-ఆ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| పాతాళ లోకములు
.| | అట్టి లోకవిదితం బయిన భవద్వాక్యంబు| 10.2-1186-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
.| | అట్టి లోకోత్కృష్టుండైన కృష్ణుని| 2-193-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| గోవర్థనగిరి ధారణంబు
.| | అట్టి వర్ణాశ్రమంబులయందు నర్థకుశలు| 10.2-997-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| గురుప్రశంస చేయుట
.| | అట్టి విరాడ్విగ్రహాంతరాకాశంబు | 2-268-సీ.| ద్వితీయ స్కంధము| శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
.| | అట్టి వృత్రునిమీఁద దేవతలల్కతోఁ| 6-321-మత్త.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అట్టి శాకద్వీపమరికట్టి తత్ప్రమా| 5.2-69-సీ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
.| | అట్టి శార్ఙ్గపాణి యఖిలజగద్భర్త| 4-373-ఆ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
.| | అట్టి శ్రీరామావతారంబు జగత్పావనంబును| 2-172-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| కృష్ణావతారంబు
.| | అట్టి సమయంబున ధ్రువుండు| 4-376-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
.| | అట్టి సమర సన్నాహంబునకుఁ| 10.2-401-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బాణాసురునితో యుద్ధంబు
.| | అట్టి సరోజాక్షుఁడాత్మీయపదభక్తు| 3-71-సీ.| తృతీయ స్కంధము| యుద్ధవ దర్శనంబు
.| | అట్టి సరోజాక్షుఁడాద్యంతశూన్యుండు| 3-99-సీ.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | అట్టి సర్గంబు నవవిధంబందుఁ| 3-344-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
.| | అట్టి సర్వేశ్వరుండయ్యయికాలంబు| 3-1020-సీ.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | అట్టి సర్వేశ్వునికరయంగ జన్మాది| 9-728-సీ.| నవమ స్కంధము| శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
.| | అట్టి సౌందర్యఖనియు సముద్రపుత్రియు| 4-684-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అట్టిట్టి దనరానిదై మొదలై నిండుదై| 10.1-126-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దేవకి చేసిన స్తుతి
.| | అట్టినీపౌత్రుండు| 3-491-వ.| తృతీయ స్కంధము| దితి గర్భంబు ధరించుట
.| | అట్టిపురుషరూపంబునొందిన జీవుండు| 3-1012-వ.| తృతీయ స్కంధము| గర్భసంభవ ప్రకారంబు
.| | అట్టిభూతదయాసమేతులును| 4-717-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అట్టియెడ | 10.2-497-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలరాముని ఘోషయాత్ర
.| | | 10.2-716-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| దిగ్విజయంబు
.| | | 10.2-840-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
.| | | 10.2-1091-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
.| | అట్టియెడ కృష్ణుండు వాని కిట్లనియె | 10.2-512-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
.| | అట్టియెడ దానవేంద్రుండు| 10.2-379-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
.| | అట్టియెడ బాణుండు గట్టలుకం| 10.2-420-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
.| | అట్టియెడ రుధిర ప్రవాహంబులును| 10.2-520-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
.| | అట్టియెడ సకలరాజ లోకంబును గృష్ణుని| 10.2-1105-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సకలరాజుల శిక్షించుట
.| | అట్టియెడ సైన్యంబు దైన్యంబు నొంది| 10.2-418-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
.| | అట్టియెడఁ గృష్ణకథావిశేషంబులు| 10.2-1082-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
.| | అట్టియెడనయ్యుద్ధవుండు| 3-76-వ.| తృతీయ స్కంధము| యుద్ధవ దర్శనంబు
.| | అట్టివర్షమునకునధిపతి యగుచున్న| 5.2-45-ఆ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
.| | అట్టివాని| 3-970-వ.| తృతీయ స్కంధము| భక్తియోగంబు
.| | అట్లగుటంజేసి| 3-478-వ.| తృతీయ స్కంధము| దితి గర్భంబు ధరించుట
.| | అట్లగుటందత్కర్మంబులొకానొకనికి| 4-148-వ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అట్లజామిళుండు యోగమార్గంబున| 6-155-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అట్లతిథి యై వచ్చిననమ్మునివల్లభునకుఁ| 9-96-వ.| నవమ స్కంధము| అంబరీషోపాఖ్యానము
.| | అట్లయి యుండ| 4-481-వ.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | అట్లయిన మీరలు బ్రహ్మసాయుజ్య| 10.2-758-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజ బంధ మోక్షంబు
.| | అట్లయినఁబరులయెడ వినయంబులు| 3-577-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మణ ప్రశంస
.| | అట్లయిననప్పుణ్యాత్ములననవద్యశీలుర| 2-208-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| భాగవత వైభవంబు
.| | అట్లయినమాకుంబ్రియంబగుంగావున| 3-581-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మణ ప్రశంస
.| | అట్లయ్యును| 4-153-వ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అట్లరిగి నారాయణునుద్దేశించి| 4-275-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అట్లా నదీతీరంబు చేరం జని గజగమనలు| 10.1-813-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికా వస్త్రాపహరణము
.| | అట్లావిర్భవించిన యనంతరంబ| 3-608-వ.| తృతీయ స్కంధము| హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
.| | అట్లు కట్టలుక రాము డుద్దామం బగు| 10.2-501-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కాళిందీ భేదనంబు
.| | అట్లు కపిలుండేఁగినఁబిదప| 3-1043-వ.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి నిర్యాణంబు
.| | అట్లు కృతప్రణాములైన యనంతరంబ| 4-168-వ.| చతుర్థ స్కంధము| దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
.| | అట్లు కృష్ణుం డమ్మయనిర్మిత| 10.2-910-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సాళ్వుని వధించుట
.| | అట్లు కృష్ణుండు ద్వారకా నగరంబునఁ| 10.2-1323-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
.| | అట్లు కృష్ణుండు వారల జూచు వేడ్క| 10.2-1179-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
.| | అట్లు కౌఁగిటం జేర్చి నిజాంకపీఠంబున| 10.2-1162-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
.| | అట్లు గనుంగొని యతనితో నిట్లనియె | 10.2-1053-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శమంతకపంచకమున కరుగుట
.| | అట్లు గావున గృహ క్షేత్ర పుత్త్ర కళత్ర| 11-75-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| నారయణఋషి భాషణ
.| | అట్లు గావున జనుండు బాల్య కైశోర| 11-111-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| అవధూత సంభాషణ
.| | అట్లు గావున నాత్మసృష్టంబైన| 11-62-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
.| | అట్లు గావున పరమేశ్వరభక్తిజనకంబై| 11-33-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| విదేహ హర్షభ సంభాషణ
.| | అట్లు గూర్చుండఁ బెట్టి నెయ్యమునఁ గనక | 10.2-982-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలుని ఆదరించుట
.| | అట్లు చనిచని | 10.2-1250-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వృకాసురుండు మడియుట
.| | అట్లు చనిచని ముందట| 4-514-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అట్లు చనినంబశువుంగొని మరలి| 4-523-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అట్లు చనునప్పుడు| 4-512-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అట్లు డగ్గఱి | 10.2-879-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అట్లు దన తల నూఱువ్రయ్యలై నేలం గూలిన| 10.2-1259-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వృకాసురుండు మడియుట
.| | అట్లు దనుజుండు చింతించుచున్న సమయంబున| 10.1-272-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
.| | అట్లు దేవముని కృష్ణసందర్శనార్థం| 11-30-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| వసుదేవ ప్రశ్నంబు
.| | అట్లు ధర్మపత్ని వెంటరాఁజని యందుఁ| 4-834-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అట్లు నమస్కృతులు సేసి| 10.2-1063-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నందాదులు చనుదెంచుట
.| | అట్లు నారాయణపరాయణులై| 10.2-810-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
.| | అట్లు నిలిచి దశదిశలంబరివేష్టించి| 8-279-వ.| అష్టమ స్కంధము| లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
.| | అట్లు పలికి వారలనుపశమితక్రోధులం| 4-942-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అట్లు పల్వలుండు మడిసిన | 10.2-944-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలుడు పల్వలుని వధించుట
.| | అట్లు పురంబు దహ్యమానంబగుచుండఁ| 4-821-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అట్లు పురంబునకరుగుట మాని| 4-342-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అట్లు మహిత మంగళాలంకృతంబును| 10.2-1112-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సకలరాజుల శిక్షించుట
.| | అట్లు మునీంద్రునాశ్రమంబు| 4-15-వ.| చతుర్థ స్కంధము| కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
.| | అట్లు మొఱయిడునవసరంబున| 8-341-వ.| అష్టమ స్కంధము| హరి అసురుల శిక్షించుట
.| | అట్లు మ్రింగుడుపడి లోనికిం జనక| 10.1-448-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బకాసుర వధ
.| | అట్లు యదు వృష్ణి భోజాంధకాది వివిధ | 10.2-277-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
.| | అట్లు యోగనిద్రాపరవశుండవయ్యును| 4-288-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అట్లు యోగీశ్వరేశ్వరుండును| 10.2-925-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| దంతవక్త్రుని వధించుట
.| | అట్లు రథారోహణంబు సేసిన | 10.2-1103-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
.| | అట్లు వారలం దోడితెచ్చి తల్లి కిట్లనియె | 10.2-1159-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
.| | అట్లు వివాహంబులుగావించి యున్న| 4-806-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అట్లు వివాహంబైన రుచి ప్రజాపతి| 4-4-వ.| చతుర్థ స్కంధము| స్వాయంభువు వంశ విస్తారము
.| | అట్లు విహరింప వరుణునియాజ్ఞఁ జేసి | 10.2-496-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలరాముని ఘోషయాత్ర
.| | అట్లు వ్రేసిన | 10.2-897-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
.| | అట్లు సని మొదలం ప్రభాసతీర్థంబున| 10.2-927-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలరాముని తీర్థయాత్ర
.| | అట్లు సనుచుం దన మనంబున | 10.2-975-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
.| | అట్లు సనుదెంచి మయమాయామోహితంబైన| 10.2-824-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
.| | అట్లు సన్నిహితంబులైన తన| 10.2-942-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలరాముని తీర్థయాత్ర
.| | అట్లు సుభద్ర విహరించుచున్న సమయంబున | 10.2-1169-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సుభద్రా పరిణయంబు
.| | అట్లు సుభద్రా దర్శనోత్సాహంబు దన| 10.2-1166-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సుభద్రా పరిణయంబు
.| | అట్లు సేవించి యవ్యయానందంబయిన| 10.2-1280-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| భృగుమహర్షి శోధనంబు
.| | అట్లుగనిడాయంజని యమునానదిం| 4-270-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అట్లుగాన జనంబులు లోభులై| 12-11-వ.| ద్వాదశ స్కంధము| కల్క్యవతారంబు
.| | అట్లుగావున| 3-907-వ.| తృతీయ స్కంధము| ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
.| | అట్లుగావున నసంఖ్యంబులైన దందశూకంబులు| 12-28-వ.| ద్వాదశ స్కంధము| సర్పయాగ విరమణ
.| | అట్లుగావున రణంబున శత్రులకిప్పు| 8-638-వ.| అష్టమ స్కంధము| బలిని బంధించుట
.| | అట్లుగావున లోకరక్షణార్థంబు గృష్ణుం| 11-82-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| నారయణఋషి భాషణ
.| | అట్లుగావుననేదానంబును| 8-616-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనునికి దాన మిచ్చుట
.| | అట్లుగురియించిననతండు| 4-328-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అట్లుగ్రమ్మఱఁజేరి యయ్యబ్జపీఠమందు| 3-282-తే.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
.| | అట్లుచేసి యయ్యాదవసింహం| 10.2-303-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మి బలరాముల జూదంబు
.| | అట్లుదలఁచి సరోజజుండంబుజమును| 3-336-తే.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
.| | అట్లుదోఁచిన| 4-333-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అట్లువొడగని యార్తుఁడైనట్టి| 3-316-తే.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
.| | అట్లెఱింగించి వెండియునిట్లనియె| 4-561-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుండు హరిని స్తుతించుట
.| | అట్లేని| 3-863-వ.| తృతీయ స్కంధము| కన్యకానవక వివాహంబు
.| | అట్లేని వినుము| 3-29-వ.| తృతీయ స్కంధము| విదురుని తీర్థాగమనంబు
.| | అట్లేసిన| 4-350-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అట్లేసిన | 10.2-412-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
.| | అడరెడు వేడ్కఁ గంఠమున న మ్మణిఁ దాల్చి| 10.2-55-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ప్రసేనుడు వధింపబడుట
.| | అడలుచునున్న వచ్చికమలాసనుఁ| 6-241-చ.| షష్ఠ స్కంధము| హంసగుహ్య స్తవరాజము
.| | అడవుల సంకటస్థలుల| 6-303-చ.| షష్ఠ స్కంధము| శ్రీమన్నారాయణ కవచము
.| | అడవులమేఁత మేసి| 7-61-చ.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | అడిగిన నృపసుతుఁగానని| 9-611-క.| నవమ స్కంధము| దుష్యంతుని చరిత్రము
.| | అడిగిన వృథసేయక తన యొడ| 10.2-723-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
.| | అడిగెదనని కడువడిఁజను| 8-103-క.| అష్టమ స్కంధము| విష్ణువు ఆగమనము
.| | అడిచితివో భూసురులను| 1-357-క.| ప్రథమ స్కంధము| యాదవుల కుశలం బడుగుట
.| | అడిదములుఁ దరులు విఱిగిన| 10.2-65-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| జాంబవతి పరిణయంబు
.| | అడుగంగరాని వస్తువు| 6-351-క.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అడుగడ్గునకు మాధవానుచింతనసుధా| 7-160-సీ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అడుగరాని సొమ్మునడుగరాదని మానఁ| 6-358-ఆ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అడుగులపైఁ బడు లేచున్| 10.1-546-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
.| | అడుగులు వే గలిగియు రెండడుగులనే| 10.1-295-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బలరామ కృష్ణుల క్రీడాభివర్ణన
.| | అడ్డముజెప్పక కడపటి| 9-474-క.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అణువోగాక కడున్ మహావిభవుఁడో| 2-66-మ.| ద్వితీయ స్కంధము| శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
.| | అత నక్కాంతుండు కాంతాజనపరిక్రాంతుండై| 10.1-1071-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
.| | అతఁడా కన్యకవలనను| 4-831-క.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అతఁడాత్మదర్శనుండయి| 4-678-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అతఁడు మఖము చేయనవని దున్నింపంగ| 9-373-ఆ.| నవమ స్కంధము| నిమి కథ
.| | అతఁడుదత్పద్మకర్ణికయందు నిలిచి| 3-276-తే.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
.| | అతఁడుననన్యదృష్టినిజరాచర| 4-273-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అతఁడునభస్వతి యనియెడి| 4-675-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అతఁడునుబాశచ్యుతుఁడై| 6-130-క.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అతండు మఱియునగ్ని చందంబునం| 4-642-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అతండు మీ ప్రపితామహుండతని| 8-560-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుని సమాధానము
.| | అతడుం దానును జని పశుపతి| 10.2-528-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కాశీరాజు వధ
.| | అతని కొడుకుల మొత్తంబునకు| 9-705-వ.| నవమ స్కంధము| శశిబిందుని చరిత్ర
.| | అతని నియుక్తిఁజెంది సచరాచర| 2-101-చ.| ద్వితీయ స్కంధము| నారయ కృతి ఆరంభంబు
.| | అతని సతులవలన సుతుల| 9-672-క.| నవమ స్కంధము| పాండవ కౌరవుల కథ
.| | అతనిం గైకొనక యూరకుండిన | 10.2-1273-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| భృగుమహర్షి శోధనంబు
.| | అతనికిఁదలపోయ హితాహితులును| 3-464-క.| తృతీయ స్కంధము| కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
.| | అతనికినుత్కళుండును గయుండును| 9-32-వ.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | అతనిచరిత్రంబవ్యాహతసుఖదము| 3-391-క.| తృతీయ స్కంధము| స్వాయంభువు జన్మంబు
.| | అతనిచేతనున్న యమృతకుంభము చూచి| 8-295-ఆ.| అష్టమ స్కంధము| ధన్వంతర్యామృత జననము
.| | అతనినున్మత్తునింగాఁదెలసి| 4-390-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
.| | అతనిసుతుండు భగీరథుఁ| 9-219-క.| నవమ స్కంధము| భగీరథుని చరితంబు
.| | అతలమునందునమ్మయుని యాత్మజుఁడైన| 5.2-109-చ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| పాతాళ లోకములు
.| | అతి ఘోరంబయినతపంబాచరించె| 4-649-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అతి దుశ్శంకలు మాని పొ మ్మనిన| 10.2-1258-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వృకాసురుండు మడియుట
.| | అతి మూఢహృదయుఁడగుచు| 3-977-క.| తృతీయ స్కంధము| భక్తియోగంబు
.| | అతి మోహాకులితంబు| 9-369-మ.| నవమ స్కంధము| నిమి కథ
.| | అతి విభవంబునం దనరి| 10.2-640-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
.| | అతిగంభీరవిశాలవారినిధి| 3-281-మ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
.| | అతిగళితరక్తధారాక్షతములతోఁ| 6-368-క.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అతిచిరకాల సమాగతు నతని| 10.2-1061-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నందాదులు చనుదెంచుట
.| | అతిథి పోయిరామినధిప యీ ద్వాదశి| 9-99-ఆ.| నవమ స్కంధము| అంబరీషోపాఖ్యానము
.| | అతిథి భూసురుఁడొక్కఁడాహారమడిగినఁ| 9-644-సీ.| నవమ స్కంధము| రంతిదేవుని చరిత్రము
.| | అతిథిజనంబుల భక్తిన్ | 10.2-720-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
.| | అతినిశితచంచుదళన| 3-766-క.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి పరిణయంబు
.| | అతిపాపకర్ములైనను| 11-32-క.| ఏకాదశ స్కంధము| వసుదేవ ప్రశ్నంబు
.| | అతిపాపములకుఁబ్రయత్నపూర్వకముగఁ| 6-124-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అతిబలవంతపు విధి దాఁ | 10.2-1056-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుంతీదేవి దుఃఖంబు
.| | అతిభక్తిఁగౌశికుండను బ్రాహ్మణుఁడుదొల్లి| 6-308-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| శ్రీమన్నారాయణ కవచము
.| | అతిభక్తింబ్రతివాసరంబును| 3-798-మ.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి పరిణయంబు
.| | అతిభక్తినెవ్వనియందుఁజిత్తముఁజేర్చి| 1-215-సీ.| ప్రథమ స్కంధము| ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
.| | అతిరథికోత్తముం డన| 10.2-853-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అతిరహస్యమైన హరిజన్మ కథనంబు| 1-66-ఆ.| ప్రథమ స్కంధము| ఏకవింశత్యవతారములు
.| | అతిరోగపీడితుండై మందమగు| 3-983-సీ.| తృతీయ స్కంధము| భక్తియోగంబు
.| | అతిలోలాత్ములు సూనృతేతరులు| 2-196-మ.| ద్వితీయ స్కంధము| గోవర్థనగిరి ధారణంబు
.| | అతివ నీ సాంగత్య మను భానురుచి నాకుఁ| 10.2-370-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
.| | అతివ భగవత్కృతంబునునఖిల| 3-815-తే.| తృతీయ స్కంధము| కర్దముని విమానయానంబు
.| | అతివ యొక్కతె భక్తి నంజలి గావించి| 10.1-1062-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
.| | అతివకాంచీగుణం బల్లన బిగియంగ| 10.1-75-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రోహిణి బలభద్రుని కనుట
.| | అతివా సిద్ధము నాఁటి బాలకున| 10.2-34-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
.| | అతివిశ్రుతులు సులజ్జాన్వితులు| 4-447-క.| చతుర్థ స్కంధము| అర్చిపృథుల జననము
.| | అతుల దివ్యాన్నమైనమృష్టాన్నమైన| 5.1-128-తే.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| విప్రసుతుండై జన్మించుట
.| | అతుల విరాజమానముఖుఁడై| 10.2-271-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
.| | అతుల సరస్వతీసరిదుదంచిత| 3-760-చ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
.| | అతులతమాలమహీజ| 3-768-క.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి పరిణయంబు
.| | అతులదర్పోద్ధతుండై వీరభద్రుండు| 4-122-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
.| | అతులభూరియుగాంతంబునందుఁగపట| 3-1030-తే.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | అత్తఱి హిరణ్యాక్షుం| 3-664-వ.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతారుని ఎదిరించుట
.| | అత్తలు మామలున్ వగవనాఱడి కోడక| 10.1-994-ఉ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల దీనాలాపములు
.| | అత్తా కొడుకులుఁ గోడలుఁ| 10.2-106-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
.| | అత్యంతపానభోజన| 6-65-క.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అదరెం గొండలతోడ భూమి| 10.1-227-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పూతన నేలగూలుట
.| | అదలదు ప్రాణములదలినఁ| 9-576-క.| నవమ స్కంధము| యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
.| | అదలించి రొప్పంగ నాలమందలు గావు| 10.1-1544-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని సంవాదము
.| | అదలిచి యిట్టు కృష్ణసుతుఁ డాడిన| 10.2-18-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శంబరోద్యగంబు
.| | అది కారణంబుగఁబుత్రాభ్యుదయము| 9-250-క.| నవమ స్కంధము| కల్మాషపాదుని చరిత్రము
.| | అది కారణంబుగా ధుంధుమారుండన| 9-165-వ.| నవమ స్కంధము| వికుక్షి చరితము
.| | అది కారణంబుగా భగవంతుడగు| 9-23-వ.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | అది కారణంబుగా విచారించెదనని| 9-225-వ.| నవమ స్కంధము| భగీరథుని చరితంబు
.| | అది కారణంబుగాఁ గాళియుం డా మడుఁగు| 10.1-709-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాళియుని పూర్వకథ
.| | అది కారణంబుగాఁబెంపొదవిన| 3-826-క.| తృతీయ స్కంధము| కపిలుని జన్మంబు
.| | అది కారణంబుగానన్న యుండఁ| 9-663-వ.| నవమ స్కంధము| శంతనుని వృత్తాంతము
.| | అది గావున మీ మనంబుల| 10.2-756-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజ బంధ మోక్షంబు
.| | అది గావున యతి నిందాపరత్వంబున| 11-26-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| కృష్ణ సందర్శనంబు
.| | అది చూచి దనుజపాలుఁడు | 10.2-388-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| అనిరుద్ధుని నాగపాశ బద్ధంబు
.| | అది దనుఁదాకకుండ దనుజారి| 3-666-చ.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతారుని ఎదిరించుట
.| | అది దేవతారూపంబులనుండు| 3-894-వ.| తృతీయ స్కంధము| కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
.| | అది నిమిత్తంబుగాఁగాలగతి యెఱింగి| 1-310-వ.| ప్రథమ స్కంధము| విదురాగమనంబు
.| | అది మఱియు నిజకాంతిచేతం| 4-379-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
.| | అది మఱియును జారు దివ్యమణి| 10.2-1309-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
.| | అది మఱియును మందార పారిజాత| 4-135-వ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అది మఱియును మాతులుంగ లవంగ| 8-24-వ.| అష్టమ స్కంధము| త్రికూటపర్వత వర్ణన
.| | అది మింటంబెనుమంటలంటఁబఱపై| 6-387-మ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అది మొదలు మొదవుల కదుపులు| 10.1-198-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నందుడు వసుదేవుని చూచుట
.| | అది యట్టిద కాదె యి జ్జగంబున| 10.2-1263-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వృకాసురుండు మడియుట
.| | అది యట్లుండనిమ్ము| 8-553-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుని సమాధానము
.| | అది యట్లుండె నహుషునకు యతియు| 9-506-వ.| నవమ స్కంధము| నహుషుని వృత్తాంతము
.| | అది యెట్టిదనిన| 3-928-వ.| తృతీయ స్కంధము| విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
.| | | 4-707-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | | 4-719-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | | 9-567-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
.| | అది యెట్టిదనిననెందేని మేధియందుఁ| 4-290-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అది యెట్టులంటేని సామాన్యచింతయు| 3-896-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మాండోత్పత్తి
.| | అది యెట్లంటిరేని| 8-172-వ.| అష్టమ స్కంధము| విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
.| | అది యెట్లంటేని| 4-873-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | అది యెట్లతనిచేత భవత్సంబంధంబునం| 4-74-వ.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అది యెట్లనిన| 4-620-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | | 4-727-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | | 4-962-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
.| | అది యెట్లనిన మాండవ్యమహాముని| 1-308-వ.| ప్రథమ స్కంధము| విదురాగమనంబు
.| | అది యెట్లనిన శక్తికొలఁది| 3-921-వ.| తృతీయ స్కంధము| ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
.| | అది యెట్లు బ్రాహ్మణాధీనంబంటిరేని| 4-636-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అది యెయ్యది యనిన లోకచక్షువు| 12-41-వ.| ద్వాదశ స్కంధము| ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
.| | అది సకలావతారంబులకు మొదలి గనియైన| 1-63-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ఏకవింశత్యవతారములు
.| | అదిగనుఁగొని హాహాధ్వనివొదలఁగ| 4-99-క.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అదిగాక నీదు శరణము | 10.2-522-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
.| | అదిగాక నీవు శ్రీహరి నంటేని| 10.1-1344-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| చాణూరునితో సంభాషణ
.| | అదిగాక యిందిరావిభు పదములు| 10.2-774-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
.| | అదిగాక వినుము వేనాపచారంబునఁ| 4-533-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అదిగాన దనుజయోనిం| 3-594-క.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మణ ప్రశంస
.| | అదిగాన నిజరూప మనరాదు కలవంటి| 10.1-567-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
.| | అదిగాన నీవధోక్షజు| 4-220-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువోపాఖ్యానము
.| | అదిగాన పద్మలోచన| 4-551-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుండు హరిని స్తుతించుట
.| | అదిగాన మీరు నాయందు బలివిధానంబులు| 4-428-వ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అదిగాన యెన్నఁడునైశ్వర్యములనుజే| 5.1-88-సీ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| భరతుని పట్టాభిషేకంబు
.| | అదిగాన విష్ణుభక్తులఁ| 6-187-క.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అదిగాననీ వేనుండు పూర్వంబున| 4-419-వ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అదిగావున| 2-48-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| హరిభక్తిరహితుల హేయత
.| | | 4-91-వ.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అదిగావున గురుశుశ్రూషయు| 7-239-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అదిగావున ధర్మవేది యయినవాఁడు| 7-457-వ.| సప్తమ స్కంధము| ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
.| | అదిగావున నీకుంజతుర్విధ| 3-1027-వ.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | అదిగావున నేఁడు మొదలు| 9-584-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
.| | అదిగావున ముక్తినపేక్షించు| 3-943-వ.| తృతీయ స్కంధము| సాంఖ్యయోగంబు
.| | అదిగావున యఙ్ఞభాగార్హుండవయిన| 4-151-వ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అదిగావున సూరిజనోత్తముండవైన| 3-234-వ.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అదిగావునఁబరబ్రహ్మంబవును| 3-1039-వ.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | అదిగావుననమ్మహాత్ముని| 3-792-వ.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి పరిణయంబు
.| | అదిగావుననెఱుకగలవాఁడు| 1-101-వ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదాగమనంబు
.| | అదితియు కశ్యపుఁ డనగా| 10.1-132-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దేవకీ వసుదేవుల పూర్వఙన్మ
.| | అదితియున్ దితిగాష్ఠయున్| 6-256-త.| షష్ఠ స్కంధము| శబళాశ్వులకు బోధించుట
.| | అదియు నారాయణాసక్తమయ్యెనేని| 3-873-తే.| తృతీయ స్కంధము| కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
.| | అదియు నెట్లన మహదాదులఁ బోలెడి| 10.1-119-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
.| | అదియుంగాక| 6-51-వ.| షష్ఠ స్కంధము| కథా ప్రారంభము
.| | అదియును గాక యెవ్వని పదాంబుజ| 10.2-584-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలుడు నాగనగరం బేగుట
.| | అదియును బ్రళయవేళాసంభూత| 10.2-535-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కాశీరాజు వధ
.| | అదియును ముహూర్తమాత్రంబునకు| 8-701-వ.| అష్టమ స్కంధము| మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
.| | అదియునుం గాక| 10.1-90-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మాదుల స్తుతి
.| | | 10.1-881-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యాగము చేయ యోచించుట
.| | | 10.1-122-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
.| | | 10.1-1395-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
.| | | 10.1-1546-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని సంవాదము
.| | | 10.1-1626-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుడు వెంటజనుట
.| | | 10.1-27-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసుని అడ్డగించుట
.| | | 10.1-564-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
.| | | 10.2-463-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నృగోపాఖ్యానంబు
.| | | 10.2-986-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలుని ఆదరించుట
.| | | 10.2-1124-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వసుదేవుని గ్రతువు
.| | | 10.2-264-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
.| | | 10.2-582-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలుడు నాగనగరం బేగుట
.| | | 10.2-962-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
.| | | 10.2-1078-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నందాదులు చనుదెంచుట
.| | | 10.2-1205-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతి గీతలు
.| | | 10.2-1210-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతి గీతలు
.| | | 10.2-1289-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| విప్రుని ఘనశోకంబు
.| | | 10.2-1325-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
.| | అదియునుం గాక పరమపావనుండవైన| 10.2-932-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలరాముని తీర్థయాత్ర
.| | అదియునుం గాక యుదకమయంబులైన| 10.2-1120-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వసుదేవుని గ్రతువు
.| | అదియునుం గాక లోకంబున దైవం| 10.2-430-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
.| | అదియునుం గాక సకల భూతాత్మకుండ| 10.2-998-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| గురుప్రశంస చేయుట
.| | అదియునుం బ్రచండమార్తాండమండల| 10.2-439-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
.| | అదియునుంగాక| 1-354-వ.| ప్రథమ స్కంధము| యాదవుల కుశలం బడుగుట
.| | | 2-278-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
.| | | 3-27-వ.| తృతీయ స్కంధము| విదురుని తీర్థాగమనంబు
.| | | 3-575-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మణ ప్రశంస
.| | | 3-585-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మణ ప్రశంస
.| | | 3-624-వ.| తృతీయ స్కంధము| హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
.| | | 3-670-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మస్తవంబు
.| | | 3-153-వ.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | | 3-93-వ.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | | 3-830-వ.| తృతీయ స్కంధము| కపిలుని జన్మంబు
.| | | 3-853-వ.| తృతీయ స్కంధము| కన్యకానవక వివాహంబు
.| | | 3-1014-వ.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | | 3-1034-వ.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | | 3-1036-వ.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | | 3-188-వ.| తృతీయ స్కంధము| విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
.| | | 4-265-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | | 4-417-వ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | | 4-423-వ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | | 4-483-వ.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | | 4-580-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని రాజ్యపాలన
.| | | 4-590-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని రాజ్యపాలన
.| | | 4-609-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | | 4-779-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | | 4-955-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
.| | | 6-285-వ.| షష్ఠ స్కంధము| దేవాసుర యుద్ధము
.| | | 6-354-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | | 6-116-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | | 6-77-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | | 8-563-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుడు దాన మడుగుట
.| | | 8-573-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుడు దాన మడుగుట
.| | | 8-636-వ.| అష్టమ స్కంధము| దానవులు వామనుపై కెళ్ళుట
.| | | 8-645-వ.| అష్టమ స్కంధము| బలిని బంధించుట
.| | | 8-673-వ.| అష్టమ స్కంధము| రాక్షసుల సుతల గమనంబు
.| | | 9-120-వ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | | 9-141-వ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | | 9-174-వ.| నవమ స్కంధము| మాంధాత కథ
.| | | 9-416-వ.| నవమ స్కంధము| పురూరవుని కథ
.| | | 9-530-వ.| నవమ స్కంధము| దేవయాని యయాతి వరించుట
.| | | 9-556-వ.| నవమ స్కంధము| పూరువు వృత్తాంతము
.| | | 9-19-వ.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | అదియునుంగాక కాలాత్మకులగు| 7-78-వ.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | అదియునుంగాక తొల్లి శునశ్శేఫుండను| 7-203-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని హింసించుట
.| | అదియునుంగాక దంతవక్త్రుండును| 7-13-వ.| సప్తమ స్కంధము| నారాయణుని వైషమ్య అభావం
.| | అదియునుంగాక దారుస్థితంబైన| 4-584-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని రాజ్యపాలన
.| | అదియునుంగాక దేవతలకాకాశగమనంబును| 4-93-వ.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అదియునుంగాక దేవా భవదీయ| 3-754-వ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
.| | అదియునుంగాక దేవా మహాశ్చర్యకరంబై| 4-64-వ.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అదియునుంగాక దేహాభిమానంబునం| 4-355-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అదియునుంగాక నాతోడిసవతులెల్లను| 3-453-వ.| తృతీయ స్కంధము| దితికశ్యప సంవాదంబు
.| | అదియునుంగాక నీవతనికిం| 4-76-వ.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అదియునుంగాక నీవు సూర్యునిభంగి| 1-92-వ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదాగమనంబు
.| | అదియునుంగాక నీవునన్నడిగిన| 2-252-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| మాయా ప్రకారంబు
.| | అదియునుంగాక పంచభూతవిరహితుఁ| 3-994-వ.| తృతీయ స్కంధము| గర్భసంభవ ప్రకారంబు
.| | అదియునుంగాక పరమశాంతుండవైన| 3-67-వ.| తృతీయ స్కంధము| యుద్ధవ దర్శనంబు
.| | అదియునుంగాక భవదుదితంబయిన| 3-876-వ.| తృతీయ స్కంధము| కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
.| | అదియునుంగాక భూసురోత్తములు| 5.1-54-వ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| ఋషభుని జన్మంబు
.| | అదియునుంగాక మధుసూదనా| 10.2-262-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
.| | అదియునుంగాక మీరు నృపులందఱుఁ| 3-97-చ.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | అదియునుంగాక మీరు బ్రహ్మవాదులరు| 9-13-వ.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | అదియునుంగాక ముకుందుని| 3-392-క.| తృతీయ స్కంధము| స్వాయంభువు జన్మంబు
.| | అదియునుంగాక యాచరితంబైన కర్మంబు| 4-885-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | అదియునుంగాక యాత్మనస్తుకామాయ| 4-624-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అదియునుంగాక యిపుడు| 2-258-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| భాగవత దశలక్షణంబులు
.| | అదియునుంగాక యీ జగద్వైచిత్ర్యంబు| 4-573-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని రాజ్యపాలన
.| | అదియునుంగాక యీ యర్థంబునందు| 8-581-వ.| అష్టమ స్కంధము| శుక్ర బలి సంవాదంబును
.| | అదియునుంగాక యీ హరద్వేషులైన| 4-49-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
.| | అదియునుంగాక యెవ్వండేని| 2-218-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
.| | అదియునుంగాక యేబుద్ధింజేసి| 4-366-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అదియునుంగాక లోకంబువారలకుం| 3-725-వ.| తృతీయ స్కంధము| దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
.| | అదియునుంగాక సంతానార్థంబు| 4-19-వ.| చతుర్థ స్కంధము| కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
.| | అదియునుంగాక సకలభూతసంసర్గ| 2-220-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
.| | అదియునుంబ్రచండమార్తాండమండల| 3-679-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మస్తవంబు
.| | అదియునుంబ్రళయకాలాభీల| 8-216-వ.| అష్టమ స్కంధము| కాలకూట విషము పుట్టుట
.| | అదియునుగాక తన్మనుపుత్రియు| 3-745-వ.| తృతీయ స్కంధము| దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
.| | అదియెట్లంటిరేని| 3-529-వ.| తృతీయ స్కంధము| సనకాదుల శాపంబు
.| | | 4-913-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అదియెట్లంటేని దేవర్షిపితృఋణంబులు| 6-252-వ.| షష్ఠ స్కంధము| శబళాశ్వులకు బోధించుట
.| | అదియెట్లనిననీ దేహంబునంజేసి| 4-887-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | అదియెఱింగి ఋషభుఁడంతట| 5.1-59-ఆ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
.| | అదిరెంగుంభుని సాద్రియై| 7-73-మ.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | అదె చనుచున్నవాఁడు ప్రియుఁ డల్లదె| 10.1-1225-చ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు మథురకు చనుట
.| | అదె నందనందనుం డంతర్హితుం డయ్యెఁ| 10.1-1015-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
.| | అదె నా బిడ్డలఁబట్టి దొంగలు| 9-405-మ.| నవమ స్కంధము| పురూరవుని కథ
.| | అదె నీ వల్లభ వాఁడు నీ సుతుఁడు| 9-632-మ.| నవమ స్కంధము| భరతుని చరిత్ర
.| | అదె భానుం డపరాద్రిఁ జేరె| 10.1-1135-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల విరహాలాపములు
.| | అదె మన కృష్ణునిం గఱచి| 10.1-647-చ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాళిందిలో దూకుట
.| | అదె యిదె లోఁబడె నని పట్టవచ్చినఁ| 10.1-1629-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుడు వెంటజనుట
.| | అదె లోఁబడె నిదె లోఁబడె| 10.1-1634-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుడు వెంటజనుట
.| | అదె వచ్చెన్ దవవహ్ని| 10.1-714-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
.| | అదేపో బ్రాహ్మణ నీకును| 9-126-క.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అద్దిరయ్య యింటనన్నంబుగుడిచి మా| 9-442-ఆ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అద్ధిర రాచవి ల్విఱిచె నర్భకుఁ| 10.1-1288-ఉ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| విల్లు విరుచుట
.| | అద్భుతవర్తనుఁడగు హరి| 8-688-క.| అష్టమ స్కంధము| బలియఙ్ఞమును విస్తరించుట
.| | అధముఁడైనవానికాలగుకంటె| 9-407-ఆ.| నవమ స్కంధము| పురూరవుని కథ
.| | అధికశోకంబున నలమటఁ బొందుచు| 10.2-1282-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| విప్రుని ఘనశోకంబు
.| | అధిప సంకల్పవైషమ్యమగుటఁజేసి| 9-14-తే.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | అధ్యాత్మతత్పరుండగువాఁడు పెక్కు| 3-918-సీ.| తృతీయ స్కంధము| ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
.| | అన విని ధర్మరాజునకునా విదురుండు| 1-306-చ.| ప్రథమ స్కంధము| విదురాగమనంబు
.| | అన విని వాఁడు నవ్వి యహహా| 10.2-729-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
.| | అన సూత వంది మాగధ| 4-449-క.| చతుర్థ స్కంధము| అర్చిపృథుల జననము
.| | అనఁదగి సంధ్యారూపంబున| 3-727-క.| తృతీయ స్కంధము| దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
.| | అనఘ జింతేంద్రియుల్| 4-298-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అనఘ జితేంద్రియస్ఫురణు లయ్యును| 10.2-1226-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతి గీతలు
.| | అనఘ దుర్గమమైన యాత్మతత్త్వంబు ప్ర| 10.2-1216-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతి గీతలు
.| | అనఘ నీచేతననన్యదత్తముగఁ| 3-786-సీ.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి పరిణయంబు
.| | అనఘ నీచేతనాదృతులైరి సర్వజనులు| 4-537-తే.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అనఘ నీదు సహోదరహంతలనుచుఁ| 4-361-తే.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అనఘ పదాఱువేల సతులందు| 10.2-276-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
.| | అనఘ బలినందనులు నూర్వు రందులోన | 10.2-311-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
.| | అనఘ భవత్సుతుండు| 3-844-చ.| తృతీయ స్కంధము| కపిలుని జన్మంబు
.| | అనఘ మన మధ్యయనంబు సేయుచు| 10.2-1006-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| గురుప్రశంస చేయుట
.| | అనఘ మహాత్మవాగ్గళితమైన| 4-552-చ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుండు హరిని స్తుతించుట
.| | అనఘ మహాత్ముండగు వామనుఁడా| 4-143-క.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అనఘ మునీంద్ర మహాభాగ యేను| 4-739-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అనఘ మునీంద్రచంద్ర| 4-949-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
.| | అనఘ యట్టి రిక్థహారులు గేహ| 4-808-ఆ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనఘ యయాతి పెద్దకొడుకైన| 9-700-చ.| నవమ స్కంధము| యదువంశ చరిత్రము
.| | అనఘ యయాతి శాపమున| 10.1-1398-చ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
.| | అనఘ యాదిలక్ష్మి యైన రుక్మిణితోడఁ| 10.1-1788-ఆ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణీ కల్యాణంబు
.| | అనఘ యీ సంసారమతిశయంబునఁ| 4-625-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అనఘ యెంతయు మమతాకులచిత్తుఁడై| 4-818-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనఘ యేకోదకమైయున్నవేళ| 3-272-సీ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
.| | అనఘ లోకంబుల యందు వర్ణాశ్రమ| 4-147-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అనఘ వనప్రస్థుండై| 7-428-క.| సప్తమ స్కంధము| వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
.| | అనఘ విను రసజ్ఞులై వినువారికి| 1-48-ఆ.| ప్రథమ స్కంధము| శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
.| | అనఘ విరక్తులకైనం| 3-783-క.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి పరిణయంబు
.| | అనఘ సంతాన పర్యంతంబు ననుఁగూడి| 3-828-సీ.| తృతీయ స్కంధము| కపిలుని జన్మంబు
.| | అనఘ సకలేంద్రియగుణాంజనమును| 4-708-క.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అనఘ సర్వేశ్వరునాద్యంతశూన్యుని| 3-293-సీ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
.| | అనఘ సాక్షాత్కారమగు భక్తియోగాగ్నిఁ| 4-619-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అనఘ స్వకీయంబునై యతర్కితమునై| 4-484-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | అనఘంబగు నీ చరితము| 3-714-క.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతార విసర్జనంబు
.| | అనఘచరితులార యాహూతులయ్యు| 4-396-ఆ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అనఘచరిత్ర మన్మఖమునందు జనించె| 2-140-చ.| ద్వితీయ స్కంధము| నరనారాయణావతారంబు
.| | అనఘచారిత్ర నీవు మా యక్షియుగము | 10.2-667-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
.| | అనఘచారిత్ర రాజసూయాధ్వరంబుఁ | 10.2-698-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| దిగ్విజయంబు
.| | అనఘతపోభిరాముఁడగు| 4-16-చ.| చతుర్థ స్కంధము| కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
.| | అనఘా దేవ భవత్పద| 4-706-క.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అనఘా నిన్నునుశీనరప్రజల| 7-43-మ.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | అనఘా పినతల్లిదన్నుఁబల్కినదురుక్తి| 4-296-తే.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అనఘా భయనామాగ్రజుఁడనఁగల| 4-820-క.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనఘా మనుకులమునకిది| 4-354-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అనఘా మాధవ నీవు మావలెనె| 4-185-మ.| చతుర్థ స్కంధము| దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
.| | అనఘా మునుపడఁ గశ్యపుఁ డను| 10.2-466-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నృగోపాఖ్యానంబు
.| | అనఘా యమోఘయోగమాయా| 3-807-వ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దముని విమానయానంబు
.| | అనఘా యితనికి బ్రహ్మాసన| 10.2-930-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలరాముని తీర్థయాత్ర
.| | అనఘా యీ దుఃఖమునకుఁ| 4-228-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువోపాఖ్యానము
.| | అనఘా యీ యభిజిన్ముహూర్తమున| 3-671-మ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మస్తవంబు
.| | అనఘా యుద్ధవ నీకుఁగృష్ణుఁ| 3-163-మ.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | అనఘా యేనునుబ్రహ్మయుశివుండునీ| 4-207-వ.| చతుర్థ స్కంధము| దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
.| | అనఘా యొక్కఁడవయ్యునాత్మకృత| 3-755-మ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
.| | అనఘా విను లోకంబుల | 4-66-క.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అనఘా విశ్వమునెల్ల దీప్తముగఁజేయన్| 2-82-మ.| ద్వితీయ స్కంధము| బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
.| | అనఘా వీరలనెన్ననేమిటికిఁదిర్యగ్జంతు| 2-205-మ.| ద్వితీయ స్కంధము| భాగవత వైభవంబు
.| | అనఘాత్మ తగ నీవునబ్జనాభుండును| 4-160-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అనఘాత్మ నన్ను నీవడిగిన| 3-448-క.| తృతీయ స్కంధము| విధాత వరాహస్తుతి
.| | అనఘాత్మ నారదమునిపతి ధ్రువ| 4-385-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
.| | అనఘాత్మ నీవు పంచాబ్దవయస్కుండ| 4-358-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అనఘాత్మ భగవంతులైన కేశవవామ| 4-951-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
.| | అనఘాత్మ మఱి నీవు యఙ్ఞరూపుండనఁ| 4-291-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అనఘాత్మ మఱి భవదవతారగుణకర్మ| 3-304-సీ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
.| | అనఘాత్మ యే యఙ్ఞమందు సర్వశ్రేష్ఠుఁ| 4-53-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
.| | అనఘాత్మ యేనుగల్పాదిని విశ్వంబు| 2-123-సీ.| ద్వితీయ స్కంధము| అవతారంబుల వైభవంబు
.| | అనఘాత్మ యేమిటి యందునీ యింద్రియ| 4-884-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | అనఘాత్మ యోగీంద్రులనయంబు ధరఁబెక్కు| 4-240-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అనఘాత్మ రాజర్షి యైన యయాతి| 4-812-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనఘాత్మ రాజర్షి యైనట్టి యయ్యంగ| 4-394-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అనఘాత్మ లోకులెవ్వనిదివ్యనామంబు| 4-347-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అనఘాత్మ వినుము జాయాత్మజులనుగుణా| 4-854-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | అనఘాత్మక లోకత్రయమున| 4-643-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అనఘాత్మా సకలవర్ణాశ్రమాచారస| 7-408-సీ.| సప్తమ స్కంధము| వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
.| | అనఘాత్ముఁడు గనుఁగొనె నొక | 10.2-616-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
.| | అనఘాత్ములతిధిరూపంబున| 4-600-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అనఘాత్ములారా యభిన్నధర్మశీలురయిన| 4-911-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అనఘుఁడు భగవంతుండిట్లనియెన్| 3-582-క.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మణ ప్రశంస
.| | అనఘుఁడు రుద్రుఁజేరి ముదమారఁ| 4-111-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
.| | అనఘుండగునత్రిమహాముని| 4-513-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అనఘుండత్రిమహాముని| 4-8-క.| చతుర్థ స్కంధము| కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
.| | అనఘులు బదరీవనమున| 2-126-క.| ద్వితీయ స్కంధము| నరనారాయణావతారంబు
.| | అనయంబు దేహి నిత్యానిత్య సద్విల| 10.2-1211-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతి గీతలు
.| | అనయంబు లుప్తక్రియాకలాపుఁడు మాన| 4-43-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
.| | అనయంబు వినుమింద్రియార్థమనోమయం| 3-1028-సీ.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | అనయంబు శివ యనునక్షరద్వయమర్థి| 4-87-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అనయంబుఁగాలపుత్రిక| 4-811-క.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనయంబుం గలుషించి సౌభపతి| 10.2-851-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అనయంబుందన మానసంబుననవిద్యన్| 4-48-మ.| చతుర్థ స్కంధము| ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
.| | అనయంబునాత్మ నాయకుఁడును విశ్వతో| 3-1048-సీ.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి నిర్యాణంబు
.| | అనయంబునునయ్యక్షుల| 4-345-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అనయంబున్ ధ్రువుమీఁద| 4-343-మ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అనయమా నృపనందనుల్ ముదమార| 4-937-త.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అనయము నాకొక వత్సము| 4-496-క.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | అనయము భవదీయాశ్రిత| 3-854-క.| తృతీయ స్కంధము| కన్యకానవక వివాహంబు
.| | అనయము మూర్ఛనొందు| 3-985-చ.| తృతీయ స్కంధము| భక్తియోగంబు
.| | అనయముఁబిలువక యుండం| 4-67-క.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అనయమునిట్టి కుపుత్రునిఁ| 4-404-క.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అనయమునిట్లు శోకవిపులాశ్రుపయఃకణ| 4-842-చ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనయమును భువనరక్షణమునకై| 3-993-క.| తృతీయ స్కంధము| గర్భసంభవ ప్రకారంబు
.| | అనయమును మీ మనోరథమొనరింతు| 4-907-క.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అనలసుధాకరరవిలోచనముల| 3-463-క.| తృతీయ స్కంధము| కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
.| | అనలాక్షుండు త్రిలోకపూజ్యమగు| 10.2-407-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
.| | అనవిని వారికి మనుజేశుఁడను| 4-572-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని రాజ్యపాలన
.| | అనవిని సర్వేశ్వరుఁడాతని| 6-493-క.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అనవుఁడునతనికినతఁడను| 4-740-క.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అనవుడు| 6-516-వ.| షష్ఠ స్కంధము| మరుద్గణంబుల జన్మంబు
.| | అనవుడు దానవేంద్రుఁడు| 3-631-చ.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతారుని ఎదిరించుట
.| | అనవుడు దేవహూతి హృదయంబున| 3-836-చ.| తృతీయ స్కంధము| కపిలుని జన్మంబు
.| | అనవుడు న వ్వసుదేవుఁడు | 10.2-1128-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వసుదేవుని గ్రతువు
.| | అనవుడు నాతఁ డిట్లనియె నాతనితో | 10.2-469-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నృగోపాఖ్యానంబు
.| | అనవుడు బాదరాయణి ధరాధిపుతో| 3-11-చ.| తృతీయ స్కంధము| విదురుని తీర్థాగమనంబు
.| | అనవుడు విదురుఁడు మైత్రేయునిఁ| 4-9-క.| చతుర్థ స్కంధము| కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
.| | అనవుడు విదురునకమ్ముని| 4-687-క.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అనవుడు విని యక్కాంతలు| 4-783-క.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనవుడు వృత్రుమాటలకునద్భుతమంది| 6-418-చ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అనవుడు సుతునకు జనని యిట్లనుఁదగ| 3-996-సీ.| తృతీయ స్కంధము| గర్భసంభవ ప్రకారంబు
.| | అనవుడు హలధరుఁ డచ్చటి | 10.2-298-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మి బలరాముల జూదంబు
.| | అనవుడుఁ జిత్రరేఖ జలజాక్షికి నిట్లను| 10.2-363-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
.| | అనవుడుఁ బ్రేమ విహ్వలత నందుచు| 10.2-107-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
.| | అనవుడుఁగశ్యపుండుగమలాననకిట్లను| 3-484-చ.| తృతీయ స్కంధము| దితి గర్భంబు ధరించుట
.| | అనవుడునతనికినతఁడిట్లనియెన్| 3-403-క.| తృతీయ స్కంధము| వరాహావతారంబు
.| | అనవుడునమ్మునివరేణ్యుండు| 3-334-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
.| | అనవుడునాతనికనియె భూకాంతుండు| 6-46-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| కథా ప్రారంభము
.| | అనవుడునుద్ధవుఁడవ్విదురున| 3-165-క.| తృతీయ స్కంధము| మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
.| | అని| 6-25-వ.| షష్ఠ స్కంధము| కృతిపతి నిర్ణయము
.| | అని అభ్యర్థించినం బ్రసన్నండై| 10.2-837-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
.| | అని ఇట్లు పలుకుచున్న వరుణునిం| 10.1-960-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
.| | అని ఇట్లు వేల్పుల నియ్యకొలిపి| 10.1-18-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
.| | అని కదలించి దండనాయకులఁ| 9-449-వ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అని కమలసంభవప్రముఖులు| 8-169-వ.| అష్టమ స్కంధము| విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
.| | అని కరుణ పుట్టనాడుచు| 9-247-క.| నవమ స్కంధము| కల్మాషపాదుని చరిత్రము
.| | అని కశ్యపుఁడెఱింగించిన| 3-482-క.| తృతీయ స్కంధము| దితి గర్భంబు ధరించుట
.| | అని కుపితచిత్తుండై యాఙ్ఞాపించిన| 4-110-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
.| | అని కుమారకుండాడిన| 7-143-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అని కులకుధరపతనజన్యంబగుదైన్యంబు| 8-187-వ.| అష్టమ స్కంధము| మంధరగిరిని తెచ్చుట
.| | అని కుశ పవిత్రాక్షతసంయుతంబయిన| 8-544-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుడు యఙ్ఞవాటిక చేరుట
.| | అని కృతనిశ్చయుఁడయి యేచిన| 3-1004-క.| తృతీయ స్కంధము| గర్భసంభవ ప్రకారంబు
.| | అని కృష్ణార్జునులంజూచి యిట్లనియె| 1-165-వ.| ప్రథమ స్కంధము| అశ్వత్థామని తెచ్చుట
.| | అని కొడుకుం జూచి సంతోషించి| 10.2-42-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
.| | అని కొన్ని రహస్యవచనంబులు చెప్పిన| 10.1-1700-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణి సందేశము పంపుట
.| | అని కోపించుచుండనా చెలువకుఁ| 9-379-వ.| నవమ స్కంధము| బుధుని వృత్తాంతము
.| | అని గతాగతప్రాణుండై| 1-285-వ.| ప్రథమ స్కంధము| గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
.| | అని గీతంబు పాడి తన మనంబున| 10.1-395-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గుహ్యకుల నారదశాపం
.| | అని గుజగుజ వోవుచు ని ప్పని| 10.2-376-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
.| | అని గురుపుత్రులు పలికిన| 7-208-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని హింసించుట
.| | అని గోపకులు పలికిన| 10.1-855-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
.| | అని గోవిందునిం బొగడి యద్దేవు| 10.2-765-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
.| | అని గౌరీదేవికి మ్రొక్కి పతులతోడం గూడిన| 10.1-1745-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వాసుదే వాగమనంబు
.| | అని ఘోషించు ఘోషజనులం గరుణించి| 10.1-716-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
.| | అని చతురాననుండు వినయంబున| 4-152-చ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అని చింతించి| 10.1-1435-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
.| | అని చింతించి దయాళుఁడైన హరి| 10.1-962-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
.| | అని చింతించి దీనికినేమని| 6-521-వ.| షష్ఠ స్కంధము| మరుద్గణంబుల జన్మంబు
.| | అని చింతించి విఙ్ఞాన విశారదుండగు| 10.1-397-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గుహ్యకుల నారదశాపం
.| | అని చింతించి శిలావర్షహతులై| 10.1-912-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పాషాణ సలిల వర్షంబు
.| | అని చింతించు సమయంబున| 4-331-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అని చిగురాకు పువ్వు కాయ పండు| 10.1-852-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
.| | అని చెప్పి| 10.1-914-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
.| | | 10.1-1789-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణీ కల్యాణంబు
.| | | 10.1-501-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| క్రేపుల వెదక బోవుట
.| | | 8-742-వ.| అష్టమ స్కంధము| మత్యావతార కథా ఫలసృతి
.| | అని చెప్పి దుర్వాసుండంబరీషుని| 9-147-వ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అని చెప్పి మఱియు నిట్లనియె | 10.2-1327-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
.| | అని చెప్పి మఱియు వ్యాసనందనుం డిట్లనియె| 10.1-595-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
.| | అని చెప్పి మునికులాగ్రణి| 3-394-క.| తృతీయ స్కంధము| స్వాయంభువు జన్మంబు
.| | అని చెప్పి మునినాథుఁడైన మైత్రేయుఁడ| 4-508-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అని చెప్పి మైత్రేయునిఁగనుఁగొని| 3-332-క.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
.| | అని చెప్పి యప్పారాశర్యనందనుం| 10.2-636-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
.| | అని చెప్పి యే నతిత్వరితగతిం జని| 10.2-364-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
.| | అని చెప్పి వెండియు సూతుండు| 3-715-వ.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతార విసర్జనంబు
.| | అని చెప్పి శుకయోగీంద్రుండు | 10.2-1265-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వృకాసురుండు మడియుట
.| | అని చెప్పి శుకుం డిట్లనియె| 10.2-44-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
.| | అని చెప్పి శుకుండిట్లనియె| 8-410-వ.| అష్టమ స్కంధము| జగనమోహిని కథ
.| | అని చెప్పి శుకుండిట్లనియెనంత| 10.1-1111-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలతోడ క్రీడించుట
.| | అని చెప్పి సాంఖ్యయోగ ప్రవర్తకాచార్య| 2-118-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| అవతారంబుల వైభవంబు
.| | అని చెప్పిన న మ్మానిని | 10.2-972-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
.| | అని చెప్పిన బాదరాయణికి| 10.2-1203-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతి గీతలు
.| | అని చెప్పిన విదురుండు మైత్రేయుంగనుంగొని| 3-244-వ.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అని చెప్పిన విని శౌనకుండు| 1-276-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
.| | అని చెప్పిన శుకయోగికి | 10.2-452-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
.| | అని జనులు పొగడుచుండ| 8-268-వ.| అష్టమ స్కంధము| లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
.| | అని డగ్గుతికతో మహాభయముతో| 10.1-1770-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మి యనువాని భంగంబు
.| | అని డోలాయమాన మానసయై వితర్కించుచు| 10.2-36-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
.| | అని త ద్వచనసుధాసేచనమున| 10.2-633-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
.| | అని త న్నునుద్దేశించి రహస్యంబుగాఁ బల్కిన| 10.1-1076-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలతో సంభాషించుట
.| | అని తగ నియ్యకొల్పి లలితాంగికి| 9-721-చ.| నవమ స్కంధము| వసుదేవుని వంశము
.| | అని తన మనంబున వితర్కించుచు| 10.2-1020-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| అటుకు లారగించుట
.| | అని తనకుమీఁదనయ్యెడి| 1-508-వ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
.| | అని తనవారి నందఱ నయ్యై పనులకు| 10.1-1157-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
.| | అని తను దూఱనాడిన మురాంతకుఁ| 10.2-792-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శిశుపాలుని వధించుట
.| | అని తను నోడక నిందించిన| 10.2-1299-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| విప్రుని ఘనశోకంబు
.| | అని తను శరణము వేఁడిన | 10.2-754-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజ బంధ మోక్షంబు
.| | అని తన్ను పరమేశ్వరుండని తలంచుచున్న| 10.1-347-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
.| | అని తన్ను లోకులు వినుతించు| 10.2-11-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
.| | అని తన్ను సకలజనములు| 4-205-క.| చతుర్థ స్కంధము| దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
.| | అని తన్నుఁదండ్రి పనిచినఁ| 9-465-క.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అని తమలో వితర్కించి| 6-238-వ.| షష్ఠ స్కంధము| హంసగుహ్య స్తవరాజము
.| | అని తరువాత బాలకృష్ణుం డేమి చేసె| 10.1-247-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పూతన నేలగూలుట
.| | అని తలంచి విజృంభించి| 10.1-643-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాళిందిలో దూకుట
.| | అని తలంచుచు దీనరక్షకుండయిన| 3-1000-వ.| తృతీయ స్కంధము| గర్భసంభవ ప్రకారంబు
.| | అని తలపోయుచుఁదమలో| 6-325-క.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అని తలపోయుచున్న యవసరంబున | 10.2-1022-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| అటుకు లారగించుట
.| | అని తలపోసి నిఖిలలోచనుండును| 10.1-479-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అఘాసుర వధ
.| | అని తలమొలయెఱుంగక పలవించుచు| 6-455-వ.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అని తెలియంజెప్పిన బ్రాహ్మణుల| 8-524-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుని విప్రుల సంభాషణ
.| | అని తెలియంబలికిన హిరణ్యకశిపుని| 7-70-వ.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | అని దగ్దశీర్షుండయిన దక్షుండజముఖుం| 4-155-వ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అని దనుజులుదమమనముల| 3-736-క.| తృతీయ స్కంధము| దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
.| | అని దానవేంద్రుండానతిచ్చిన| 7-190-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని హింసించుట
.| | అని దీవించి కరచరణాద్యవయవంబులు| 8-546-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుడు యఙ్ఞవాటిక చేరుట
.| | అని దుఃఖార్ణవమగ్నంబయిన గోపకులంబు| 10.1-1485-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
.| | అని దుఃఖించి తన్నుందాన నిందించుకొని| 9-189-వ.| నవమ స్కంధము| మాంధాత కథ
.| | అని దేవతలు విన్నవించిన| 7-80-వ.| సప్తమ స్కంధము| బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
.| | అని దేవతలు విన్నవించిననీశ్వరుండు| 4-277-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అని దేవముని నిర్దేశించిననతని| 7-232-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అని ధరాధిపుల విన్నపంబుగా నిట్లనియె | 10.2-646-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| భూసురుని దౌత్యంబు
.| | అని ధర్మ బోధమునఁబలికిన| 3-22-క.| తృతీయ స్కంధము| విదురుని తీర్థాగమనంబు
.| | అని ధర్మజుండు దన్నుఁ బ్రార్థించిన| 10.2-111-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
.| | అని ధర్మయుక్తంబుగాఁబలికిన| 8-551-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుని భిక్ష కోరు మనుట
.| | అని ధర్మసందేహంబు పాపిన| 9-100-వ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అని న య్యబల యిట్లనియె| 10.1-1277-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కుబ్జ ననుగ్రహించుట
.| | అని నగుచు విడిపించిన విడివడి| 10.1-1579-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని విడుచుట
.| | అని నగ్నజిత్తు తన కూఁతు వివాహంబునకుం| 10.2-138-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నాగ్నజితి పరిణయంబు
.| | అని నమస్కరించి హవిష్యంబులు| 10.1-811-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల కాత్యాయని సేవనంబు
.| | అని నమస్కరించె నంత రామకృష్ణులు| 10.1-1739-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వాసుదే వాగమనంబు
.| | అని నమ్మం బలికిన యర్జును ప్రతిజ్ఞకు| 10.2-1291-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| విప్రుని ఘనశోకంబు
.| | అని నారదుంగొనియాడిన సూతునింజూచి| 1-136-వ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదునికి దేవుడు దోచుట
.| | అని నారదుండు పలికిన| 4-267-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అని నారదుండు బోధించిన హర్యశ్వులు| 6-227-వ.| షష్ఠ స్కంధము| హంసగుహ్య స్తవరాజము
.| | అని నారదోక్త ప్రకారంబున| 7-237-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అని నిఖిలభువనప్రధానదేవతావందనంబు| 1-4-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ఉపోద్ఘాతము
.| | అని నియమించె నంత నక్రూరుండు| 10.1-1212-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వ్రేతలు కలగుట
.| | అని నిశ్చయించి| 10.1-344-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
.| | | 10.1-37-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవుని ధర్మబోధ
.| | | 9-256-వ.| నవమ స్కంధము| ఖట్వాంగుని చరిత్రము
.| | అని నిశ్చయించి కేల నున్న కోల జళిపించి| 10.1-367-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
.| | అని నిశ్చయించి క్రౌర్యంబు విడిచి| 10.1-82-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రోహిణి బలభద్రుని కనుట
.| | అని నిశ్చయించి యోజనంబు నిడుపును| 10.1-467-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అఘాసుర వధ
.| | అని నిశ్చయించుకొని| 9-397-వ.| నవమ స్కంధము| పురూరవుని కథ
.| | అని పద్మోదరుఁ డాడిన | 10.2-1011-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| గురుప్రశంస చేయుట
.| | అని పయ్యెదఁ జక్కఁగ సవరించుకొనుచుఁ| 10.1-153-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| మాయ మింటనుండి పలుకుట
.| | అని పరమేశ్వరుండు ప్రహ్లాదుని| 7-371-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
.| | అని పరసంకటంబుదలంపక| 6-359-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అని పరీక్షన్నరేంద్రుండు| 6-444-వ.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అని పరీక్షిన్నరేంద్రుండు| 1-527-వ.| ప్రథమ స్కంధము| శుకుని మోక్షోపాయం బడుగట
.| | అని పలికి| 10.1-1269-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| సుదాముని మాలలు గైకొనుట
.| | | 10.1-1318-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కరిపాలకునితో సంభాషణ
.| | | 10.1-1346-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| చాణూరునితో సంభాషణ
.| | | 10.1-1399-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
.| | | 10.1-1538-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
.| | | 10.1-155-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| మాయ మింటనుండి పలుకుట
.| | | 10.2-173-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సత్యభామ యుద్ధంబు
.| | | 9-443-వ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | | 9-453-వ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | | 9-522-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి చరిత్రము
.| | | 9-648-వ.| నవమ స్కంధము| రంతిదేవుని చరిత్రము
.| | | 9-302-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరాముని కథనంబు
.| | అని పలికి కన్నీరు నించి వగచి| 10.1-161-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| మాయ మింటనుండి పలుకుట
.| | అని పలికి కమలలోచనుం| 8-392-వ.| అష్టమ స్కంధము| హరి హర సల్లాపాది
.| | అని పలికి కాలయవనుండు మూడుకోట్ల| 10.1-1590-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుని ముట్టడి
.| | అని పలికి కృష్ణునిఁ జిత్తంబున నిల్పి| 10.1-1517-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూరునితో కుంతి సంభాషణ
.| | అని పలికి కొలువు కూటంబున| 8-182-వ.| అష్టమ స్కంధము| సురాసురలు స్నేహము
.| | అని పలికి జగదీశ్వరుండును| 8-653-వ.| అష్టమ స్కంధము| ప్రహ్లా దాగమనము
.| | అని పలికి తన మనంబుననగ్గజేంద్రుం| 8-89-వ.| అష్టమ స్కంధము| గజేంద్రుని దీనాలాపములు
.| | అని పలికి నారదుంజూచి మఱియునిట్లనియె| 2-114-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| అవతారంబుల వైభవంబు
.| | అని పలికి నిన్ను వనితాజనహేయంబయిన| 9-546-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి శాపము
.| | అని పలికి నెయ్యంబున న య్యవ్వ| 10.1-339-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
.| | అని పలికి పాదంబులకెఱిఁగిననయ్యింతి| 9-544-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి శాపము
.| | అని పలికి పాదకమలంబులకు మ్రొక్కి| 9-117-వ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అని పలికి పూరుండు ముదిమి చేకొని| 9-559-వ.| నవమ స్కంధము| పూరువు వృత్తాంతము
.| | అని పలికి బలింజూచి భగవంతుండిట్లనియె| 8-666-వ.| అష్టమ స్కంధము| రాక్షసుల సుతల గమనంబు
.| | అని పలికి బ్రహ్మణ్యదేవుండైన| 9-345-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరాముని కథనంబు
.| | అని పలికి భగవంతుండగు వసిష్ఠుండు| 9-15-వ.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | అని పలికి భవదాగమనంబునకు| 3-776-వ.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి పరిణయంబు
.| | అని పలికి మఱియునరక్షితరక్షకుండైన| 8-93-వ.| అష్టమ స్కంధము| గజేంద్రుని దీనాలాపములు
.| | అని పలికి యనుఙ్ఞగొని దేవయానిందోడ్కొని| 9-548-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి శాపము
.| | అని పలికి యమ్మరీచింగని| 3-848-క.| తృతీయ స్కంధము| కన్యకానవక వివాహంబు
.| | అని పలికి యసురలోకపురోహితుండును| 7-131-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అని పలికి యా కుమారుల| 10.1-1279-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కుబ్జ ననుగ్రహించుట
.| | అని పలికి యోగీంద్రుండు రాజేంద్రున| 10.1-490-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| సురలు పూలు గురియించుట
.| | అని పలికి రంత నందుండు మున్ను| 10.1-279-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
.| | అని పలికి రందుఁ గొందఱు| 10.1-779-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
.| | అని పలికి రథంబెక్కి యక్రూరుండు చనిన| 10.1-1166-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
.| | అని పలికి రా సమయంబున| 10.1-1741-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వాసుదే వాగమనంబు
.| | అని పలికి రాజర్షియైన పరీక్షిన్మహారాజు| 1-142-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ద్రౌపది పుత్రశోకం
.| | అని పలికి రుక్మిణీదేవి పెండ్లినక్షత్రంబుఁ దెలిసి| 10.1-1718-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
.| | అని పలికి వనమక్షికా| 7-84-వ.| సప్తమ స్కంధము| బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
.| | అని పలికి వసుదేవుండు నందాదులైన| 10.1-211-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవ నందుల సంభాషణ
.| | అని పలికి వస్త్రభూషణాదు లొసంగి| 10.1-1406-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
.| | అని పలికి వాఁడు రాజ్యంబునకుంబాసి చనియె| 9-508-వ.| నవమ స్కంధము| నహుషుని వృత్తాంతము
.| | అని పలికి వారలకుఁబ్రహ్లాదునప్పగించి| 7-133-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అని పలికి విడిచి చనిన| 9-572-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
.| | అని పలికి వీరవర్యుండనఁదగు| 4-596-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని రాజ్యపాలన
.| | అని పలికి వెండియునిట్లనియె| 4-611-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అని పలికి శుకయోగీంద్రుండు| 10.1-463-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అఘాసుర వధ
.| | అని పలికి శుకుండు మఱియునిట్లనియె| 5.1-24-వ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| వనంబునకుఁ జనుట
.| | అని పలికి సంకర్షణోద్ధవసహితుండై| 10.1-1513-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
.| | అని పలికి సమరసన్నాహ సంకులచిత్తంబునఁ| 10.1-1529-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
.| | అని పలికి సమ్మానరూపంబులును| 10.2-188-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసురుని వధించుట
.| | అని పలికి సాయంకాలంబునకు| 10.1-1242-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| శ్రీమానినీచోర దండకము
.| | అని పలికి హరి నరకాసురయోధులమీఁద| 10.2-192-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసురుని వధించుట
.| | అని పలికి హరికి నమస్కరించి| 8-671-వ.| అష్టమ స్కంధము| రాక్షసుల సుతల గమనంబు
.| | అని పలికిన కన్నియల పలుకు లాలించి| 10.1-826-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికా వస్త్రాపహరణము
.| | అని పలికిన కొడుకును ధిక్కరించి| 7-184-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అని పలికిన చెలికాని పలుకు లాదరించి| 10.1-615-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ధేనుకాసుర వధ
.| | అని పలికిన దుష్యంతుండు మెచ్చి| 9-619-వ.| నవమ స్కంధము| దుష్యంతుని చరిత్రము
.| | అని పలికిన దేవతలకు నమస్కరించి| 10.1-1646-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుడు నీరగుట
.| | అని పలికిన నక్రూరుండు పురంబునకుం| 10.1-1246-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| శ్రీమానినీచోర దండకము
.| | అని పలికిన నగధరుండు నగి| 10.1-1767-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మి యనువాని భంగంబు
.| | అని పలికిన నగుచు నక్రూరుని మాటల| 10.1-1508-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూరుడు పొగడుట
.| | అని పలికిన నట్లు సంప్రాప్తమనోరథుండై| 10.2-326-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
.| | అని పలికిన నమస్కరించి| 9-216-వ.| నవమ స్కంధము| సగరుని కథ
.| | అని పలికిన నిమిమాటలు| 9-370-వ.| నవమ స్కంధము| నిమి కథ
.| | అని పలికిన ప్రాణవల్లభునకు| 8-238-వ.| అష్టమ స్కంధము| గరళ భక్షణము
.| | అని పలికిన బ్రహ్మకునెదురు మాటాడ| 9-385-వ.| నవమ స్కంధము| బుధుని వృత్తాంతము
.| | అని పలికిన బ్రహ్మవచనంబులు విని| 8-660-వ.| అష్టమ స్కంధము| హిరణ్యగ ర్భాగమనము
.| | అని పలికిన భూవరునింగనుగొని| 5.2-85-క.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| భగణ విషయము
.| | అని పలికిన ముగుదతల్లికి| 10.1-337-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు మన్ను దినె ననుట
.| | అని పలికిన వటుని పలుకులకు| 8-618-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనునికి దాన మిచ్చుట
.| | అని పలికిన వేల్పుల వెలయాలి| 9-395-వ.| నవమ స్కంధము| పురూరవుని కథ
.| | అని పలికిన వేల్పులఱేనికిం| 7-230-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అని పలికిన శుకయోగింగనుఁగొని| 5.2-13-క.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
.| | అని పలికిన శుక్రకుమారకు| 7-162-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అని పలికిన సమానవయోరూప| 1-467-వ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షిత్తు వేటాడుట
.| | అని పలికిన స్వాయంభువమను| 3-397-క.| తృతీయ స్కంధము| స్వాయంభువు జన్మంబు
.| | అని పలికినంగన్నీరు కరతలంబునం| 1-358-వ.| ప్రథమ స్కంధము| యాదవుల కుశలం బడుగుట
.| | అని పలికినంగుమారుండుగలిగెడుమని| 9-195-వ.| నవమ స్కంధము| హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
.| | అని పలికినంబతికి సతి యిట్లనియె| 8-468-వ.| అష్టమ స్కంధము| దితి కశ్యపుల సంభాషణ
.| | అని పలికినంబరీక్షిన్నరేంద్రుండు| 8-142-వ.| అష్టమ స్కంధము| సముద్రమథన కథా ప్రారంభం
.| | అని పలికిననప్పరమప్రతివ్రతాలలామంబు| 9-65-వ.| నవమ స్కంధము| శర్యాతి వృత్తాంతము
.| | అని పలికిననరవిందమందిర యగు| 8-131-వ.| అష్టమ స్కంధము| లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
.| | అని పలికిననశ్వత్థామకు| 1-170-వ.| ప్రథమ స్కంధము| అశ్వత్థామని తెచ్చుట
.| | అని పలికిననా రాజునకు బ్రాహ్మణజనులిట్లనిరి| 9-98-వ.| నవమ స్కంధము| అంబరీషోపాఖ్యానము
.| | అని పలికిరి మఱియు నా రామకృష్ణులు| 10.1-453-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బకాసుర వధ
.| | అని పలికె అంత విష్ణుండు| 7-403-వ.| సప్తమ స్కంధము| త్రిపురాసుర సంహారము
.| | అని పలికె నంత నక్రూరుం డొక| 10.1-1207-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూర నందాదుల సంభాషణ
.| | అని పలికెనట్లు శునశ్శేఫుండు| 9-497-వ.| నవమ స్కంధము| విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
.| | అని పలికెనని చెప్పి మఱియు| 6-192-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అని పలుకు దనుజులంజూచి| 8-196-వ.| అష్టమ స్కంధము| సముద్ర మథన యత్నము
.| | అని పలుకు నుపనందుని పలుకుల| 10.1-425-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బృందావనమునకు బోవుట
.| | అని పలుకు పెద్దల పలుకు లాకర్ణించి| 10.2-97-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
.| | అని పలుకు మంత్రుల మంత్రంబుల| 10.1-171-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసునికి మంత్రుల సలహా
.| | అని పలుకు సత్యవ్రతమహారాజునకు| 8-705-వ.| అష్టమ స్కంధము| మీనావతారుని ఆనతి
.| | అని పలుకు సమయంబున| 10.1-1374-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| చాణూర ముష్టికుల వధ
.| | అని పలుకుచు| 6-402-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | | 9-689-వ.| నవమ స్కంధము| ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
.| | అని పలుకుచు సకలజనులును జూచుచుండ| 10.1-1332-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| చాణూరునితో సంభాషణ
.| | అని పలుకుచుఁ గాలయవనుండు| 10.1-1628-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుడు వెంటజనుట
.| | అని పలుకుచున్న కొడుకునకు| 9-383-వ.| నవమ స్కంధము| బుధుని వృత్తాంతము
.| | అని పలుకుచున్న రాజకుమారుని| 9-614-వ.| నవమ స్కంధము| దుష్యంతుని చరిత్రము
.| | అని పలుకుచున్న రాజు మాటలు విని| 10.1-12-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
.| | అని పలుకుచున్న శూలపాణిచే| 8-390-వ.| అష్టమ స్కంధము| హరి హర సల్లాపాది
.| | అని పలుకుసమయంబున యఙ్ఞభోక్తయు| 4-538-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అని పల్కిడాసి యయ్యతివకు| 3-819-సీ.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
.| | అని పాడెననుచు విదురున| 4-381-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
.| | అని పురికొల్పిన రుక్మియుఁ | 10.2-291-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
.| | అని పృథుని వారించి ఋత్విగ్జనంబులు| 4-530-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అని పెక్కండ్రు పెక్కువిధంబుల| 10.1-415-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
.| | అని పెక్కండ్రు పెక్కువిధంబులం| 10.1-1360-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పౌరకాంతల ముచ్చటలు
.| | అని పెక్కు భంగుల నోర్తోర్తు నుద్దేశించి| 10.1-776-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
.| | అని పెక్కుభంగులనయ్యింతి| 9-410-వ.| నవమ స్కంధము| పురూరవుని కథ
.| | అని ప్రశంసించిరి అట్లు పౌరజనంబుల| 4-314-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
.| | అని బహుప్రకారంబుల సంతాపించుచు| 10.2-1055-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుంతీదేవి దుఃఖంబు
.| | అని బాలు నుద్దేశించి ముద్దాడెడి భంగి| 10.1-222-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పూతన కృష్ణుని ముద్దాడుట
.| | అని బుజ్జగించి దానవేశ్వరుని| 7-159-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అని బ్రహ్మవాదులగు సన్మునివర్యులు| 3-438-క.| తృతీయ స్కంధము| విధాత వరాహస్తుతి
.| | అని భర్జించుచున్న దేవయాని పలుకులు| 9-520-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి చరిత్రము
.| | అని భూవరుండు శమీకమహాముని| 1-461-వ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షిత్తు వేటాడుట
.| | అని మందలించిన దైత్యులంగని| 8-307-వ.| అష్టమ స్కంధము| జగన్మోహిని వర్ణన
.| | అని మందహాససుందరవదనారవిందుండై| 10.1-1440-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపస్త్రీలకడ కుద్ధవుని బంపుట
.| | అని మనుజేశ్వరుండు| 1-464-చ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షిత్తు వేటాడుట
.| | అని మర్మంబు లెత్తి పలికి| 10.1-378-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
.| | అని మఱియు గురుప్రశంస| 10.2-993-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలుని ఆదరించుట
.| | అని మఱియు గోరూప యయిన| 1-422-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కలి నిగ్రహంబు
.| | అని మఱియు గోవింద సందర్శన| 10.1-1250-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు మథురను గనుట
.| | అని మఱియు దేవకీదేవిం గనుంగొని యిట్లనిరి| 10.1-102-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మాదుల స్తుతి
.| | అని మఱియు నక్రూరుం డనేకవిధంబుల| 10.1-1197-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
.| | అని మఱియు ననేకవిధంబుల బాలకృష్ణుండు| 10.1-330-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యశోద గోపికల నొడంబరచుట
.| | అని మఱియు ననేకవిధంబులఁ| 10.1-877-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యాగము చేయ యోచించుట
.| | అని మఱియు నప్పుండరీకాక్షుండిట్లను| 10.2-433-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
.| | అని మఱియు ని ట్లనియె| 10.1-10-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
.| | అని మఱియు ని ట్లనేక విధంబులఁ| 10.1-1468-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
.| | అని మఱియు నిట్లనియె | 10.2-266-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
.| | | 10.2-967-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
.| | | 10.2-991-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలుని ఆదరించుట
.| | అని మఱియు నిట్లను వారలు ప్రద్యు మ్నా| 10.2-1330-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
.| | అని మఱియు నితర లక్షణంబులుం జెప్పిన| 10.1-1588-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనునికి నారదుని బోధ
.| | అని మఱియు నిరహంకృతుండును| 8-11-వ.| అష్టమ స్కంధము| 1స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
.| | అని మఱియు నిలింపపతి సొంపు దింపు| 10.1-891-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఇంద్రయాగ నివాఱణంబు
.| | అని మఱియు మదీయపూర్వజన్మ| 1-15-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కృతిపతి నిర్ణయము
.| | అని మఱియు మహి యిట్లనియె| 4-491-వ.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | అని మఱియు రణంబులందుఁ| 7-91-వ.| సప్తమ స్కంధము| బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
.| | అని మఱియు వృషభావతారంబునెఱిఁగింతు| 2-139-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| నరనారాయణావతారంబు
.| | అని మఱియు సనకసనందనాదులు| 3-524-వ.| తృతీయ స్కంధము| సనకాదుల శాపంబు
.| | అని మఱియు సముండవు| 4-936-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అని మఱియు సామభేదంబు లగు| 10.1-35-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవుని ధర్మబోధ
.| | అని మఱియుఁ గృష్ణవిరహదుఃఖంబున| 10.1-1134-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల విరహాలాపములు
.| | అని మఱియుఁ బెక్కు విధంబుల హరి| 10.1-1451-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలు యుద్ధవుని గనుట
.| | అని మఱియుఁ బౌరకాంతలు| 10.1-1254-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు మథురను గనుట
.| | అని మఱియుఁదియ్యని| 9-621-వ.| నవమ స్కంధము| దుష్యంతుని చరిత్రము
.| | అని మఱియుఁబితామహుండు| 2-199-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| గోవర్థనగిరి ధారణంబు
.| | అని మఱియుఁబుత్రా నీకెయ్యది| 7-141-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అని మఱియుఁబ్రద్యుమ్నుండవును| 4-705-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అని మఱియుం బ్రార్థించిన హరి యిట్లనియె| 10.1-1244-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| శ్రీమానినీచోర దండకము
.| | అని మఱియుంజెఱకువిలుతుని| 8-396-వ.| అష్టమ స్కంధము| జగనమోహిని కథ
.| | అని మఱియునడుగంబడినవాఁడై| 8-145-వ.| అష్టమ స్కంధము| సముద్రమథన కథా ప్రారంభం
.| | అని మఱియుననఘాత్ములార| 4-607-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అని మఱియునప్పరమేశ్వరుండిట్లని| 8-136-వ.| అష్టమ స్కంధము| గజేంద్రమోక్షణ కథా ఫలసృతి
.| | అని మఱియునభినందించుచున్న| 8-232-వ.| అష్టమ స్కంధము| గరళ భక్షణము
.| | అని మఱియునా రాచపాపనికి| 7-155-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అని మఱియునాహారాదులు మాని| 7-109-వ.| సప్తమ స్కంధము| బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
.| | అని మఱియునిట్లని వితర్కించె| 8-84-వ.| అష్టమ స్కంధము| గజేంద్రుని దీనాలాపములు
.| | అని మఱియునిట్లనియె| 4-534-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | | 4-859-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | | 4-129-వ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | | 7-52-వ.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | | 8-569-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుడు దాన మడుగుట
.| | | 9-136-వ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అని మఱియునిట్లనియె అద్దేవుని| 4-132-వ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అని మఱియునిట్లనియె దేవా నాయందుఁ| 4-68-వ.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అని మఱియునిట్లనియె భవదీయ| 4-964-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
.| | అని మఱియునిట్లనియె యఙ్ఞపురుషుండన| 4-425-వ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అని మఱియునిట్లనిరి| 4-950-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
.| | అని మఱియును| 10.1-1194-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
.| | | 10.1-1759-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రాజలోక పలాయనంబు
.| | అని మఱియును న వ్విప్రుని | 10.2-472-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నృగోపాఖ్యానంబు
.| | అని మఱియును వినుతింప నక్రూరునికి| 10.1-1238-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| శ్రీమానినీచోర దండకము
.| | అని మఱియును సముచితసంభాషణంబుల| 8-134-వ.| అష్టమ స్కంధము| లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
.| | అని మీకుం జెప్పు మని కృష్ణుండు చెప్పె| 10.1-1476-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఉద్ధవునికడ గోపికలు వగచుట
.| | అని మునిచంద్రుఁడుదన మనమునఁ| 4-22-క.| చతుర్థ స్కంధము| కర్దమప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
.| | అని మునిజనంబులు సూతునడిగిన| 8-693-వ.| అష్టమ స్కంధము| మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
.| | అని మున్ను ముగ్దుఁ డయ్యును| 10.1-528-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బలరాము డన్న రూ పెరుగుట
.| | అని మెత్తంబడని చిత్తంబున| 7-288-వ.| సప్తమ స్కంధము| నృసింహరూప ఆవిర్భావము
.| | అని మైత్రేయమహాముని| 4-560-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుండు హరిని స్తుతించుట
.| | అని మైత్రేయమునీంద్రుం| 3-443-క.| తృతీయ స్కంధము| విధాత వరాహస్తుతి
.| | అని మైత్రేయుఁడు ధ్రువుఁడట్లనయము| 4-293-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అని మైత్రేయుఁడు పలికిన | 3-389-క.| తృతీయ స్కంధము| స్వాయంభువు జన్మంబు
.| | అని మైత్రేయుఁడు విదురుంగనుఁగొని| 3-366-క.| తృతీయ స్కంధము| చతుర్యుగ పరిమాణంబు
.| | అని మైత్రేయుండవ్విదురునకెఱిఁగించిన| 3-228-క.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అని యంతఃపుర కాంతలును| 10.2-40-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
.| | అని యడిగి వెండియునునిట్లనియెను| 4-847-క.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | అని యడిగిన న య్యాదవేంద్రుం డిట్లని| 11-105-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| అవధూత సంభాషణ
.| | అని యడిగిన మురరిపు పదవనజంబులఁ| 10.2-459-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నృగోపాఖ్యానంబు
.| | అని యడిగిన యా రాజునకు విప్రుండిట్లనియె| 5.1-159-వ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
.| | అని యడిగిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె| 11-28-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| వసుదేవ ప్రశ్నంబు
.| | అని యడిగిన వారలు| 1-270-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
.| | అని యడిగిన విదురునిఁగనుఁగొని| 4-387-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువక్షితిని నిలుచుట
.| | అని యడిగిన శౌనకాదిమునిశ్రేష్ఠులకు| 1-82-వ.| ప్రథమ స్కంధము| వ్యాసచింత
.| | అని యడిగినఁదండ్రికిఁగొడుకు| 1-480-వ.| ప్రథమ స్కంధము| శృంగి శాపంబు
.| | అని యడిగిననర్జునపౌత్రునకు| 9-21-వ.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | అని యడిగిననవ్విదురునిఁ| 4-37-క.| చతుర్థ స్కంధము| ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
.| | అని యతిత్వరితగతిం జనుదెంచి తత్పురంబు| 10.2-888-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
.| | అని యదలించుచు కొడుకునడవడిం| 10.1-363-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
.| | అని యదుండొడంబడకున్న యయాతి| 9-552-వ.| నవమ స్కంధము| పూరువు వృత్తాంతము
.| | అని యనుకంపదోఁప వినయంబునఁ| 3-313-చ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
.| | అని యనేక విధంబుల వినుతించుచు| 10.2-1140-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
.| | అని యనేకభంగులం గొనియాడి| 10.2-478-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
.| | అని యనేకవిధంబులం బ్రస్తుతించిన| 11-18-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| కృష్ణ సందర్శనంబు
.| | అని యభినందించి మోక్షసాధనోపదేశ| 4-616-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అని యభినందించి యిట్లనియె | 10.2-1146-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
.| | అని యభ్యర్థించి య ద్దేవునివలనం| 10.2-612-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
.| | అని యభ్యర్థించి య మ్మునీంద్రుల| 10.2-1129-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వసుదేవుని గ్రతువు
.| | అని యభ్యర్థించినం బ్రసన్నుం డై| 10.2-318-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
.| | అని యభ్యర్థించినం బ్రసన్నుండై| 10.2-1189-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
.| | అని యమ్మనుచరితము విదురున| 3-802-క.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి పరిణయంబు
.| | అని యర్భకునిగతి యనుకొని మైత్రేయ| 3-232-సీ.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అని యశోద వారల నొడంబఱచి పంపి| 10.1-333-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యశోద గోపికల నొడంబరచుట
.| | అని యా డింభకులను దోకొని పొం డని| 10.2-1316-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
.| | అని యాక్షేపించినం| 3-649-వ.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతారుని ఎదిరించుట
.| | అని యాదేశించి| 8-176-వ.| అష్టమ స్కంధము| విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
.| | అని యానతిచ్చి కమలజ| 2-246-క.| ద్వితీయ స్కంధము| బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
.| | అని యానతిచ్చి ప్రజాపతిపుత్రుండును| 3-759-వ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
.| | అని యానతిచ్చిన నంబికావరుండు| 10.2-445-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
.| | అని యానతిచ్చిన బ్రహ్మకు | 9-74-వ.| నవమ స్కంధము| రైవతుని వృత్తాంతము
.| | అని యానతిచ్చు జగన్మాతృకృపావలోకన| 6-19-వ.| షష్ఠ స్కంధము| కృతిపతి నిర్ణయము
.| | అని యాశ్చర్యభయంబులు| 3-640-క.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతారుని ఎదిరించుట
.| | అని యి వ్విధంబున హరిం బొగడి| 10.1-104-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మాదుల స్తుతి
.| | అని యి వ్విధంబునం గృష్ణుం డాడిన| 10.2-1122-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వసుదేవుని గ్రతువు
.| | అని యిటు గోపికల్ పలుక నం దొక| 10.1-1456-చ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| భ్రమర గీతములు
.| | అని యిటు ధరణీధర్మదేవతల బుజ్జగించి| 1-432-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కలి నిగ్రహంబు
.| | అని యిట్టులు ప్రతికూలవచనములు| 4-45-క.| చతుర్థ స్కంధము| ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
.| | అని యిట్టులు భేరీరవమునఁజేసి| 4-414-క.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అని యిట్లంగన లంచితస్వరముతో| 10.1-1060-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలకు ప్రత్యక్షమగుట
.| | అని యిట్లక్రూరుం డుత్తరంబు పలికిన| 10.2-89-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శతధన్వుని ద్రుంచుట
.| | అని యిట్లతిమనోహరచతుర వచనంబుల| 6-345-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అని యిట్లమోఘంబులయిన| 7-93-వ.| సప్తమ స్కంధము| బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
.| | అని యిట్లాకాశంబు మూర్తియు| 1-130-వ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదునికి దేవుడు దోచుట
.| | అని యిట్లాకాశవాణి పలికిన| 10.1-24-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసుని అడ్డగించుట
.| | అని యిట్లాక్షేపించి| 8-355-వ.| అష్టమ స్కంధము| హరి అసురుల శిక్షించుట
.| | అని యిట్లానతిచ్చి| 7-384-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
.| | అని యిట్లామంత్రణంబుజేసి మారిష యను| 6-203-వ.| షష్ఠ స్కంధము| చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
.| | అని యిట్లు కపటబాలకుండై| 7-68-వ.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | అని యిట్లు కమలసంభవుండు| 8-505-వ.| అష్టమ స్కంధము| గర్భస్థ వామనుని స్తుతించుట
.| | అని యిట్లు కీర్తించిన గుహ్యకులం జూచి| 10.1-409-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
.| | అని యిట్లు కుసుమశరుని| 10.1-1003-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఆత్మారాముడై రమించుట
.| | అని యిట్లు కృష్ణుఁ డాడిన| 10.2-269-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
.| | అని యిట్లు గురుసుతుండు చెప్పినఁ| 7-255-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అని యిట్లు చింతించుచున్న సమయంబున| 10.1-1536-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
.| | అని యిట్లు చింతించెననుచునమ్మైత్రేయ| 4-301-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
.| | అని యిట్లు జరాసంధుండు| 10.1-1763-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మి యనువాని భంగంబు
.| | అని యిట్లు జిష్ణునిం బలుకుచున్న| 10.1-948-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కామధేనువు పొగడుట
.| | అని యిట్లు తమ పెనిమిటి బ్రతుకుఁ| 10.1-691-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నాగకాంతలు స్తుతించుట
.| | అని యిట్లు తలవాకిట వాణి గల పోఁడిమిచే| 10.1-537-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
.| | అని యిట్లు దనుజమర్దనుండు| 7-114-వ.| సప్తమ స్కంధము| బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
.| | అని యిట్లు దుర్యోధనుండాడిన| 3-36-వ.| తృతీయ స్కంధము| యుద్ధవ దర్శనంబు
.| | అని యిట్లు దేవకీదేవి విన్నవించిన| 10.1-131-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దేవకీ వసుదేవుల పూర్వఙన్మ
.| | అని యిట్లు దేవగణములు| 4-32-క.| చతుర్థ స్కంధము| దక్షప్రజాపతి వంశ విస్తారము
.| | అని యిట్లు దేవగణసమేతుండై| 8-158-వ.| అష్టమ స్కంధము| విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
.| | అని యిట్లు దేవతాగురునమస్కారంబుసేసి| 1-58-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కథా సూచనంబు
.| | అని యిట్లు దేవహూతికి| 3-1042-క.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | అని యిట్లు దైత్యనందనులు| 7-222-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని హింసించుట
.| | అని యిట్లు ధనంజయసంప్రాపితశరపంజరుం| 1-216-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
.| | అని యిట్లు ధర్మసూనుఁడు | 1-205-క.| ప్రథమ స్కంధము| ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
.| | అని యిట్లు ధర్మ్యంబును| 1-168-వ.| ప్రథమ స్కంధము| అశ్వత్థామని తెచ్చుట
.| | అని యిట్లు నరసింహదేవుడానతిచ్చిన| 7-380-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
.| | అని యిట్లు నాగ్నజితి విచారించు నెడఁ| 10.2-132-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నాగ్నజితి పరిణయంబు
.| | అని యిట్లు నానావిధంబులుగాబలుక| 1-243-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
.| | అని యిట్లు నారదుండు చెప్పిన| 7-479-వ.| సప్తమ స్కంధము| నారదుని పూర్వజన్మంబు
.| | అని యిట్లు నియమించినంబరమేశ్వరునకు| 8-677-వ.| అష్టమ స్కంధము| రాక్షసుల సుతల గమనంబు
.| | అని యిట్లు నిర్దేశించిన| 7-35-వ.| సప్తమ స్కంధము| హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
.| | అని యిట్లు నొడివిన నందుని పలుకులు| 10.1-884-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఇంద్రయాగ నివాఱణంబు
.| | అని యిట్లు పక్షపాత శూన్యంబులును| 1-513-వ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
.| | అని యిట్లు పరమభక్తుండయిన| 10.2-69-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| జాంబవతి పరిణయంబు
.| | అని యిట్లు పలికి జంభవైరి| 10.1-905-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పాషాణ సలిల వర్షంబు
.| | అని యిట్లు పలికి నారదుండు| 10.1-399-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు మద్దిగవను గూల్చుట
.| | అని యిట్లు పలికి యీశ్వరుం డా| 10.1-135-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు శిశురూపి యగుట
.| | అని యిట్లు పలికిన బాలకాలాపంబులు| 10.1-417-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
.| | అని యిట్లు పలికిన బ్రాహ్మణునివలన | 10.1-1715-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
.| | అని యిట్లు పలికిన మూఢజనులఁ జూచి| 10.2-51-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శమంతకమణి పొందుట
.| | అని యిట్లు పలికిన విని కంసుడు| 10.1-43-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవుని ధర్మబోధ
.| | అని యిట్లు పలికిన వైయాసి వచనంబుల| 2-52-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| హరిభక్తిరహితుల హేయత
.| | అని యిట్లు పలుకుచున్న| 8-669-వ.| అష్టమ స్కంధము| రాక్షసుల సుతల గమనంబు
.| | అని యిట్లు పలుకుచున్న ఖర్వునకు| 8-577-వ.| అష్టమ స్కంధము| శుక్ర బలి సంవాదంబును
.| | అని యిట్లు పలుకుచున్న పురుషార్థభాజనుం| 4-916-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అని యిట్లు పలుకుచున్న యవసరంబున| 8-649-వ.| అష్టమ స్కంధము| బలిని బంధించుట
.| | అని యిట్లు పూర్వవాహినియైన| 1-411-వ.| ప్రథమ స్కంధము| గోవృషభ సంవాదం
.| | అని యిట్లు ప్రజలాడెడి| 1-256-వ.| ప్రథమ స్కంధము| గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
.| | అని యిట్లు ప్రహ్లాదుండడిగిన| 7-433-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
.| | అని యిట్లు ప్రహ్లాదుండు రహస్యంబున| 7-250-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అని యిట్లు ప్రియాలాపంబులు| 10.2-1067-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నందాదులు చనుదెంచుట
.| | అని యిట్లు బాదరాయణి | 10.2-1338-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు వృష్ణి భో జాంధక వంశంబు
.| | అని యిట్లు బృందావన విహారియైన| 10.1-798-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
.| | అని యిట్లు బ్రసన్నులైన దేవకీవసుదేవుల| 10.1-163-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసునికి మంత్రుల సలహా
.| | అని యిట్లు భక్తజనపరతంత్రుండగు| 8-490-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుడు గర్భస్తు డగుట
.| | అని యిట్లు భగవంతుండగు నారదుండు| 1-134-వ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదునికి దేవుడు దోచుట
.| | అని యిట్లు భగవంతుడైన హరి| 10.2-236-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
.| | అని యిట్లు భగవద్దూతలు| 6-129-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అని యిట్లు భూదేవి భక్తితోడ| 10.2-205-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసురుని వధించుట
.| | అని యిట్లు మగిడించినందిరిగి చని| 9-199-వ.| నవమ స్కంధము| హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
.| | అని యిట్లు మనోవాగ్దర్శనంబులం| 1-228-వ.| ప్రథమ స్కంధము| భీష్మనిర్యాణంబు
.| | అని యిట్లు మహనీయగుణగరిష్ఠులయిన| 1-54-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కథా సూచనంబు
.| | అని యిట్లు మాయామనుష్యుండైన హరి| 10.1-1397-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
.| | అని యిట్లు యఙ్ఞసభామధ్యంబునం| 4-96-వ.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అని యిట్లు యయాతిచరితంబు చెప్పి| 9-591-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
.| | అని యిట్లు రాజభార్యలా| 7-45-వ.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | అని యిట్లు రాజునకు శుకుండుసెప్పె| 2-41-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
.| | అని యిట్లు రుక్మి హరి కొలంది యెఱుంగక| 10.1-1765-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మి యనువాని భంగంబు
.| | అని యిట్లు రుక్మిణీదేవి పుత్తెంచిన| 10.1-1712-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణి సందేశము పంపుట
.| | అని యిట్లు రుద్రక్షమాపణంబుగావించి| 4-162-వ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అని యిట్లు లీలాగృహీతశరీరుండైన| 10.1-1703-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణి సందేశము పంపుట
.| | అని యిట్లు వామనుండు పలుక| 8-642-వ.| అష్టమ స్కంధము| బలిని బంధించుట
.| | అని యిట్లు వారించె నక్కుచేలుండును| 10.2-1015-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| అటుకు లారగించుట
.| | అని యిట్లు వింధ్యావళియుంబ్రహ్లాదుండును| 8-658-వ.| అష్టమ స్కంధము| హిరణ్యగ ర్భాగమనము
.| | అని యిట్లు విచిత్రవిహారుండైన| 10.1-700-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాళిందుని శాసించుట
.| | అని యిట్లు విదురుండడిగిన మైత్రేయుం| 3-388-వ.| తృతీయ స్కంధము| స్వాయంభువు జన్మంబు
.| | అని యిట్లు విన్నవించిన| 3-858-క.| తృతీయ స్కంధము| కన్యకానవక వివాహంబు
.| | అని యిట్లు విశ్వస్రష్టలు శపించిన| 7-476-వ.| సప్తమ స్కంధము| నారదుని పూర్వజన్మంబు
.| | అని యిట్లు వేదనాభరమున| 3-832-క.| తృతీయ స్కంధము| కపిలుని జన్మంబు
.| | అని యిట్లు వైష్ణవఙ్ఞానదీపం| 6-151-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అని యిట్లు వ్యాసుండడిగిన| 1-115-వ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదుని పూర్వకల్పము
.| | అని యిట్లు శమీకమహామునీంద్రుండు| 1-489-వ.| ప్రథమ స్కంధము| శృంగి శాపంబు
.| | అని యిట్లు శుకుండు రాజునకు| 8-691-వ.| అష్టమ స్కంధము| బలియఙ్ఞమును విస్తరించుట
.| | అని యిట్లు సకలంబును సుకరంబుగ| 10.1-532-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
.| | అని యిట్లు సకలదేశాధీశ్వరులగు| 10.2-356-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
.| | అని యిట్లు సకలసంభాషణంబుల| 1-202-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కుంతి స్తుతించుట
.| | అని యిట్లు సత్యపదవీప్రమాణ| 8-597-వ.| అష్టమ స్కంధము| బలి దాన నిర్ణయము
.| | అని యిట్లు సత్యవ్రతుండు పలికిన| 8-732-వ.| అష్టమ స్కంధము| కడలిలో నావను గాచుట
.| | అని యిట్లు సన్మునీంద్రుఁడు| 3-888-క.| తృతీయ స్కంధము| కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
.| | అని యిట్లు సామవచనంబులు హరి పలికిన| 10.2-99-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| దుర్యోధనుని గదా విధ్యాభ్యాసము
.| | అని యిట్లు స్వతస్సిద్ధుండును| 2-23-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| తాపసుని జీవయాత్ర
.| | అని యిట్లు హరిగురువందనంబుసేసి| 2-70-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
.| | అని యిట్లు హరిణపోతంబుం| 5.1-105-వ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| భరతుండు వనంబుఁ జనుట
.| | అని యిట్లు హితంబు పలుకుచున్న| 8-587-వ.| అష్టమ స్కంధము| శుక్ర బలి సంవాదంబును
.| | అని యిట్లుదఱిమి చెప్పిన| 3-34-క.| తృతీయ స్కంధము| విదురుని తీర్థాగమనంబు
.| | అని యిట్లుదెలుపుచు మఱియునిట్లనియె| 3-884-వ.| తృతీయ స్కంధము| కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
.| | అని యిట్లుపలికి తానును బలభద్రుండును| 10.1-731-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ప్రలంబాసుర వధ
.| | అని యిట్లొడంబఱచి తనకు మిత్త్రుండును| 1-145-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ద్రౌపది పుత్రశోకం
.| | అని యిబ్బంగి లతాంగు లందఱును| 10.1-1036-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
.| | అని యిబ్భంగి నుతించినన్ విని| 3-757-మ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
.| | అని యిబ్భంగి బహు ప్రకారముల| 10.2-80-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సత్యభామా పరిణయంబు
.| | అని యిబ్భంగి మునీంద్రులాడిన| 3-383-మ.| తృతీయ స్కంధము| సృష్టి భేదనంబు
.| | అని యిబ్భంగి విపన్నులై పలుకఁ| 3-116-మ.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | అని యిబ్భంగి సరోజలోచనలు| 10.2-693-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
.| | అని యిబ్భంగి సరోజలోచనుని| 10.2-493-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలరాముని ఘోషయాత్ర
.| | అని యిబ్భంగి సరోరుహాక్షుండు| 3-662-మ.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతారుని ఎదిరించుట
.| | అని యివ్విధంబున| 7-64-వ.| సప్తమ స్కంధము| సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
.| | | 7-276-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అని యివ్విధంబున భయవిహ్వల| 4-118-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
.| | అని యివ్విధంబున యయాతి| 9-574-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
.| | అని యివ్విధంబున వెఱపు| 7-172-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అని యివ్విధంబునఁగృష్ణుఁడానతిచ్చిన| 1-158-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ద్రౌపది పుత్రశోకం
.| | అని యివ్విధంబునంబొగడు| 9-139-వ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అని యివ్విధంబుననధీరుండై పలుకు| 4-756-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అని యివ్విధంమున నారదముని| 4-965-క.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
.| | అని యివ్విధమున నా భూవనితామణి| 4-499-క.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | అని యివ్విధమునఁగృపణునియనువున| 4-827-క.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అని యిష్టదేవతలంజింతించి| 1-12-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ఉపోద్ఘాతము
.| | అని యిష్టదేవతా ప్రార్థనంబుజేసి| 6-8-వ.| షష్ఠ స్కంధము| ఉపోద్ఘాతము
.| | అని యీ గతి భగవంతుండనఘుఁడు| 4-893-క.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | అని యీ గతిఁబంకేరుహాసనసుతుఁడును| 4-632-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అని యీ గతిఁబలికిన యా| 4-763-క.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అని యీ పుణ్యచరిత్రము| 3-711-క.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతార విసర్జనంబు
.| | అని యీ రీతి నుతించి భాగవత మాద్యంతంబు| 12-51-మ.| ద్వాదశ స్కంధము| పురాణ గ్రంథ సంఖ్యలు
.| | అని యీగతినుపదేశంబొనరించి| 4-735-క.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అని యీరీతినసహ్యవచనములు| 4-221-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువోపాఖ్యానము
.| | అని యీశ్వరుండు మీరు మీ నెలవులకుం| 10.1-412-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
.| | అని యుత్తరంబు సెప్పిన విని శతధన్వుం| 10.2-87-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శతధన్వుఁడు మణి గొనిపోవుట
.| | అని యుత్తరానందనుండాడిన| 1-516-వ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
.| | అని యుద్ధవుం డడగినం బ్రబుద్ధమనస్కుం| 11-109-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| అవధూత సంభాషణ
.| | అని యుద్ధవుం డడిగిన నారాయణుం డిట్లనియె | 11-115-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| అవధూత సంభాషణ
.| | అని యుద్ధవుండు విదురుంగూడి చనిచని| 3-167-వ.| తృతీయ స్కంధము| మైత్రేయునిఁ గనుగొనుట
.| | అని యుద్రేకముగా నాడిన| 10.2-514-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
.| | అని యుపాలంభించిన విని| 8-352-వ.| అష్టమ స్కంధము| హరి అసురుల శిక్షించుట
.| | అని యూరడిలం బలుకు నవసరంబున | 10.2-1058-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుంతీదేవి దుఃఖంబు
.| | అని యెఱింగించి వీడ్కొని చని| 9-228-వ.| నవమ స్కంధము| భగీరథుని చరితంబు
.| | అని యొండొరుల లేపికొని గోపిక లోపికలు| 10.1-185-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణునికి జాతకర్మచేయుట
.| | అని యొండొరులఁ దెలుపుకొని| 10.1-1753-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణీ గ్రహణంబు
.| | అని యొండొరులం బట్టుకొని విలపించుచుఁ| 10.1-660-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలు విలపించుట
.| | అని యొండొరులకుం జూపుచు| 10.1-471-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అఘాసుర వధ
.| | అని యొడంబఱిచి మిలమిలని| 10.2-346-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
.| | అని రా జడిగిన శుకుం డిట్లనియె| 10.1-1686-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
.| | అని రాక్షసులనీక్షించి యిట్లనియె| 7-186-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని హింసించుట
.| | అని రాజకుమారుండుగావునఁ| 7-211-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని హింసించుట
.| | అని రామకృష్ణులం జూపిన గర్గుండు| 10.1-286-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బలరామ కృష్ణుల నామకరణం
.| | అని రుక్మిణీదేవిని హరి యూరడించె| 10.1-1757-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణీ గ్రహణంబు
.| | అని వగచి రామచంద్రుండు| 9-358-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరామాదుల వంశము
.| | అని వనజాసనుఁడాడిన| 3-600-క.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మణ ప్రశంస
.| | అని వరుణుండువల్కిన దురాగ్రహమెత్తి| 3-627-చ.| తృతీయ స్కంధము| హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
.| | అని వాణీశుఁడు నారద | 2-216-క.| ద్వితీయ స్కంధము| భాగవత వైభవంబు
.| | అని వాని వసియించు చో టెఱింగించిన| 10.1-1422-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గురుపుత్రుని తేబోవుట
.| | అని వారల వారించి తత్‌క్షణంబ| 10.2-573-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలుడు నాగనగరం బేగుట
.| | అని వారలుదన్నర్థిని| 4-665-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అని వాల్మీకి పలుక రామచంద్రుండు| 9-356-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరామాదుల వంశము
.| | అని వాసుదేవతేజోవిశేషవిశేషితులై| 6-383-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అని విచారించి సౌభరిదన| 9-176-వ.| నవమ స్కంధము| మాంధాత కథ
.| | అని వితర్కించి| 10.1-365-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
.| | | 10.2-59-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సత్రాజితుని నిందారోపణ
.| | | 6-147-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అని వితర్కించి జగదీశ్వరుం డత్యున్నత| 11-8-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| యాదవుల హతంబు
.| | అని వితర్కించి పలికి రుక్మిణీదేవి| 10.1-1774-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మి యనువాని భంగంబు
.| | అని వితర్కించి రంతఁ గృష్ణుండు| 10.1-751-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దావాగ్ని తాగుట
.| | అని వితర్కించి సముద్రు నడిగి| 10.1-1592-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుని ముట్టడి
.| | అని వితర్కించు సమయంబున| 10.1-254-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
.| | | 3-410-వ.| తృతీయ స్కంధము| వరాహావతారంబు
.| | అని వితర్కించుచు| 10.1-1728-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
.| | | 8-101-వ.| అష్టమ స్కంధము| విష్ణువు ఆగమనము
.| | అని వితర్కించె| 1-494-వ.| ప్రథమ స్కంధము| శృంగి శాపంబు
.| | అని విదురాదుల వృత్తాంతంబంతయు| 1-332-వ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదుని గాలసూచనంబు
.| | అని విదురుఁడు మైత్రేయుని| 3-261-క.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అని విదురుండు ధృతరాష్ట్రునకు| 1-317-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
.| | అని విదురుండు పల్కిన దయాన్వితుఁడై| 3-393-చ.| తృతీయ స్కంధము| స్వాయంభువు జన్మంబు
.| | అని విదురుండు మైత్రేయుండను| 3-195-క.| తృతీయ స్కంధము| విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
.| | అని విధిం దూఱుచు| 10.1-1216-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వ్రేతలు కలగుట
.| | అని వినుతి చేయుచు| 9-214-వ.| నవమ స్కంధము| సగరుని కథ
.| | అని వినుతించి| 4-921-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అని వినుతించి | 10.2-316-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
.| | అని వినుతించి కేలుఁదమ్మిదోయి| 9-134-వ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అని వినుతించి చిత్రరేఖను| 10.2-371-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
.| | అని వినుతించి దేవా నీ మాయం జేసి| 12-37-వ.| ద్వాదశ స్కంధము| మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
.| | అని వినుతించి యేను భవదంఘ్రి| 10.2-503-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కాళిందీ భేదనంబు
.| | అని వినుతించి వీడుకొని నారదుం డరిగె| 10.1-1183-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వ్యోమాసురుని సంహారించుట
.| | అని వినుతించిన నచ్చటి | 10.2-1080-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నందాదులు చనుదెంచుట
.| | అని వినుతించినం బ్రముదితాత్మకుఁడై| 10.2-595-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
.| | అని వినుతిచేయుచున్న రాజకుమారునకు| 9-223-వ.| నవమ స్కంధము| భగీరథుని చరితంబు
.| | అని విన్నవించి రంత| 10.1-747-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దావాగ్ని తాగుట
.| | అని విన్నవించి హరికిఁ బ్రదక్షిణంబువచ్చి| 10.1-1120-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| సర్పరూపి శాపవిమోచనము
.| | అని విన్నవించిన కాళియు పలుకులు| 10.1-695-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాళిందుని శాసించుట
.| | అని విన్నవించిన రామచంద్రుండు| 9-287-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరాముని కథనంబు
.| | అని విన్నవించుచున్న ప్రహ్లాదుంజూచి| 8-675-వ.| అష్టమ స్కంధము| రాక్షసుల సుతల గమనంబు
.| | అని విలపించుచున్ సరసిజాక్షి| 4-844-చ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అని విలపించుచున్న యన్నలఁజూచి| 9-482-వ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అని విలపించుచున్న రాజవల్లభల నూరార్చి| 10.1-1390-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
.| | అని విలపింపనంత విభీషణుండు| 9-311-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరాముని కథనంబు
.| | అని విశ్వసింపకుండియు| 4-304-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
.| | అని విష్ణుకథాశ్రవణ| 6-528-వ.| షష్ఠ స్కంధము| మరుద్గణంబుల జన్మంబు
.| | అని వీడుకొలిపి కృష్ణుండు| 10.1-1283-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కుబ్జ ననుగ్రహించుట
.| | అని వృపర్వుకడనుండుట నిందించుచు| 9-535-వ.| నవమ స్కంధము| దేవయాని యయాతి వరించుట
.| | అని వృషభంబునుద్దేశించి యిట్లనియె| 1-418-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కలి నిగ్రహంబు
.| | అని వెండియు| 3-64-వ.| తృతీయ స్కంధము| యుద్ధవ దర్శనంబు
.| | | 4-605-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అని వెండియు నిట్లనియె నీవాక్యంబులు| 10.2-268-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
.| | అని వెండియు మన్యుమనుమహాకాల| 3-370-వ.| తృతీయ స్కంధము| సృష్టి భేదనంబు
.| | అని వెండియు విదురుండు మైత్రేయుం| 3-184-వ.| తృతీయ స్కంధము| విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
.| | అని వెండియుఁబ్రవేశనిర్గమశూన్య| 4-457-వ.| చతుర్థ స్కంధము| అర్చిపృథుల జననము
.| | అని వెండియుంగర్దమునిగనుంగొని| 3-843-వ.| తృతీయ స్కంధము| కపిలుని జన్మంబు
.| | అని వెండియునిట్లనియె| 3-917-వ.| తృతీయ స్కంధము| ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
.| | | 4-405-వ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | | 4-213-వ.| చతుర్థ స్కంధము| దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
.| | అని వెండియునిట్లనియె అనఘా| 3-100-వ.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | అని వెండియునిట్లనియె లింగదేహమునకుఁ| 4-889-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | అని వెండియునిట్లనియె సుదతీ| 4-790-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అని వెండియునిట్లనిరైనను| 4-452-క.| చతుర్థ స్కంధము| అర్చిపృథుల జననము
.| | అని వెండియునిట్లనుననఘా| 2-112-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| పరమాత్ముని లీలలు
.| | అని వెండియునిట్లు స్తుతియించిరి| 3-424-వ.| తృతీయ స్కంధము| విధాత వరాహస్తుతి
.| | అని వెఱగంది యద్దనుజులందఱు| 3-729-చ.| తృతీయ స్కంధము| దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
.| | అని వెఱగునొంది త్రిసవనతను| 3-705-క.| తృతీయ స్కంధము| హిరణ్యాక్ష వధ
.| | అని వెఱపున సర్పంబుఁదిగుచు| 1-478-వ.| ప్రథమ స్కంధము| శృంగి శాపంబు
.| | అని వేఁడికొనిన నిచ్చి మఱియు | 10.1-1273-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| సుదాముని మాలలు గైకొనుట
.| | అని వేఁడిన న మ్మాటలువిని| 10.2-1246-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వృకాసురుండు మడియుట
.| | అని వేగంబున ద్రొబ్బించిన| 10.2-476-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నృగుడు యూసరవి ల్లగుట
.| | అని వేడినఁ గృష్ణుఁడు ముని | 10.2-1075-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నందాదులు చనుదెంచుట
.| | అని శంకించుచు| 7-197-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని హింసించుట
.| | అని శమీకమహామునికుమారుండయిన| 1-475-వ.| ప్రథమ స్కంధము| శృంగి శాపంబు
.| | అని శుకయోగి పరీక్షిజ్జనపాల| 4-973-క.| చతుర్థ స్కంధము| విదురుండు హస్తిన కరుగుట
.| | అని శుకయోగీంద్రుండ మ్మనుజేంద్రునిఁ| 10.2-830-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
.| | అని శుకుఁడు పరీక్షిత్తున| 4-972-క.| చతుర్థ స్కంధము| విదురుండు హస్తిన కరుగుట
.| | అని శౌనకుండువలికిన| 1-396-వ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
.| | అని శ్రీమహాభాగవతపురాణంబునందు| 6-15-వ.| షష్ఠ స్కంధము| కృతిపతి నిర్ణయము
.| | అని శ్రీవల్లభుఁడానతిచ్చిన| 9-127-మ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అని సకల సత్పురుషజననవర్తనంబులు| 8-281-వ.| అష్టమ స్కంధము| లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
.| | అని సకలసుకవినికరంబులకు| 6-13-వ.| షష్ఠ స్కంధము| ఉపోద్ఘాతము
.| | అని సకలేంద్రియంబులకు వెక్కసంబైన స్రుక్కి| 10.1-539-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
.| | అని సక్రోధమానుసుండై యప్పుడు | 10.2-586-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలుడు నాగనగరం బేగుట
.| | అని సనకాదులుదత్పద| 3-553-క.| తృతీయ స్కంధము| సనకాదుల హరి స్తుతి
.| | అని సన్నుతించిన హరి యాత్మ మోదించి| 10.2-443-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
.| | అని సరసాలాపంబులాడి| 1-172-వ.| ప్రథమ స్కంధము| అశ్వత్థామని తెచ్చుట
.| | అని సరసిజగఁర్భుడు పల్కిన| 3-672-క.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మస్తవంబు
.| | అని సర్వజ్ఞుండైన హరి యజ్ఞుండ పోలెఁ| 10.2-668-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
.| | అని సర్వలోక విభుఁ డగు | 10.2-1201-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
.| | అని సహదేవుఁడు పలికిన | 10.2-781-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
.| | అని సాభిప్రాయంబుగాఁ బలికిన పలుకులు| 10.2-1009-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| గురుప్రశంస చేయుట
.| | అని సూతుం బునర్జీవితుంగాఁ జేసి| 10.2-935-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలరాముని తీర్థయాత్ర
.| | అని స్తుతియించి | 10.2-321-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
.| | అని హరి ము న్నొనరించిన| 10.1-1445-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నందోద్ధవ సంవాదము
.| | అని హరి యిట్లు షోడశసహస్రవధూమణులం| 10.2-635-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
.| | అని హరివచనంబులుగా నిట్లనియె| 10.1-1471-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
.| | అని హర్షించుచు నింక నేఁబనివినియెద| 10.2-632-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
.| | అనిచెప్పి| 9-733-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీకృష్ణావతార కథా సూచన
.| | అనిచెప్పి బాదరాయణి| 3-78-క.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | అనిచెప్పి వెండియునిట్లనియె| 3-1025-వ.| తృతీయ స్కంధము| చంద్రసూర్యపితృ మార్గంబు
.| | అనిచెప్పి సురలిట్లు విన్నవించినఁ| 4-127-వ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అనిచెప్పిన మైత్రేయుని| 3-444-క.| తృతీయ స్కంధము| విధాత వరాహస్తుతి
.| | అనిన గురునందనుంగోపింపక| 7-178-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అనిన గృహస్థునకు గృహిణి యిట్లనియె| 8-478-వ.| అష్టమ స్కంధము| పయోభక్షణ వ్రతము
.| | అనిన జగదీశ్వరుండు| 10.1-869-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
.| | అనిన జనపాలునకు నిట్లని| 11-10-క.| ఏకాదశ స్కంధము| యాదవుల హతంబు
.| | అనిన దరహసితవదనుండై హరి యిట్లనియె| 10.1-832-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికా వస్త్రాపహరణము
.| | అనిన ధర్మనందనపౌత్రునకు| 1-426-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కలి నిగ్రహంబు
.| | అనిన ధర్మనందనుండిట్లనియె| 7-388-వ.| సప్తమ స్కంధము| త్రిపురాసుర సంహారము
.| | అనిన ధృతరాష్ట్రుండిట్లనియె| 10.1-1522-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
.| | అనిన న య్యింతి యౌఁగాక యనుచు విభుని | 10.2-974-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
.| | అనిన నందుం డిట్లనియె| 10.1-207-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవ నందుల సంభాషణ
.| | అనిన నక్రూరుం డిట్లనియె| 10.1-1164-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
.| | అనిన నగధరుం డిట్లనియె| 10.1-1553-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని సంవాదము
.| | అనిన నగుఁగాక యని వత్సంబుల| 10.1-494-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| చల్దు లారగించుట
.| | అనిన నతం డతని కిట్లనియె | 10.2-875-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అనిన నతం డిట్లనియె| 10.1-1240-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| శ్రీమానినీచోర దండకము
.| | అనిన నమ్మానవతు లొండండురుల| 10.1-828-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికా వస్త్రాపహరణము
.| | అనిన నయ్యగాధజలంబుల వలన| 10.1-633-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
.| | అనిన నరసింహదేవుండిట్లనియె| 7-382-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
.| | అనిన నరేంద్రుం డిట్లనియె| 10.1-970-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
.| | అనిన నరేంద్రునకు మునీంద్రుం డిట్లనియె | 10.2-150-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసుర వధ కేగుట
.| | అనిన నర్జునునకుఁ గాళింది యిట్లనియె| 10.2-118-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| అర్జునితో మృగయావినోదంబు
.| | అనిన నా చంద్రమౌళి వాక్యముల భంగి | 10.2-532-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కాశీరాజు వధ
.| | అనిన నానకదుందుభి నందనుం| 10.1-51-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవుని ధర్మబోధ
.| | అనిన నారదుండిట్లనియె| 1-94-వ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదాగమనంబు
.| | | 7-390-వ.| సప్తమ స్కంధము| త్రిపురాసుర సంహారము
.| | | 7-445-వ.| సప్తమ స్కంధము| ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
.| | | 7-128-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అనిన నారదుండిట్లనియెనొక్కనాఁడు| 7-21-వ.| సప్తమ స్కంధము| హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
.| | అనిన నారదుండు ధర్మరాజుంజూచి| 7-409-వ.| సప్తమ స్కంధము| వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
.| | అనిన నుషాసతి దన మనమున| 10.2-368-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
.| | అనిన బ్రహ్మ యిట్లనియె| 9-109-వ.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అనిన భక్తవత్సలుండగు| 7-397-వ.| సప్తమ స్కంధము| త్రిపురాసుర సంహారము
.| | అనిన భక్తవత్సలునిభటుండిట్లనియె| 7-281-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అనిన భక్తునికి భక్తవత్సలుండిట్లనియె| 7-377-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
.| | అనిన భగవంతుండిట్లనియె| 3-914-వ.| తృతీయ స్కంధము| ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
.| | అనిన భూదేవి యిట్లనియె| 1-401-వ.| ప్రథమ స్కంధము| గోవృషభ సంవాదం
.| | అనిన భూవరుండిట్లనియె| 8-436-వ.| అష్టమ స్కంధము| 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
.| | అనిన మనోవల్లభ పలుకులాకర్ణించి| 8-474-వ.| అష్టమ స్కంధము| దితి కశ్యపుల సంభాషణ
.| | అనిన మఱియుం బరాశరపౌత్రున| 10.2-1034-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శమంతకపంచకమున కరుగుట
.| | అనిన మునివరునకు భూవరుం డిట్లనియె | 10.2-796-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శిశుపాలుని వధించుట
.| | అనిన మునీంద్రుఁ గన్గొని| 10.2-961-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
.| | అనిన మునీంద్రుఁ డిట్లను ధరాధిపుతోఁ| 10.2-819-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
.| | అనిన మునీంద్రుఁడిట్లనియె జీవాదృష్ట| 3-718-సీ.| తృతీయ స్కంధము| దేవమనుష్యాదుల సృష్టి
.| | అనిన మురాంతకుండు దరహాసము| 10.2-896-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
.| | అనిన మొగంబునంజిఱునగవు| 8-571-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుడు దాన మడుగుట
.| | అనిన యమభటులిట్లనిరి| 6-83-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అనిన యుధిష్ఠరుండిట్లనియె| 7-443-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదాజగర సంవాదము
.| | అనిన యుధిష్ఠిరుం డిట్లనియె| 10.2-109-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
.| | అనిన యోగీంద్రుండు రాజేంద్రునకిట్లనియె| 4-853-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పూర్వ సఖుని ఉవాచ
.| | అనిన రతి యిట్లనియె నీవు| 10.2-13-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
.| | అనిన రాజిట్లనియె| 10.2-134-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నాగ్నజితి పరిణయంబు
.| | అనిన రాజిట్లనియె మున్ను రాక్షసవివాహంబున| 10.1-1683-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
.| | అనిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె | 10.2-539-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ద్వివిదుని వధించుట
.| | | 11-118-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
.| | అనిన రాజునకుఁబురోహితుండిట్లనియె| 7-175-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అనిన రాజేంద్రుండు వారల కిట్లనియె| 11-56-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| ప్రబుద్ధుని సంభాషణ
.| | అనిన రోషబంధురుండై జరాసంధుం డిట్లనియె| 10.1-1551-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని సంవాదము
.| | అనిన రోషించి| 10.1-1555-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని సంవాదము
.| | అనిన రోషించి వాఁ డిట్లనియె| 10.1-1259-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
.| | అనిన వసుదేవుండు నందునికి| 10.1-209-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవ నందుల సంభాషణ
.| | అనిన వాఁడిట్లనియె దేవా యేను| 10.1-1117-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| సర్పరూపి శాపవిమోచనము
.| | అనిన వాని దీనాలాపంబులకుఁగరుణించి| 9-646-వ.| నవమ స్కంధము| రంతిదేవుని చరిత్రము
.| | అనిన వారలకు జలరాశి యిట్లనియె| 10.1-1420-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గురుపుత్రుని తేబోవుట
.| | అనిన వారలేము వాల్మీకి పౌత్రులము| 9-354-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరామాదుల వంశము
.| | అనిన విదేహభూపాలుడు భాగవతధర్మం బెద్ది| 11-45-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| హరిముని సంభాషణ
.| | అనిన విని| 10.1-985-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
.| | | 3-374-వ.| తృతీయ స్కంధము| సృష్టి భేదనంబు
.| | | 8-603-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనునికి దాన మిచ్చుట
.| | | 10.2-877-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అనిన విని కరాళించి గ్రద్దన లేచి| 7-283-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అనిన విని కరుణాకరుండగునవ్విభుండు| 8-699-వ.| అష్టమ స్కంధము| మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
.| | అనిన విని కాలయవనుం డిట్లనియె| 10.1-1584-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనునికి నారదుని బోధ
.| | అనిన విని గురుభక్తిగుణాధారుండయిన| 9-554-వ.| నవమ స్కంధము| పూరువు వృత్తాంతము
.| | అనిన విని గోవింద సందర్శనకుతూహలలై| 10.1-859-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
.| | అనిన విని జరాసంధుండు వారల| 10.2-726-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
.| | అనిన విని తండ్రికి యదుండిట్లనియె| 9-550-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి శాపము
.| | అనిన విని తర్వాతి వృత్తాంతం బెట్లయ్యె| 10.1-68-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రోహిణి బలభద్రుని కనుట
.| | అనిన విని దరహసితవదనుండయి| 8-485-వ.| అష్టమ స్కంధము| పయోభక్షణ వ్రతము
.| | అనిన విని దేవముని యిట్లనియె| 10.1-1586-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనునికి నారదుని బోధ
.| | అనిన విని ధనంజయుఁ డా నీలవేణి| 10.2-120-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| అర్జునితో మృగయావినోదంబు
.| | అనిన విని ధర్మనందనుండిట్లనియె| 7-26-వ.| సప్తమ స్కంధము| హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
.| | అనిన విని నందుండు వారలం జూచి| 10.1-935-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపకులు నందునికి జెప్పుట
.| | అనిన విని నగుచు| 10.1-945-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఇంద్రుడు పొగడుట
.| | అనిన విని నరేంద్రా భవదీయపౌత్రుండు| 1-293-వ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షి జ్జన్మంబు
.| | అనిన విని నరేంద్రుం డిట్లనియె| 10.1-589-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
.| | అనిన విని పరీక్షిన్నరేంద్రుండిట్లనియె| 9-339-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరాముని కథనంబు
.| | | 9-511-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి చరిత్రము
.| | అనిన విని ప్రళయకాలానలంబు తెఱంగున| 10.1-1526-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అస్తిప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
.| | అనిన విని భూదేవోత్తములకు| 1-291-వ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షి జ్జన్మంబు
.| | అనిన విని భూవరుండు శుకునకిట్లనియె| 9-428-వ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అనిన విని మానవతులు తమలోన| 10.1-843-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికా వస్త్రాపహరణము
.| | అనిన విని మేఘగంభీరభాషల హరి యిట్లనియె| 10.1-1652-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుడు నీరగుట
.| | అనిన విని యం దావిర్హోత్రుం డిట్లనియెఁ| 11-60-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
.| | అనిన విని యంతరిక్షుం డను ఋషి| 11-50-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| అంతరిక్షు సంభాషణ
.| | అనిన విని యందుఁ గరభాజనుం డిట్లనియె| 11-77-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| నారయణఋషి భాషణ
.| | అనిన విని యద్రితనయ| 6-504-వ.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అనిన విని రా జిట్లనియె| 10.1-349-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నంద యశోదల పూర్వజన్మ
.| | | 10.2-46-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
.| | అనిన విని రాజముఖ్యుఁడు| 9-144-క.| నవమ స్కంధము| దూర్వాసుని కృత్య కథ
.| | అనిన విని రాజయోగికి శుకయోగి యిట్లనియె| 10.1-352-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నంద యశోదల పూర్వజన్మ
.| | అనిన విని రాజునకునవధూతవిభుండిట్లనియె| 2-14-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| ధారణా యోగ విషయంబు
.| | అనిన విని రామకృష్ణులు గుర్వర్థంబుగా| 10.1-1418-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గురుపుత్రుని తేబోవుట
.| | అనిన విని రోషించి| 10.1-1262-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
.| | | 7-151-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అనిన విని రోషించి చాణూరుం డిట్లనియె| 10.1-1339-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| చాణూరునితో సంభాషణ
.| | అనిన విని వీఁడె వీనింగొనిపొం డని| 10.1-1429-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
.| | అనిన విని శుకయోగివర్యుం డిట్లనియె| 10.2-48-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శమంతకమణి పొందుట
.| | అనిన విని శుకయోగీంద్రునకుఁ| 10.2-817-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
.| | అనిన విని శుకుండిట్లనియె| 9-430-వ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అనిన విని సంతసించి జాంబవంతుఁడు| 10.2-71-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| జాంబవతి పరిణయంబు
.| | అనిన విని సకల గోపజనులు| 10.1-928-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోవర్ధనగిరి నెత్తుట
.| | అనిన విని సర్వఙ్ఞుండైన కృష్ణుం| 10.1-909-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పాషాణ సలిల వర్షంబు
.| | అనిన విని సర్వజ్ఞుండైన నారదుండు| 1-326-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
.| | అనిన విని సుందరు | 10.1-835-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికా వస్త్రాపహరణము
.| | అనిన విని సూతుండిట్లనియె| 2-44-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
.| | అనిన విని హరి యిట్లనియె| 10.1-1336-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| చాణూరునితో సంభాషణ
.| | అనిన విని హరిమధ్యలు చలికి వెఱచి| 10.1-837-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికా వస్త్రాపహరణము
.| | అనిన వేల్పుఁదపసికి| 7-228-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అనిన వైదర్భి యిట్లనియె| 10.1-1737-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వాసుదే వాగమనంబు
.| | అనిన శంకరుఁ డతనికి ననియె ననఘ | 10.2-531-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కాశీరాజు వధ
.| | అనిన శంకరుండును శాంకరీసమేతుం డయి| 12-39-వ.| ద్వాదశ స్కంధము| మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
.| | అనిన శర్యాతి భీతుండై కూఁతుందోడ్కొని| 9-55-వ.| నవమ స్కంధము| శర్యాతి వృత్తాంతము
.| | అనిన శుకయెగీంద్రుండిట్లనియె| 5.2-134-వ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| పాతాళ లోకములు
.| | అనిన శుకయోగి రాజయోగి కిట్లనియె | 10.2-798-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శిశుపాలుని వధించుట
.| | అనిన శుకయోగికి రాజయోగి యిట్లనియె | 10.2-537-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కాశీరాజు వధ
.| | అనిన శుకయోగీంద్రుండిట్లనియె| 5.2-130-వ.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| పాతాళ లోకములు
.| | అనిన శుకయోగీంద్రునకు రాజేంద్రుం డిట్లనియె| 12-20-వ.| ద్వాదశ స్కంధము| కలియుగ ధర్మ ప్రకారంబు
.| | అనిన శుకుం డిట్లనియె| 10.1-972-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| శరద్రాత్రి గోపికలు జేరవచ్చుట
.| | | 10.1-591-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
.| | | 10.1-635-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
.| | | 10.2-1036-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శమంతకపంచకమున కరుగుట
.| | | 10.1-1105-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికలతోడ క్రీడించుట
.| | | 5.1-84-వ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| భరతుని పట్టాభిషేకంబు
.| | | 6-509-వ.| షష్ఠ స్కంధము| మరుద్గణంబుల జన్మంబు
.| | | 6-47-వ.| షష్ఠ స్కంధము| కథా ప్రారంభము
.| | | 7-4-వ.| సప్తమ స్కంధము| నారాయణుని వైషమ్య అభావం
.| | | 8-5-వ.| అష్టమ స్కంధము| స్వాయంభువాది చరిత్ర
.| | | 8-240-వ.| అష్టమ స్కంధము| గరళ భక్షణము
.| | | 8-438-వ.| అష్టమ స్కంధము| బలి యుద్ధ యాత్ర
.| | | 9-341-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరాముని కథనంబు
.| | | 9-513-వ.| నవమ స్కంధము| యయాతి చరిత్రము
.| | అనిన శుకుండిట్లనియె మున్ను| 10.1-393-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గుహ్యకుల నారదశాపం
.| | అనిన శుకుండిట్లనియె వృత్రపరాక్రమ| 6-435-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అనిన శుక్రుండిట్లనియె| 8-679-వ.| అష్టమ స్కంధము| బలియఙ్ఞమును విస్తరించుట
.| | అనిన శ్రీహరి యిట్లనియె| 10.1-1548-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధుని సంవాదము
.| | అనిన సంజయుండు దయాస్నేహంబుల| 1-322-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
.| | అనిన సురరాజునకు సురాచార్యుండిట్లనియె| 8-455-వ.| అష్టమ స్కంధము| బృహస్పతి మంత్రాంగము
.| | అనిన సూతుండిట్లనియె| 1-230-వ.| ప్రథమ స్కంధము| భీష్మనిర్యాణంబు
.| | | 1-278-వ.| ప్రథమ స్కంధము| కృష్ణుడు భామల జూడబోవుట
.| | అనిన హరి యిట్లనియె| 1-150-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ద్రౌపది పుత్రశోకం
.| | | 10.2-190-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసురుని వధించుట
.| | అనిన హరికింకరుండు శంకింపక| 7-273-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అనినఁ గమలభవ భవ ముఖ| 11-86-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| వైకుంఠం మరలఁ గోరుట
.| | అనినఁ గల్పప్రళయ ప్రకారం బెట్లనిన| 12-22-వ.| ద్వాదశ స్కంధము| కల్ప ప్రళయ ప్రకారంబు
.| | అనినఁ గృష్ణుండు ధర్మనందనున| 10.2-700-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| దిగ్విజయంబు
.| | అనినఁ దెలివొంది వారు దేహాభిమానములు| 10.2-1073-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నందాదులు చనుదెంచుట
.| | అనినఁ బరీక్షిన్నరేంద్రునకు| 10.2-453-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
.| | అనినఁ బ్రసన్నుఁడై హరి| 10.2-432-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
.| | అనినఁ బ్రాణవల్లభకు వల్లభుం డిట్లనియె| 10.2-152-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసుర వధ కేగుట
.| | అనినఁ బ్రియునకుం బ్రియంబు| 10.2-154-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసుర వధ కేగుట
.| | అనినఁ బ్రౌఢకుమారునికిఁ దండ్రి యిట్లనియె| 10.1-879-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యాగము చేయ యోచించుట
.| | అనినఁగశ్యప ప్రజాపతి సతికిఁ| 8-480-వ.| అష్టమ స్కంధము| పయోభక్షణ వ్రతము
.| | అనినఁగార్యకాలప్రదర్శి యగు బృహస్పతి| 8-458-వ.| అష్టమ స్కంధము| బృహస్పతి మంత్రాంగము
.| | అనినఁదండ్రికి మెల్లన వినయంబునఁ| 7-263-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అనినఁదండ్రికిఁబ్రహ్లాదుండిట్లనియె| 7-180-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అనినఁదండ్రిమాటలకుఁబురోహితు| 7-147-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అనినఁబరమభాగవతశేఖరునకు| 7-269-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అనినఁబరీక్షిన్నరేంద్రుండు| 8-430-వ.| అష్టమ స్కంధము| 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
.| | అనినఁబారాశర్యుండిట్లనియె| 1-90-వ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదాగమనంబు
.| | అనినఁబ్రసన్నుఁడై హరి మహదాదుల| 3-204-సీ.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అనినఁబ్రహ్లాదుండిట్లనియె| 7-375-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
.| | అనినం గృష్ణుండు నాలుగు వర్ణంబుల| 11-107-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| అవధూత సంభాషణ
.| | అనినం బరీక్షిన్నరేంద్రునకు| 10.1-1642-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుడు నీరగుట
.| | అనినంగన్నతండ్రికిఁ| 7-165-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అనినంబరాశరముని మనుమండిట్లనియె| 9-5-వ.| నవమ స్కంధము| సూర్యవంశారంభము
.| | అనినంబరీక్షిజ్జనపాలునకు| 6-297-వ.| షష్ఠ స్కంధము| శ్రీమన్నారాయణ కవచము
.| | అనినంబరీక్షిన్నరేంద్రుండిట్లనియె| 6-160-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అనినంబరీక్షిన్నరేంద్రునకు| 6-42-వ.| షష్ఠ స్కంధము| కథా ప్రారంభము
.| | అనినంబారాశర్యకుమారుండిట్లనియె| 8-432-వ.| అష్టమ స్కంధము| 14ఇంద్రసావర్ణిమనువు చరిత్ర
.| | అనినంబ్రోడ చేడియ యిట్లనియె| 9-393-వ.| నవమ స్కంధము| పురూరవుని కథ
.| | అనిననంగిరసుండిట్లనియె| 6-461-వ.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అనిననఖిల దేశీయులగు భూసురులిట్లనిరి| 8-522-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుని విప్రుల సంభాషణ
.| | అనిననట్లగాక యని చెప్పఁ దొడంగె| 12-13-వ.| ద్వాదశ స్కంధము| కల్క్యవతారంబు
.| | అనిననయ్యింతి వెఱచి మ్రొక్కి| 9-426-వ.| నవమ స్కంధము| జమదగ్ని వృత్తాంతము
.| | అనిననయ్యుత్తరానందను వచనంబులకు| 2-57-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| శుకుడు స్తోత్రంబు సేయుట
.| | అనిననయ్యువిదకుఁబద్మినీవల్లభుండిట్లనియె| 9-719-వ.| నవమ స్కంధము| వసుదేవుని వంశము
.| | అనిననర్జునుండు జలంబుల వార్చి| 1-152-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ద్రౌపది పుత్రశోకం
.| | అనిననశ్వినిదేవతలు సంతోషించి| 9-59-వ.| నవమ స్కంధము| శర్యాతి వృత్తాంతము
.| | అనిననాతండు సంతానార్థంబు| 4-400-వ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అనిననాశ్రితవత్సలుండగునప్పరమేశ్వరుండు| 1-183-వ.| ప్రథమ స్కంధము| అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
.| | అనిననింద్రుండిట్లనియె| 6-356-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అనిననియ్యకొని| 9-627-వ.| నవమ స్కంధము| భరతుని చరిత్ర
.| | అనిననియ్యకొని మహోత్కంఠతోడ| 7-341-వ.| సప్తమ స్కంధము| దేవతల నరసింహ స్తుతి
.| | అనిననూర్వశి యిట్లనియె| 9-414-వ.| నవమ స్కంధము| పురూరవుని కథ
.| | అనిననౌఁగాక యని మహాభాగవతశేఖరుం| 7-346-వ.| సప్తమ స్కంధము| దేవతల నరసింహ స్తుతి
.| | అనినబరమయాచకునకుఁబ్రదాత యిట్లనియె| 8-567-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనుడు దాన మడుగుట
.| | అనినవిని మునీంద్రా యేమి కారణంబునఁ| 10.1-702-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాళియుని పూర్వకథ
.| | అనినవిని సకల జనంబులు| 10.2-300-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మి బలరాముల జూదంబు
.| | అనిపలికి మాయావతి మహానుభావుండైన| 10.2-16-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
.| | అనిమిషదుందుభి ఘన నిస్వనములు| 10.2-805-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
.| | అనిమిషనాథనందనుఁ డహర్పతితేజుఁడు| 10.2-1318-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| మృత విప్రసుతులఁ దెచ్చుట
.| | అనిమైత్రేయుండు విదురునకిట్లనియె| 4-968-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
.| | అనిరని మఱియు శుకుండిట్లనియె| 6-168-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అనిలజుని దేవపతి నందనుఁడును| 10.2-743-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజ బంధ మోక్షంబు
.| | అనిలో నన్ను నెదిర్చి| 10.2-322-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ధి
.| | అనివార్యప్రభ మున్ను మేనకయు| 9-617-మ.| నవమ స్కంధము| దుష్యంతుని చరిత్రము
.| | అనిశము సర్వభూతహృదయాంబుజవర్తి| 3-964-చ.| తృతీయ స్కంధము| భక్తియోగంబు
.| | అనిశమునస్మదీయగురుఁడైన| 4-730-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అనిహరినుద్దేశించి వారలు విననిట్లనియె| 4-701-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అను దుర్భాషలు సభ్యులు | 10.2-511-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
.| | అను న య్యవసరంబున | 10.2-988-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలుని ఆదరించుట
.| | అను మాటలు విని కుంతీతనయుఁడు| 10.2-707-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| దిగ్విజయంబు
.| | అను మాటలు విని కౌరవజననాయకుఁ| 10.2-576-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| బలుడు నాగనగరం బేగుట
.| | అనుచరవర్గంబు భృశాతురులును| 4-829-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనుచరులుఁ దానుఁ గంసుఁడు| 10.1-1502-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కుబ్జతో క్రీడించుట
.| | అనుచు ధారుణీసురాత్మజుఁడీరీతి| 5.1-150-ఆ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
.| | అనుచు ధిక్కరించి హస్తతలంబునఁ| 10.1-1142-ఆ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వృషభాసుర వధ
.| | అనుచు నమ్మత్తకాశిని చిత్తంబు| 10.2-344-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ఉషాకన్య స్వప్నంబు
.| | అనుచు నా దారుకుండు నిర్వేదనపరుండై| 11-122-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
.| | అనుచు నున్మత్తచిత్తలై తదాత్మకత్వకంబునఁ| 10.1-1020-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
.| | అనుచు యవనుఁ డట్టహాసంబు గావించి| 10.1-1638-ఆ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుడు నీరగుట
.| | అనుచు యాదవ వృష్ణి భోజాంధకులును | 10.2-1050-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శమంతకపంచకమున కరుగుట
.| | అనుచుండ దేవకీదేవి| 10.1-125-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
.| | అనుచుందదీయ విభ్రమవశంగతుండై| 4-796-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనుచునా బ్రాహ్మణుండతితత్త్వవేదియై| 6-154-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అనుజాతుండగు పాండుభూవిభుండు| 3-65-మ.| తృతీయ స్కంధము| యుద్ధవ దర్శనంబు
.| | అనుజుఁడు వీఁడనకయ తన| 3-66-క.| తృతీయ స్కంధము| యుద్ధవ దర్శనంబు
.| | అనుటయు హరి యుద్ధవునకుం జెప్పె | 11-113-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| అవధూత సంభాషణ
.| | అనుడు వేదవ్యాసతనయుఁ డా యభిమన్యు| 10.2-965-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
.| | అనుదిన సంతోషణములు| 7-140-క.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాద చరిత్రము
.| | అనుదినము దీనినెవ్వరు| 6-312-క.| షష్ఠ స్కంధము| శ్రీమన్నారాయణ కవచము
.| | అనుదినమునుద్రిజగత్పావనమగు| 3-327-క.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
.| | అనుపమ శాంతములగు| 4-901-క.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అనుపమక్షుత్తృష్ణలంతర్వ్యధలఁజేయ| 3-986-సీ.| తృతీయ స్కంధము| భక్తియోగంబు
.| | అనుపమగుణసంపూర్ణుని| 3-926-క.| తృతీయ స్కంధము| విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
.| | అనుపమగుణహారా హన్యమానారివీరా| 1-529-మా.| ప్రథమ స్కంధము| పూర్ణి
.| | అనుపమపాపకర్మపరిహారముకై| 3-955-చ.| తృతీయ స్కంధము| భక్తియోగంబు
.| | అనుపమబ్రహ్మవాదులగు| 4-914-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అనుపమభక్తినెవ్వని పదాంబుజ| 4-578-చ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని రాజ్యపాలన
.| | అనుపమమఖకర్మక్రియ| 4-493-క.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | అనుపమమగు జంబూనది| 5.2-25-క.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
.| | అనుపమరాజ్యదర్పాంధచేతస్కులై| 3-806-సీ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దముని విమానయానంబు
.| | అనుపమసుస్థిరనియమాసనుఁడగు| 4-840-క.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అనుపుచు నరణము దాసీజనముల| 10.2-596-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| హస్తిన గంగం ద్రోయబోవుట
.| | అనువొంద సృష్టినవ్యయముగఁజేయుచుఁ| 6-232-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| హంసగుహ్య స్తవరాజము
.| | అనుసమయంబున| 3-531-వ.| తృతీయ స్కంధము| శ్రీహరి దర్శనంబు
.| | అన్న తలంపు తా నెఱిఁగి| 10.1-1698-ఉ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణి సందేశము పంపుట
.| | అన్న నీ చుట్టాల నరయుదు మఱవవు| 10.2-108-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
.| | అన్న మేలగు నీకు నిన్నడుగఁగోరి| 6-283-తే.| షష్ఠ స్కంధము| దేవాసుర యుద్ధము
.| | అన్న యిల్లాలిఁజూలాలిని మమతాఖ్యఁ| 9-640-సీ.| నవమ స్కంధము| భరతుని చరిత్ర
.| | అన్న శమింపుమన్న తగ దల్లుఁడు గాఁ డిది| 10.1-150-ఉ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దేవకి బిడ్డను విడువ వేడుట
.| | అన్నమవని యందునమృతంబు గోవుల| 8-166-ఆ.| అష్టమ స్కంధము| విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
.| | అన్నము లేదు కొన్ని మధురాంబువులున్నవి| 9-647-ఉ.| నవమ స్కంధము| రంతిదేవుని చరిత్రము
.| | అన్నమైనఁదక్రమైనఁదోయంబైన| 8-464-ఆ.| అష్టమ స్కంధము| దితి కశ్యపుల సంభాషణ
.| | అన్నయుఁదండ్రియుంజన యయాతి| 9-510-ఉ.| నవమ స్కంధము| యయాతి చరిత్రము
.| | అన్నవు నీవు చెల్లెలికి| 10.1-26-ఉ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసుని అడ్డగించుట
.| | అన్నా కశ్యపపుత్రా దుర్లభములీ| 7-92-శా.| సప్తమ స్కంధము| బ్రహ్మవరము లిచ్చుట
.| | అన్నా చెల్లెలనయ్యెదన్ విడువు| 9-246-శా.| నవమ స్కంధము| కల్మాషపాదుని చరిత్రము
.| | అన్నా తల్లులుఁదండ్రులున్ భగినులు| 10.1-1514-శా.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూరునితో కుంతి సంభాషణ
.| | అన్నా నా చనుఁ బాపి నిన్ను దనుజుం| 10.2-41-శా.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
.| | అన్నా ఫల్గున భక్తవత్సలుఁడు| 1-351-శా.| ప్రథమ స్కంధము| యాదవుల కుశలం బడుగుట
.| | అన్నా భద్రమె తల్లిదండ్రుల మమున్| 10.1-1443-శా.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| నందోద్ధవ సంవాదము
.| | అన్నా రమ్మని డగ్గఱి| 8-515-క.| అష్టమ స్కంధము| వామను డవతరించుట
.| | అన్నిజగంబులఁదానై యున్న| 8-633-క.| అష్టమ స్కంధము| త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
.| | అన్నుల చన్నుల దండ విపన్నులు| 10.1-802-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| హేమంతఋతు వర్ణనము
.| | అన్నులు సేర వచ్చి మరు నందఱుఁ జూడఁగఁ| 10.2-29-ఉ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
.| | అన్య కథానులాపములహర్నిశమున్| 2-113-ఉ.| ద్వితీయ స్కంధము| అవతారంబుల వైభవంబు
.| | అన్య మెఱుఁగఁడు తన యంత నాడుచుండు| 10.1-332-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యశోద గోపికల నొడంబరచుట
.| | అన్యకథానులాపములహర్నిశము| 3-222-ఉ.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అన్యసన్నుతసాహసుండు మురారి| 1-246-మత్త.| ప్రథమ స్కంధము| గోవిందుని ద్వారకాగమనంబు
.| | అన్యసుపూజ్య నీ జనకుఁడై| 9-674-ఉ.| నవమ స్కంధము| పాండవ కౌరవుల కథ
.| | అన్యాలోకనభీకరంబులు| 8-26-శా.| అష్టమ స్కంధము| త్రికూట మందలి గజములు
.| | అన్యుల యాచింపరు రాజన్యులు| 10.2-133-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నాగ్నజితి పరిణయంబు
.| | అన్యులు తల్లడిల్ల దనుజాంతకుఁ| 10.1-1541-ఉ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| జరాసంధునితో పోర వెడలుట
.| | అపకారంబులు చేయ వెవ్వరికి| 10.1-851-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
.| | అపచారంబులు లేక| 1-109-మ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదుని పూర్వకల్పము
.| | అపశబ్దంబులఁగూడియున్| 1-97-మ.| ప్రథమ స్కంధము| నారదాగమనంబు
.| | అప్పటి యట్ల యొడ్డి ముసలాయుధుఁ| 10.2-299-ఉ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రుక్మి బలరాముల జూదంబు
.| | అప్పటినుండి బుధోత్తమ| 8-144-క.| అష్టమ స్కంధము| సముద్రమథన కథా ప్రారంభం
.| | అప్పడు | 10.2-1051-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శమంతకపంచకమున కరుగుట
.| | అప్పాలవెల్లిలోపల| 8-209-క.| అష్టమ స్కంధము| సముద్రమథన వర్ణన
.| | అప్పు డ ప్పుండరీకాక్షుండు వినుచుండ| 10.2-787-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
.| | అప్పు డ య్యింతు లిట్లనిరి| 10.1-820-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికా వస్త్రాపహరణము
.| | అప్పు డం దున్న సరసపదార్థంబులు| 10.1-252-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
.| | అప్పు డా నందనందనుమీఁద| 10.1-451-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బకాసుర వధ
.| | అప్పు డా యవ్వయు గోపికలును| 10.1-386-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
.| | అప్పుఁడుఁదల్లి మొఱ విని జమదగ్ని| 9-480-వ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అప్పుడా బాలుని రోదనంబు విని| 10.1-258-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
.| | అప్పుడా విప్రవరుండుదనకుం| 5.1-144-వ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
.| | అప్పుడు| 10.1-111-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దేవకి కృష్ణుని కనుట
.| | | 10.1-955-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వరుణునినుండి తండ్రి దెచ్చుట
.| | | 10.1-1032-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
.| | | 10.1-1092-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రాసక్రీడా వర్ణనము
.| | | 10.1-1143-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వృషభాసుర వధ
.| | | 10.1-1287-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| విల్లు విరుచుట
.| | | 10.1-1326-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| మల్లావనీ ప్రవేశము
.| | | 10.1-263-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
.| | | 10.1-369-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
.| | | 10.1-583-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పులినంబునకు తిరిగివచ్చుట
.| | | 10.1-624-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ధేనుకాసుర వధ
.| | | 10.2-162-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసుర వధ కేగుట
.| | | 10.2-194-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నరకాసురుని వధించుట
.| | | 6-372-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | | 6-377-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | | 6-410-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | | 6-428-వ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | | 6-139-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | | 6-67-వ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | | 8-46-వ.| అష్టమ స్కంధము| గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
.| | | 8-58-వ.| అష్టమ స్కంధము| కరి మకరుల యుద్ధము
.| | | 8-160-వ.| అష్టమ స్కంధము| విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
.| | | 8-191-వ.| అష్టమ స్కంధము| మంధరగిరిని తెచ్చుట
.| | | 8-218-వ.| అష్టమ స్కంధము| కాలకూట విషము పుట్టుట
.| | | 8-315-వ.| అష్టమ స్కంధము| అమృతము పంచుట
.| | | 8-321-వ.| అష్టమ స్కంధము| రాహువు వృత్తాంతము
.| | | 8-339-వ.| అష్టమ స్కంధము| బలి ప్రతాపము
.| | | 8-398-వ.| అష్టమ స్కంధము| జగనమోహిని కథ
.| | | 8-449-వ.| అష్టమ స్కంధము| దుర్భర దానవ ప్రతాపము
.| | | 8-34-వ.| అష్టమ స్కంధము| త్రికూట మందలి గజములు
.| | | 9-469-వ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | | 10.2-229-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
.| | | 10.2-775-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
.| | | 10.2-1099-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
.| | అప్పుడు కాలయవనుం డిట్లనియె| 10.1-1623-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కాలయవనుడు వెంటజనుట
.| | అప్పుడు కేకయ సృంజయభూపతులుం| 10.2-794-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శిశుపాలుని వధించుట
.| | అప్పుడు చప్పుడు కాకుండఁ| 10.1-143-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
.| | అప్పుడు జగజ్జనకుండగు| 8-128-వ.| అష్టమ స్కంధము| లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
.| | అప్పుడు డాయం జని యరదంబు పై| 10.2-1174-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| సుభద్రా పరిణయంబు
.| | అప్పుడు దక్షుఁడుదనయులు| 6-240-క.| షష్ఠ స్కంధము| హంసగుహ్య స్తవరాజము
.| | అప్పుడు దెప్పరమగు నా చప్పుడు| 10.1-228-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| పూతన నేలగూలుట
.| | అప్పుడు నముచి నిలువంబడి| 8-372-వ.| అష్టమ స్కంధము| నముచి వృత్తాంతము
.| | అప్పుడు పండ్లు రాల్చిన చప్పుడు| 10.1-617-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ధేనుకాసుర వధ
.| | అప్పుడు బ్రహ్మలుదమలో| 2-96-క.| ద్వితీయ స్కంధము| నారయ కృతి ఆరంభంబు
.| | అప్పుడు భోగిభూషణునకు| 8-221-వ.| అష్టమ స్కంధము| శివుని గరళ భక్షణకై వేడుట
.| | అప్పుడు రాక్షసమాయలు| 4-340-క.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అప్పుడు రోహిణీయశోద లేక రథంబునఁ| 10.1-427-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| బృందావనము జొచ్చుట
.| | అప్పుడు లజ్జతోడ శబళాశ్వులు| 6-247-ఉ.| షష్ఠ స్కంధము| శబళాశ్వులకు బోధించుట
.| | అప్పుడు సని | 10.2-1295-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| విప్రుని ఘనశోకంబు
.| | అప్పుడు సాందీపని మన | 10.2-1003-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| గురుప్రశంస చేయుట
.| | అప్పుడు సురపతిగన్నులఁ| 6-264-క.| షష్ఠ స్కంధము| బృహస్పతి తిరస్కారము
.| | అప్రమత్తుండవగుచుఁబద్మాక్ష నీవు| 4-729-తే.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అబలా నీ నిబిడాతిదుర్జయ| 9-575-మ.| నవమ స్కంధము| యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
.| | అబ్జసంభవ హర దేవతార్చనీయ | 10.2-611-తే.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నారదుని ద్వార కాగమనంబు
.| | అబ్జాక్ష సకలభూతాంతరాత్ముఁడవనఁ| 3-753-సీ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
.| | అబ్జాక్షి నిఖిలభూతాంతరాత్ముఁడనైన| 3-965-సీ.| తృతీయ స్కంధము| భక్తియోగంబు
.| | అభవుఁ డవయ్యును జగతిం బ్రభవించుట| 10.2-652-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| భూసురుని దౌత్యంబు
.| | అభవునమేయునవ్యయుననంతు| 6-172-చ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అభినవ నిజమూర్తి యంతఃపురాంగనా| 10.2-639-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
.| | అభిలభూతములకు ననయంబు నాది మ| 10.2-1072-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| నందాదులు చనుదెంచుట
.| | అభ్రంకష ధూమాయిత| 10.1-745-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| దావాగ్ని తాగుట
.| | అభ్రంలిహాదభ్ర విభ్రమాభ్రభ్రమ| 4-107-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ధక్షాధ్వర ధ్వంసంబు
.| | అమర ముత్తైదువనై యుండవచ్చును| 8-282-సీ.| అష్టమ స్కంధము| లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
.| | అమర సమస్తదేశములందునఖిల| 4-150-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అమరఁద్రివిక్రమస్పురణనందిన| 2-200-చ.| ద్వితీయ స్కంధము| గోవర్థనగిరి ధారణంబు
.| | అమరగణంబుఁ దోలి యురగారి| 10.2-1102-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
.| | అమరగణంబులెల్ల గమలాసనుపాలికి| 3-499-చ.| తృతీయ స్కంధము| దితిగర్భప్రకారంబుజెప్పుట
.| | అమరతిర్యఙ్మనుష్యాది చేతనయోను| 3-308-సీ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
.| | అమరనిర్మితంబులై యొప్పు పితృదేవ| 7-468-ఆ.| సప్తమ స్కంధము| ఆశ్రమాదుల ధర్మములు
.| | అమరన్ లోకహితార్థమంచు| 8-239-మ.| అష్టమ స్కంధము| గరళ భక్షణము
.| | అమరవరులకొఱకుఁ గమలజాండం బెల్ల| 10.1-482-ఆ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అఘాసుర వధ
.| | అమరవరేణ్య మీఁదట| 7-308-చ.| సప్తమ స్కంధము| దేవతల నరసింహ స్తుతి
.| | అమరవరేణ్యుఁబోలి యనయంబు| 4-462-చ.| చతుర్థ స్కంధము| అర్చిపృథుల జననము
.| | అమరవిభుఁడు మెచ్చనశ్వమేధముజేసి| 9-49-ఆ.| నవమ స్కంధము| తృణబిందు వంశము
.| | అమరవ్రాతములోనజొచ్చి దివిజుండై| 8-322-మ.| అష్టమ స్కంధము| రాహువు వృత్తాంతము
.| | అమరశ్రేణికి నెల్లఁ జక్రి ముఖరుం డా చక్రి| 10.1-168-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసునికి మంత్రుల సలహా
.| | అమరసమానులై తనరు| 10.2-776-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
.| | అమరాధీశ్వర లక్ష్మితోఁ దగిలి| 10.1-946-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఇంద్రుడు పొగడుట
.| | అమరారాతికరాక్షతోజ్ఝితపవిత్రాంభఃకణశ్రేణికిం| 8-611-మ.| అష్టమ స్కంధము| వామనునికి దాన మిచ్చుట
.| | అమరారాతులబాణజాలముల| 8-368-మ.| అష్టమ స్కంధము| జంభాసురుని వృత్తాంతము
.| | అమరారి విపులనిశ్శ్వాసములం| 3-616-క.| తృతీయ స్కంధము| హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
.| | అమరాసురకరవిపరిభ్రమణ| 8-213-క.| అష్టమ స్కంధము| సముద్రమథన వర్ణన
.| | అమరు లమృతపానంబున| 10.1-464-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అఘాసుర వధ
.| | అమరులఁ గాచిన హరి క్రియఁ| 10.1-1001-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఆత్మారాముడై రమించుట
.| | అమరులఁ బాఱఁదోలి భుజ గాంతకుఁడైన| 10.2-147-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| భద్ర లక్షణల పరిణయంబు
.| | అమరులు విసృష్టదానవసమరులు| 6-277-క.| షష్ఠ స్కంధము| దేవాసుర యుద్ధము
.| | అమరులు వేఁడిననసురనాథులఁజంపి| 9-254-సీ.| నవమ స్కంధము| ఖట్వాంగుని చరిత్రము
.| | అమరులైన దనుజులైనను నరులైన| 7-402-ఆ.| సప్తమ స్కంధము| త్రిపురాసుర సంహారము
.| | అమరుల్ రక్కసులుంబ్రయాసబల| 8-325-మ.| అష్టమ స్కంధము| రాహువు వృత్తాంతము
.| | అమరుల్ సిద్ధులు సంయమీశ్వరులు| 7-349-మ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
.| | అమరె భువనంబులతనికాలాఖ్యతయును| 3-341-తే.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
.| | అమరేంద్ర తనయుఁ డ మ్మత్స్యము| 10.2-1093-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
.| | అమరేంద్రసుతవిదారణ| 2-286-క.| ద్వితీయ స్కంధము| పూర్ణి
.| | అమరేంద్రాంగన లాకసంబున| 10.1-787-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల వేణునాథుని వర్ణన
.| | అమరేంద్రాదులఁగొల్చుభంగి| 2-40-మ.| ద్వితీయ స్కంధము| మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
.| | అమరేంద్రాశకుఁబూర్ణచంద్రుఁ| 9-259-మ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరాముని కథనంబు
.| | అమరేంద్రుఁడు ఘనరోషోద్గముఁడై| 4-511-క.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అమరోద్యానవనప్రదేశములు| 3-823-మ.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
.| | అమలఙ్ఞాన సుదాన ధర్మరతి| 7-351-మ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
.| | అమలినగృహమేధిక కర్మములకు| 3-782-క.| తృతీయ స్కంధము| దేవహూతి పరిణయంబు
.| | అమలినభక్తిఁగొందఱు మహాత్ములు| 3-878-చ.| తృతీయ స్కంధము| కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
.| | అమిత తపఃప్రభావుఁగరుణాత్ముని| 6-263-చ.| షష్ఠ స్కంధము| బృహస్పతి తిరస్కారము
.| | అమిత విభూతిఁజాలనమరాధిపుఁ| 6-445-చ.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అమితవిహారుఁ డీశ్వరుఁ డనంతుఁడు| 10.2-219-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
.| | అమృతోత్పాదన యత్నము| 8-174-క.| అష్టమ స్కంధము| విష్ణుని అనుగ్రహవచనము
.| | అమృతోత్పాదన యత్నులై విబుధ| 2-144-మ.| ద్వితీయ స్కంధము| మత్స్యావతారంబు
.| | అమృతోపమానంబులయిన| 4-450-వ.| చతుర్థ స్కంధము| అర్చిపృథుల జననము
.| | అమ్మలఁగన్నయమ్మ| 1-10-ఉ.| ప్రథమ స్కంధము| ఉపోద్ఘాతము
.| | అమ్మహాత్ము షోడశాబ్ద వయోరూప| 1-519-ఆ.| ప్రథమ స్కంధము| శుకముని యాగమనంబు
.| | అమ్మహాత్ముండైన పుండరీకాక్షుండు సర్వజ్ఞుండంటేని| 2-107-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| నారయ కృతి ఆరంభంబు
.| | అమ్మహాదేవి నెయ్యంబున మంగళ| 4-799-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అమ్మహాభాగవతామ్నాయమొకనాఁడు| 3-265-సీ.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అమ్మా నినుఁజూచిన నరుఁ| 1-507-క.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
.| | అమ్మా మన్నుదినంగ నే శిశువునో| 10.1-338-శా.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కృష్ణుడు మన్ను దినె ననుట
.| | అమ్మాయచేతనీ యఖిలంబు సృజియించి| 3-233-సీ.| తృతీయ స్కంధము| విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
.| | అమ్మునీశ్వరుండు పరమాశ్చర్యవిధానంబుగా| 11-69-వ.| ఏకాదశ స్కంధము| నారయణఋషి భాషణ
.| | అయి చాల ఘురఘురమనుశబ్దమడరంగ| 4-823-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| పురంజను కథ
.| | అయిదేండ్లు కౌమార మటమీఁద నయిదేండ్లు| 10.1-488-సీ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| సురలు పూలు గురియించుట
.| | అయిన నేను| 1-28-వ.| ప్రథమ స్కంధము| గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
.| | అయిన పురుషోత్తముఁబూజించుచు| 4-253-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అయిననమ్మహాత్ముని కరుణాతరంగితా| 3-70-వ.| తృతీయ స్కంధము| యుద్ధవ దర్శనంబు
.| | అయినను వినిపింతు నవధరింపుము దేవ| 10.2-661-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
.| | అయినను విను సరోజాయతలోచన| 4-925-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అయ్య పగకు రాముఁడలయక రాజుల| 9-486-ఆ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | అయ్య యీ పుట్టచేరువనాడి యాడి| 9-54-తే.| నవమ స్కంధము| శర్యాతి వృత్తాంతము
.| | అయ్యర్జునునకుంగల పుత్రసహస్రంబునం| 9-703-వ.| నవమ స్కంధము| కార్తవీర్యుని చరిత్ర
.| | అయ్యలఁ గంటి మంచుఁ బులకాంకురము| 10.1-525-ఉ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| వత్స బాలకుల రూపు డగుట
.| | అయ్యలర్కునకు సన్నతియును | 9-501-వ.| నవమ స్కంధము| విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
.| | అయ్యవసరంబున| 2-254-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| మాయా ప్రకారంబు
.| | | 3-602-వ.| తృతీయ స్కంధము| హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
.| | | 4-336-వ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | | 6-261-వ.| షష్ఠ స్కంధము| బృహస్పతి తిరస్కారము
.| | | 8-319-వ.| అష్టమ స్కంధము| అమృతము పంచుట
.| | | 8-367-వ.| అష్టమ స్కంధము| జంభాసురుని వృత్తాంతము
.| | | 8-379-వ.| అష్టమ స్కంధము| నముచి వృత్తాంతము
.| | | 8-599-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనునికి దాన మిచ్చుట
.| | | 8-736-వ.| అష్టమ స్కంధము| ప్రళ యావసాన వర్ణన
.| | | 9-94-వ.| నవమ స్కంధము| అంబరీషోపాఖ్యానము
.| | | 9-297-వ.| నవమ స్కంధము| శ్రీరాముని కథనంబు
.| | | 9-451-వ.| నవమ స్కంధము| పరశురాముని కథ
.| | | 9-37-వ.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | | 9-643-వ.| నవమ స్కంధము| రంతిదేవుని చరిత్రము
.| | | 10.2-772-వ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
.| | అయ్యవసరంబున జగన్మోహనాకారంబున| 8-302-వ.| అష్టమ స్కంధము| జగన్మోహిని వర్ణన
.| | అయ్యవసరంబున నాకాశమున దేవ| 3-838-సీ.| తృతీయ స్కంధము| కపిలుని జన్మంబు
.| | అయ్యవసరంబున వారలంజూచి| 9-691-వ.| నవమ స్కంధము| ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
.| | అయ్యవసరంబున శైబ్యకొడుకుంగాంచునని| 9-707-వ.| నవమ స్కంధము| శశిబిందుని చరిత్ర
.| | అయ్యవసరంబున సముద్రుండు| 2-168-వ.| ద్వితీయ స్కంధము| రామావతారంబు
.| | అయ్యవసరంబున సూకరాకారుండైన| 3-634-వ.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతారుని ఎదిరించుట
.| | అయ్యవసరంబునఁ గృష్ణు చరిత్రంబులు| 10.1-930-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపకులు నందునికి జెప్పుట
.| | అయ్యవసరంబునఁగపటవటునకు| 8-601-వ.| అష్టమ స్కంధము| వామనునికి దాన మిచ్చుట
.| | అయ్యవసరంబునఁగుంజరేంద్రపాలన| 8-108-వ.| అష్టమ స్కంధము| విష్ణువు ఆగమనము
.| | అయ్యవసరంబునఁదదుత్సవ దర్శన| 4-57-వ.| చతుర్థ స్కంధము| సతీదేవి దక్షయజ్ఞమున కరుగుట
.| | అయ్యవసరంబునంగృష్ణుండు| 3-107-వ.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | అయ్యవసరంబునందక్కిన పాండవులును| 1-206-వ.| ప్రథమ స్కంధము| ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
.| | అయ్యవసరంబునంబరమభాగవతోత్త| 3-147-వ.| తృతీయ స్కంధము| కృష్ణాది నిర్యాణంబు
.| | అయ్యవసరంబుననచ్చటనున్న| 4-519-వ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని యఙ్ఞకర్మములు
.| | అయ్యవసరంబుననతుల తేజోవిరాజితుండైన| 3-612-వ.| తృతీయ స్కంధము| హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
.| | అయ్యవసరంబుననద్దానవేంద్రుండు| 7-278-వ.| సప్తమ స్కంధము| ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
.| | అయ్యవసరంబుననయ్యఙ్ఞవరాహమూర్తి| 3-652-వ.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతారుని ఎదిరించుట
.| | అయ్యవసరంబుననయ్యసురుడు| 3-687-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మస్తవంబు
.| | అయ్యవసరంబుననసురవిభుండు| 3-697-వ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మస్తవంబు
.| | అయ్యవిరళమహాగరళ| 8-243-వ.| అష్టమ స్కంధము| గరళ భక్షణము
.| | అయ్యసమంజసునికొడుకంశుమంతుం| 9-212-వ.| నవమ స్కంధము| సగరుని కథ
.| | అయ్యా కొడుకు విచారము| 10.1-1699-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణి సందేశము పంపుట
.| | అయ్యా కొడుకులకొఱకై | 9-12-క.| నవమ స్కంధము| సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
.| | అయ్యా దేవ జనార్దన| 11-112-క.| ఏకాదశ స్కంధము| అవధూత సంభాషణ
.| | అయ్యా నన్నిటు వేఁడనేల| 9-555-శా.| నవమ స్కంధము| పూరువు వృత్తాంతము
.| | అయ్యింతి కుంతిభోజునింటంబెరుగుచుండ| 9-717-వ.| నవమ స్కంధము| వసుదేవుని వంశము
.| | అయ్యువిదను నీ ప్రపితామహుండైన| 9-722-వ.| నవమ స్కంధము| వసుదేవుని వంశము
.| | అయ్యెడ| 8-344-వ.| అష్టమ స్కంధము| హరి అసురుల శిక్షించుట
.| | | 8-362-వ.| అష్టమ స్కంధము| జంభాసురుని వృత్తాంతము
.| | అయ్యెడ మానము వదలక | 10.2-870-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అయ్యెడఁ గృష్ణుం డొక్కనాడు రేపకడలేచి| 10.1-597-వ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| ఆలకదుపుల మేప బోవుట
.| | అయ్యెడందల్లి యడిగిన సత్యవతి| 9-424-వ.| నవమ స్కంధము| జమదగ్ని వృత్తాంతము
.| | అయ్యెడనతని శాపంబునకు వెరచి| 9-495-వ.| నవమ స్కంధము| విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
.| | అరదము డిగ్గి ప్రేమదొలఁకాడ| 4-307-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు మరలివచ్చుట
.| | అరయ గృహస్థులయ్యును| 4-912-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అరయ ధరిత్రినెవ్వని గృహంబు| 4-608-చ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అరయ నారదుండునంగిరసుండును| 6-479-ఆ.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అరయ నిష్కామధర్ములైనట్టి| 3-299-తే.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
.| | అరయ బ్రహ్మాదులెవ్వనిననుయించి| 6-477-తే.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అరయ మాతేజములతోడనాయుధములు| 6-341-తే.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అరయ లేదు విధాత యీ యఖిలజంతు| 3-404-తే.| తృతీయ స్కంధము| వరాహావతారంబు
.| | అరయ సమస్తజీవహృదయంబులయందు| 3-300-చ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
.| | అరయఁగ క్షుద్రభూతహృదయంబుల| 4-924-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసుల తపంబు
.| | అరయఁగ భక్తపాలనములైన| 6-399-చ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అరయఁగ మక్షికంబు వినతాత్మజుఁ| 5.1-179-చ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
.| | అరయఁగ వైన్యుని దక్షిణహస్తమునందు| 4-438-కవి.| చతుర్థ స్కంధము| అర్చిపృథుల జననము
.| | అరయఁగ సంసారాటవిఁ| 5.1-165-క.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
.| | అరయఁగ సీతాలక్ష్మణపరివృతుఁడై| 5.2-51-క.| పంచమ స్కంధము - ఉత్తరాశ్వాశము| భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
.| | అరయఁగఁగల్ప ప్రళయాంతరమున| 2-251-క.| ద్వితీయ స్కంధము| బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
.| | అరయఁగనెల్ల లోకములునంకిలినొంద| 6-304-చ.| షష్ఠ స్కంధము| శ్రీమన్నారాయణ కవచము
.| | అరయఁగనే ధరామరపదాంబుజరేణువు| 4-586-చ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని రాజ్యపాలన
.| | అరయఁగనేము బుభుక్షా| 4-469-క.| చతుర్థ స్కంధము| భూమిని బితుకుట
.| | అరయఁగర్మరూపమగునవిద్యాజన్మ| 5.1-70-ఆ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| ఋషభుని తపంబు
.| | అరయఁజిత్రకేతుఁడతిశాంతుఁడతిలోక| 6-502-ఆ.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అరయఁదనదు జిహ్వ హరిపేరునుడువదు| 6-190-ఆ.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అరయఁబుత్రోపచారితమైన విష్ణు| 6-158-తే.| షష్ఠ స్కంధము| అజామిళోపాఖ్యానము
.| | అరయంగ యోగీంద్ర యద్భుతంబయ్యెడు| 6-259-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| బృహస్పతి తిరస్కారము
.| | అరయంగనెవ్వనికలవిగానట్టి యీ| 6-483-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| చిత్రకేతోపాఖ్యానము
.| | అరయంగనేమిటి యందునీ విశ్వంబు| 4-720-సీ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
.| | అరయనకించనులైనట్టివారికిఁ| 6-291-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| దేవాసుర యుద్ధము
.| | అరయనరాజకంబగు మహాభయముం| 4-416-చ.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అరయనాచార్యుండు పరతత్త్వరూపంబు| 6-286-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| దేవాసుర యుద్ధము
.| | అరయనెన్నఁడుఁజేటులేనట్టి ముక్తి| 6-56-తే.| షష్ఠ స్కంధము| కథా ప్రారంభము
.| | అరవిందంబులకంటెఁ గోమలములై| 10.1-1055-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| గోపికల విరహపు మొరలు
.| | అరవిందనాభుని యపరావతారమై| 3-189-సీ.| తృతీయ స్కంధము| విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
.| | అరవిందసంభవునంగుష్టమున దక్షుఁ| 3-377-సీ.| తృతీయ స్కంధము| సృష్టి భేదనంబు
.| | అరవిందాక్ష పదాంబుజాత యుగళ| 10.2-1324-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
.| | అరవిందాక్ష భవత్స్వరూప మిలఁ బ్రత్యక్షంబునం| 10.2-1219-మ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| శ్రుతి గీతలు
.| | అరవిందాక్షపదారవిందమకరందాసక్తులై| 1-393-మ.| ప్రథమ స్కంధము| పరీక్షిత్తు దిగ్విజయయాత్ర
.| | అరవిందానన వీఁడె నీ మఱఁది| 3-462-మ.| తృతీయ స్కంధము| కశ్యపుని రుద్రస్తోత్రంబు
.| | అరవిందోదర తావకీన చరణధ్యానా| 4-283-మ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువుండు తపంబు చేయుట
.| | అరవిందోదర తావకీనఘనమాయా| 4-177-మ.| చతుర్థ స్కంధము| దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
.| | అరవిందోదర తావకీనసితదంష్ట్రాగ్రాలగ్న| 3-429-మ.| తృతీయ స్కంధము| విధాత వరాహస్తుతి
.| | అరసి కానలేక యారాత్రి | 5.1-131-ఆ.| పంచమ స్కంధము - పూర్వాశ్వాశము| విప్రుడు బ్రతికివచ్చుట
.| | అరసి నిర్గుణబ్రహ్మంబునాశ్రయించి| 2-6-తే.| ద్వితీయ స్కంధము| శుకుని సంభాషణ
.| | అరసి సునీథయు శోకాతుర యై| 4-429-క.| చతుర్థ స్కంధము| వేనుని చరిత్ర
.| | అరిగి యందఘమర్షణంబను తీర్థంబు| 6-212-వ.| షష్ఠ స్కంధము| చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
.| | అరిగె వికుంఠధామమున| 3-710-చ.| తృతీయ స్కంధము| వరహావతార విసర్జనంబు
.| | అరిగె వికుంఠధామమునకంత| 3-761-చ.| తృతీయ స్కంధము| కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
.| | అరితను వష్ట బాణముల| 10.2-880-చ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| యదు సాల్వ యుద్ధంబు
.| | అరిదుఃఖావహమైన కార్ముకము| 4-334-మ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అరిబల భట సాయకముల| 10.1-1754-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| రుక్మిణీ గ్రహణంబు
.| | అరిషడ్వర్గమహోర్మినక్రనికరవ్యాకీర్ణ| 4-630-మ.| చతుర్థ స్కంధము| పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
.| | అరుగుచు దైత్యభేదనదయా| 3-42-చ.| తృతీయ స్కంధము| యుద్ధవ దర్శనంబు
.| | అరుణ హరినఖర విదళిత| 10.1-1305-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| కంసుడు దుశ్శకునము ల్గనుట
.| | అరుదుగ నరహరిభక్తిం| 6-57-క.| షష్ఠ స్కంధము| కథా ప్రారంభము
.| | అరుదుగ లక్ష్మణుండు జనకాత్మజయుం| 2-162-చ.| ద్వితీయ స్కంధము| రామావతారంబు
.| | అరుదుగా వెలువడి రుద్రుఁడు | 10.2-1243-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| వృకాసురుండు మడియుట
.| | అరుదై కామగమై మయాసురకృతంబై| 8-330-మ.| అష్టమ స్కంధము| సురాసుర యుద్ధము
.| | అరుదౌనభ్రతమఃప్రభల్| 4-958-మ.| చతుర్థ స్కంధము| ప్రచేతసులు ముక్తికిఁ జనుట
.| | అర్ఘ్యపాద్యాదివిధులను నర్థితోడఁ| 11-38-తే.| ఏకాదశ స్కంధము| విదేహ హర్షభ సంభాషణ
.| | అర్జునకీర్తిసమేతుం| 1-434-క.| ప్రథమ స్కంధము| కలి నిగ్రహంబు
.| | అర్థంబు వేఁడెడునర్థులుగలరుగా| 6-355-సీ.| షష్ఠ స్కంధము| వృత్రాసుర వృత్తాంతము
.| | అర్థపతికంటెఁగలిమిఁగృతార్థుండై| 9-637-క.| నవమ స్కంధము| భరతుని చరిత్ర
.| | అర్థిజాతము గోరినట్టి వస్తువు లెల్లఁ| 10.2-771-సీ.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
.| | అర్థుల్ వేఁడరు దాతలుంజెడరు| 8-459-శా.| అష్టమ స్కంధము| బృహస్పతి మంత్రాంగము
.| | అర్భకు లెల్లఁ బాము దివిజాంతకుఁ డౌట| 10.1-474-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అఘాసుర వధ
.| | అర్భకులు లేనిదగుటను| 3-474-క.| తృతీయ స్కంధము| దితి గర్భంబు ధరించుట
.| | అఱువదినాలుగు విద్యలు| 10.1-1413-క.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
.| | అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో| 8-95-మ.| అష్టమ స్కంధము| విష్ణువు ఆగమనము
.| | అలకభ్రాజితమై సుధాంశునిభమై| 10.1-1195-మ.| దశమ స్కంధము - పూర్వ భాగము| అక్రూరుడు వ్రేపల్లెకు వచ్చుట
.| | అలఘమతి విరక్తునిఁగాఁ| 3-559-క.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మణ ప్రశంస
.| | అలఘు తేజోమయంబైన రూపంబిది| 2-272-సీ.| ద్వితీయ స్కంధము| శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
.| | అలఘుచరిత్రుఁడమ్మనుకులాగ్రణిచే| 4-337-చ.| చతుర్థ స్కంధము| ధ్రువయక్షుల యుద్ధము
.| | అలఘునినభవుని| 4-141-క.| చతుర్థ స్కంధము| శివుం డనుగ్రహించుట
.| | అలఘుపవిత్ర భవత్పద జలములు| 10.2-1277-క.| దశమ స్కంధము - ఉత్తర భాగము| భృగుమహర్షి శోధనంబు
.| | అలఘుఫణాతపత్రనిచయాగ్రసమంచిత| 3-286-చ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
.| | అలఘుయుగాంతకాలపవనాహత| 3-277-చ.| తృతీయ స్కంధము| బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
.|