గమనిక :- క్రింది "మీటల విషయసూచిక" లో కావలసిన మీట నొక్కితే తెలుగు భాగవతం యొక్క "అకారాది పద్యాల అనుక్రమణిక" లో కావలసిన పద్యగద్య వద్దకు సుళువుగా వెళ్ళగలం; ఆ పద్యగద్య సంఖ్య (లింకుడు సంఖ్య) నొక్కితే ఆ పద్యగద్య ప్రక్క టాబులో తెరుచుకుంటుంది.


అ - అంతగో

అంకరహితేందు వదనలు పంకజలోచనునిఁ గూడి పరఁగ నటింపం గింకిణుల||10.1-1086-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ|| ఘ 121 రాసక్రీడా వర్ణనము
అంకిలి గలుగక మా కక లంకేందుని పగిదిఁ గాంతిలలితంబగు న ప్పంక||10.1-1444-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 174 నందోద్ధవ సంవాదము
అంకిలి జెప్పలేదు; చతురంగబలంబులతోడ నెల్లి యో! పంకజనాభ! నీ||10.1-1708-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 204 రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అంగజసమ లావణ్య శు భాంగులు హరి దివ్యపదయుగాంబుజ విలస ద్భృంగా||6-29-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 3 గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
అంగజుఁ డెక్కుడించిన శరాసనమున్ ధరియించి యంత నా యంగజు వేఁట||5.1-28-ఉ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 5 వర్షాధిపతుల జన్మంబు
అంగజునైనఁ జూడ హృదయంగముఁడై కరఁగించు వాఁడు శ్రీ రంగదురంబువా||10.1-1013-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 116 గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
అంగనా నివాసంబుల యందు క్షుద్రతమంబగు కామ్యకర్మ పరిపాకజనితంబ||4-881-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అంగప్రధానక యాగంబులను జేసి; యమరుల రుద్రుని నర్థిఁ బూజ చేస||4-210-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 9 దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అంగవ్రాతములోఁ జికిత్సకుఁడు దుష్టాంగంబు ఖండించి శే షాంగశ్ర||7-188-శా.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 7 ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అంగిరసుఁ డనెడు మునికిఁ గు లాంగన యగు శ్రద్ధ యందు నంచిత సౌం||4-24-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 3 కర్థమ ప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అంగిరసు లిచ్చు పసిఁడికి మంగళమతిఁ జేరు నృపుని మానిచి యొకఁ||9-77-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 9 నాభాగుని చరిత్ర
అంగిరస్సుతుఁడు మహాయోగి సంవర్తుఁ; డతని యాగమునకు యాజకుండు||9-45-సీ.||నవమ స్కంధ||ఘ 5 మరుత్తుని చరిత్ర
అంగీకరించిన నఖిలంబుఁ బోవుచో; ననృతంబుఁగాదు లే దనిన నధిప!||8-582-సీ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 76 శుక్ర బలి సంవాదంబు
అంగీకృత రంగన్మా తంగీ మదగంధ మగుచు దద్ధయు వేడ్కన్ సంగీత విశ||8-32-క.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 9 త్రికూట మందలి గజములు
అంఘ్రిమూలమున మూలాధారచక్రంబుఁ; బీడించి ప్రాణంబు బిగియఁ బ||2-29-సీ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 8 సత్పురుష వృత్తి
అంచిత దివ్యమూర్తి! పరమాత్మక! యీ కలుషాత్ముఁ డైన న క్తంచర||3-668-ఉ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 34 బ్రహ్మ స్తవంబు
అంచితబ్రహ్మచర్యవ్రతయోగ్యమై; విలసిల్లు ఘనతపోవృత్తిచేత దే||3-772-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అంచితభక్తితోడ దనుజాధిపు గేహసమీపముం బ్రవే శించి సురారిరాజస||7-134-ఉ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంచితమైన ధర్మచయ మంతయుఁ జెప్పితి వందులోన నిం చించుక గాని వ||1-95-ఉ.||ప్రథమ||ఘ 12 నార దాగమనంబు
అంచిత వామపాదాంభోరుహము దక్షి; ణోరుతలంబున నొయ్య నునిచి సవ్||4-140-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అంచిత స్ఫటికమయస్తంభ దీప్తిచేఁ; గొమరారు మరకతకుడ్యములను స||3-1046-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 55 దేవహూతి నిర్యాణంబు
అంచి తాష్టాంగయోగక్రియాకలాపు లైన యోగీశ్వరులు నమ్మహానుభావు ||3-489-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 24 దితి గర్భంబు ధరించుట
అంజక బాలకుఁ డనియును గొంజక దయమాలి రాజకుంజర! యంతన్ గుంజరమున||10.1-1320-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 156 కువలయాపీడముతో బోరుట
అంటిన ప్రేమను వీరిం గంటికి ఱెప్పడ్డమైన గతిఁ బెంపఁగ మా ||10.2-1066-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 76 నందాదులు చనుదెంచుట
అంత||8-451-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 63 దుర్భర దానవ ప్రతాపము
అంత||8-460-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 65 దితి కశ్యపుల సంభాషణ
అంత||8-610-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 78 వామనునికి దాన మిచ్చుట
అంత, ధృతరాష్ట్రునికి గాంధారి యందు దుర్యోధనాదులగు కొడుకులు||9-673-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 46 పాండవ కౌరవుల కథ
అంత.||1-117-వ.|| ప్రథమ||ఘ 13 నారదుని పూర్వ కల్పము
అంత.||2-157-వ.|| ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 23 రామావతారంబు
అంత.||2-159-వ.|| ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 23 రామావతారంబు
అంత.||3-175-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 5 మైత్రేయునిం గనుగొనుట
అంత.||3-384-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 17 సృష్టి భేదనంబు
అంత.||3-514-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 26 సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
అంత.||3-596-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మణ ప్రశంస
అంత.||3-675-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 34 బ్రహ్మ స్తవంబు
అంత.||3-685-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 34 బ్రహ్మ స్తవంబు
అంత.||3-692-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 34 బ్రహ్మ స్తవంబు
అంత.||3-708-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 37 వరహావతార విసర్జనంబు
అంత.||3-1029-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అంత.||4-363-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అంత.||4-437-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 16 అర్చి పృథుల జననము
అంత.||4-638-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అంత.||4-736-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అంత.||4-785-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అంత.||4-798-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అంత.||5.1-62-వ.|| పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 7 ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
అంత.||7-294-వ.|| సప్తమ స్కంధ||ఘ 9 నృసింహరూ పావిర్భావము
అంత.||8-60-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 12 కరి మకరుల యుద్ధము
అంత.||8-300-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 43 జగన్మోహిని వర్ణన
అంత.||9-34-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 4 సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అంత.||9-103-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అంత.||9-295-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అంత.||9-437-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అంత.||9-538-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 34 దేవయాని యయాతి వరించుట
అంత.||9-605-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 39 దుష్యంతుని చరిత్రము
అంత.||10.1-63-వ.|| దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 9 రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అంత.||10.1-70-వ.|| దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 9 రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అంత.||10.1-506-వ.|| దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 69 క్రేపుల వెదక బోవుట
అంత.||10.1-1691 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 203 రుక్మిణీ జననంబు
అంత.||10.1-1696 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 203 రుక్మిణీ జననంబు
అంత.||10.2-54-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 6 ప్రసేనుడు వధింపబడుట
అంత.||10.2-292-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 29 ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
అంత.||10.2-336-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 32 ఉషాకన్య స్వప్నంబు
అంత.||10.2-437-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 38 మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
అంత.||10.2-696-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 54 పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
అంత.||10.2-1101-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 77 లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అంత.||10.2-1107-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 78 సకల రాజుల శిక్షించుట
అంత.||10.2-1320-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 88 మృతవిప్ర సుతులఁ దెచ్చుట
అంత.||11-4-వ.|| ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 2 భూభారంబు వాపుట
అంత.||11-89-వ.|| ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 15 ప్రభాసంకు బంపుట
అంత; నా కర్దముండు గమలసంభవ చోదితుం డగుచు యథోచితంబుగా నాత్మ||3-849-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 44 కన్యకా నవక వివాహంబు
అంత; నీశ్వరుండు జీవస్వరూపానుప్రవిష్టుండై యుండు నట్టి భగ వ||3-972-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అంత; సీతయు గర్భిణి గావునఁ గుశలవు లనియెడి కొడుకులం గనియె;||9-347-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 23 శ్రీరామాదుల వంశము
అంతఁ గల్పాంతంబు డాసిన||8-709 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 87 మీనావతారుని ఆనతి
అంతఁ గశ్యపుండు దత్కాల సముచిత సంధ్యావందనంబులు దీర్చి.||3-475-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 24 దితి గర్భంబు ధరించుట
అంతఁ గృష్ణుండు చుట్టాలకు శోకంబు లేకుండం జేయుకొఱకును,సుభద్||1-234-వ.||ప్రథమ||ఘ 21 ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
అంతఁ గృష్ణుండు దండయాత్రోత్సుకుఁడై వివిధాయుధ కలితంబును, వ||10.2-515-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 44 పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అంతఁ గృష్ణుండు నిజకాంతాతనయ బంధు సుహృజ్జన సమేతుండై కదలి చ||10.2-681-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 53 ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
అంతఁ గొంతకాలంబున కమ్మేదినీకాంతుండు సంసారంబువలని తగులంబు వ||9-89-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 10 అంబరీషోపాఖ్యానము
అంతఁ గొంతకాలంబునకు రామచంద్రుని కొమారులయిన కుశ లవులిద్దఱను||9-350-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 23 శ్రీరామాదుల వంశము
అంతఁ గొంతకాలమునకు బహుభార్యాచర్యుండగు సౌభరి యేకాంతంబునఁ దన||9-185-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 14 మాంధాత కథ
అంతఁ గొందఱల్ల నన్యోన్యవిత్తాది వినిమయమునఁ గడుఁ బ్రవృద్ధమై||5.1-173-ఆ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 15 సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
అంతఁ జాక్షుషమన్వంతరంబున దైవచోదితుండై యిష్ట ప్రజాసర్గంబు గ||4-945-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అంతఁ దద్వృత్తాంత బంతయు సుహృద్బాంధవ పురోహితామాత్య ప్రభృతు||4-408-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అంతఁ బృథుచక్రవర్తియు నింద్రియాగోచరుం డయ్యును దర్శితాత్ముం||4-558-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 19 పృథుండు హరిని స్థుతించుట
అంతఁ బ్రజాసర్గ మందు నియుక్తులై; నట్టి మరీచ్యాదు లైన మున||3-408-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 19 వరాహావతారంబు
అంతం గంసాదుల కాంతలు భర్తృమరణదుఃఖాక్రాంతలై కరంబుల శిరంబులు||10.1-1386-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 165 కంసుని భార్యలు విలపించుట
అంతం గృష్ణుఁడు మేను పెంప భుజగుం డావృత్తులం బాసి తా సంతప్త||10.1-662-శా.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 83 కాళియ మర్ధనము
అంతం గృష్ణుండు ధర్మరాజప్రముఖుల వీడుకొని, సాత్యకిప్రముఖ సహ||10.2-124-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 16 కాళింది మిత్రవిందల పెండ్లి
అంతం గొన్ని దినంబులకు నభిమన్యుకాంతాగర్భంబు నందున్నడింభకుం||1-280-వ.||ప్రథమ||ఘ 23 కృష్ణుడు భామల జూడ బోవుట
అంతం గొన్నిదినంబు లేగిన సురేంద్రారాతి శంకాన్విత స్వాంతుండ||7-136-శా.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంతం దాము నరనారాయణుల తపోవిఘ్నంబు గావింపంబూని చేయు విలాసంబ||2-133-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 21 నరనారాయ ణావతారంబు
అంతం బోవక కినుక న నంతుఁడు విలయార్కమండలాయతరుచి దు ర్దాంతం||10.2-912-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 66 సాళ్వుని వధించుట
అంతం బోవక రుక్మిని దంతంబులు మున్ను డులిచి తను వగలింప న్న||10.2-302-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 30 రుక్మి బలరాముల జూదంబు
అంతం బ్రళయావసాన సమయంబున.||8-734 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 91 ప్రళ యావసాన వర్ణన
అంతకంతకు సంతాప మతిశయించి వలుఁద చన్నులు గన్నీటి వఱదఁ దడియ||10.2-335-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 32 ఉషాకన్య స్వప్నంబు
అంతకు మున్న సత్యవ్రతుండు మహార్ణవంబులు మహీవలయంబు ముంచు నవస||8-721-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 90 కడలిలో నావను గాచుట
అంత గాధికి నగ్నిజేజుండగు విశ్వామిత్రుండు జన్మించి, తపోబలం||9-492-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 31 విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అంత గోపకాంత లంతయుం గని రోదనంబులు మాని సమ్మోదంబున విక్కవిర||10.1-276-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 35 తృణావర్తుడు కొనిపోవుట

అంతగో - అంతనొ

అంత గోపకులు గోవుల వారింప నలవి గాక దిగ్గన నలుకతోడి సిగ్గు||10.1-524-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ|| ఘ 71 వత్స బాలకుల రూపు డగుట
అంత గోపకులు నిరాశులై వచ్చి యెఱింగించిన హరి లౌకికానుసారి య||10.1-857-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 100 గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
అంత గోపసింహుఁ డసురఁ గొమ్ములు పట్టి ధరణి ద్రొబ్బి త్రొక్కి||10.1-1146-ఆ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 129 వృషభాసుర వధ
అంత జలకేళి సాలించి సంతసంబు నందుచుండ వినీలవస్త్రాదిరత్న ||10.2-504-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 43 కాళిందీ భేదనంబు
అంతటఁ గొన్ని హాయనములు చన సింధు; భూపాలనము చేయు భూవరుండు ||5.1-139-సీ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 15 సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
అంతటను గృష్ణుఁ డేమయ్యె? నరసిచూడ యదువు లెట్టులు వర్తించి ర||11-117-తే.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 17 అవధూత సంభాషణ
అంతట నొక వాయకుఁ డా క్రంతన్ వసుదేవసుతులఁ గని బహువర్ణా త్యం||10.1-1265-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 145 రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
అంతట లీలఁబోలె జగదాత్ముఁడు యజ్ఞవరాహమూర్తి య త్యంత గభీర భీష||3-439-ఉ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 21 విధాత వరాహస్తుతి
అంతట వారల మరణము వింత యగుచుఁ జూడఁబడిన విదురుఁడు చింతా సంతా||1-331-క.||ప్రథమ||ఘ 28 నారదుని గాల సూచనంబు
అంత దగ్గఱ నేతెంచి యున్న మైత్రేయుండు వినుచుండ దరహాస చంద్రి||3-150-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అంత దాక్షాయణి యయిన సతీదేవి పూర్వకళేబరంబు విడిచి హిమవంతునక||4-211-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 9 దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అంత దానును దేవతాసమూహంబును నతిరయంబునం జని వినయంబునఁ గానంబడ||8-153-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 23 బ్రహ్మాదుల హరి స్తుతి
అంత దుర్యోధనుండు మిథిలానగరంబునకుం జనుదెంచి జనకరాజుచేత సమ్||10.2-93-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 12 శతధన్వుని ద్రుంచుట
అంత దేవకీదేవి యడ్దంబు వచ్చి యిట్లనియె.||10.1-149-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 18 దేవకి బిడ్డను విడువ వేడుట
అంత ద్వారకానగరంబున.||10.2-570 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 47 సాంబుడు లక్షణ నెత్తకొచ్చుట
అంత ధర్మతనయుఁడభినవమృదుల దు కూల సురభికుసుమమాలికాను లేపనమ||10.2-807-ఆ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 61 ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అంత ధర్మనందనుండు ఋత్విగ్గణంబులను సదస్యులను బహుదక్షిణలం దన||10.2-800-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 61 ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అంత ధర్మనందనుండు విదురునికి మజ్జనభోజనాది సత్కారంబులు సేయి||1-301-వ.||ప్రథమ||ఘ 26 విదు రాగమనంబు
అంత ధ్రువుఁడునుఁ బంకేరుహాక్ష పాద కమల సేవోపపాదిత ఘన మనోర థ||4-292-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అంత నందుండు పరమానందంబున నింటికిఁ జని వ్రేతలచేత రక్కసిచేత||10.1-244-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 31 పూతన నేలగూలుట
అంత నందుండు మొదలయిన గోపకులు మథురనుండి వచ్చి రక్కసి మేనుఁ||10.1-238-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 31 పూతన నేలగూలుట
అంత నక్కడ.||10.2-389 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 35 అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
అంత నక్కడఁ గుంతీసహితులయిన పాండవులు లాక్షాగారంబున దగ్ధులై||10.2-83-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 10 సత్యభామా పరిణయంబు
అంత నక్కడ నా ధ్రువుండు.||4-268 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అంత న క్కాంతాతిలకంబు క్రమక్రమంబున.||8-497 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 67 వామనుడు గర్భస్తు డగుట
అంత నక్కాంతాతిలకంబు నెమ్మొగంబు తెలివియును, మేనిమెఱుంగును,||10.1-78-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 9 రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అంత నచ్చటి జనంబు లిట్లనిరి.||4-536 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అంత నచ్ఛాగంబు దన పిదపం దగిలిన ఛాగినీనివహంబు లోపలం జూడనొప్||9-570-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 37 యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అంత నట.||10.1-141 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 16 కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
అంత నటం బరీక్షిత్కుమారుండు జాతకర్మవిదులైన పెద్దలు సెప్పిన||1-391-వ.||ప్రథమ||ఘ 32 పరీక్షిత్తు దిగ్విజయ యాత్ర
అంత నతండు.||4-410-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అంత న ద్దనుజాంతకుండు చరణప్రహరణంబుల భిన్నమస్తకులం జేసి వాన||10.1-1369-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 162 చాణూర ముష్టికుల వధ
అంత నద్దానవేంద్రుండు మహోద్దండంబగు గదాదండంబు గిరగిరం ద్రిప||7-290-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 9 నృసింహరూ పావిర్భావము
అంత నద్దైత్యవల్లభుండు వైష్ణవాలయంబు జొచ్చి వెదకి హరిం గానక||8-558-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 74 వామునుని సమాధానము
అంత ననంగబ్రహ్మ తంత్రమునకు వసంతు డొనర్చు నంకురార్ప ణారంభంబ||6-95-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అంత ననుకూల శుభగ్రహోదయంబును, సర్వగుణోత్తర ఫలసూచకంబును నైన||1-289-వ.||ప్రథమ||ఘ 25 పరీక్షి జ్జన్మంబు
అంత నప్పయోరాశి మధ్యంబున.||8-210 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 30 సముద్ర మథన వర్ణన
అంత నబ్బాలునకు సంతసంబున మహర్షులు కశ్యపప్రజాపతిం బురస్కరిం||8-517-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 69 వామను డవతరించుట
అంత నబ్బాలునిమేన బాలగ్రహంబు సోఁకునుగదా యని శంకించి గోపకు||10.1-260-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 33 కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అంత నభిషిక్తుఁ జేసి యత్యంత సురభి మంజులామ్లాన కంజాత మాలిక||10.2-946-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 69 బలుడు పల్వలుని వధించుట
అంత న మ్మహారాత్రి యందు||8-713 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 88 కల్పాంత వర్ణన
అంత న య్యజగర చర్మంబు కొన్ని దివసంబుల కెండి పెద్దకాలం బు గ||10.1-487-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 67 సురలు పూలు గురియించుట
అంత నయ్యశోద యింటికడఁ బనులవెంటందిరుగఁ గృష్ణుఁడు తొల్లి నార||10.1-391-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 54 కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
అంత నయ్యసురేంద్రుండు పంచినఁ గుంభ, నికుంభ, ధూమ్రాక్ష, విరూ||9-291-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అంత నయ్యాదవేంద్రుని నగరంబు సమారబ్ద వివాహ కృత్యంబును బ్రవర||10.1-1783-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 210 రుక్మిణీ కల్యాణంబు
అంత న య్యిద్ధఱకుం దగులంబు నెలకొనిన.||9-399 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 28 పురూరవుని కథ
అంత నర్జునుండు నీరుపట్టున డస్సిన, యమునకుం జని, య మ్మహారథు||10.2-114-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 15 అర్జునితో మృగయావినోదంబు
అంత నర్జునుండు మహిష్మతీపురంబునకు వచ్చునెడ రాముండా శ్రమంబు||9-441-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అంత నర్జునుండు మహిష్మతీపురంబున కేతెంచి.||9- 435-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అంత నల్లనల్లన లేచి నిలుచుండి నయనారవిందంబులు దెఱచి, గోవింద||10.1-547-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 73 బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అంత నవభృథస్నానానంతరంబున మరలి చనుదెంచి,||10.2-808-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 61 ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అంత నవసరంబయిన నజునికి నమస్కరించి రైవతుండు రేవతిం జూపి యిట||9-71-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 8 రైవతుని వృత్తాంతము
అంత నవ్వనంబున దైవయోగంబునం బుట్టిన గార్చిచ్చు బిట్టు విసరె||10.1-744-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 91 దావాగ్ని తాగుట
అంత నవ్విభుండు సాయుధసాలంకారంబగు తన దివ్యరూపంబు నుజ్జగించి||8-513-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 69 వామను డవతరించుట
అంత నసంఖ్యంబు లైన దివ్యవిమాన; సంకులంబుల సువిశాలమైన దేవమ||5.2-33-సీ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 4 భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
అంత నా కణ్వమునీంద్రుండు బాలకుం జూచి శకుంతల కిట్లనియె.||9-625-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 40 భరతుని చరిత్ర
అంత నా గోపగోపీజనంబులు దెలిసి రోహిణీయశోదలం గూడుకొని బెగ్గడ||10.1-234-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 31 పూతన నేలగూలుట
అంత నా డింభకుండు ప్రద్యుమ్నుండను పేర విఖ్యాతుం డయ్యె; నా||10.2-4-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 2 ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అంత నాతని తమ్ము లనిలపుత్రాదులు; గలిరాకచేఁ బాపకర్ము లగుచ||1-388-సీ.||ప్రథమ||ఘ 31 పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
అంత నా దుర్నిమిత్తంబులు పొడగని బెగడు గదిరిన చిత్తంబుల నుత||10.1-650-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 81 కాళిందిలో దూకుట
అంత నా ధ్రువుండు.||4-297 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అంత నా ధ్వని విని బలవంతుండైన జాంబవంతుఁడు వచ్చి తన స్వామి||10.2-63-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 8 జాంబవతి పరిణయంబు
అంత నా పాలకుప్ప యందు.||8-257 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 35 ఉచ్చైశ్ర వావిర్భవము
అంత నా పృథుని భార్యామణి యగు నర్చి; పుడమిపై వడి నడుగిడి||4-655-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అంత నాబోటి పలికిన కలికి పలుకులు ములుకులై, చెవులఁ జిలికిన,||10.1-157-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 19 మాయ మింటనుండి పలుకుట
అంత నా బ్రాహ్మణి గోపించి కామార్తనయిన నాదు పెనిమిటిని భక్||9-248-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 20 కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అంత నా బ్రాహ్మణుని భార్య మోఁదికొనుచుం బెగ్గడిల్లి, డగ్గుత||9-242-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 20 కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అంత నా భగీరథునకు శ్రుతుండును, శ్రుతునకు నాభావరుండును, నాభ||9-234-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 19 గంగాప్రవాహ వర్ణన
అంత నా భరతుం డొక్కనాఁ డా మహానదిం గృతాభిషేకుండయి ముహుర్తత్||5.1-101-వ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 11 భరతుండు వనంబు జనుట
అంత నాభాగుండును బ్రహ్మచారియై తన తోడంబుట్టువులను ధనంబుల పా||9-76-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 9 నాభాగుని చరిత్ర
అంత నాభాగునకు నంబరీషుండు జనియించె; నతని యందు జగ దప్రతిహతం||9-80-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 10 అంబరీషోపాఖ్యానము
అంత నా భీష్మకుండు విహితప్రకారంబునం బితృదేవతల నర్చించి బ్ర||10.1-1720-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 205 వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
అంత నా రక్కసుండు వెక్కసంబగు రోషంబునఁ దనకు దొల్లి మయుం డెఱ||10.2-20-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 3 శంబ రోద్యగంబు
అంత నారదుండు వచ్చి బాలకుని జన్మంబును శంబరోద్యోగంబును మీనో||10.2-8-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 2 ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అంతనా రాజకుమారుం డలరుటమ్ములవిలుకాని వెడవింట ఘణఘణాయమానలయి||9-609-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 39 దుష్యంతుని చరిత్రము
అంతనా రాజునకు శతబిందుని కూఁతురగు బిందుమతి యందుఁ బురుక్సుత||9-172-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 14 మాంధాత కథ
అంత నా రాత్రి మథురానగరంబున నక్రూరుండు వసియించి మరునాడు రే||10.1-1190-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 136 అక్రూరుడు వ్రేపల్లె కొచ్చుట
అంత నా రామకృష్ణులు సుదాముం డను మాలాకారుగృహంబునకుం జనిన; న||10.1-1267-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 147 సుదాముని మాలలు గైకొనుట
అంత నా రామకృష్లులు నలంకృతులై మల్లదుందుభి నినదంబు విని సంద||10.1-1314-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 154 మల్లరంగ వర్ణన
అంతనా రామచంద్రుండు కుమారుల కిట్లనియె.||9- 352-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 23 శ్రీరామాదుల వంశము
అంతనా రామచంద్రుండు లక్ష్మణసహితుండై, సీత వెదక నరుదెంచి, ని||9-271-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అంత నా రామచంద్రుని దానశీలత్వంబునకు మెచ్చి విప్రవరులు దమతమ||9-343-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అంతనా రావణుండు దెగుట విని.||9-305 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అంత నా లోలలోచన పాలు డించి వచ్చి వికలంబు లయిన దధికుంభ శకలం||10.1-360-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 51 చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
అంత నా విదర్భానగరంబు నిర్గమించి.||10.2- 305-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 30 రుక్మి బలరాముల జూదంబు
అంత నావిష్కృత కాంత చతుర్భుజం; బులును బీతాంబరంబును వెలుం||5.1-43-సీ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 6 ఋషభుని జన్మంబు
అంత నా సజ్జనాగ్రణి యైన ధ్రువుఁడు దల్లులకు భక్తి వినతులు ద||4-310-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 12 ధృవుండు మరలి వచ్చుట
అంత నా సునీతి బాలునిం జూచి తండ్రీ! దుఃఖింపకు మని యిట్లన||4-227-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 10 ధృవోపాఖ్యానము
అంత నిక్కడ.||3-695-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 34 బ్రహ్మ స్తవంబు
అంతనిధాన మైన దితిజాధిపువీర్యము దీని కుక్షి న త్యంతసమృద్ధి||7-229-ఉ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అంత నొకనాఁ డయ్యాశ్రమంబునకు వేల్పువెజ్జులైన నాసత్యు లిద్దఱ||9-57-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 7 శర్యాతి వృత్తాంతము
అంతనొక్కనాఁడు.||3-133-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అంత నొక్కనాఁడు.||4-430-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అంతనొక్కనాఁడు తనయింటికడ పాపలందఱు నయ్యైపనులందుఁ బంపుపడిపోయ||10.1-354-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 51 చిలుకుతున్న కవ్వం పట్టుట
అంత నొక్కనాఁడు పాండవులం జూడ నిశ్చయించి సాత్యకి ప్రముఖ యాద||10.2-103-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 14 ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అంత నొక్కనాఁడు మాంధాతృమేదినీవల్లభుండు మునీశ్వరుం డెందుఁ||9-183-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 14 మాంధాత కథ
అంత నొక్కనాఁడు రామకృష్ణులు కాంతారంబున బంతిచల్దులు గుడువ న||10.1-455-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 65 చల్దులు గుడుచుట
అంత నొక్కనాఁడు రుక్మిణీదేవి లోఁగిట మహేంద్రనీల మరకతాది మణి||10.2-227-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 24 పదాఱువేల కన్యల పరిణయం
అంత నొక్కనాడు నందాదులైన గోపకు లంబికావనంబునకు శకటంబు లెక్క||10.1-1113-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 125 సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అంత నొక్కనాడు బలభద్రప్రముఖులైన గోపకుమారులు వెన్నుండు మన్న||10.1-335-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 48 కృష్ణుడు మన్ను దినె ననుట

అంతనొ - అక్కడ

అంత నొక్కనాడు యమునాతీరంబున నా కుమారులు గోపకుమా రులుం దారు|| 10.1-432-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 62 వత్సాసుర వధ
అంత నొక్కనాడు వసుదేవు పంపున యాదవ పురోహితుం డైన గర్గుండు మ||10.1-281-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 36 పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
అంత నొక్కనాడు సంకర్షణసహితుండై నందునిం జీరి గోవిందుండు యిట||10.1-1403-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 168 నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
అంత నొయ్యన పూర్వప్రకారంబున వామనాకారంబు వహించి యున్న వామను||8-634-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 80 దానవులు వామనుని పైకెళ్ళుట
అంత బలభద్రుండు రౌద్రాకారంబున గర్దభాసురుపదంబులు నాలుగు నొక||10.1-620-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 79 ధేనుకాసుర వధ
అంత బలభద్రుండు వారల మనంబుల సంతాపంబులు వారింప నుపాయంబు లగు||10.2-494-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 42 బలరాముని ఘోషయాత్ర
అంత బలభద్రుండు వ్రజసుందరీ సమేతుండై నందఘోషంబునం బరితోషంబు||10.2-507-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 43 కాళిందీ భేదనంబు
అంత బాలిక యావు రని యేడ్చు చిఱుచప్పు; డాలించి వేకన నాఁకయ||10.1-148-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 17 శయ్యన నుంచుట
అంత భగ్నశిరుం డైన రజకుం జూచి వానివారలు వెఱచి పటంబులు డించ||10.1-1264-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 145 రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
అంత భూదేవి వాసుదేవుని డగ్గఱ నేతెంచి జాంబూనదరత్న మండితంబై||10.2-201-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 21 నరకాసురుని వధించుట
అంత మందలో నందుండు నందనుండు పుట్టుట యెఱింగి మహానందంబున నెఱ||10.1-173-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 21 కృష్ణునికి జాతకర్మ చేయుట
అంత మరణావస్థం బొందు సమయంబున నతి భయంకరాకారులు సరభసేక్షణులు||3-984-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అంత మఱునాడు సూర్యోదయకాలంబునం దనతోడఁ బయనంబునకు గమకించి నడచ||10.1-1224-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 141 కృష్ణుడు మథురకు చనుట
అంత మాంధాత పెద్దకొడుకగు నంబరీషునిం దత్పితామహుండగుటంజేసి య||9-191-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 15 పురుక్సుతుని వృత్తాంతము
అంత మాయామయ వరాహ ఘుర్ఘురారావంబు బ్రహ్మండ కోటరపరి స్పోటనంబు||3-412-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 19 వరాహావతారంబు
అంతమీఁద విష్ణు నాజ్ఞ యౌఁదలఁ దాల్చి శమదమాదియోగసరణిఁ బొంది ||3-790-ఆ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అంత ముద్గలునినుండి బ్రాహ్మణకులంబై, ముద్గల గోత్రంబు నా నెగ||9-657-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 41 రంతిదేవుని చరిత్రము
అంత మునికుమారుండు శపించిన వృత్తాంతంబు దక్షకుండు విని యెడర||1-496-వ.||ప్రథమ||ఘ 37 శృంగి శాపంబు
అంత మురాంతకుండు త్రిపురాంతకు వీడ్కొని బాణు నిల్పి య త్యంత||10.2-448-ఉ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 39 శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అంత యదుప్రవరుండు దేహి లోభమోహాదులవర్జించి జనార్దనుని నే వ||11-94-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 17 అవధూత సంభాషణ
అంతరిక్షంబునం బ్రత్యక్షం బైన.||3-749 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 39 కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
అంత రుద్రానువర్తు లైనట్టి సిద్ధ గణ మహర్షి జనంబులు గని పయో||4-144-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అంత రోమపాదుండు, దన కూఁతురు శాంత యని కైకొని మెలంగుచుండ, నా||9-685-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 47 ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
అంత లయకాల కాలాభ్రగర్జనంబు పగిది నొప్పు నమ్మహా ధ్వని విని||10.2-160-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 19 నరకాసుర వధ కేగుట
అంత లోకేశున కవసానకాలంబు; వచ్చిన నూఱేండ్లు వసుధలోన వర్షంబు||12-23-సీ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 5 కల్ప ప్రళయ ప్రకారంబు
అంతలోన నజీవుండు సజీవుండైన తెఱంగున నెనిమిది కన్నులు గల వేల||10.1-543-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 73 బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అంతలోన వారునుం దానును గాంతారమార్గంబు పట్టిపోవుచు నెడనెడ గ||10.1-652-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 81 కాళిందిలో దూకుట
అంత వసిష్ఠుం డరుగుదెంచి. శ్రీరామచంద్రుని జటాబంధంబు విడిపి||9-332-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అంత వసుదేవుండు తనకుం జేయవలసిన పను లీశ్వరుండైన హరివలన నెఱి||10.1-137-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 16 కృష్ణుని వ్రేపల్లెకు తరలించుట
అంత వాఁ డొక యింత మూర్ఛిలి యంతలోఁ దెలివొంది దు ర్దాంతభూరిభ||10.2-552-మత్త.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 46 ద్వివిదుని వధించుట
అంత వాసుదేవుండు వ్యాసప్రముఖ భూసుర పూజితుం డయి,యుద్ధవ సాత్||1-178-వ.||ప్రథమ||ఘ 17 అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
అంత విజితాశ్వుండు పరలోకగతుం డయిన హవిర్ధానుండు హవిర్ధాని య||4-679-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అంత విదురుండు ప్రభాసతీర్థంబున హరియందు జిత్తంబు సేర్చి, శర||1-389-వ.||ప్రథమ||ఘ 31 పాండవుల మహాప్రస్థానంబు
అంత విముక్త లింగుండు భగవంతుండునగు ఋషభుండు మనంబున దేహాభిమా||5.1-89-వ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 10 భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అంత వేల్పులతో రక్కసులకుఁ గయ్యం బయ్యె; బృహస్పతితోడి వైరంబు||9-377-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 26 చంద్రవం శారంభము
అంత శర్యాతియు నప్రమత్తుండై కూఁతుం గౌగలించుకొని గారవంబున ||9-67-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 7 శర్యాతి వృత్తాంతము
అంత శ్వశురుండగు దక్షునకు జామాత యైన భర్గునకు నన్యోన్య విర||4-54-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 5 ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అంత సత్రాజితుండు తన సహోదరుండైన ప్రసేనునిం గానక దుఃఖించుచ||10.2-57-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 7 సత్రాజితుని నిందారోపణ
అంత సభాజనంబుల కలకలంబు నివారించి మంత్రులనుఁ జూచి కంసుం డిట||10.1-1372-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 162 చాణూర ముష్టికుల వధ
అంత సాత్యకి పాండువులచేతం బూజితుండై యొక్క పీఠంబున నాసీనుం||10.2-105-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 14 ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అంత సీతా నిమిత్తంబునం ద్రిలోకకంటకుం డగు దశకంఠుం దునుమాడుట||2-166-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 23 రామావతారంబు
అంత సురలేయు నిబిడాస్త్రములపాలై పంతములు దక్కి హత పౌరుషముతో||6-378-వన.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అంత స్వకీయ ప్రాణవల్లభ యగు మహిషియందు మనంబు నునిచి నా వరారో||4-776-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అంత స్వాయంభువుండు గనకరథారూఢుం డగుచు నిజబార్యా సమేతుం డై భ||3-762-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అంత హతశేషులు.||4-338-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అంత హిరణ్యకశిపుండు దుఃఖితుండై, మృతుం డయిన సోదరునకు నుదక ప||7-37-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 3 హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
అంతాది రహితుఁ డచ్యుతుఁ డంతర్ధానంబు నొందె; నజ ఫాలాక్షుల్ స||8-177-క.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 25 విష్ణుని అనుగ్రహ వచనము
అందంద కురియించి రమరులు మునినాథ!; వితతి మోదం బంద విరులవాన||4-436-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 16 అర్చి పృథుల జననము
అందగ్రజుండ శివపూ జం దనరినవాఁడ విష్ణుచరితామృత ని ష్యంది పట||6-30-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 3 గ్రంథకర్త వంశ వర్ణనము
అందఱుఁ దమలో నైక్యముఁ జెందినచో నేమి దగ సృజించిరి; కరుణా కం||3-717-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 37 వరహావతార విసర్జనంబు
అందఱు నొక్కపెట్ట దనుజాంతకనందనుఁ జుట్టుముట్టి యం దంద నిశా||10.2-568-ఉ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 47 సాంబుడు లక్షణ నెత్తకొచ్చుట
అందఱు ముకుళిత కరకమలులై నీకుం దోడుబుట్టువులము; మమ్ము హింస||6-525-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 16 మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అందియలు టిట్టిభంబుల చందమునం బాదపంకజంబుల యందున్ యందంద మ్రో||5.1-31-క.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 5 వర్షాధిపతుల జన్మంబు
అందు.||2-128-వ.|| ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 21 నరనారాయ ణావతారంబు
అందు.||3-512-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 26 సనకాదుల వైకుంఠ గమనంబు
అందు.||3-968-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అందు.||10.1-45-వ.|| దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 5 వసుదేవుని ధర్మబోధ
అందు.||10.1-1594 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 195 ద్వారకానగర నిర్మాణము
అందుఁ, బరమాణుద్వయం బొక్క యణు వగు; నణుత్రిత్రయం బొక్క త్రస||3-346-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 15 కాల నిర్ణయంబు
అందుఁ దమాల సాల వకుళార్జున నింబ కదంబ పాటలీ చందన నారికేళ ఘన||3-764-ఉ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అందుఁ దామ్రశ్మశ్రుకేశకలాపంబును, నశనిసంకాశంబులైన నిడుద కో||10.2-533-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 45 కాశీరాజు వధ
అందుఁ బ్రకృతి చతుర్వింశతితత్త్వాత్మకంబై యుండు; అది యెట్లన||3-891-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 46 కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
అందు గోవిందనందనుండయిన ప్రద్యుమ్నునకు రుక్మి కూఁతు వలన నని||10.2-279-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 28 కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
అందు నరవింద సౌరభ నందిత పవమాన ధూత నటదూర్మి పరి స్పందిత కంద||3-179-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 5 మైత్రేయునిం గనుగొనుట
అందు రాజులప్రకారం బెఱింగించెద; బృహద్రథునకుఁ బురంజయుండు పు||12-4-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 2 రాజుల యుత్పత్తి
అందు లోకరక్షణార్థంబుగా నారాయణాంశంబున నొక్క పురుషుండును హర||4-435-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 16 అర్చి పృథుల జననము
అందు వర్చసుండు భరద్వాజుండు పర్జన్యుండు సేనజిత్తు విశ్వుం||12-45-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 11 ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
అందు వసించిరి నందిత చందన మందార కుంద చంద్ర లసన్మా కందముల||10.2-309-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 30 రుక్మి బలరాముల జూదంబు
అందు శాల్మలీ వృక్షంబు ప్లక్షాయామంబై తేజరిల్లు; నా వృక్షరా||5.2-62-వ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 4 భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
అంధకార మెల్ల నద్రిగుహాంతర వీథులందుఁ బగలు వెఱచి డాఁగి యెడర||8-27-ఆ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 9 త్రికూట మందలి గజములు
అంధకారవైరి యపరాద్రి కవ్వలఁ జనిన నంధమయిన జగముభంగి నిన్నుఁ||1-255-ఆ.||ప్రథమ||ఘ 22 గోవిందుని ద్వార కాగమనంబు
అంధప్రక్రియ నున్నవాఁడు, పలుకండస్మత్ప్రతాపక్రియా గంధం బించ||7-132-శా.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంధుండైన పతిన్ వరించి, పతిభావాసక్తి నేత్రద్వయీ బంధాచ్ఛాదన||1-318-శా.||ప్రథమ||ఘ 27 ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అంధేందూదయముల్ మహాబధిరశంఖారావముల్ మూకస ద్గ్రంథాఖ్యాపనముల్||7-168-శా.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అంబ! నారాయణుం డఖిలశాస్త్రములను; సమధికానుష్ఠిత సవన తీర్థ||3-1026-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అంబ, నవాంబుజోజ్వలకరాంబుజ, శారదచంద్రచంద్రికా డంబర చారుమూర్||1-9-ఉ.||ప్రథమ||ఘ 1 ఉపోద్ఘాతము
అంబుజాత నేత్రుఁడా సూర్య సూనుఁడై ధర్మసేతు వనఁగఁ దగ జనించి ||8-422-ఆ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 57 11 ధర్మసావర్ణి మనువు చరిత్ర
అంభోజనాభున కంభోజనేత్రున; కంభోజమాలాసమన్వితునకు నంభోజపదున||10.2-202-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 21 నరకాసురుని వధించుట
అంభోజాకరమధ్య నూతన నలిన్యాలింగనక్రీడనా రంభుం డైన వెలుంగుఱే||8-111-శా.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 15 గజేంద్ర రక్షణము
అంభోజాసన! నీకు నీశుఁడు గలం డంటేనిఁ; దత్పక్షమం దంభోజాతభవాం||2-77-శా.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 15 నారదుని పరిప్రశ్నంబు
అంభోజాసనుఁ డాదిగాఁగ దృణపర్యంతంబు విశ్వాత్ముఁడై సంభావంబున||7-282-శా.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అంభోరాశిఁ బ్రభాసతీర్థమున మున్నస్మత్తనూసంభవుం డంభోగాహము చే||10.1-1416-శా.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 170 సాందీపుని వద్ధ శిష్యు లగుట
అంహఃకర్ములు దల్లడిల్ల భయదాహంకారుఁడై సీరి దో రంహం బొప్ప హల||10.1-1575-శా.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 191 బలరాముడు విజృంభించుట
అకట! దిక్కుల కెల్ల దిక్కైన మాకు నొక్క దిక్కును లేదు కాలూన||6-339-తే.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అకటా! నమ్మితిమేము; క్రూరుఁడన నిన్నర్హంబె? మా యిండ్లలో సకల||10.1-988-మ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 114 గోపికల దీనాలాపములు
అకలంకులు బాలురు గని రకుటిలదంభోళిహతసితాద్రి శిఖర రూ పకమున్||10.1-441-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 64 బకాసుర వధ
అకుటిల భక్తిఁ గేశవ సమర్పణబుద్ధిఁ గ్రతుక్రియల్ వొన ర్పక వి||3-401-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 18 స్వాయంభువు జన్మంబు
అకృతజ్ఞుఁడ నై విడిచితిఁ బ్రకృతిం గల బంధువులను బాల్యమున న||6-138-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అక్కట! ఘోర దుష్కృత మహానలకీలలు నన్ను ముట్టి పే రుక్కడఁగింప||6-137-ఉ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అక్కట! తల్లిఁ బాసి హరిణార్భక మాప్తులు లేమిఁజేసి యే దిక్కు||5.1-103-ఉ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 11 భరతుండు వనంబు జనుట
అక్కట! తల్లిదండ్రులు గృహంబున లేరు మహాత్మ! వారు నేఁ డెక్క||1-325-ఉ.||ప్రథమ||ఘ 27 ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అక్కట! పుత్త్ర శోక జనితాకులభార విషణ్ణచిత్తనై పొక్కుచు నున||1-164-ఉ.||ప్రథమ||ఘ 16 అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అక్కట! బంధులున్ మగలు నన్నలు దమ్ములుఁ బుత్రకాదులున్ నెక్కొ||10.1-1053-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 118 గోపికల విరహపు మొరలు
అక్కట! మానుష జన్మము పెక్కువయై యుండు నెపు డభేదమతిం బెం పెక||5.1-176-క.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 15 సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
అక్కట! యే నింద్రియములచేఁ గట్టంగఁ; బడియుండి యందులఁ బాయలే||5.1-21-సీ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 4 వనంబునకు జనుట
అక్కట! రామకృష్ణులు మహాత్ములు వారల కెగ్గు సేయఁగా నిక్కడ నె||10.2-86-ఉ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 11 శతధన్వుఁడుమణి గొనిపోవుట
అక్కట! వానఁ దోగి వ్రజ మాకుల మయ్యెఁ గదయ్య! కృష్ణ! నీ వెక్క||10.1-906-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 106 పాషాణ సలిల వర్షంబు
అక్కట వచ్చి పెద్దతడ వయ్యెను; హోమమువేళ దప్పె; నే నిక్కడనేల||9-468-ఉ.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అక్కడఁ గాశిలో నా రాజు మందిరాం; గణమునఁ గుండల కలిత మగుచుఁ||10.2-527-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 45 కాశీరాజు వధ
అక్క డక్కడఁ బూర్వంబునందు లేని గ్రామ పట్టణ దుర్గ ఖర్వట పు||4-506-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 17 భూమిని బితుకుట
"

అక్కత - అట్టియ

అక్క తల్లి చెల్ల లాత్మజ యెక్కిన పాను పెక్కఁ జనదు పద్మనయన!||9-582-ఆ.||నవమ స్కంధ||ఘ 37 యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అక్కా చెల్లెండ్రయ్యును దక్కరు నాతోడి పోరుఁ; దానున్ దితియు||8-470-క.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 65 దితి కశ్యపుల సంభాషణ
అక్రూరత్వముతోడ నీవు మనఁగా నక్రూరనామంబు ని ర్వక్రత్వంబున జ||10.1-1158-శా.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 132 కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
అక్రూరుఁడు దదనుజులు న వక్రపరాక్రమము మెఱసి వైరుల బాహా వి||10.2-864-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 64 యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అక్రూరుం డని పేరుపెట్టుకొని నేఁ డస్మన్మనోవల్లభుం జక్రిన్||10.1-1218-శా.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 140 వ్రేతలు కలగుట
అక్రూరులైన జనుల న వక్రగతిం గాచు భక్తవత్సలుఁ డంత న్నక్రూరు||10.1-1204-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 138 అక్రూరుడు బృందావనం గనుట
అక్షీణ కనకసన్నిభ పక్షయుగోద్భూత ఘోర పవమాన మహా విక్షేప కంపి||10.1-704-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 87 కాళియుని పూర్వకథ
అక్షీణోగ్రతపంబు మందరముపై నర్థించి మా తండ్రి శు ద్ధక్షాంతి||7-223-శా.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అఖిల కర్మంబుల కధినాథుఁడవు నీవ; యజ్ఞేశుఁడవు నీవ యజ్ఞపురుష||8-680-సీ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 85 బలి యఙ్ఞము విస్తరించుట
అఖిల గుణాశ్రయుఁ డగు హరి సుఖియై నా కొలువు వలనఁ జొక్కెడి నే||9-138-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అఖిల జంతువులకు నాత్మవల్లభమైన; భంగి బిడ్డలు నిండ్లుఁ బసి||10.1-592-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 76 కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
అఖిల జగత్కల్పనాటోపములకుఁ బా; ల్పడిన నాచేత నెబ్బంగి నిపు||3-407-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 19 వరాహావతారంబు
అఖిల జనుల కెల్ల నానందజనకమై యెనయు మఖము కురుకులేశ్వరునకుఁ||10.2-818-ఆ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 61 ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అఖిల దుఃఖైక సంహారాది కారణం; బఖిలార్థ సంచ యాహ్లాదకరము వి||6-440-సీ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అఖిల భూతములందు నాత్మరూపంబున; నీశుండు హరి యుండు నెల్ల ప్||2-36-సీ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 9 సృష్టి క్రమంబు
అఖిల భూతముల దేహాంతస్థమగునాత్మ; యీశుఁ డచ్యుతుఁడని యెఱుఁగ||6-201-సీ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 7 చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
అఖిల మెఱిఁగిన కశ్యపు నంతవాని హితవు తలకెక్కు రతుల సంగతులచే||6-512-తే.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 16 మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అఖిలలోకములకు హరి దైవతము చూడ హరికి దైవతము ధరాధినాథ! పదపరా||7-454-ఆ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 15 ఆశ్ర మాదుల ధర్మములు
అఖిలలోకేశ! సర్వేశ! యభవ! నీవు నుదయ మందుట భూభార ముడుపుకొఱకు||11-85-తే.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 14 వైకుంఠం మరల గోరుట
అఖిలలోకైకపతివి దయార్ధ్రమతివి విశ్వసంరక్షకుండవు శాశ్వతుఁడ||10.2-610-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 50 నారదుని ద్వార కాగమనంబు
అఖిల వార్తలు మున్ను నన్నడుగుచుండు నడుగఁ డీ రేయి మీ తండ్రి||1-323-తే.||ప్రథమ||ఘ 27 ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అఖిలాత్ముఁ డగుచున్న హరియందుఁ బరునందు; భక్తితోఁ జాలఁ దత్||9-40-సీ.||నవమ స్కంధ||ఘ 4 సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అఖిలాధారుఁ డజాది దుర్లభుఁడు బ్రహ్మంబైన విష్ణుండు నీ మఖమం||7-478-మ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 16 నారదుని పూర్వజన్మంబు
అగణితవైభవుం డగు మురాంతకుఁ డక్కట పోయె నంచు నె వ్వగలఁ గృశిం||1-423-చ.||ప్రథమ||ఘ 34 కలి నిగ్రహంబు
అగుఁగా కంచు వికుక్షి వేఁటజని ఘోరారణ్యభూమిం దగన్ మృగసంఘంబు||9-157-మ.||నవమ స్కంధ||ఘ 13 వికుక్షి చరితము
అగుచు నొప్పు దివ్యవిమానంబుఁ గల్పించి తదీయ సుషమావిశేష విచి||3-814-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 41 కర్దముని విమానయానంబు
అగుణుండగు పరమేశుఁడు జగములఁ గల్పించుకొఱకుఁ జతురత మాయా సగుణ||2-99-క.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 18 నారయ కృతి ఆరంభంబు
అగుణున కవికారునకున్ జగదవనోద్భవ వినాశ సత్కర్మములుం దగులీ||3-231-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 10 విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అగున యిననుం గాలోచిత కార్యంబు చెప్పెద.||8-476 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 66 పయో భక్షణ వ్రతము
అగు సర్వేశుఁ బరాత్పరు జగదేకప్రభుని పాదజలజాతంబుల్ తగిలి భజ||3-220-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 10 విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అగ్గజంబు గులిశహతిఁ గూలు కులమహి ధ్రంబుఁ బోలె రక్తధార లురల ||6-388-ఆ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అగ్నిదేవుం డిట్లనియె.||4-196 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 9 దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అగ్నిముఖంబు; పరాపరాత్మక మాత్మ; కాలంబు గతి; రత్నగర్భ పదము||8-224-సీ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 32 శివుని గరళభక్షణ కై వేడుట
అగ్నిహోత్రి యనుచు నా సురభిని దేవ మునులు పుచ్చికొనిరి మున్||8-253-ఆ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 34 సురభి ఆవిర్భావము
అఘునిఁ జంపి కృష్ణుఁ డాప్తులు దానును జల్ది గుడిచి జలజసంభవు||10.1-594-ఆ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 76 కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
అచ్చట విప్రసూనుఁడు భయం బొకయించుకలేక చంపఁగా వచ్చిన వారియంద||5.1-137-ఉ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 14 విప్రుడు బ్రతికి వచ్చుట
అచ్చపుఁ జీకటింబడి గృహవ్రతులై విషయప్రవిష్టులై చచ్చుచుఁ బుట||7-181-ఉ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అచ్చరకన్య యలంబుస గ్రచ్చఱఁ దృణబిందుఁ జూచి కామించి తుదిం బ||9-47-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 5 మరుత్తుని చరిత్ర
అచ్చుగ నీ మాయను మును చెచ్చెరఁ ద్రిగుణాత్మకముగఁ జేసిన జగము||10.1-118-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 12 వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
అచ్చోటఁ బవిత్రములై చచ్చిన మృగరాజి నెల్ల జననాథునకుం దెచ్చ||10.2-113-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 15 అర్జునితో మృగయావినోదంబు
అచ్చోటు వాసి వృషభాద్రి నెక్కి, హరిక్షేత్రంబు ద్రొక్కి, మధ||10.2-953-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 69 బలుడు పల్వలుని వధించుట
అచ్ఛిద్రప్రకటప్రతాపరవిచే నాశాంతరాళంబులన్ ప్రచ్ఛాదించుచుఁ||10.1-1667-శా.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 199 ముచికుందుడు స్తుతించుట
అజగరమును జుంటీఁగయు నిజగురువులుగాఁ దలంచి నిశ్చింతుఁడ నై వి||7-437-క.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 14 ప్రహ్లా దాజగర సంవాదము
అజ మొకం డడవిలో నరుగుచుం దాఁ గర్మ; ఫలమున నూతిలోపలికి జాఱ||9-568-సీ.||నవమ స్కంధ||ఘ 37 యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అజరామరభావంబును ద్రిజగద్రాజ్యంబు నప్రతిద్వంద్వము దో ర్విజ||7-71-క.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అజితుఁడవై భక్తులచే విజితుం డై నాఁడ విపుడు వేడుక వారున్ వి||6-472-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 14 చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అజిన పట రత్నకంబళ రజత మహారజత తిల ధరావరకన్యా గజతురగ రథములను||3-136-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అజిన వల్కల దుకూలాంబరంబులు గట్టి; యైన గట్టక యైన నలరుచుంద||7-438-సీ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 14 ప్రహ్లా దాజగర సంవాదము
అజుఁడు వాని శిరము నంబరవీథిని గ్రహము జేసి పెట్టి గారవించె;||8-323-ఆ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 45 రాహువు వృత్తాంతము
అజ్ఞానజ మగు శోకము విజ్ఞానవిలోకనమున విడువుము నీకుం బ్రజ్ఞా||10.1-1780-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 209 రుక్మి యనువాని భంగంబు
అజ్ఞుండు చేసిన యారాధనములఁ జే; పట్టఁ డీశ్వరుఁడు కృపాళుఁ||7-352-సీ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 11 ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అజ్ఞుల్ కొందఱు నేము దా మనుచు మాయం జెంది సర్వాత్మకుం బ్రజ్||7-148-శా.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అటఁ గాంచెం గరిణీవిభుండు నవఫుల్లాంభోజకల్హారమున్ నటదిందింది||8-42-మ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 10 గజేంద్రుని వర్ణన
అటఁ గృష్ణుండును ద్వారకానగరంబునకుం జని శతధన్వుని మరణంబును||10.2-95-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 13 దుర్యోధ గదా విద్యాభ్యాసము
అటమటమయ్యె నా భజన మంతయు భూవర! నేఁడు సూడుమా యిటువలె గారవించ||1-374-చ.||ప్రథమ||ఘ 30 కృష్ణనిర్యాణంబు వినుట
అట మీఁదఁ దారల కన్నిటి కుపరి యై; రెండులక్షల శుక్రుఁ డుండ||5.2-88-సీ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 5 భగణ విషయము
అటమీఁద గృహస్థాశ్రమంబు విడిచి వనంబునకుం జని దున్నక పండెడి||7-427-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 13 వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అట మీఁదటి కాలంబున వరుణ నందనుండగు దక్షసావర్ణి తొమ్మిదవ మను||8-417-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 55 9 దక్షసావర్ణి మనువు చరిత్ర
అటమున్న యబ్దిరాజు దనయందు నున్న యమూల్యంబైన కౌస్తుభంబు పేరి||8-287-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 40 లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
అటు గాన పాపకర్మునిఁ గుటిలుని సుజనార్తు ధూర్తుఁ గ్రూరుని న||6-109-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అటు గావునఁ బరమపురుషుండు, నజుండును, యోగీశ్వరేశ్వరుండు నైన||10.1-975-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 112 శరద్రాత్రి గోపికలు జేర వచ్చుట
అటు వారించి వైరోచని రాక్షస సముదయంబున కిట్లనియె.||8-180-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 26 సు రాసురల స్నేహము
అట్టళ్ళతోడఁ గోటలఁ గట్టలుకం గూలఁ ద్రోచి క్రవ్యాదులతోఁ జుట్||7-96-క.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 5 బ్రహ్మ వరము లిచ్చుట
అట్టి కాలరూపుఁ డఖిలాత్ముఁ డగు విష్ణుఁ డసురనాశమునకు నవతరిం||1-327-ఆ.||ప్రథమ||ఘ 27 ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అట్టి కృష్ణునకు నమస్కరించెద; నా నందనందనుని దివ్యచిత్తంబున||10.1-1524-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 184 అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
అట్టి ఖట్వాంగునకు దీర్ఘబాహుండు, దీర్ఘబాహునకు రఘువు, రఘువు||9-258-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అట్టి గయునివలన నఖిలజీవులఁ బ్రోవఁ దలఁచి సాత్వికప్రధానమయిన ||5.2-7-ఆ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 3 గయుని చరిత్రంబు
అట్టి జగన్నివాసుఁడు మురాసురభేధి పరాపరుండు చే పట్టిసఖుండువ||3-31-ఉ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 2 విదురుని తీర్థాగమనంబు
అట్టిట్టి దనరానిదై మొదలై నిండు; కొన్నదై వెలుఁగుచు గుణము||10.1-126-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 13 దేవకి చేసిన స్తుతి
అట్టి దుష్కర్ములకును మహాత్ము లలిగి విశ్వవిదుఁ డైన హరికిని||3-481-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 24 దితి గర్భంబు ధరించుట
అట్టి దేవునిఁ ద్రిపుర సంహార కరునిఁ జంద్రశేఖరు సద్గుణసాంద్||4-117-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 7 దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అట్టి ద్వీపంబుల యందుఁ బరిపాలనంబునకుం బ్రియవ్రతుం డాత్మభవు||5.1-20-వ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 3 ఆగ్నీ ధ్రాదుల జన్మంబు
అట్టి నరనారాయణావతారంబు జగత్పావనంబై విలసిల్లె; వెండియు ధ్ర||2-135-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 21 నరనారాయ ణావతారంబు
అట్టి నారాయణాహ్వయుం డైన మౌని బదరికాశ్రమమందు నపార నిష్ఠఁ ||11-64-తే.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 13 నారయణఋషి భాషణ
అట్టి నారాయణుం డఖిలాత్మభూతుండు; కారణమానవాకారుఁడైనఁ జిత్||10.1-1450-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 174 నందోద్ధవ సంవాదము
అట్టి నిత్యవిభూతి యందు.||2-235 -వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 29 వైకుంఠపుర వర్ణనంబు
అట్టి నిన్నుఁ బరమాణుకారణవాదులైన కణ్వ గౌతమాదులును, బ్రకృత||10.2-1220-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 83 శ్రుతి గీతలు
అట్టి నీ పౌత్రుండు.||3-491-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 24 దితి గర్భంబు ధరించుట
అట్టి నీవు.||4-479-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 17 భూమిని బితుకుట
అట్టి నృపాల కీటముల నాజి నెదుర్పఁగ లేనివాని య ట్లొట్టిన భీ||10.2-253-ఉ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 26 రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
అట్టి నేను దలంప మీ యట్టి సాధు జనుల కపకార మర్థిఁ జేసిన మదీ||3-557-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మణ ప్రశంస
అట్టి పరమభాగవతుండైన పాండవేయునకు వాసుదేవ పరాయణుండైన శుకుం||2-46-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 11 మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అట్టి పరమాత్ముండ వయిన నీవు.||3-1032 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అట్టి పరమేశ్వరుని లీలాగృహీతంబులగు మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసి||11-71-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 13 నారయణఋషి భాషణ
అట్టి పాతాళంబులందును మయకల్పి; తములగు పుటభేదనముల యందు బహుర||5.2-106-సీ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 6 పాతాళ లోకములు
అట్టి పాతాళలోకంబునందు విష్ణు చక్ర మెప్పుడేనిని బ్రవేశంబు||5.2-108-తే.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 6 పాతాళ లోకములు
అట్టి పురుషరూపంబు నొందిన జీవుండు నిరంతర స్త్రీసంగంబుచే వి||3-1012-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 53 గర్భ సంభవ ప్రకారంబు
అట్టి పురుషోత్తముండు భక్తినిష్ఠులైన సజ్జనులు లేశమాత్రంబగ||10.2-1031-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 73 అటుకు లారగించుట
అట్టి బలుని యావలింతలను స్వైరిణులు కామినులు పుంశ్చలు లను స||5.2-110-వ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 6 పాతాళ లోకములు
అట్టి బ్రాహ్మణజను లందుఁ గర్మనిష్ఠులుఁ దపోనిష్ఠులు వేదశాస్||7-455-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 15 ఆశ్ర మాదుల ధర్మములు
అట్టి భూతదయా సమేతులును రాగాది విరహిత చిత్తులును నార్జవాది||4-717-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అట్టి భూమండలంబు క్రింద యోజనాయుతాంతరంబున నండకటాహాయామంబు గల||5.2-105-వ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 6 పాతాళ లోకములు
అట్టి మహాపురుషగుణగణ పరిపూర్ణుండగు గయునికి దక్షకన్యక లగు శ||5.2-10-వ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 3 గయుని చరిత్రంబు
అట్టి యజ్ఞపోత్రిమూర్తిం జూచి కమలాసన ప్రముఖు లిట్లని స్తుత||3-422-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 21 విధాత వరాహస్తుతి
అట్టి యధ్వర కర్మమందు సాక్షాద్భగ; వంతుఁడు హరి రమేశ్వరుఁడు||4-509-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అట్టి యనంతశక్తి జగదాత్ముని నాభిసరోజమందుఁ నేఁ బుట్టి యజింప||2-93-ఉ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 18 నారయ కృతి ఆరంభంబు
అట్టి యన్వయంబు నందు మాధవునకు రుక్మిణీదేవి యందుఁ బితృసముండ||10.2-1333-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 90 యదు వృష్ణి భోజాంధక వంశంబు
అట్టి యపవర్గ సాధనమైన మనుజ భావ మొందియు విషయ సంబద్ధుఁ డగుచు||4-664-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అట్టి యవక్ర విక్రమ పరాక్రమంబునకు నెగడుపడి బాణుండు లేటమొగం||10.2-423-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 37 శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
అట్టి యహంకార మం దధిష్టించి సా; హస్రఫణామండలాభిరాముఁ డై త||3-895-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 46 కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
"

అట్టియీ - అట్లుమ్రిం

అట్టి యీశ్వరుండు గాలత్రయంబు నందును జంగమ స్థావరాంత ర్యామి|| 3-997-వ.||తృతీయ స్కంధ|| ఘ 53 గర్భ సంభవ ప్రకారంబు
అట్టి యుత్తమబాలు నా యంకపీఠ మందుఁ గూర్చుండనీక నిరాకరించి య||4-262-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్టియెడ.||10.2-497-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 42 బలరాముని ఘోషయాత్ర
అట్టియెడ.||10.2-716-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 55 దిగ్విజయంబు
అట్టి యెడ.||10.2-815 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 61 ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అట్టియెడ.||10.2-840-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 63 సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
అట్టి యెడ.||10.2-882 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 64 యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అట్టియెడ.||10.2-1091 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 77 లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అట్టియెడఁ గృష్ణకథావిశేషంబులు పరితోషంబున నుగ్గడించుచుఁ బ్ర||10.2-1082-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 77 లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అట్టియెడ కృష్ణుండు వాని కిట్లనియె.||10.2-512 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 44 పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అట్టియెడ దానవేంద్రుండు రోషభీషణాకారుండై, కటము లదర, బొమలుమ||10.2-379-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 34 చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
అట్టియెడ నయ్యుద్ధవుండు.||3-76 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 3 యుద్దవ దర్శనంబు
అట్టియెడ బాణుండు గట్టలుకం గృష్ణునిపైఁ దనరథంబుఁ బఱపించి, య||10.2-420-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 37 శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
అట్టియెడ రుధిర ప్రవాహంబులును, మేదోమాంసపంకంబునునై సంగరాంగ||10.2-520-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 44 పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అట్టియెడ సకలరాజ లోకంబును గృష్ణుని విభవంబునకుం జూపోపక యసంఖ||10.2-1105-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 78 సకలరాజుల శిక్షించుట
అట్టి యెడ సరోజనాభు శుద్ధాంతంబున.||10.2- 673-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 53 ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
అట్టియెడ సైన్యంబు దైన్యంబు నొంది యనాథం బయి చెడి, విఱిగి||10.2-418-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 37 శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
అట్టి యొప్పగువేళ నెయ్యంబు మెఱసి యొక్కచోటను సంతోషయుక్తు ల||10.2-1081-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 76 నందాదులు చనుదెంచుట
అట్టి యోగజనిత మైన విజ్ఞానంబు గలిగి యుండి దానఁ గమలనయనుఁ గా||3-283-ఆ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 12 బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
అట్టి రామభద్రు నంజనీసుతుఁడు గిం పురుషగణముఁ గూడి పూజ చేసి ||5.2-52-ఆ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 4 భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
అట్టి రుద్రమూర్తు లతుల త్రినేత్రులు నఖిలశూల హస్తు లగుచు న||5.2-123-ఆ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 6 పాతాళ లోకములు
అట్టి లోకవిదితం బయిన భవద్వాక్యంబు నిక్కంబుగా భవదీయ పాదారవ||10.2-1186-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 82 శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
అట్టి లోకోత్కృష్టుండైన కృష్ణుని యవతారమహాత్యం బెఱింగించితి||2-193-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 25 మంథరగిరి ధారణంబు
అట్టి వర్ణాశ్రమంబులయందు నర్థ కుశలు లగువారు నిఖిలైక గురు||10.2-997-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 72 గురుప్రశంస చేయుట
అట్టి వర్షమునకు నధిపతి యగుచున్న మనువు పుత్రపౌత్ర మంత్రివర||5.2-45-ఆ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 4 భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
అట్టివాని.||3-970-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అట్టి విరాడ్విగ్రహాంత రాకాశంబు; వలన నోజస్సహోబలము లయ్యెఁ||2-268-సీ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 34 శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
అట్టి వృత్రునిమీఁద దేవత లల్కతోఁ బెనుమూఁక లై చుట్టిముట్టి||6-321-మత్త.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అట్టి శాకద్వీప మరికట్టి తత్ప్రమా; ణంబున దధిసముద్రంబు వె||5.2-69-సీ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 4 భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
అట్టి శార్ఙ్గపాణి యఖిల జగద్భర్త దేవదేవుఁ డతుల దివ్యమూర్తి||4-373-ఆ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 14 ధృవ క్షితిని నిలుచుట
అట్టి శ్రీరామావతారంబు జగత్పావనంబును నస్మత్ప్రసాద కారణంబున||2-172-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 24 కృష్ణావతారంబు
అట్టి సమయంబున ధ్రువుండు దుర్గమంబగు త్రివిష్టపంబునకు నేగువ||4-376-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 14 ధృవ క్షితిని నిలుచుట
అట్టి సమర సన్నాహంబునకుఁ గట్టాయితంబై, మణిఖచితభర్మ వర్మ ని||10.2-401-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 36 బాణాసురునితో యుద్ధంబు
అట్టి సరోజాక్షుఁ డాత్మీయపదభక్తు; లడవుల నిడుమలఁ గుడుచుచు||3-71-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 3 యుద్దవ దర్శనంబు
అట్టి సరోజాక్షుఁ డాద్యంతశూన్యుండు; సుభగుండు త్రైలోక్యసు||3-99-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అట్టి సర్గంబు నవవిధం; బందుఁ బ్రాకృత వైకృతంబులు గాల ద్రవ్య||3-344-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 14 బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అట్టి సర్వేశ్వరుం డయ్యయి కాలంబు; లందును దద్గుణ వ్యతికరమ||3-1020-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అట్టి సర్వేశ్వుని కరయంగ జన్మాది; పరతంత్రభావ మెప్పాటఁ గల||9-728-సీ.||నవమ స్కంధ||ఘ 53 శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
అట్టి సౌందర్యఖనియు సముద్రపుత్రియు నయిన శతధృతి యను కన్యం బ||4-684-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అట్లగుటం జేసి.||3-478-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 24 దితి గర్భంబు ధరించుట
అట్లగుటం జేసి నీవును.||10.2-1126 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 79 వసుదేవుని గ్రతువు
అట్లగుటం దత్కర్మంబు లొకానొకనికి విపర్యాసంబు నొందుటకుఁ గార||4-148-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అట్లజామిళుండు యోగమార్గంబున దేహంబు విడిచి పుణ్య శరీరుండై య||6-155-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అ ట్లతం డరిగిన నా రెండవ బ్రాహ్మణునిం బ్రార్థించిన నతండును||10.2-474-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 40 నృగోపాఖ్యానంబు
అట్లతిథి యై వచ్చిన నమ్మునివల్లభునకుఁ బ్రత్యుత్థానంబు చేసి||9-96-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 10 అంబరీషోపాఖ్యానము
అట్లయినఁ బరుల యెడ వినయంబులు వలికిన బ్రాభవహాని యగు నని తలం||3-577-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మణ ప్రశంస
అట్లయిన నప్పుణ్యాత్ముల ననవద్యశీలుర నవిద్య లజ్జావనత వదనయై||2-208-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 26 భాగవత వైభవంబు
అట్లయిన మాకుం బ్రియం బగుం గావున ననపరాధులు నతి నిర్మలాంతఃక||3-581-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మణ ప్రశంస
అట్లయిన మీరలు బ్రహ్మసాయుజ్య ప్రాప్తులయ్యెదురు; మదీయ పాదార||10.2-758-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 58 రాజ బంధ మోక్షంబు
అట్లయి యుండ.||4-481-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 17 భూమిని బితుకుట
అట్లయ్యును.||4-153-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అట్లరిగి నారాయణు నుద్దేశించి కృతప్రణాములై కరంబులు ముకుళిం||4-275-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్లా నదీతీరంబు చేరం జని గజగమనలు విజన ప్రదేశంబున వలువలు వ||10.1-813-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 99 గోపికా వస్త్రాపహరణము
అట్లా నృపసత్తమ మత్తకాశినులొండొరుల చిత్తంబులు చిత్తజాయత్తం||10.2-1172-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 81 సుభద్రా పరిణయంబు
అట్లావిర్భవించిన యనంతరంబ.||3-608 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 31 హిరణ్యకశిప హిరణ్యాక్షుల జన్మ
అట్లు కట్టలుక రాము డుద్దామం బగు బాహుబలంబున హలంబు సాఁచి యమ||10.2-501-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 43 కాళిందీ భేదనంబు
అట్లు కపిలుం డేఁగినఁ బిదప దేవహూతియుం బుత్రుండు సెప్పిన యో||3-1043-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 55 దేవహూతి నిర్యాంణంబు
అట్లు కృతప్రణాములైన యనంతరంబ.||4-168 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 9 దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అట్లు కృష్ణుం డమ్మయనిర్మిత మాయావిమానంబు నిజగదాహతి నింతింత||10.2-910-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 66 సాళ్వుని వధించుట
అట్లు కృష్ణుండు ద్వారకానగరంబునఁ బూజ్యం బగు రాజ్యంబు సేయుచ||10.2-1323-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 89 కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
అట్లు కృష్ణుండు వారల జూచువేడ్క నిజ స్యందనారూఢుండై, నారద||10.2-1179-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 82 శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
అట్లు కౌఁగిటం జేర్చి నిజాంకపీఠంబున నునిచి, శిరంబులు మూర్క||10.2-1162-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 80 మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
అట్లు గని డాయంజని యమునానదిం గృతస్నానుండై నియతుండును, సమాహ||4-270-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్లు గనుంగొని యతనితో నిట్లనియె.||10.2- 1053-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 74 శమంతకపంచకమున కరుగుట
అట్లుగాన జనంబులు లోభులై, జారత్వ చోరత్వాదులచేత ద్రవ్యహీనుల||12-11-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 3 కల్క్యవతారంబు
అట్లు గావున.||3-907-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 49 ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అట్లు గావున గృహ క్షేత్ర పుత్త్ర కళత్ర ధనధాన్యాదులందు మోహి||11-75-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 13 నారయణఋషి భాషణ
అట్లు గావున జనుండు బాల్య కైశోర కౌమార వయోవిశేషంబుల వెనుకనె||11-111-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 17 అవధూత సంభాషణ
అట్లుగావున నసంఖ్యంబులైన దందశూకంబులు హతం బయ్యె; శాంతమానసుం||12-28-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 8 సర్పయాగ విరమణ
అట్లు గావున నాత్మసృష్టంబైన పంచభూతనికరంబును పురం బొనరించి||11-62-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 12 ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
అట్లుగావున నే దానంబును భూదానంబునకు సదృశంబు గానేరదు; గావున||8-616-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 78 వామనునికి దాన మిచ్చుట
అట్లు గావున పరమేశ్వరభక్తిజనకంబై కైవల్యపదప్రాప్తికరంబయి యొ||11-33-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 6 విదేహ ర్షభ సంభాషణ
అట్లు గావున రణంబున శత్రుల కిప్పు డెదురు మోహరించుట కార్యంబ||8-638-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 81 బలిని బంధించుట
అట్లుగావున లోకరక్షణార్థంబు గృష్ణుండవతారంబునొందె" నని హరి||11-82-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 13 నారయణఋషి భాషణ
అట్లు గురియించిన నతండు.||4-328 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అట్లు గూర్చుండఁ బెట్టి నెయ్యమునఁ గనక కలశ సలిలంబుచేఁ గాళ్||10.2-982-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 71 కుచేలుని ఆదరించుట
అట్లు గ్రమ్మఱఁ జేరి యయ్యబ్జపీఠ మందు నష్టాంగయోగక్రియానురక్||3-282-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 12 బ్రహ్మకు హరి ప్రత్యక్ష మగుట
అట్లు చనిచని.||10.2-1250 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 85 వృకాసురుండు మడియుట
అట్లు చనిచని ముందట.||4-514 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అట్లు చనినం బశువుం గొని మరలి యవ్వీరోత్తముండు పితృ యజ్ఞ శా||4-523-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అట్లు చను నప్పుడు.||4-512 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అట్లుచేసి యయ్యాదవసింహం బసహ్యవిక్రమంబునం జెలంగె నంత.||10.2-303-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 30 రుక్మి బలరాముల జూదంబు
అట్లు డగ్గఱి.||10.2-879 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 64 యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అట్లు దన తల నూఱువ్రయ్యలై నేలం గూలిన యసురం గని యప్పుడు.||10.2-1259-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 85 వృకాసురుండు మడియుట
అట్లు దనుజుండు చింతించుచున్న సమయంబున.||10.1-272-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 35 తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
అట్లు దలఁచి సరోజజుం డంబుజమును గగనతలమునఁ జూచి యా కమలకోశ లీ||3-336-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 14 బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అట్లు దేవముని కృష్ణసందర్శనార్థం బరుగుదెంచి తద్గృహాభ్యంతరమ||11-30-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 5 వసుదేవ ప్రశ్నంబు
అట్లు దోఁచిన.||4-333-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అట్లు ధర్మపత్ని వెంటరాఁ జని యందుఁ జంద్రమసా తామ్రపర్ణీ నవో||4-834-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అట్లు నమస్కృతులుసేసి, యాలింగనంబులు గావించి, నయనారవిందంబుల||10.2-1063-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 76 నందాదులు చనుదెంచుట
అట్లు నారాయణపరాయణులై దేవసమాన ప్రకాశప్రభావంబుల సకలనరనారీల||10.2-810-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 61 ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అట్లు నిలిచి దశదిశలం బరివేష్టించి యున్న యక్ష రక్షస్సిద్ధ||8-279-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 40 లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
అట్లు పలికి వారల నుపశమిత క్రోధులం జేసిన యనంతరంబ.||4-942-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అట్లు పల్వలుండు మడిసిన.||10.2-944 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 69 బలుడు పల్వలుని వధించుట
అట్లు పురంబు దహ్యమానం బగుచుండఁ బౌర భృత్యవర్గాది సమన్వితుం||4-821-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అట్లు పురంబున కరుగుట మాని చిత్రరథుండైన యా ధ్రువుండు సప్రయ||4-342-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అట్లు మహిత మంగళాలంకృతంబును, నతిమనోహర విభవాభిరామంబు నగు ద్||10.2-1112-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 78 సకల రాజుల శిక్షించుట
అట్లు మునీంద్రు నాశ్రమంబు డాయం జను నవసరంబున.||4-15-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 3 కర్థమ ప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అట్లు మొఱయిడు నవసరంబున.||8-341 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 48 హరి అసురుల శిక్షించుట
అట్లు మ్రింగుడుపడి లోనికిం జనక.||10.1-448 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 64 బకాసుర వధ

అట్లుయ - అత్యం

అట్లు యదు వృష్ణి భోజాంధకాది వివిధ నామధేయాంతరముల నెన్నంగ|| 10.2-277-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 28 కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
అట్లు యోగనిద్రా పరవశుండ వయ్యును జీవులకంటె నత్యంత విలక్షణు||4-288-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అట్లు యోగీశ్వరేశ్వరుండును, షడ్గుణైశ్వర్యసంపన్నుండును, ని||10.2-925-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 67 దంతవక్త్రుని వధించుట
అట్లు రథారోహణంబు సేసిన.||10.2-1103 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 77 లక్షణ ద్రౌపదీ సంభాషణంబు
అట్లు వారలం దోడితెచ్చి తల్లి కిట్లనియె.||10.2- 1159-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 80 మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
అట్లు వివాహంబులు గావించి యున్న సమయంబున.||4-806-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అట్లు వివాహంబైన రుచిప్రజాపతి బ్రహ్మవర్చస్వియుఁ బరిపూర్ణగు||4-4-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 2 స్వాయంభువు వంశ విస్తారము
అట్లు విహరింప వరుణునియాజ్ఞఁ జేసి వారుణీదేవి మద్య భావంబు||10.2-496-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 42 బలరాముని ఘోషయాత్ర
అట్లు వొడగని యార్తుఁ డైనట్టి పద్మ భవుని వాంఛిత మాత్మఁ దీర||3-316-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 13 బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అట్లు వ్రేసిన.||10.2-897 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 65 కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అట్లు సని మొదలం ప్రభాసతీర్థంబున నవగాహంబు సేసి, యందు దేవర్||10.2-927-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 68 బలరాముని తీర్థయాత్ర
అట్లు సనుచుం దన మనంబున.||10.2-975 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 70 కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అట్లు సనుదెంచి మయమాయామోహితంబైన సభాస్థలంబు నందు.||10.2-824-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 62 సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
అట్లు సన్నిహితంబులైన తన కార్యసాధనంబులగు నిజసాధనంబులు ధరి||10.2-942-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 68 బలరాముని తీర్థయాత్ర
అట్లు సుభద్ర విహరించుచున్న సమయంబున.||10.2-1169-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 81 సుభద్రా పరిణయంబు
అట్లు సుభద్రా దర్శనోత్సాహంబు దన మనంబున సందడిగొనం, ద్రిదండ||10.2-1166-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 81 సుభద్రా పరిణయంబు
అట్లు సేవించి యవ్యయానందంబయిన వైకుంఠధామంబు నొంది; రని చెప||10.2-1280-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 86 భృగుమహర్షి శోధనంబు
అట్లెఱింగించి వెండియు నిట్లనియె ఇవ్విధంబున నశేష గుణ విజృ||4-561-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 19 పృథుండు హరిని స్థుతించుట
అట్లేని.||3-863-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 44 కన్యకా నవక వివాహంబు
అట్లేని వినుము.||3-29-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 2 విదురుని తీర్థాగమనంబు
అట్లేసిన.||4-350-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అట్లేసిన.||10.2-412-వ.|| దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 37 శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
అడరెడు వేడ్కఁ గంఠమున నమ్మణిఁ దాల్చి ప్రసేనుఁ డొక్క నాఁ డడ||10.2-55-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 6 ప్రసేనుడు వధింపబడుట
అడలుచు నున్న వచ్చి కమలాసనుఁ డూఱడిలంగఁ బల్కె మున్ పడసిన లీ||6-241-చ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 8 హంసగుహ్య స్తవరాజము
అడవులమేఁత మేసి మనమన్యుల కెన్నఁడు నెగ్గు జేయ కి క్కడ విహరి||7-61-చ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అడవుల సంకటస్థలుల నాజిముఖంబుల నగ్ని కీలలం దెడరుల నెల్ల నాక||6-303-చ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 12 శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అడిగిన నృపసుతుఁ గానని నొడివెడినో యిది మనంబు నొవ్వ నని విభ||9-611-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 39 దుష్యంతుని చరిత్రము
అడిగిన వృథసేయక తన యొడ లాఁకలిగొన్న యెఱుకు కోగిరముగ నే ర్||10.2-723-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 56 జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అడిగెద నని కడువడిఁ జను నడిగినఁ దను మగుడ నుడుగఁ డని నడ యుడ||8-103-క.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 14 విష్ణువు ఆగమనము
అడిచితివో భూసురులను; గుడిచితివో బాలవృద్ధగురువులు వెలిగా;||1-357-క.||ప్రథమ||ఘ 29 యాదవుల కుశలం బడుగుట
అడిదములుఁ దరులు విఱిగిన బెడిదము లగు మగతనములు బిఱుతివక వడి||10.2-65-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 8 జాంబవతి పరిణయంబు
అడుగంగరాని వస్తువు లడుగరు బతిమాలి యెట్టి యర్థులు నిను నే ||6-351-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అడుగడ్గునకు మాధవానుచింతనసుధా; మాధుర్యమున మేను మఱచువాని;||7-160-సీ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అడుగరాని సొమ్ము నడుగ రాదని మానఁ డడుగువాని మాట లడుగ నేల? ||6-358-ఆ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అడుగులపైఁ బడు లేచున్ పడుఁ గ్రమ్మఱఁ లేచు, నిట్లు భక్తిన్ మ||10.1-546-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 73 బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అడుగులు వే గలిగియు రెం డడుగులనే మన్నుమిన్ను నలమిన బాలుం డ||10.1-295-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 39 కృష్ణ బలరాముల క్రీడాభివర్ణన
అడ్డము జెప్పక కడపటి బిడ్డఁడు రాముండు సుతులఁ బెండ్లము నచటన||9-474-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అణువోగాక కడున్ మహావిభవుఁడో, యచ్ఛిన్నుఁడో, ఛిన్నుఁడో, గుణ||2-66-మ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 14 శుకుడు స్తోత్రంబు జేయుట
అతఁ డా కన్యక వలనను జతురుండై యిధ్మవాహజనకుఁ డగు దృఢ చ్యుతుఁ||4-831-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అతఁ డాత్మదర్శనుం డయి చతురతఁ బరమాత్ము హంసు సర్వేశ్వరుఁ ద త||4-678-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అతఁడు దత్పద్మకర్ణిక యందు నిలిచి వికచలోచనుడై లోకవితతి దిశల||3-276-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 11 బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అతఁడు ననన్యదృష్టిని జరాచర దేహిశరీర ధారణా స్థితి గల యీశునం||4-273-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అతఁడు నభస్వతి యనియెడి ద్వితీయ పత్ని వలనను హవిర్ధానుఁడు న||4-675-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అతఁడును బాశచ్యుతుఁడై గతభయుఁడై ప్రకృతినొంది కడునుత్సవ సం గ||6-130-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అతఁడు మఖము చేయ నవని దున్నింపంగ లాగలంబుకొనను లక్షణాంగి సీత||9-373-ఆ.||నవమ స్కంధ||ఘ 25 నిమి కథ
అతండు మఱియు నగ్ని చందంబునం దేజోదుర్ధర్షుండును, మహేంద్రుని||4-642-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అతండు మీ ప్రపితామహుం; డతని గుణంబు లనేకంబులు గలవు; అవి యట్||8-560-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 74 వామునుని సమాధానము
అతడుం దానును జని పశు పతిపద సరసిజములకును బ్రమదముతో నా నత||10.2-528-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 45 కాశీరాజు వధ
అత నక్కాంతుండు కాంతాజనపరిక్రాంతుండై వనాంతరంబున శక్తి నికర||10.1-1071-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 119 గోపికలకు ప్రత్యక్ష మగుట
అతనిం గైకొనక యూరకుండిన.||10.2-1273 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 86 భృగుమహర్షి శోధనంబు
అతనికిఁ దలపోయ హితా హితులును సమ్మాన్యులును విహీనులు నతిగ ర||3-464-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 23 కశ్యపుని రుద్ర స్తోత్రంబు
అతనికి నుత్కళుండును, గయుండును, విమలుండును నను కొడుకులు ము||9-32-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 4 సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అతని కీహ మానె హరులందుఁ గరులందు ధనములందుఁ గేళివనములందుఁ బు||9-88-ఆ.||నవమ స్కంధ||ఘ 10 అంబరీషోపాఖ్యానము
అతని కొడుకుల మొత్తంబునకు ముఖరులయిన యార్వురలోఁ బృథుశ్రవుండ||9-705-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 51 శశిబిందుని చరిత్ర
అతని చరిత్రం బవ్యా హత సుఖదము నిఖిల మంగళావహము సమం చితముం గ||3-391-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 18 స్వాయంభువు జన్మంబు
అతనిచేత నున్న యమృత కుంభము చూచి కెరలు పొడిచి సురలఁ గికురుప||8-295-ఆ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 42 ధన్వంత ర్యామృత జననము
అతని నియుక్తిఁ జెంది సచరాచర భూతసమేతసృష్టి నే వితతముగా సృజ||2-101-చ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 18 నారయ కృతి ఆరంభంబు
అతని నున్మత్తునింగాఁ దెలసి తదనుజుం డైన వత్సరునికిఁ బట్టంబ||4-390-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 14 ధృవ క్షితిని నిలుచుట
అతని సతులవలన సుతుల సుత! కను మని తల్లి పనుప సొరిదిం గనియెన||9-672-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 46 పాండవ కౌరవుల కథ
అతని సుతుండు భగీరథుఁ డతి తప మొనరించి కనియె నమృతాపాంగన్ సు||9-219-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 18 భగీరథుని చరితంబు
అతలమునందు నమ్మయుని యాత్మజుఁడైన బలాసురుండు స మ్మతిఁ జరియిం||5.2-109-చ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 6 పాతాళ లోకములు
అతి గంభీర విశాలవారినిధి తోయాంతర్నిమగ్నాంగుఁడై చతురాస్యుం||3-281-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 11 బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అతిగళిత రక్తధారా క్షతములతోఁ గానఁబడిరి సైనికులు మహో ద్ధత ర||6-368-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అతి ఘోరం బయిన తపం బాచరించె; ఇవ్విదంబునం గ్రమానుసిద్ధం బయి||4-649-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అతిచిరకాల సమాగతు నతని నిరీక్షించి వృష్ణి యాదవ భోజ ప్రతతు||10.2-1061-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 76 నందాదులు చనుదెంచుట
అతిథిజనంబుల భక్తిన్ సతతముఁబూజించి యుచితసత్కారము లు న్నతి||10.2-720-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 56 జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అతిథి పోయిరామి నధిప! యీ ద్వాదశి పారణంబు మానఁ బాడి గాదు గు||9-99-ఆ.||నవమ స్కంధ||ఘ 10 అంబరీషోపాఖ్యానము
అతిథి భూసురుఁ డొక్కఁ డాహార మడిగినఁ; గడపక ప్రియముతో గారవ||9-644-సీ.||నవమ స్కంధ||ఘ 41 రంతిదేవుని చరిత్రము
అతి దుశ్శంకలు మాని పొమ్మనిన దైత్యారాతి మాయా విమో హితుఁడె||10.2-1258-మ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 85 వృకాసురుండు మడియుట
అతి నిశిత చంచు దళన క్షత నిర్గత పక్వఫలరసాస్వాదన మో దిత రాజ||3-766-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అతిపాపకర్ములైనను సతతము నారాయణాఖ్యశబ్దము మదిలో వితతంబుగఁ||11-32-క.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 5 వసుదేవ ప్రశ్నంబు
అతిపాపములకుఁ బ్రయత్న పూర్వకముగఁ; దనుపాపముల కమితంబు గాఁగ||6-124-సీ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అతిబలవంతపు విధి దాఁ బ్రతికూలంబైనఁ గలరె బంధువు? లనుచున్||10.2-1056-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 75 కుంతీదేవి దుఃఖంబు
అతిభక్తిఁ గౌశికుం డను బ్రాహ్మణుఁడు దొల్లి; యీ విద్య ధరియి||6-308-సీ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 12 శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అతి భక్తిం బ్రతివాసరంబును హరివ్యాసంగుఁ డై మాధవాం కిత గంధర||3-798-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అతిభక్తి నెవ్వనియందుఁ జిత్తముఁ జేర్చి; యెవ్వని నామ మూహి||1-215-సీ.||ప్రథమ||ఘ 19 ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
అతి మూఢహృదయుఁ డగుచు దు రితకర్మారంభమునఁ జరించుచుఁ దరుణీ! ||3-977-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అతి మోహాకులితంబు సాంద్రమమతాహంకారమూలంబు సం తత నానాసుఖదుఃఖప||9-369-మ.||నవమ స్కంధ||ఘ 25 నిమి కథ
అతిరథికోత్తముం డన నుదంచితకాంచనపుంఖ పంచ విం శతివిశిఖంబులన||10.2-853-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 64 యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అతిరహస్యమైన హరిజన్మ కథనంబు మనుజుఁ డెవ్వఁ డేని మాపు రేపుఁ ||1-66-ఆ.||ప్రథమ||ఘ 9 ఏకవింశ త్యవతారములు
అతిరోగ పీడితుండై మంద మగు జఠ; రాగ్నిచే మిగుల నల్పాశి యగు||3-983-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అతిలోలాత్ములు సూనృతేతరులు భేదాచార సంశీలురు ద్ధత పాషాండమతౌ||2-196-మ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 25 మంథరగిరి ధారణంబు
అతివ! నీ సాంగత్య మను భానురుచి నాకుఁ; గలుగుటఁ గామాంధకార||10.2-370-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 34 చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
అతివకాంచీగుణం బల్లన బిగియంగ; వైరివధూగుణవ్రజము వదలె; మె||10.1-75-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 9 రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అతివ భగవత్కృతంబును నఖిలమంగ ళాకరంబును నగు నీ జలాశయమునఁ ద||3-815-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 41 కర్దముని విమానయానంబు
అతివ యొక్కతె భక్తి నంజలి గావించి; ప్రాణేశు కెంగేలుఁ బట్||10.1-1062-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 119 గోపికలకు ప్రత్యక్ష మగుట
అతివా! సిద్ధము నాఁటి బాలకున కీ యాకార మీ వర్ణ మీ గతి యీ హా||10.2-34-మ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 4 రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
అతి విభవంబునం దనరి యాత్మతనుద్యుతి తేజరిల్లఁగా హితులుపురో||10.2-640-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 51 షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అతి విశ్రుతులు సులజ్జా న్వితులు మహోదారు లధిక నిర్మలు లాత్||4-447-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 16 అర్చి పృథుల జననము
అతుల తమాల మహీజ ప్రతతిక్షణజాత జలదపరిశంకాంగీ కృత తాండవఖేలన||3-768-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అతుల దర్పోద్ధతుండై వీరభద్రుండు; గైకొని దక్షు వక్షంబుఁ ద్||4-122-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 7 దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అతుల దివ్యాన్నమైన మృష్టాన్నమైన నెద్ధి వెట్టిన జిహ్వకు హిత||5.1-128-తే.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 13 విప్ర సుతుం డై జన్మించుట
అతుల భూరి యుగాంతంబు నందుఁ గపట శిశువవై యొంటి కుక్షినిక్షిప||3-1030-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అతుల విరాజమానముఖుఁడై వివిధాంబర చారుభూషణ ప్రతతులతోఁడ గోరిన||10.2-271-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 27 రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
అతుల సరస్వతీసరిదుదంచిత బాలరసాలసాల శో భిత తట తుంగరంగ మగు బ||3-760-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 39 కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
అత్తఱిఁ గోటర యను బాణ జనయిత్రి; సుతుఁ గాచు మతము సన్మతిఁ||10.2-424-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 37 శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
అత్తఱి హిరణ్యాక్షుం డతి భయంకరాకారుం డై.||3-664 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 33 హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అత్తలు మామలున్ వగవనాఱడి కోడక నాథులన్ శుగా యత్తులఁజేసి యిల||10.1-994-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 114 గోపికల దీనాలాపములు
అత్తా! కొడుకులుఁ గోడలుఁ జిత్తానందముగఁ బనులు సేయఁగ నాత్మా ||10.2-106-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 14 ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అత్యంత పాన భోజన కృత్యంబులఁ బొత్తు గలిగి క్రీడలఁ దత్సాం గత||6-65-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
"

అద - అదియు

అదరెం గొండలతోడ భూమి; గ్రహతారానీకముల్ మింటిపై బెదరెన్; దిక||10.1-227-మ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ|| ఘ 31 పూతన నేలగూలుట
అదలదు ప్రాణము లదలినఁ గదలదు సర్వాంగకములుఁ గదలుచు నుండన్ వద||9-576-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 37 యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అదలించి రొప్పంగ నాలమందలు గావు; గంధగజేంద్ర సంఘములు గాని ||10.1-1544-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 188 జరాసంధుని సంవాదము
అదలిచి యిట్టు కృష్ణసుతుఁ డాడిన నిష్ఠుర భాషణంబులం బదహతమై వ||10.2-18-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 3 శంబ రోద్యగంబు
అది కారణంబుగా, భగవంతు డగు శివుండు దన ప్రియురాలి వేడుకల కొ||9-23-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 4 సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అది కారణంబుగాఁ గాళియుం డా మడుఁగు చొచ్చియున్న, గో మనుజ రక్||10.1-709-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 87 కాళియుని పూర్వకథ
అది కారణంబుగాఁ బెం పొదవిన మునివలన దేవహూతియుఁ గూఁతుల్ ముదమ||3-826-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 43 కపిలుని జన్మంబు
అది కారణంబుగా ధుంధుమారుం డన నెగడె నయ్యసురముఖానలంబునఁ గువల||9-165-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 13 వికుక్షి చరితము
అది కారణంబుగా నన్న యుండఁ దమ్ముండుఁ రాజ్యార్హుండుగాఁడు; నీ||9-663-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 44 శంతనుని వృత్తాంతము
అది కారణంబుగా విచారించెద" నని పలుకుచున్న లోకమాతకు రాజన్యవ||9-225-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 18 భగీరథుని చరితంబు
అది కారణముగఁ బుత్రా భ్యుదయము లేదా సుదాసభూపాలునకుం దదనుమత||9-250-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 20 కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అది గనుఁగొని హాహాధ్వని వొదలఁగ నిట్లనిరి మానవులుఁ ద్రిదశుల||4-99-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అదిగాక నీదు శరణము పదపడి యేఁజొత్తు నీవు బల విక్రమ సం పదగ||10.2-522-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 44 పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అదిగాక నీవు శ్రీహరి నంటేని.||10.1-1344 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 159 చాణూరునితో సంభాషణ
అదిగాక యిందిరావిభు పదములు సేవించునట్టి భాగ్యము గలుగం దు||10.2-774-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 59 రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
అది గాక వినుము; వేనాపచారంబునఁ; బూని విలుప్తంబు లైన యట్||4-533-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అదిగాన దనుజయోనిం బదపడి జనియించి మద్విపక్షులరై మీ మది నెపు||3-594-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మణ ప్రశంస
అదిగాన నిజరూప మనరాదు; కలవంటి; దై బహువిధదుఃఖమై విహీన సంజ||10.1-567-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 74 బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
అదిగాన నీ వధోక్షజు పదపద్మము లాశ్రయింపు; పాయక హరి నా యుదరమ||4-220-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 10 ధృవోపాఖ్యానము
అదిగాన నీ వేనుండు పూర్వంబున జ్ఞాన సంపన్నులచేత రాజుగాఁ జేయ||4-419-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అదిగాన పద్మలోచన! సదమల భవదీయ ఘనయశము వినుటకునై పదివేల చెవు||4-551-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 19 పృథుండు హరిని స్థుతించుట
అదిగాన మీరు నాయందు బలివిధానంబులు చేయుండు; అని పాప కర్ముం||4-428-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అదిగాన యెన్నఁడు నైశ్వర్యములను జే; పట్టఁ జూడఁడు; లోకభవ్య||5.1-88-సీ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 10 భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అదిగాన విష్ణుభక్తులఁ గదియఁగఁ జనవలదు మీరు కరివరదు లస త్పదప||6-187-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అది గావున, గురుశుశ్రూషయు సర్వలాభసమర్పణంబును సాధుజన సంగమంబ||7-239-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అదిగావున, నీకుం జతుర్విధ భక్తియోగప్రకారంబుఁ దేటపడఁ నెఱింగ||3-1027-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అదిగావున.||2-48-వ.|| ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 12 హరిభక్తి రహితుల హేయత
అది గావున.||4-91-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అదిగావున; ధర్మవేది యయినవాఁడు దైవప్రాప్తంబు లయిన కంద మూలాద||7-457-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 15 ఆశ్ర మాదుల ధర్మములు
అదిగావున; నమ్మహాత్ముని యాజ్ఞోల్లంఘనంబు సేయరా దని కర్థముం||3-792-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అది గావున; ముక్తి నపేక్షించు మహాత్ముం డగు వాని చిత్తంబు వ||3-943-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 51 సాంఖ్య యోగంబు
అదిగావునఁ; బరబ్రహ్మంబవును, బరమపురుషుండవును, బ్రత్యఙ్మనో వ||3-1039-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అదిగావున నెఱుక గలవాఁడు హరిసేవకుం బ్రయత్నంబు సేయం దగు; గాల||1-101-వ.||ప్రథమ||ఘ 12 నార దాగమనంబు
అదిగావున నేఁడు మొదలు తృష్ణాఖండనంబు చేసి, నిర్విషయుండనయి,||9-584-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 37 యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అది గావున మీ మనంబుల దేహం బనిత్యంబుగాఁ దెలిసి.||10.2-756-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 58 రాజ బంధ మోక్షంబు
అది గావున యజ్ఞభాగార్హుండ వయిన నీకు సవనభాగంబు సమర్పింపని క||4-151-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అది గావున యతి నిందాపరత్వంబున యదువంశనాశం బగు; సందియంబులే"||11-26-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణ సందర్శనంబు
అదిగావున సూరిజనోత్తముండ వైన నీవు మదీయ మానసిక సంశ యంబులఁ ద||3-234-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 10 విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అది చూచి దనుజపాలుఁడు మదనాంతకుఁ డాడినట్టి మాట నిజముగాఁ గ||10.2-388-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 35 అనిరుద్ధుని నాగపాశబద్ధంబు
అదితియు కశ్యపుఁ డనగా విదితుల రగు మీకుఁ గుఱుచవేషంబున నే ను||10.1-132-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 14 దేవకీ వసుదేవుల పూర్వఙన్మ
అదితియున్ దితి గాష్ఠయున్ దను వయ్యరిష్టయుఁ దామ్రయు న్నదనఁ||6-256-త.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 9 శబళాశ్వులఁ బోధించుట
అది దనుఁ దాకకుండ దనుజారి గదారణకోవిదక్రియా స్పద కరలాఘవక్రమ||3-666-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 33 హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అది దేవతారూపంబుల నుండు దైజసాహంకారంబు బుద్ది ప్రాణంబులుం గ||3-894-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 46 కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
అది నిమిత్తంబుగాఁ గాలగతి యెఱింగి విదురుండు ధృతరాష్ట్రున క||1-310-వ.||ప్రథమ||ఘ 26 విదు రాగమనంబు
అది ప్రథమ మన్వంతరం బింక ద్వితీయ మన్వంతరంబు వినుము.||8-13-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 3 1 స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
అది మఱియు నిజకాంతిచేతం ద్రిలోకంబులం బ్రకాశింపంజేయుచు నిర్||4-379-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 14 ధృవ క్షితిని నిలుచుట
అది మఱియును, మందార పారిజాత సరళ తమాల సాల తాల తక్కోల కోవిదా||4-135-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అది మఱియును జారు దివ్యమణి సహస్రస్తంభాభిరామంబును, నాలంబిత||10.2-1309-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 88 మృతవిప్ర సుతులఁ దెచ్చుట
అది మఱియును మాతులుంగ లవంగ లుంగ చూత కేతకీ భల్లాత కామ్రాతక||8-24-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 8 త్రికూట పర్వత వర్ణన
అది మింటం బెనుమంట లంటఁ బఱపై యాభీల వేగంబునం గదియన్ వచ్చిన||6-387-మ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అది మొదలు మొదవుల కదుపులు పొదువులు గలిగి యుడె; నంత నందుండు||10.1-198-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 24 నందుడు వసుదేవుని చూచుట
అది యట్టిద కాదె! యిజ్జగంబున నధికుండయిన వానికి నపకారంబు గా||10.2-1263-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 85 వృకాసురుండు మడియుట
అది యట్లుండ నిమ్ము.||8-553 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 74 వామునుని సమాధానము
అది యట్లుండె; నహుషునకు యతియు, యయాతియును, సంయాతియు, నాయాతి||9-506-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 32 నహుషుని వృత్తాంతము
అదియుం గాక.||6-51-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 5 కథా ప్రారంభము
అదియు నారాయణాసక్త మయ్యెనేని మోక్షకారణ మగు నని మునికులాబ్ద||3-873-తే.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 46 కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
అదియును, బ్రళయవేళాసంభూత జీమూతసంఘాత ప్రభూత ఘుమఘుమాటోప నినద||10.2-535-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 45 కాశీరాజు వధ
అదియునుఁ గాక, మీరు నృపులందఱుఁజూఁడగ ధర్మసూతి పెం పొదవిన రా||3-97-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అదియునుం, బ్రచండమార్తాండమండలప్రభాపటల చటుల విద్యోత మానంబున||3-679-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 34 బ్రహ్మ స్తవంబు
అదియునుం గాక||6-116-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అదియునుం గాక||6-285-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 11 దే వాసుర యుద్ధము
అదియునుం గాక||6-354-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అదియునుం గాక||8-563-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 75 వామనుడు దాన మడుగుట
అదియునుం గాక,||10.2-1078 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 76 నందాదులు చనుదెంచుట
అదియునుం గాక, కాలాత్మకులగు జీవాత్మల కనిత్యత్వంబు గలుగుటం||7-78-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అదియునుం గాక, దంతవక్త్రుండును వీఁడును నిరంతరంబు గోవిందు న||7-13-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 2 నారాయణుని వైష మ్యాభావం
అదియునుం గాక, దేవతల కాకాశగమనంబును, మనుష్యులకు భూతల గమనంబు||4-93-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అదియునుం గాక, దేహాభిమానంబునం బశుప్రాయులై భూతహింస గావించుట||4-355-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అదియునుం గాక, నీ వతనికిం బ్రత్యుత్థానాభివందనంబులు గావింపక||4-76-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అదియునుం గాక, నీవు సూర్యునిభంగి మూఁడు లోకములం జరింతువు; వ||1-92-వ.||ప్రథమ||ఘ 12 నార దాగమనంబు
అదియునుంగాక, మధుసూదనా! నీవాక్యంబులు మిథ్యలుగావు; తల్లి వచ||10.2-262-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 26 రుక్మిణిదేవి స్తుతించుట
అదియునుం గాక, యుదకమయంబులైన తీర్థంబులును మృచ్ఛిలామయంబు లె||10.2-1120-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 79 వసుదేవుని గ్రతువు
అదియునుంగాక, యెవ్వండేని శ్రద్ధాభక్తియుక్తుండై కృష్ణగుణకీర||2-218-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 27 ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
అదియునుం గాక, యే బుద్ధింజేసి కర్మ సంబంధ దుఃఖాదికంబులు దేహ||4-366-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అదియునుం గాక, సంతానార్థంబు నానావిధ పూజలు గావించి నా చిత్త||4-19-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 3 కర్థమ ప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అదియునుం గాక, సకల భూతాత్మకుండ నైన యేను దపోవ్రత యజ్ఞ దాన||10.2-998-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 72 గురుప్రశంస చేయుట
అదియునుం గాక.||1-354-వ.|| ప్రథమ||ఘ 29 యాదవుల కుశలం బడుగుట
అదియునుంగాక.||2-278-వ.|| ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 34 శ్రీహరి నిత్యవిభూతి
అదియునుంగాక.||3-27-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 2 విదురుని తీర్థాగమనంబు
అదియునుం గాక.||3-93-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అదియునుంగాక.||3-153-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అదియునుంగాక.||3-188-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 6 విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అదియునుం గాక.||3-575-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మణ ప్రశంస
అదియునుం గాక.||3-585-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మణ ప్రశంస
అదియునుం గాక.||3-624-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 32 హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అదియునుం గాక.||3-670-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 34 బ్రహ్మ స్తవంబు
అదియునుంగాక.||3-830-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 43 కపిలుని జన్మంబు
అదియునుం గాక.||3-853-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 44 కన్యకా నవక వివాహంబు
అదియునుం గాక.||3-1014 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అదియునుం గాక.||3-1034 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అదియునుం గాక.||3-1036 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అదియునుం గాక.||4-265-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అదియునుం గాక.||4-417-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అదియునుం గాక.||4-423-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అదియునుం గాక.||4-483-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 17 భూమిని బితుకుట
అదియునుం గాక.||4-580-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 20 పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుం గాక.||4-590-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 20 పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుం గాక.||4-609-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అదియునుం గాక.||4-779-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అదియునుం గాక.||4-955-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 26 ప్రచేతసులు ముక్తికి జనుట

అదియు - అనఘ

అదియునుం గాక.||6-77-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అదియునుంగాక.||8-573-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 75 వామనుడు దాన మడుగుట
అదియునుం గాక.||8-636-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 80 దానవులు వామనుని పైకెళ్ళుట
అదియునుం గాక.||8-645-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 81 బలిని బంధించుట
అదియునుం గాక.||8-673-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 84 రాక్షసుల సుతల గమనంబు
అదియునుం గాక.||9-19-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 4 సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అదియునుం గాక.||9-120-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అదియునుం గాక.||9-141-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అదియునుం గాక.||9-174-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 14 మాంధాత కథ
అదియునుం గాక.||9-416-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 28 పురూరవుని కథ
అదియునుం గాక.||9-530-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 34 దేవయాని యయాతి వరించుట
అదియునుం గాక.||9-556-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 36 పూరువు వృత్తాంతము
అదియునుం గాక.||10.1-27 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 4 కంసుని అడ్డగించుట
అదియునుం గాక.||10.1-90 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 10 బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అదియునుం గాక.||10.1-122 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 12 వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
అదియునుం గాక.||10.1-564 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 74 బ్రహ్మ పూర్ణిజేయుట
అదియునుం గాక.||10.1-881 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 103 యాగము చేయ యోచించుట
అదియునుం గాక.||10.1-1395 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 166 దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
అదియునుం గాక.||10.1-1546 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 188 జరాసంధుని సంవాదము
అదియునుం గాక.||10.1-1626 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 197 కాలయవనుడు వెంట జనుట
అదియునుం గాక.||10.2-264 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 27 రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
అదియునుం గాక.||10.2-463 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 40 నృగోపాఖ్యానంబు
అదియునుం గాక.||10.2-582 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 48 బలుడు నాగనగరం బేగుట
అదియునుం గాక.||10.2-962 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 70 కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అదియునుం గాక.||10.2-986 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 71 కుచేలుని ఆదరించుట
అదియునుం గాక.||10.2-1124 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 79 వసుదేవుని గ్రతువు
అదియునుం గాక.||10.2-1205 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 83 శ్రుతి గీతలు
అదియునుం గాక.||10.2-1210 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 83 శ్రుతి గీతలు
అదియునుం గాక.||10.2-1289 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 87 విప్రుని ఘనశోకంబు
అదియునుం గాక.||10.2-1325 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 89 కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
అదియునుం గాక; దేవా! భవదీయ మాయావిమోహితులై హత మేధస్కులై సంస||3-754-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 39 కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
అదియునుం గాక; దేవా! మహాశ్చర్యకరంబై గుణత్రయాత్మకంబగు ప్రపం||4-64-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అదియునుం గాక; పంచభూత విరహితుఁ డయ్యుం బంచభూత విరచితం బైన శ||3-994-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 53 గర్భ సంభవ ప్రకారంబు
అదియునుంగాక; మీరు బ్రహ్మవాదులరు; మంత్రవాదులరుఁ; బాపంబు లం||9-13-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 4 సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అదియునుం గాక; లోకంబువారలకుం గ్లేశంబు లొనరింపం గ్లేశంబునం||3-725-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 38 దేవ మను ష్యాదుల సృష్టి
అదియునుం గాక తొల్లి శునశ్శేఫుం డను మునికుమారుండు దండ్రి చ||7-203-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 7 ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అదియునుం గాక దారుస్థితంబైన యనలంబు తద్దారు గుణంబు లయిన దైర||4-584-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 20 పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుం గాక నా తోడిసవతు లెల్లను భవత్కృపావిశేషంబున గర్భాద||3-453-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 22 దితి కశ్యప సంవాదంబు
అదియునుంగాక నీవు నన్నడిగిన యీజగన్నిర్మాణ మాయా ప్రకారం బెఱ||2-252-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 31 మాయా ప్రకారంబు
అదియునుం గాక పరమపావనుండవైన నీవు ధర్మంబుదప్పిన నెవ్వరు మా||10.2-932-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 68 బలరాముని తీర్థయాత్ర
అదియునుంగాక పరమశాంతుండవైన నీ మనంబున దుఃఖంబు కర్తవ్యంబుగాద||3-67-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 3 యుద్దవ దర్శనంబు
అదియునుం గాక భవదుదితం బయిన యోగంబును దదంగంబులును దద్గత తత్||3-876-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 46 కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
అదియునుం గాక భూసురోత్తములు నా ముఖంబగుటం జేసి విప్రవాక్యంబ||5.1-54-వ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 6 ఋషభుని జన్మంబు
అదియునుం గాక యాచరితంబైన కర్మంబు తత్క్షణంబ వినష్టం బగుటంజే||4-885-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అదియునుం గాక యాత్మనస్తుకామాయ సర్వం ప్రియం భవతి యను వేదవ||4-624-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అదియునుంగాక యిపుడు విరాట్పురుషునివలన నీ జగంబు లే వడువునఁ||2-258-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 32 భాగవత దశ లక్షణంబులు
అదియునుం గాక యీ జగద్వైచిత్ర్యంబు కర్తయైన యీశ్వరుండు లేకున||4-573-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 20 పృథుని రాజ్యపాలన
అదియునుం గాక యీ యర్థంబునందు బహుభంగి బహ్వృచ గీతా ర్థంబుఁ గ||8-581-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 76 శుక్ర బలి సంవాదంబు
అదియునుం గాక యీ హరద్వేషులైన ద్విజు లర్థవాద బహుళంబు లైన వే||4-49-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 5 ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అదియునుం గాక లోకంబున దైవం బనేక ప్రకారంబులై యుండు; నది య||10.2-430-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 38 మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
అదియునుంగాక సకలభూతసంసర్గశూన్యంబైన యాత్మకు భూతసంసర్గం బే ప||2-220-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 27 ప్రపంచాది ప్రశ్నంబు
అదియునుం బ్రచండమార్తాండమండల ప్రభావిడంబితంబును, భీషణ శతసహస||10.2-439-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 38 మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
అదియునుం బ్రళయకాలాభీల ఫాలలోచన లోచనానలశతంబు చందంబున నమందంబ||8-216-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 31 కాలకూట విషము పుట్టుట
అదియునుగాక; తన్మనుపుత్రియు యోగలక్షణసమేతయు నగు దేవహూతి యను||3-745-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 38 దేవ మను ష్యాదుల సృష్టి
అదియును గాక ముకుందుని పదకమల మరందపాన పరవశులై పెం పొదవినవార||3-392-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 18 స్వాయంభువు జన్మంబు
అదియును గాక యెవ్వని పదాంబుజచారురజోవితాన మా త్రిదివవరాది||10.2-584-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 48 బలుడు నాగనగరం బేగుట
అదియును ముహూర్తమాత్రంబునకు మూఁడు చేతుల నిడుపై యుదంచంబు ని||8-701-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 86 మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
అదియు నెట్లన మహదాదులఁ బోలెడి; దై వేఱు వేఱ యై యన్నివిధము||10.1-119-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 12 వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
అది యెట్టి దనిన.||3-928-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 50 విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
అది యెట్టి దనిన.||4-707-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అది యెట్టి దనిన.||4-719-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అది యెట్టిదనిన.||9-567-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 37 యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అది యెట్టి దనిన నెందేని మేధియందుఁ బరిభ్రామ్యమాణ గోచక్రంబు||4-290-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అది యెట్టు లంటేని సామాన్యచింతయు విశేషచింతయు ననందగు సంకల్ప||3-896-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 47 బ్రహ్మాం డోత్పత్తి
అది యెట్లంటిరేని.||3-529-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 27 సనకాదుల శాపంబు
అది యెట్లంటిరేని.||4-913-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అది యెట్లంటి రేని.||8-172-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 25 విష్ణుని అనుగ్రహ వచనము
అది యెట్లంటేని, దేవర్షి పితృ ఋణంబులు దీర్పక కర్మవిచారంబు||6-252-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 9 శబళాశ్వులఁ బోధించుట
అది యెట్లంటేని.||4-873-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అది యెట్లతనిచేత భవత్సంబంధంబునం జేసి పూజఁబడయమికి నతనికి నీ||4-74-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అది యెట్లనిన, శక్తికొలఁది స్వధర్మాచరణంబును; శాస్త్ర వినిష||3-921-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 49 ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అది యెట్లనిన.||4-620-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అది యెట్లనిన.||4-727-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అది యెట్లనిన.||4-962-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 26 ప్రచేతసులు ముక్తికి జనుట
అది యెట్లనిన నీ దేహంబునం జేసి యే రూపంబు నే ప్రకారంబున నెప||4-887-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అది యెట్లనిన మాండవ్యమహాముని శాపంబునం దొల్లి యముండు శూద్ర||1-308-వ.||ప్రథమ||ఘ 26 విదు రాగమనంబు
అది యెట్లు బ్రాహ్మణాధీనం బంటిరేని సేనాధిపత్య రాజ్యదండ నేత||4-636-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అది యెయ్యది యనిన లోకచక్షువు చైత్రమాసంబు మొదలుగా నేయే మాస||12-41-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 11 ద్వాదశాదిత్య ప్రకారంబు
అది యెఱింగి ఋషభుఁ డంతట యోగ మా యా బలంబు కతన నఖిల రాజ్య మంద||5.1-59-ఆ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 7 ఋషభుని రాజ్యాభిషేకము
అదిరెం గుంభుని, సాద్రియై కలఁగె నే డంభోనిధుల్, తారకల్ చెదర||7-73-మ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అది సకలావతారంబులకు మొదలి గని యైన శ్రీమన్నారాయణ దేవుని విర||1-63-వ.||ప్రథమ||ఘ 9 ఏకవింశ త్యవతారములు
అదె చనుచున్నవాఁడు ప్రియుఁ డల్లదె తేరదె వైజయంతి య ల్లదె రథ||10.1-1225-చ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 141 కృష్ణుడు మథురకు చనుట
అదె నందనందనుం డంతర్హితుం డయ్యెఁ; బాటలీతరులార! పట్టరమ్మ!||10.1-1015-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 116 గోపికలు కృష్ణుని వెదకుట
అదె నా బిడ్డలఁ బట్టి దొంగలు మహాహంకారులై కొంచు ను న్మదులై||9-405-మ.||నవమ స్కంధ||ఘ 28 పురూరవుని కథ
అదె నీ వల్లభ; వాఁడు నీ సుతుఁడు; భార్యాపుత్రులం బాత్రులన్ ||9-632-మ.||నవమ స్కంధ||ఘ 40 భరతుని చరిత్ర
అదె పో బ్రాహ్మణ! నీకును సదయుఁడు నాభాగసుతుఁడు జనవినుత గుణా||9-126-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అదె భానుం డపరాద్రిఁ జేరె; నిదె సాయంకాల మేతెంచె; న ల్లదె గ||10.1-1135-మ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 128 గోపికల విరహాలాపములు
అదె మన కృష్ణునిం గఱచి; యంతటఁ బోక భుజంగమంబు దు ర్మదమున మేన||10.1-647-చ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 81 కాళిందిలో దూకుట
అదె యిదె లోఁబడె నని పట్టవచ్చినఁ; గుప్పించి లంఘించుఁ గొం||10.1-1629-సీ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 197 కాలయవనుడు వెంట జనుట
అదె లోఁబడె నిదె లోఁబడె నదె యిదె పట్టెద నటంచు నాశావశుఁడై య||10.1-1634-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 197 కాలయవనుడు వెంట జనుట
అదె వచ్చెన్ దవవహ్ని ధూమకణ కీలాభీల దుర్వారమై యిదె కప్పెన్||10.1-714-మ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 88 కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
అద్దిరయ్య! యింట నన్నంబు గుడిచి మా యయ్య వల దనంగ నాక్రమించి||9-442-ఆ.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అద్ధిర రాచవిల్విఱిచె నర్భకుఁ డింతయు శంకలేక నే డుద్ధవిడిన్||10.1-1288-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 149 విల్లు విరుచుట
అద్భుత వర్తనుఁడగు హరి సద్భావితమైన విమలచరితము వినువాఁ డుద్||8-688-క.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 85 బలి యఙ్ఞము విస్తరించుట
అధముఁడైనవాని కా లగుకంటె న త్యధికునింట దాసి యగుట మేలు; హీ||9-407-ఆ.||నవమ స్కంధ||ఘ 28 పురూరవుని కథ
అధికశోకంబున నలమటఁ బొందుచు; నచ్చటి జనులతో ననియెఁ బెలుచ ||10.2-1282-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 87 విప్రుని ఘనశోకంబు
అధిప! సంకల్ప వైషమ్య మగుటఁ జేసి హోతకల్లతనంబుననువిదగలిగె నై||9-14-తే.||నవమ స్కంధ||ఘ 4 సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అధ్యాత్మ తత్పరుం డగు వాఁడు పెక్కు జ; న్మంబులఁ బెక్కు||3-918-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 49 ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అనఁదగి సంధ్యారూపం బున లలనారత్న మపుడు పుట్టిన దానిం గనుఁగొ||3-727-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 38 దేవ మను ష్యాదుల సృష్టి
అనఘ! జితేంద్రియస్ఫురణు లయ్యును జంచలమైన మానసం బను తురగంబు||10.2-1226-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 83 శ్రుతి గీతలు
"

అనఘ - అనవి

అనఘ! జితేంద్రియుల్ సుమహితాత్ములునైన సనందనాదు లెం దనయ మనేక|| 4-298-చ.||చతుర్థ స్కంధ|| ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘ! దుర్గమమైన యాత్మతత్త్వంబు ప్ర; వర్తించుకొఱకు దివ్య||10.2-1216-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 83 శ్రుతి గీతలు
అనఘ! నీచేత ననన్యదత్తముగఁ బ్ర; తిష్ఠితంబైన యీ తీవబోఁడి||3-786-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అనఘ! నీ చేత నాదృతు లైరి సర్వ జనులు మఱి దానమానోపచారములను||4-537-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అనఘ! నీదు సహోదరహంత లనుచుఁ బెనఁచి యీ పుణ్యజనులఁ జంపితి కడం||4-361-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అనఘ! పదాఱువేల సతులందు జనించిరి వేఱువేఱ నం దన దశకంబు తత్స||10.2-276-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 28 కృష్ణ కుమా రోత్పత్తి
అనఘ! పినతల్లి దన్నుఁ బల్కిన దురుక్తి బాణవిద్ధాత్ముఁ డగు||4-296-తే.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘ! బలినందనులు నూర్వు రందులోన నగ్రజాతుండు బాణుఁ డత్యుగ||10.2-311-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 31 బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ది
అనఘ! భవత్సుతుండు సముదంచిత తేజుఁడు నైన యిమ్మహా త్మునిఁ బ||3-844-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 43 కపిలుని జన్మంబు
అనఘ! మన మధ్యయనంబు సేయుచు నన్యోన్య స్నేహ వాత్స ల్యంబులం జ||10.2-1006-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 72 గురుప్రశంస చేయుట
అనఘ! మహాత్మ వాగ్గళితమైన భవత్పద పంకజాత సం జనిత సుధాకణానిలవ||4-552-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 19 పృథుండు హరిని స్థుతించుట
అనఘ! మహాత్ముం డగు వా మనుఁ డా కశ్యపునకొగి నమస్కారము చే సిన||4-143-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అనఘ! మునీంద్ర! మహాభాగ! యేను గ; ర్మాపహతజ్ఞాని నగుచు మోక్ష||4-739-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనఘ! మునీంద్రచంద్ర! భవదాగమనంబు సమస్తలోక శో భనమగు; నస్మదీయ||4-949-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 26 ప్రచేతసులు ముక్తికి జనుట
అనఘ! యట్టి రిక్థహారులు గేహకో శాను జీవ యుతులు నయిన యట్టి న||4-808-ఆ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనఘ! యయాతి శాపమున యాదవ వీరులకున్ నరేశ్వరా సనమున నుండరాదు;||10.1-1398-చ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 167 ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
అనఘ! యాదిలక్ష్మి యైన రుక్మిణితోడఁ గ్రీడ సలుపుచున్న కృష్ణ||10.1-1788-ఆ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 210 రుక్మిణీ కల్యాణంబు
అనఘ! యీ సంసార మతిశయంబునఁ దరి; యింపంగ మది నిశ్చయించువాఁ||4-625-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అనఘ! యెంతయు మమతాకుల చిత్తుఁడై; బహువిధ భూరితాపములఁ బొందె;||4-818-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనఘ! యేకోదకమై యున్నవేళ నం; తర్నిరుద్ధానల దారు వితతి భాత||3-272-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 11 బ్రహ్మ జన్మ ప్రకారము
అనఘ! లోకంబుల యందు వర్ణాశ్రమ; సేతువు లనఁగఁ బ్రఖ్యాతి నొంద||4-147-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అనఘ! వనప్రస్థుండై చని తద్ధర్మంబు లిట్లు సలుపుచు మఱియున్ మ||7-428-క.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 13 వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అనఘ! విను రసజ్ఞులై వినువారికి మాటమాట కధికమధురమైన యట్టి కృ||1-48-ఆ.||ప్రథమ||ఘ 7 శౌనకాదుల ప్రశ్నంబు
అనఘ! విరక్తుల కైనం దనయంత లభించు సౌఖ్యతతి వర్జింపం జనదఁట క||3-783-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అనఘ! సంతాన పర్యంతంబు ననుఁ గూడి; వర్తింతు ననుచుఁ బూర్వ||3-828-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 43 కపిలుని జన్మంబు
అనఘ! సకలేంద్రియగుణాం జనమును భక్తప్రియంబు జలదశ్యామం బును స||4-708-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనఘ! సర్వేశ్వరు నాద్యంతశూన్యుని; ధన్యుని జగదేకమాన్యచరిత||3-293-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 13 బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అనఘ! సాక్షాత్కార మగు భక్తి యోగాగ్నిఁ; గడఁగి జీవాధారకమును||4-619-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అనఘ! స్వకీయంబునై యతర్కితమునై; మహిమ నొప్పిన భవన్మాయచేత సక||4-484-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 17 భూమిని బితుకుట
అనఘంబగు నీ చరితము వినినఁ బఠించిన లభించు విశ్రుతకీర్తుల్ వ||3-714-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 37 వరహావతార విసర్జనంబు
అనఘచరితులార! యాహూతు లయ్యు సు పర్వగణము లాత్మ భాగములను స||4-396-ఆ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అనఘచరిత్ర! మన్మఖము నందు జనించె హయాననాఖ్యతన్ వినుత సువర్ణ||2-140-చ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 21 నరనారాయ ణావతారంబు
అనఘచారిత్ర! నీవు మా యక్షియుగము వంటివాఁడవు మనకు నవశ్య మగు||10.2-667-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 53 ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
అనఘచారిత్ర! రాజసూయాధ్వరంబుఁ నెమ్మిఁ గావించు వేడుక నెమ్మన||10.2-698-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 55 దిగ్విజయంబు
అనఘతపోభిరాముఁ డగు నత్రి మునీంద్రుఁడు గాంచెఁ దప్తకాం చన ఘన||4-16-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 3 కర్థమ ప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అనఘ యయాతి పెద్దకొడుకైన యదుక్షితిపాలు వంశమున్ వినినఁ బఠించ||9-700-చ.||నవమ స్కంధ||ఘ 49 యదువంశ చరిత్రము
అనఘా! దేవ! భవత్పద వనరుహ సందర్శనేచ్ఛ వఱలిన మాకున్ విను వ||4-706-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనఘా! నిన్ను నుశీనరప్రజల కర్థానందసంధాయిగా మును నిర్మించిన||7-43-మ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అనఘా! భయనామాగ్రజుఁ డనఁగల ప్రజ్వారుఁ డపుడ యరుదెంచి పురం బు||4-820-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనఘా! మనుకులమున కిది యనుచిత కర్మంబ; యొకనికై పెక్కండ్రి ట్||4-354-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అనఘా! మాధవ! నీవు మావలెనె కర్మారంభివై యుండియున్ విను తత్కర||4-185-మ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 9 దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అనఘా! మునుపడఁ గశ్యపుఁ డను విప్రున కే నకల్మషాత్ముఁడనై యి||10.2-466-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 40 నృగోపాఖ్యానంబు
అనఘా! యమోఘయోగమాయావిభుండవు సమర్థుండవు నయిన నీయందు నీ యను||3-807-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 41 కర్దముని విమానయానంబు
అనఘా! యితనికి బ్రహ్మా సన మే మిచ్చుటను నీవు సనుదే నితఁ డా||10.2-930-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 68 బలరాముని తీర్థయాత్ర
అనఘా! యీ దుఃఖమునకుఁ బనిలే దన్యులకు సొలయ బలవంతంబై తన పూర్వ||4-228-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 10 ధృవోపాఖ్యానము
అనఘా! యీ యభిజిన్ముహూర్తమున దేవారాతి మర్దింపవే ననయంబున్ మఱ||3-671-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 34 బ్రహ్మ స్తవంబు
అనఘా! యుద్ధవ! నీకుఁ గృష్ణుఁ డసురేంద్రారాతి మన్నించి చె ||3-163-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అనఘా! యేనును బ్రహ్మయు శివుండు నీ జగంబులకుఁ గారణభూతులము;||4-207-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 9 దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అనఘా! యొక్కఁడ వయ్యు నాత్మకృత మాయాజాత సత్త్వాది శ క్తిని||3-755-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 39 కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
అనఘా! విను లోకంబుల జనకుని గేహమునఁ గలుగు సకల సుఖంబుల్ తనయ||4-66-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అనఘా! విశ్వము నెల్ల దీప్తముగఁ జేయన్ నే సమర్థుండనే? యిన చ||2-82-మ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 16 బ్రహ్మ అధిపత్యం బొడయుట
అనఘా! వీరల నెన్ననేమిటికిఁ; దిర్యగ్జంతుసంతాన ప క్షి నిశాటా||2-205-మ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 26 భాగవత వైభవంబు
అనఘాత్మ! తగ నీవు నబ్జనాభుండును; బరికింపఁ బ్రాహ్మణాభాసు ల||4-160-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అనఘాత్మ! నారదమునిపతి ధ్రువ చరి; త్రము ప్రచేతసుల సత్త్ర||4-385-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 14 ధృవ క్షితిని నిలుచుట
అనఘాత్మ! నీవు పంచాబ్ద వయస్కుండ; వై పినతల్లి నిన్నాడినట్ట||4-358-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అనఘాత్మ! భగవంతులైన కేశవ వామ; దేవులచే నుపదిష్టమైన యాత్మతత||4-951-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 26 ప్రచేతసులు ముక్తికి జనుట
అనఘాత్మ! మఱి నీవు యజ్ఞరూపుం డనఁ; దగు నన్ను సంపూర్ణ దక్షి||4-291-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘాత్మ! మఱి భవదవతార గుణకర్మ; ఘన విడంబన హేతుకంబు లయిన ర||3-304-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 13 బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అనఘాత్మ! యేను గల్పాదిని విశ్వంబు; సృజియింపఁ దలఁచి యంచిత||2-123-సీ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 20 అవతారంబుల వైభవంబు
అనఘాత్మ! యేమిటి యందు నీ యింద్రియ; వృత్తులు దగఁ బ్రవర్తిం||4-884-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అనఘాత్మ! యే యజ్ఞమందు సర్వశ్రేష్ఠుఁ; డగు హరి సంపూజ్యుఁడై||4-53-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 5 ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అనఘాత్మ! యోగీంద్రు లనయంబు ధరఁ బెక్కు; జన్మంబులందు నిస్సం||4-240-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అనఘాత్మ! రాజర్షి యైనట్టి యయ్యంగ; మేదినీ విభుఁ డశ్వమేధమ||4-394-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అనఘాత్మ! రాజర్షి యైన యయాతి కు; మారకుం డయినట్టి పూరుచేత వ||4-812-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనఘాత్మ! వినుము జాయాత్మజులను గుణా; క్తం బగు మఱి బుద్ధితత||4-854-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అనఘాత్మ! సకల వర్ణాశ్రమాచార స; మ్మత ధర్మ మెయ్యది మానవులక||7-408-సీ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 13 వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అనఘాత్మక! లోకత్రయ మున సజ్జన కర్ణ రంద్రముల వినఁబడు నా విను||4-643-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అనఘాత్మ నన్ను నీ వడి గిన యీ కథ ధ్రువుఁడు విష్ణుకీర్తనపరతం||3-448-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 21 విధాత వరాహస్తుతి
అనఘాత్మ లోకు లెవ్వని దివ్య నామంబు; సమత నాకర్ణించి సంస్||4-347-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అనఘాత్ముఁడు గనుఁగొనె నొక వనితామణిమందిరమున వనకేళీ సం జని||10.2-616-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 51 షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అనఘాత్ము లతిధి రూపం బున రా గృహమేధి ప్రాణములు నుద్గతిచేఁ ద||4-600-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అనఘాత్ములారా! యభిన్న ధర్మశీలు రయిన మీకు నందఱకు నా సుమధ్య||4-911-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అనఘుఁడు భగవంతుం డి ట్లనియెన్ మునులార! వీర లలరన్ భువికిం||3-582-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మణ ప్రశంస
అనఘుఁడు రుద్రుఁ జేరి ముదమారఁ బ్రదక్షిణ మాచరించి వీ డ్కొని||4-111-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 7 దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అనఘుం డగు నత్రి మహా ముని చోదితుఁ డగుచుఁ బృథుని పుత్రుఁడు||4-513-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అనఘుం డత్రిమహాముని యనసూయాదేవివలన నజ హరి పురసూ దనుల కళాంశం||4-8-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 3 కర్థమ ప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అనఘులు బదరీవనమున వినుత తపోవృత్తి నుండ, విబుధాధిపుఁడున్ మన||2-126-క.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 21 నరనారాయ ణావతారంబు
అనయంబుఁ గాల పుత్రిక యను నొక కామిని వరేచ్ఛ నఖిల జగంబుం దనయ||4-811-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనయంబుం గలుషించి సౌభపతి మాయాకోట్లు చంచచ్ఛరా సన నిర్ముక్త||10.2-851-మ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 64 యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అనయంబుం దన మానసంబున నవిద్యన్ ముఖ్యతత్త్వంబు గాఁ గని గౌరీశ||4-48-మ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 5 ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అనయంబు దేహి నిత్యానిత్య సద్విల; క్షణమునఁ బంచకోశవ్యవస్థ||10.2-1211-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 83 శ్రుతి గీతలు
అనయంబు నాత్మనాయకుఁడును విశ్వతో; ముఖుఁ డనంతుఁడు పరముఁడు||3-1048-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 55 దేవహూతి నిర్యాణంబు
అనయంబును నయ్యక్షుల ఘనమాయ నెఱింగి మునినికాయము వరుసన్ మనుమన||4-345-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అనయంబున్ ధ్రువుమీఁద దైత్యకృతమాయాజాలమట్లేచి, బో రన మస్తిష్||4-343-మ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అనయంబు లుప్తక్రియాకలాపుఁడు మాన; హీనుఁడు మర్యాదలేని వాఁడు||4-43-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 5 ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అనయంబు విను, మింద్రియార్థ మనోమయం; బును భూతచయ మయంబును||3-1028-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అనయంబు శివ యను నక్షరద్వయ మర్థి; వాక్కునఁ బలుక భావమునఁ దల||4-87-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అనయ మా నృపనందనుల్ ముదమార సన్నుతిఁ జేయఁగాఁ మనములోఁ బరితోష||4-937-త.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అనయముఁ బిలువక యుండం జన ననుచిత మంటివేని జనక గురు సుహృ జ్జన||4-67-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అనయము నా కొక వత్సము ననురూప సుదోహనమ్ము ననురూపక దో గ్ధను గల||4-496-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 17 భూమిని బితుకుట
అనయము నిట్టి కుపుత్రునిఁ గని పరితాపంబుఁ బొందుకంటెను ధరలో ||4-404-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అనయము నిట్లు శోకవిపులాశ్రు పయఃకణ సిక్త మానిత స్తనయుగయై వి||4-842-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనయమును భువనరక్షణ మునకై స్వేచ్ఛానురూపమునఁ బుట్టెడి వి ష||3-993-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 53 గర్భ సంభవ ప్రకారంబు
అనయమును మీ మనోరథ మొనరింతు; నెఱుంగఁ బలుకుఁ; డుత్తము లగు మి||4-907-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అనయము భవదీయాశ్రిత జనసంరక్షణముకొఱకు సమ్మతితోఁ దా ల్చిన మాన||3-854-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 44 కన్యకా నవక వివాహంబు
అనయము మూర్ఛ నొందు శునకావళిచేతను భక్ష్యమాణుఁడై యనుపమ కాలకి||3-985-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అనల సుధాకర రవి లో చనముల వికసింపఁ జేసి సమధికరోషం బునఁ జూచు||3-463-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 23 కశ్యపుని రుద్ర స్తోత్రంబు
అనలాక్షుండు త్రిలోకపూజ్యమగు బ్రహ్మాస్త్రం బరింబోసి యా వన||10.2-407-మ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 37 శివ కృష్ణులకు యుద్ధ మగుట
అన విని ధర్మరాజునకు నా విదురుండు సమస్తలోక వ ర్తనముఁ గ్రమం||1-306-చ.||ప్రథమ||ఘ 26 విదు రాగమనంబు
అన విని వాఁడు నవ్వి యహహా! విన వింతలుపుట్టె మున్ను న న్నని||10.2-729-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 56 జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
"

అనవి - అనిత

అనవిని వారికి మనుజేశుఁ డను నర్హ; తములార! వినుఁడయ్య! తవ||4-572-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 20 పృథుని రాజ్యపాలన
అన విని సర్వేశ్వరుఁ డా తని నేమియు ననక నవ్వెఁ దత్సభవారుం గ||6-493-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 14 చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అనవుఁడు నతనికి నతఁ డను ననఘా! యీ యధ్వరంబులందును గృపమా లిన||4-740-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనవుడు||6-516-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 16 మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అనవుడు, నమ్మునివరేణ్యుండు విదురున కిట్లనియెఁ బుండరీకాక్ష||3-334-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 14 బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అనవుడుఁ గశ్యపుండు గమలానన కిట్లను నింతి! నీవు చే సిన విప||3-484-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 24 దితి గర్భంబు ధరించుట
అనవుడుఁ జిత్రరేఖ జలజాక్షికి నిట్లను నీ కుమారకుం డనఘుఁడు||10.2-363-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 33 చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
అనవుడుఁ బ్రేమ విహ్వలత నందుచు గద్గదభాషణంబులం గనుఁగవ నశ్రుత||10.2-107-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 14 ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అనవుడు దానవేంద్రుఁడు హుతాశనుకైవడి మండి పద్మలో చను నెదిరిం||3-631-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 33 హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అనవుడు దేవహూతి హృదయంబున సంతస మంది యమ్మునీం ద్రుని వచనక్రమ||3-836-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 43 కపిలుని జన్మంబు
అనవుడు నతనికి నతఁ డి ట్లనియెన్ భవదీయమైన యానతి యెట్ల ట్ల||3-403-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 19 వరాహావతారంబు
అనవుడు నవ్వసుదేవుఁడు మునివరులకు ననియె వినయమున మీరలు సె ప||10.2-1128-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 79 వసుదేవుని గ్రతువు
అనవుడు నాతఁ డిట్లనియె నాతనితో నిపు డేను దీని నీ జనపతిచేత||10.2-469-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 40 నృగోపాఖ్యానంబు
అనవుడు నాతని కనియె భూకాంతుండు; కనుకలి వినుకలి గలిగినట్ట||6-46-సీ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 5 కథా ప్రారంభము
అనవుడు నుద్ధవుఁ డవ్విదు రున కిట్లను ననఘ! మునివరుఁడు సాక్||3-165-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 5 మైత్రేయునిం గనుగొనుట
అనవుడు బాదరాయణి ధరాధిపుతో ననుఁ బూరువంశ వ ర్థన! విను కష్ట||3-11-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 2 విదురుని తీర్థాగమనంబు
అనవుడు విదురుఁడు మైత్రే యునిఁ గనుఁగొని పలికె మునిజనోత్తమ!||4-9-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 3 కర్థమ ప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అనవుడు విదురున కమ్ముని జననాయకుఁ డనియె నట్టి సాధుమనీషం దన||4-687-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనవుడు విని యక్కాంతలు జనపతి కిట్లనిరి రాజసత్తమ! యిదిగోఁ ద||4-783-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనవుడు వృత్రుమాటలకు నద్భుత మంది సురేంద్రుఁ డెంతయుం దన మద||6-418-చ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అనవుడు సుతునకు జనని యిట్లనుఁ దగ; మహితాత్మ! యెవ్వని మహిమ||3-996-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 53 గర్భ సంభవ ప్రకారంబు
అనవుడు హలధరుఁ డచ్చటి జనపాలకసుతులఁ జూచి సత్యము పలుకుం డన||10.2-298-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 30 రుక్మి బలరాముల జూదంబు
అన సూత వంది మాగధ జను లా నరనాయకుని వచనములు వినియున్ మునిచో||4-449-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 16 అర్చి పృథుల జననము
అని.||6-25-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 2 కృతిపతి నిర్ణయము
అని అభ్యర్థించినం బ్రసన్నండై హరుండు వాని కోర్కి కనురూపం||10.2-837-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 63 సాల్వుండు ద్వారక న్నిరోధించుట
అని ఇట్లు పలుకుచున్న వరుణునిం గరుణించి, తండ్రిం దోడ్కొని||10.1-960-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 111 వరుణుని నుండి తండ్రి దెచ్చుట
అని ఇట్లు వేల్పుల నియ్యకొలిపి పుడమి ముద్దియ నొడంబఱచి తమ్మ||10.1-18-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 2 పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
అని కదలించి దండనాయకులఁ బురికొల్పిన, వారు రథ గజ తురగ పదాతి||9-449-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అని కమలసంభవ ప్రముఖులు వినుతి చేసి రని చెప్పి నరేంద్రునకు||8-169-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 24 విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అని కరుణ పుట్ట నాడుచు వనితామణి పలవరింప వసుధాదేవుం దినియె||9-247-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 20 కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అని కశ్యపుఁ డెఱిఁగించిన విని దితి భయ మంది చాల విహ్వలమతి య||3-482-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 24 దితి గర్భంబు ధరించుట
అని కుపిత చిత్తుండై యాజ్ఞాపించిన నట్లకాక యని.||4- 110-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 7 దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అని కుమారకుం డాడిన ప్రతిపక్షానురూపంబు లయిన సల్లాపంబులు వి||7-143-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని కులకుధర పతనజన్యంబగు దైన్యంబు సహింప నోపక పల వించుచున్న||8-187-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 27 మంధర గిరిని తెచ్చుట
అని కుశ పవిత్రాక్షత సంయుతం బయిన దక్షిణహస్తంబు సాఁచి యిట్ల||8-544-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 72 వామనుడు యఙ్ఞవాటిక చేరుట
అని కృతనిశ్చయుఁ డయి యే చిన విమలజ్ఞాని యగుచు జీవుఁడు గర్భం||3-1004-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 53 గర్భ సంభవ ప్రకారంబు
అని కృష్ణార్జునులం జూచి యిట్లనియె.||1-165 -వ.||ప్రథమ||ఘ 16 అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని కొడుకుం జూచి సంతోషించి కోడలిగుణంబులు కైవారంబు సేసి, వ||10.2-42-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 4 రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
అని కొన్ని రహస్యవచనంబులు చెప్పిన విని బ్రాహ్మణుండు ద్వార||10.1-1700-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 204 రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అని కోపించుచుండ నా చెలువకుఁ బసిండిచాయమేనుగల కుఱ్ఱండు పుట్||9-379-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 27 బుధుని వృత్తాంతము
అని గతాగతప్రాణుండై భ్రూణగతుండైన శిశువు చింతించు సమయంబున.||1-285-వ.||ప్రథమ||ఘ 24 గర్భస్థకుని విష్ణువు రక్షించుట
అని గీతంబు పాడి తన మనంబున.||10.1-395 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 55 గుహ్యకుల నారదశాపం
అని గుజగుజ వోవుచు ని ప్పని దప్పక దనుజలోక పాలునితోడన్ విన||10.2-376-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 34 చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
అని గురుపుత్రులు పలికిన రాక్షసేశ్వరుండు గృహస్థులైన రాజుల||7-208-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 7 ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని గోపకులు పలికిన.||10.1-855 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 100 గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
అని గోవిందునిం బొగడి యద్దేవు ననుమతంబునం గుంతీసుతాగ్రజుండు||10.2-765-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 59 రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
అని గౌరీదేవికి మ్రొక్కి పతులతోడం గూడిన బ్రాహ్మణభార్యలకు ల||10.1-1745-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 206 వాసుదే వాగమనంబు
అని ఘోషించు ఘోషజనులం గరుణించి జగదీశ్వరుండగు ననంతు డనంతశక్||10.1-716-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 88 కార్చిచ్చు చుట్టుముట్టుట
అని చతురాననుండు వినయంబున వేఁడిన నిందుమౌళి స య్యనఁ బరితుష్||4-152-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అని చింతించి.||10.1-1435 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 172 గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
అని చింతించి; దీనికి నేమని ప్రతివాక్యం బిచ్చువాఁడ? మద్వచ||6-521-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 16 మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అని చింతించి దయాళుఁడైన హరి మాయాదూరమై, జ్యోతి యై, యనిరూప్||10.1-962-మ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 111 వరుణుని నుండి తండ్రి దెచ్చుట
అని చింతించి విజ్ఞాన విశారదుండగు నారదుండు నలకూబర మణిగ్రీవ||10.1-397-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 55 గుహ్యకుల నారదశాపం
అని చింతించి శిలావర్షహతులై శరణాగతులైన ఘోషజనుల రక్షించుట త||10.1-912-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 106 పాషాణ సలిల వర్షంబు
అని చింతించు సమయంబున.||4-331 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 13 ధృవ యక్షుల యుద్ధము
అని చిగురాకు పువ్వు కాయ పండు తండంబుల వ్రేఁగున వీఁగిన తరువ||10.1-852-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 100 గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
అని చెప్పి,||10.1-501 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 69 క్రేపుల వెదక బోవుట
అని చెప్పి.||8-742-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 92 మత్యావతార కథా ఫలసృతి
అని చెప్పి.||9-733-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 53 శ్రీకృష్ణావతార కథాసూచన
అని చెప్పి.||10.1-914 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 107 గోవర్ధన గిరి నెత్తుట
అని చెప్పి.||10.1-1789 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 210 రుక్మిణీ కల్యాణంబు
అనిచెప్పి; వెండియు నిట్లనియె భగవంతుం డగు వాసుదేవుని యందు||3-1025-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అని చెప్పి; వెండియు సూతుండు మహర్షుల కిట్లనియె అట్లు పరీక||3-715-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 37 వరహావతార విసర్జనంబు
అని చెప్పి దుర్వాసుం డంబరీషుని దీవించి కీర్తించి మింటి తె||9-147-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని చెప్పిన నమ్మానిని సునయోక్తుల కలరి భూమిసురుఁ డా కృష్ణ||10.2-972-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 70 కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అని చెప్పిన బాదరాయణికి నభిమన్యునందనుం డిట్లనియె మునీంద్ర||10.2-1203-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 83 శ్రుతి గీతలు
అని చెప్పిన మైత్రేయుని గనుగొనిఁ విదురుండు పల్కు ఘనతర మగ||3-444-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 21 విధాత వరాహస్తుతి
అని చెప్పిన మైత్రేయునిఁ గనుఁగొని విదురుండు పలికెఁ గడు ముద||3-332-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 14 బ్రహ్మ మానస సర్గంబు
అని చెప్పిన విదురుండు మైత్రేయుం గనుంగొని ముకుళిత హస్తుండు||3-244-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 10 విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని చెప్పిన విని శౌనకుండు సూతున కిట్లనియె.||1- 276-వ.||ప్రథమ||ఘ 23 కృష్ణుడు భామల జూడ బోవుట
అని చెప్పిన శుకయోగికి జననాయకుఁ డనియెఁ గృష్ణచరితము విన నా||10.2-452-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 39 శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అనిచెప్పి బాదరాయణి మనుజేంద్రునివలను సూచి మఱి యిట్లనియెన్ ||3-78-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అని చెప్పి మఱియు నిట్లనియె.||10.2-1327 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 89 కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
అని చెప్పి మఱియు వ్యాసనందనుం డిట్లనియె||10.1-595-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 76 కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
అని చెప్పి మునికులాగ్రణి దనుజారి కథాసుధాప్లుతస్వాతుం డై త||3-394-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 18 స్వాయంభువు జన్మంబు
అని చెప్పి మునినాథుఁ డైన మైత్రేయుఁ డ; వ్విదురున కిట్లను||4-508-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అని చెప్పి యప్పారాశర్యనందనుం డభిమన్యునందను కిట్లనియె; నా||10.2-636-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 51 షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని చెప్పి యే నతిత్వరితగతిం జని యక్కుమారరత్నంబుఁ దొడ్కొన||10.2-364-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 34 చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
అని చెప్పి శుకయోగీంద్రుండు పరీక్షిన్నరేంద్రున కిట్లనియె.||10.2-1265-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 85 వృకాసురుండు మడియుట
అని చెప్పి శుకుం డిట్లనియె||10.2-44 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 4 రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
అని చెప్పి శుకుం డిట్లనియె.||8-410 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 52 జగనమోహిని కథ
అని చెప్పి శుకుం డిట్లనియె నంత బ్రాహ్మ్యముహూర్తంబునం గృష||10.1-1111-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 124 గోపికలతోడ క్రీడించుట
అని చెప్పి సాంఖ్యయోగ ప్రవర్తకాచార్యవర్యుం డగు కపిలుని యవత||2-118-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 20 అవతారంబుల వైభవంబు
అని చెప్పి సుర లిట్లు విన్నవించినఁ జతుర్ముఖుండు వారల కిట||4-127-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అని జనులు పొగడుచుండ||8-268 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 39 లక్ష్మీదేవి పుట్టుట
అని డగ్గుత్తికతో మహాభయముతో నాకంపితాంగంబుతో వినతశ్రాంత ముఖ||10.1-1770-మ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 209 రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని డోలాయమాన మానసయై వితర్కించుచు.||10.2 -36-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 4 రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
అని తగ నియ్యకొల్పి లలితాంగికి గర్భము చేసి మింటికిం జనియె||9-721-చ.||నవమ స్కంధ||ఘ 52 వసుదేవుని వంశము
అని తద్వచనసుధాసే చనమున ముది తాత్ముఁ డగుచు సంయమి చిత్తం ||10.2-633-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 51 షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని తనకు మీఁద నయ్యెడి జన్మాతరంబు లందును హరిపాదభక్తి సౌజన్||1-508-వ.||ప్రథమ||ఘ 38 పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అని తన మనంబున వితర్కించుచు నిజపురంబునకుఁ జనిచని ముందట.||10.2-1020-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 73 అటుకు లారగించుట
అని తనవారి నందఱ నయ్యైపనులకు నియమించి యదుశ్రేష్టుం డగు నక్||10.1-1157-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 132 కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
అని తను దూఱనాడిన మురాంతకుఁడా శిశుపాలు వాక్యముల్‌ విని మది||10.2-792-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 60 శిశుపాలుని వధించుట
అని తను నోడక నిందిం చిన విని యయ్యర్జునుండు చిడిముడిపడుచు||10.2-1299-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 87 విప్రుని ఘనశోకంబు
అని తను శరణము వేఁడిన జననాథుల వలను సూచి సదమలభక్తా వనచరిత||10.2-754-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 58 రాజ బంధ మోక్షంబు
అని తన్నుఁ దండ్రి పనిచినఁ బనిపూని ప్రసాద మనుచు భార్గవుఁడు||9-465-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అని తన్నునుద్దేశించి రహస్యంబుగాఁ బల్కిన సుందరుల పలుకులు వ||10.1-1076-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 120 గోపికలతో సంభాషించుట
అని తన్ను పరమేశ్వరుండని తలంచుచున్న యశోద యందు నా కృష్ణుండు||10.1-347-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 49 నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
అని తన్ను లోకులు వినుతించు ప్రభావంబులు గలిగి పద్మదళలోచనుం||10.2-11-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 2 ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అని తన్ను సకల జనములు వినుతించిన హరి భవుండు విఘ్నము గావిం ||4-205-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 9 దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
"

అనిత - అనిన

అని తమలో వితర్కించి యా కుమారు లప్పుడు.||6-238-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 8 హంసగుహ్య స్తవరాజము
అని తరువాత బాలకృష్ణుం డేమి చేసె నా యందుఁ గృపగలదేనిం జెప్||10.1-247-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 31 పూతన నేలగూలుట
అని తలంచి విజృంభించి.||10.1-643 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 81 కాళిందిలో దూకుట
అని తలంచుచు దీనరక్షకుం డయిన పుండరీకాక్షుండు దన్ను గర్భనరక||3-1000-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 53 గర్భ సంభవ ప్రకారంబు
అని తలపోయుచుఁ దమలో మునుకుచుఁ దికమకలు గొనుచు మురరిపు కడకున||6-325-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని తలపోయుచున్న యవసరంబున.||10.2- 1022-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 73 అటుకు లారగించుట
అని తలపోసి, నిఖిలలోచనుండును, నిజాశ్రిత నిగ్రహమోచనుండు నైన||10.1-479-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 66 అఘాసుర వధ
అని తలమొల యెఱుంగక పలవించుచు, భృత్యామాత్య బంధుజనంబులం గూడి||6-455-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 14 చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అని తెలియంజెప్పిన బ్రాహ్మణులవచనంబు లాలకించి లోకంబులకుం బ్||8-524-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 70 వామన విప్రుల సంభాషణ
అని తెలియం బలికిన హిరణ్యకశిపుని వచనంబులు విని దితి గోడండ్||7-70-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అని దగ్దశీర్షుం డయిన దక్షుం డజముఖుం డగు; భగుండు బర్హి స్స||4-155-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అని దనుజులు దమ మనముల ననురాగము లుప్పతిల్ల నందఱు నా సం ధ్యన||3-736-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 38 దేవ మను ష్యాదుల సృష్టి
అని దానవేంద్రుం డానతిచ్చిన వాఁడికోఱలు గల రక్కసులు పెక్కండ||7-190-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 7 ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని దీవించి కరచరణాద్యవయవంబులు ధరించిన వేదరాశియుం బోలె ముం||8-546-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 72 వామనుడు యఙ్ఞవాటిక చేరుట
అని దుఃఖార్ణవమగ్నంబయిన గోపకులంబు నుద్ధరింపుము రమానాథ" యన||10.1-1485-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 178 ఉద్ధవుని కడ గోపికలు వగచుట
అని దుఃఖించి, తన్నుం దాన నిందించుకొని, తన వేడబంబు వివేకిం||9-189-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 14 మాంధాత కథ
అని దేవతలు విన్నవించిన నీశ్వరుండు వారల కిట్లనియె ఉత్తానప||4-277-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అని దేవతలు విన్నవించిన స్వయంభూతుండును భగవంతుండును నైన నలు||7-80-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 5 బ్రహ్మ వరము లిచ్చుట
అని దేవముని నిర్దేశించిన నతని వచనంబు మన్నించి తానును హరిభ||7-232-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని ధరాధిపుల విన్నపంబుగా నిట్లనియె.||10.2- 646-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 52 భూసురుని దౌత్యంబు
అని ధర్మజుండు దన్నుఁ బ్రార్థించిన నింద్రప్రస్థపురంబు వారల||10.2-111-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 14 ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అని ధర్మ బోధమునఁ బలి కిన మాటలు చెవుల నిడమి గృష్ణుఁడు విదు||3-22-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 2 విదురుని తీర్థాగమనంబు
అని ధర్మయుక్తంబుగాఁ బలికిన వైరోచని వచనంబులు విని సంతోషించ||8-551-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 73 వామనుని బిక్ష కోరు మనుట
అని ధర్మసందేహంబు పాపిన, నా రాజర్షిశ్రేష్ఠుండును మనంబున హర||9-100-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అనినఁ గమలభవ భవ ముఖ నిఖిల సురగణంబుల వచనంబు లియ్యకొని కృష్ణ||11-86-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 14 వైకుంఠం మరల గోరుట
అనినఁ గల్పప్రళయ ప్రకారం బెట్లనిన నతం డిట్లనియెఁ; జతుర్యు||12-22-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 5 కల్ప ప్రళయ ప్రకారంబు
అనినఁ గశ్యప ప్రజాపతి సతికిఁ బయోభక్షణంబను వ్రతంబుపదేశించి||8-480-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 66 పయో భక్షణ వ్రతము
అనినఁ గార్యకాల ప్రదర్శి యగు బృహస్పతి వచనంబులు విని కామరూప||8-458-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 64 బృహస్పతి మంత్రాంగము
అనినఁ గృష్ణుండు ధర్మనందనున కిట్లనియె.||10.2-700-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 55 దిగ్విజయంబు
అనినఁ దండ్రికిఁ బ్రహ్లాదుం డిట్లనియె.||7-180 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనినఁ దండ్రికి మెల్లన వినయంబునఁ గొడు కిట్లనియె.||7 -263-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనినఁ దండ్రిమాటలకుఁ బురోహితు నిరీక్షంచి ప్రహ్లాదుం డిట్లన||7-147-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనినఁ దెలివొంది వారు దేహాభిమాన ములు సమస్తంబు విడిచి యో!||10.2-1073-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 76 నందాదులు చనుదెంచుట
అనినఁ బరమభాగవతశేఖరునకు దోషాచరశేఖరుం డిట్లనియె.||7-269-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనినఁ బరీక్షిన్నరేంద్రుండు శుకయోగీంద్రున కిట్లనియె.||8-430-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 60 14 ఇంద్రసావర్ణి మనువు చరిత్ర
అనినఁ బరీక్షిన్నరేంద్రునకు శుకయోగీంద్రుం డిట్లనియె.||10.2-453-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 39 శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అనినఁ బారాశర్యుం డిట్లనియె.||1-90 -వ.||ప్రథమ||ఘ 12 నార దాగమనంబు
అనినఁ బ్రసన్నుఁడై హరి యనంతుఁడు దైత్యవిభేది దాని కి ట్లన||10.2-432-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 38 మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
అనినఁ బ్రసన్నుఁడై హరి మహదాదుల; కన్యోన్యమిత్రత్వ మందకున్||3-204-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 10 విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అనినఁ బ్రహ్లాదుం డిట్లనియె.||7-375 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 11 ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అనినఁ బ్రాణవల్లభకు వల్లభుం డిట్లనియె.||10.2 -152-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 19 నరకాసుర వధ కేగుట
అనినఁ బ్రియునకుం బ్రియంబు జనియింప డగ్గఱి.||10.2-154-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 19 నరకాసుర వధ కేగుట
అనినఁ బ్రౌఢకుమారునికిఁ దండ్రి యిట్లనియె.||10.1-879-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 103 యాగము చేయ యోచించుట
అనినం గన్నతండ్రికిఁ బ్రియనందనుం డయిన ప్రహ్లాదుం డిట్లనియె||7-165-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనినం గృష్ణుండు నాలుగు వర్ణంబుల యుత్పత్తియు నాలుగాశ్రమంబు||11-107-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 17 అవధూత సంభాషణ
అనినం బరాశరమునిమనుమం డిట్లనియె.||9-5 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 2 సూర్యవం శారంభము
అనినం బరీక్షిజ్జనపాలునకు మునినాథుం డిట్లనియె.||6 -297-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 12 శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అనినం బరీక్షిన్నరేంద్రుం డిట్లనియె మునీంద్రా! యాజ్ఞాభ్రష||6-160-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అనినం బరీక్షిన్నరేంద్రునకు నతికుతూహలంబుతో శుకయోగివర్యుం డ||10.1-1642-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 198 కాలయవనుడు నీరగుట
అనినం బరీక్షిన్నరేంద్రునకు శుకయోగీంద్రుం డిట్లనియె.||6-42-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 5 కథా ప్రారంభము
అనినం బారాశర్య కుమారుం డిట్లనియె.||8-432 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 60 14 ఇంద్రసావర్ణి మనువు చరిత్ర
అనినం బ్రోడ చేడియ యిట్లనియె.||9-393 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 28 పురూరవుని కథ
అని నగుచు విడిపించిన విడివడి చిడిముడికి నగ్గలంబైన సిగ్గున||10.1-1579-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 192 జరాసంధుని విడుచుట
అనిన గురునందనుం గోపింపక దైత్యవల్లభుండు గొడుకు నవలోకించి య||7-178-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన గృహస్థునకు గృహిణి యిట్లనియె.||8-478 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 66 పయో భక్షణ వ్రతము
అని నగ్నజిత్తు తన కూఁతు వివాహంబునకుం జేసిన సమ యంబు సెప్పి||10.2-138-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 17 నాగ్నజితి పరిణయంబు
అనిన జగదీశ్వరుండు.||10.1-869 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 101 విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
అనిన జనపాలునకు ని ట్లని సంయమికులవరేణ్యుఁ డతి మోదముతో విను||11-10-క.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 3 యాదవుల హతంబు
అనిన దరహసితవదనుండై హరి యిట్లనియె.||10.1-832-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 99 గోపికా వస్త్రాపహరణము
అనిన ధర్మనందనపౌత్రునకు వృషభమూర్తి నున్న ధర్మదేవుం డిట్లని||1-426-వ.||ప్రథమ||ఘ 34 కలి నిగ్రహంబు
అనిన ధర్మనందనుం డిట్లనియె.||7-388 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 12 త్రిపురాసుర సంహారము
అనిన ధృతరాష్ట్రుం డిట్లనియె.||10.1-1522 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 184 అక్రూర ధృతరాష్ట్రుల సంభాషణ
అనిన నంగిరసుం డిట్లనియె నేను బుత్రకాంక్షివైన నీకుఁ బుత్ర||6-461-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 14 చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అనిన నందుం డిట్లనియె.||10.1-207 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 25 వసుదేవ నందుల సంభాషణ
అనిన నక్రూరుం డిట్లనియె.||10.1-1164 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 132 కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
అనిన నఖిల దేశీయు లగు భూసురు లిట్లనిరి.||8-522 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 70 వామన విప్రుల సంభాషణ
అనిన నగధరుం డిట్లనియె.||10.1-1553 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 188 జరాసంధుని సంవాదము
అనిన నగుఁగాక" యని వత్సంబుల నుత్సాహంబున నిర్మలంబు లగు జలం||10.1-494-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 68 చల్దు లారగించుట
అనిన నట్లగాక, యని చెప్పఁ దొడంగె; వినుము; సప్తర్షి మండలాం||12-13-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 3 కల్క్యవతారంబు
అనిన నతం డతని కిట్లనియె.||10.2-875 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 64 యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అనిన నతం డిట్లనియె.||10.1-1240 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 143 శ్రీమానినీచోర దండము
అనిన నమ్మానవతు లొండండురుల మొగంబులుచూచి నగుచు, మర్మంబులు న||10.1-828-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 99 గోపికా వస్త్రాపహరణము
అనిన నయ్యగాధజలంబుల వలన మాధవుం డెట్టి నేర్పున సర్పంబు దర్||10.1-633-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 80 విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
అనిన నయ్యింతి యౌఁగాక యనుచు విభుని శిథిల వస్త్రంబు కొంగున||10.2-974-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 70 కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అనిన నయ్యింతి వెఱచి మ్రొక్కి వినయంబులాడినం బ్రసన్నుండై నీ||9-426-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 29 జమదగ్ని వృత్తాంతము
అనిన నయ్యుత్తరానందను వచనంబులకు నిరుత్తరుండు గాక సదుత్తరప్||2-57-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 14 శుకుడు స్తోత్రంబు జేయుట
అనిన నయ్యువిదకుఁ బద్మినీవల్లభుం డిట్లనియె.||9- 719-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 52 వసుదేవుని వంశము
అనిన నరసింహదేవుం డిట్లనియె.||7-382 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 11 ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అనిన నరేంద్రుం డిట్లనియె.||10.1-970 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 112 శరద్రాత్రి గోపికలు జేర వచ్చుట
అనిన నరేంద్రునకు మునీంద్రుం డిట్లనియె; నరకాసురునిచేత నదిత||10.2-150-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 19 నరకాసుర వధ కేగుట
అనిన నర్జునుండు జలంబుల వార్చి, హరికిం బ్రదక్షిణంబు వచ్చి,||1-152-వ.||ప్రథమ||ఘ 15 ద్రౌపది పుత్ర శోకంబు
అనిన నర్జునునకుఁ గాళింది యిట్లనియె.||10.2- 118-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 15 అర్జునితో మృగయావినోదంబు
అనిన నశ్వినిదేవతలు సంతోషించి సిద్ధనిర్మితంబయిన యీ మడుఁగు||9-59-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 7 శర్యాతి వృత్తాంతము
అనిన నా చంద్రమౌళి వాక్యముల భంగి భూరినియమముతో నభిచారహోమ ||10.2-532-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 45 కాశీరాజు వధ
అనిన నాతండు సంతానార్థంబు శిపివిష్టదేవతాకం బయిన పురోడాశంబు||4-400-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అనిన నానకదుందుభి నందనుం గొని చనియు నానందంబు నొందక, దుష్టస||10.1-51-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 5 వసుదేవుని ధర్మబోధ
అనిన నారదుం డిట్లనియె.||1-94 -వ.||ప్రథమ||ఘ 12 నార దాగమనంబు
అనిన నారదుం డిట్లనియె.||7-128 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన నారదుం డిట్లనియె.||7-390 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 12 త్రిపురాసుర సంహారము
అనిన నారదుం డిట్లనియె గృహస్థుం డయినవాఁడు వాసుదేవార్పణంబు||7-445-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 15 ఆశ్ర మాదుల ధర్మములు
అనిన నారదుం డిట్లనియె నొక్కనాఁడు బ్రహ్మమానసపుత్రు లైన సన||7-21-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 3 హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
అనిన నారదుండు ధర్మరాజుం జూచి దాక్షాయణి యందు నిజాంశంబున న||7-409-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 13 వర్ణాశ్రమ ధర్మంబులు
అనిన నాశ్రితవత్సలుం డగు నప్పరమేశ్వరుండు సుభద్ర కోడలి దీనా||1-183-వ.||ప్రథమ||ఘ 17 అశ్వత్థామ గర్వ పరిహారంబు
అనిన నింద్రుం డిట్లనియె.||6-356 -వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అనిన నియ్యకొని.||9-627-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 40 భరతుని చరిత్ర
అనిన నియ్యకొని మహోత్కంఠతోడ నా కలకంఠకంఠి నరకంఠీరవుని యుపకం||7-341-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 10 దేవతల నరసింహ స్తుతి
అనిన నుషాసతి దన మన మున ననురాగిల్లి మేనఁ బులకాంకురముల్‌ ||10.2-368-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 34 చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
అనిన నూర్వశి యిట్లనియె.||9-414 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 28 పురూరవుని కథ
అనిన నౌఁ గాక యని మహాభాగవతశేఖరుం డయిన బాలకుండు కరకమలంబుల||7-346-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 10 దేవతల నరసింహ స్తుతి
అనిన బరమయాచకునకుఁ బ్రదాత యిట్లనియె.||8- 567-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 75 వామనుడు దాన మడుగుట

అనిన - అనిన

అనిన బ్రహ్మ యిట్లనియె.||9-109-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అనిన భక్తవత్సలుం డగు పరమేశ్వరుండు శరణాగతు లైన గీర్వాణుల వ||7-397-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 12 త్రిపురాసుర సంహారము
అనిన భక్తవత్సలుని భటుం డిట్లనియె.||7-281 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన భక్తునికి భక్తవత్సలుం డిట్లనియె.||7-377 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 11 ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అనిన భగవంతుం డిట్లనియె అనిమిత్తం బయిన స్వధర్మంబునను, నిర||3-914-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 49 ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అనిన భూదేవి యిట్లనియె.||1-401 -వ.||ప్రథమ||ఘ 33 గో వృషభ సంవాదంబు
అనిన భూవరుం డిట్లనియె.||8-436 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 60 14 ఇంద్రసావర్ణి మనువు చరిత్ర
అనిన మనోవల్లభ పలుకు లాకర్ణించి ముహూర్తమాత్రంబు చింతించి వ||8-474-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 65 దితి కశ్యపుల సంభాషణ
అనిన మఱియుం బరాశరపౌత్రున కర్జునపౌత్రుం డిట్లనియె.||10.2-1034-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 74 శమంతకపంచకమున కరుగుట
అని నమస్కరించి హవిష్యంబులు గుడుచుచు నివ్విధంబున మాసవ్రతంబ||10.1-811-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 98 గోపికల కాత్యాయని సేవనంబు
అని నమస్కరించె; నంత రామకృష్ణులు దన కూఁతు వివాహంబునకు వచ్చ||10.1-1739-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 206 వాసుదే వాగమనంబు
అనిన మునివరునకు భూవరుం డిట్లనియె.||10.2 -796-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 60 శిశుపాలుని వధించుట
అనిన మునీంద్రుఁ గన్గొని ధరాధిపుఁ డిట్లను పద్మపత్త్రలో చన||10.2-961-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 70 కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అనిన మునీంద్రుఁ డిట్లనియె జీవాదృష్ట; పరుఁడు మాయాయుక్త||3-718-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 38 దేవ మను ష్యాదుల సృష్టి
అనిన మునీంద్రుఁ డిట్లను ధరాధిపుతోఁ గురురాజు పాండు నం దను||10.2-819-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 61 ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అనిన మురాంతకుండు దరహాసము మోమునఁ దొంగలింప సా ల్వునిఁ గని య||10.2-896-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 65 కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అనిన మొగంబునం జిఱునగవు మొలకలెత్త గృహమేథికి మేధావి యి ట్లన||8-571-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 75 వామనుడు దాన మడుగుట
అని నమ్మంబలికిన యర్జును ప్రతిజ్ఞకు భూసురుండు మనంబున నూఱడి||10.2-1291-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 87 విప్రుని ఘనశోకంబు
అనిన యమభటు లిట్లనిరి.||6-83 -వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అనిన యుధిష్ఠరుం డిట్లనియె.||7-443 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 14 ప్రహ్లా దాజగర సంవాదము
అనిన యుధిష్ఠిరుం డిట్లనియె.||10.2-109 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 14 ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అనిన యోగీంద్రుండు రాజేంద్రున కిట్లనియె నరేంద్ర! యేమి కతం||4-853-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అని నయ్యబల యిట్లనియె.||10.1-1277 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 148 కుబ్జ ననుగ్రహించుట
అనిన రతి యిట్లనియె; నీవు నారాయణనందనుండ వైన కందర్పుండవు;||10.2-13-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 2 ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అనిన రాజిట్లనియె.||10.2-134 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 17 నాగ్నజితి పరిణయంబు
అనిన రాజిట్లనియె మున్ను రాక్షసవివాహంబున స్వయంవరమునకు వచ్||10.1-1683-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 202 రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
అనిన రాజునకుఁ బురోహితుం డిట్లనియె.||7-175 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె.||10.2-539 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 46 ద్వివిదుని వధించుట
అనిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె నట్లు వాసుదేవుం డన్యాయ ప్రవ||11-118-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 18 శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
అనిన రాజేంద్రుండు వారల కిట్లనియె; భాగవతులారా! సకలలోకనాయక||11-56-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 10 ప్రబుద్ధుని సంభాషణ
అనిన రోషబంధురుండై జరాసంధుం డిట్లనియె.||10.1-1551-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 188 జరాసంధుని సంవాదము
అనిన రోషించి.||10.1-1555 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 188 జరాసంధుని సంవాదము
అనిన రోషించి వాఁ డిట్లనియె.||10.1-1259 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 145 రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
అనిన వసుదేవుండు నందునికి మఱియు నిట్లనియె.||10.1-209-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 25 వసుదేవ నందుల సంభాషణ
అనిన వాఁడిట్లనియె దేవా యేను సుదర్శనుండను విద్యాధరుండ విమ||10.1-1117-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 125 సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అనిన వాని దీనాలాపంబులకుఁ గరుణించి రా జిట్లనియె.||9-646-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 41 రంతిదేవుని చరిత్రము
అనిన వారలకు జలరాశి యిట్లనియె.||10.1- 1420-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 171 గురుపుత్రుని తే బోవుట
అనిన వార లేము వాల్మీకి పౌత్రులము; రాఘవేశ్వరుని యాగంబు చూ||9-354-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 23 శ్రీరామాదుల వంశము
అనిన విదేహభూపాలుడు భాగవతధర్మం బెద్ది? యే ప్రకారంబునం బ్ర||11-45-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 8 హరిముని సంభాషణ
అనిన విని||8-603-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 78 వామనునికి దాన మిచ్చుట
అనిన విని, కాలయవనుం డిట్లనియె.||10.1- 1584-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 193 కాలయవనునికి నారదుని బోధ
అనిన విని, ప్రళయకాలానలంబు తెఱంగున మండిపడి శోకరోషంబులు బంధ||10.1-1526-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 185 అస్తి ప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
అనిన విని.||3-374-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 17 సృష్టి భేదనంబు
అనిన విని.||10.1-985 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 113 గోపికలకు నీతులు చెప్పుట
అనిన విని.||10.2-877 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 64 యదు సాల్వ యుద్ధంబు
అనిన విని కరాళించి గ్రద్దన లేచి గద్దియ డిగ్గనుఱికి యొఱఁబె||7-283-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన విని కరుణాకరుండగు న వ్విభుండు మెల్లన య య్యంభశ్చర డిం||8-699-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 86 మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
అనిన విని గురుభక్తిగుణాధారుండయిన పూరుం డిట్లనియె.||9-554-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 36 పూరువు వృత్తాంతము
అనిన విని గోవింద సందర్శనకుతూహలలై ధరణీసురసుందరులు సంభ్రమాన||10.1-859-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 101 విప్రవనితా దత్తాన్న భోజనంబు
అనిన విని జరాసంధుండు వారల రూపంబులును, మేఘగంభీర భాషణంబులున||10.2-726-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 56 జరాసంధుని వధింపఁ బోవుట
అనిన విని తండ్రికి యదుండిట్లనియె.||9-550 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 35 యయాతి శాపము
అనిన విని తర్వాతి వృత్తాంతం బెట్లయ్యె నని రా జడిగిన శుకుం||10.1-68-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 9 రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అనిన విని దరహసితవదనుండయి యాశ్రితకామధేనువైన యప్పరమేశ్వరుం||8-485-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 66 పయో భక్షణ వ్రతము
అనిన విని దేవముని యిట్లనియె.||10.1- 1586-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 193 కాలయవనునికి నారదుని బోధ
అనిన విని ధనంజయుఁ డా నీలవేణి పలుకులు హరికిం జెప్పిన విని||10.2-120-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 15 అర్జునితో మృగయావినోదంబు
అనిన విని ధర్మనందనుం డిట్లనియె.||7-26 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 3 హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
అనిన విని నందుండు వారలం జూచి మున్ను తనకు గర్గమహాముని చెప్||10.1-935-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 108 గోపకులు నందునికి జెప్పుట
అనిన విని నగుచు జలధరగంభీర రవంబున శక్రునకుం జక్రి యిట్లనియ||10.1-945-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 109 ఇంద్రుడు పొగడుట
అనిన విని నరేంద్రా! భవదీయపౌత్రుండు మనుపుత్రుం డయిన యిక్ష||1-293-వ.||ప్రథమ||ఘ 25 పరీక్షి జ్జన్మంబు
అనిన విని నరేంద్రుం డిట్లనియె||10.1-589 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 75 పులినంబునకు తిరిగి వచ్చుట
అనిన విని పరీక్షిన్నరేంద్రుం డిట్లనియె.||9-339 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అనిన విని పరీక్షిన్నరేంద్రుం డిట్లనియె.||9-511 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 33 యయాతి కథ
అనిన విని భూదేవోత్తములకు నరదేవోత్తము డిట్లనియె.||1-291-వ.||ప్రథమ||ఘ 25 పరీక్షి జ్జన్మంబు
అనిన విని భూవరుండు శుకున కిట్లనియె.||9-428 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అనిన విని మానవతులు తమలోన.||10.1-843 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 99 గోపికా వస్త్రాపహరణము
అనినవిని మునీంద్రా! యేమి కారణంబునఁ గాళియుండు భుజగ నివాసం||10.1-702-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 87 కాళియుని పూర్వకథ
అనిన విని మేఘగంభీరభాషల హరి యిట్లనియె.||10.1-1652-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 198 కాలయవనుడు నీరగుట
అనిన విని యంతరిక్షుం డను ఋషిశ్రేష్ఠుం డిట్లనియె.||11-50-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 9 అంతరిక్షు సంభాషణ
అనిన విని యందావిర్హోత్రుం డిట్లనియెఁ; గర్మాకర్మ వికర్మ ప||11-60-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 12 ఆవిర్హోత్రుని భాషణ
అనిన విని యందుఁ గరభాజనుం డిట్లనియె; ననేకావతారంబులు నానా||11-77-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 13 నారయణఋషి భాషణ
అనిన విని యద్రితనయ విస్మయంబు మాని శాంతచిత్త యయ్యె; నట్లు||6-504-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 14 చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అనిన విని రాజముఖ్యుఁడు మునివల్లభు పాదములకు మ్రొక్కి కడున్||9-144-క.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అనిన విని రాజయోగికి శుకయోగి యిట్లనియె.||10.1-352-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 50 నంద యశోదల పూర్వజన్మ
అనిన విని రాజిట్లనియె.||10.1-349 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 50 నంద యశోదల పూర్వజన్మ
అనిన విని రా జిట్లనియె.||10.2-46 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 4 రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
అనిన విని రాజునకు నవధూత విభుం డిట్లనియె.||2-14 -వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 5 ధారణా యోగ విషయంబు
అనిన విని రామకృష్ణులు గుర్వర్థంబుగా దుర్వారరథారూఢులై రయంబ||10.1-1418-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 171 గురుపుత్రుని తే బోవుట
అనిన విని రోషించి.||10.1-1262 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 145 రజకునివద్ద వస్త్రము ల్గొనుట
అనిన విని రోషించి చాణూరుం డిట్లనియె.||10.1-1339-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 159 చాణూరునితో సంభాషణ
అనిన విని రోషించి రాజసేవకుండైన పురోహితుండు ప్రహ్లాదుం జూచ||7-151-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అనిన విని వీఁడె వీనిం గొనిపొం డని భక్తితోడ గురునందను ని చ||10.1-1429-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 172 గురుపుత్రుని తెచ్చి ఇచ్చుట
అనిన విని శుకయోగివర్యుం డిట్లనియె; సత్రాజిత్తనువాఁడు సూర్||10.2-48-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 5 శమంతకమణి పొందుట
అనిన విని శుకయోగీంద్రునకుఁ బరీక్షిన్నరేంద్రుం డిట్లనియె.||10.2-817-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 61 ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అనిన విని శుకుం డిట్లనియె.||9-430 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అనిన విని సంతసించి జాంబవంతుఁడు మణియునుం, దన కూఁతు జాంబవతి||10.2-71-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 8 జాంబవతి పరిణయంబు
అనిన విని సకల గోపజనులు శకటాద్యుపకరణ సమేతులై గోవులుం దారున||10.1-928-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 107 గోవర్ధన గిరి నెత్తుట
అనినవిని సకలజనంబులు నద్భుతానందనిమగ్న మానసులైరి; కుటిలస్వ||10.2-300-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 30 రుక్మి బలరాముల జూదంబు
అనిన విని సర్వజ్ఞుండైన కృష్ణుం డంతయు నెఱింగి.||10.1-909-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 106 పాషాణ సలిల వర్షంబు
అనిన విని సర్వజ్ఞుండైన నారదుండు ధర్మజున కిట్లనియె నీశ్వర||1-326-వ.||ప్రథమ||ఘ 27 ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అనిన విని సుందరు లన్యోన్య సందర్శనంబులు చేయుచు, హృదయారవింద||10.1-835-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 99 గోపికా వస్త్రాపహరణము
అనిన విని సూతుం డిట్లనియె.||2-44 -వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 11 మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అనిన విని హరిమధ్యలు చలికి వెఱచి సలిలమధ్యంబున నిలువ నోపక.||10.1-837-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 99 గోపికా వస్త్రాపహరణము
అనిన విని హరి యిట్లనియె.||10.1-1336 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 159 చాణూరునితో సంభాషణ
అనిన వేల్పుఁ దపసికి వేయిగన్నులు గల గఱువ యిట్లనియె.||7-228-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన వైదర్భి యిట్లనియె.||10.1-1737 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 206 వాసుదే వాగమనంబు
అనిన శంకరుఁ డతనికి ననియె ననఘ! నీవు ఋత్విజులును భూసురావళి||10.2-531-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 45 కాశీరాజు వధ
అనిన శంకరుండును శాంకరీసమేతుం డయి నభంబుననుండి ధరణీ తలంబునక||12-39-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 10 మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
అనిన శర్యాతి భీతుండై కూఁతుం దోడ్కొని వల్మీకంబు కడకుం జని||9-55-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 7 శర్యాతి వృత్తాంతము
అనిన శుకయెగీంద్రుం డిట్లనియె.||5.2-134 -వ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 6 పాతాళ లోకములు
అనిన శుకయోగికి రాజయోగి యిట్లనియె.||10.2- 537-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 45 కాశీరాజు వధ

అనిన - అనిప

అనిన శుకయోగి రాజయోగి కిట్లనియె.||10.2-798-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ|| ఘ 60 శిశుపాలుని వధించుట
అనిన శుకయోగీంద్రుం డిట్లనియె.||5.2-130 -వ.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 6 పాతాళ లోకములు
అనిన శుకయోగీంద్రునకు రాజేంద్రుం డిట్లనియె; కలియుగం బతిపా||12-20-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 4 కలియుగ ధర్మ ప్రకారంబు
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||5.1-84 -వ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 10 భరతుని పట్టాభిషేకంబు
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||6-47-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 5 కథా ప్రారంభము
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||6-509 -వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 16 మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||7-4-వ.|| సప్తమ స్కంధ||ఘ 2 నారాయణుని వైష మ్యాభావం
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||8-5-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 2 స్వాయంభు వాది చరిత్ర
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||8-240 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 33 గరళ భక్షణము
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||8-438 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 61 బలి యుద్ధ యాత్ర
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||9-341 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||9-513 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 33 యయాతి కథ
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||10.1-591 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 76 కృష్ణుడు అత్మీయు డగుట
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||10.1-635 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 80 విషకలిత కాళింది గనుగొనుట
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||10.1-972 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 112 శరద్రాత్రి గోపికలు జేర వచ్చుట
అనిన శుకుండిట్లనియె.||10.1-1105 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 124 గోపికలతోడ క్రీడించుట
అనిన శుకుం డిట్లనియె.||10.2-1036 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 74 శమంతకపంచకమున కరుగుట
అనిన శుకుండిట్లనియె మున్ను కుబేరుని కొడుకు లిరువురు శంకర||10.1-393-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 55 గుహ్యకుల నారదశాపం
అనిన శుకుం డిట్లనియె వృత్రపరాక్రమ చకితులయిన నిఖిల దేవతలు||6-435-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అనిన శుక్రుం డి ట్లనియె.||8-679 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 85 బలి యఙ్ఞము విస్తరించుట
అనిన శ్రీహరి యిట్లనియె.||10.1-1548 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 188 జరాసంధుని సంవాదము
అనిన సంజయుండు దయాస్నేహంబుల నతికర్శితుం డగుచు దన ప్రభువు వ||1-322-వ.||ప్రథమ||ఘ 27 ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అనిన సురరాజునకు సురాచార్యుం డిట్లనియె.||8-455 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 64 బృహస్పతి మంత్రాంగము
అనిన సూతుం డిట్లనియె.||1-230 -వ.||ప్రథమ||ఘ 20 భీష్మ నిర్యాణంబు
అనిన సూతుం డిట్లనియె; ధర్మనందనుండు చతుస్సముద్ర ముద్రి తా||1-278-వ.||ప్రథమ||ఘ 23 కృష్ణుడు భామల జూడ బోవుట
అనిన హరికింకరుండు శంకింపక హర్షపులకాకుంర సంకలిత విగ్రహుండై||7-273-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అనిన హరి యిట్లనియె.||1-150 -వ.||ప్రథమ||ఘ 15 ద్రౌపది పుత్ర శోకంబు
అనిన హరి యిట్లనియె.||10.2-190 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 21 నరకాసురుని వధించుట
అని నారదుం గొనియాడిన సూతునిం జూచి నారదు మాటలు విన్న వెను||1-136-వ.||ప్రథమ||ఘ 14 నారదునికి దేవుడు దోచుట
అని నారదుండు పలికిన విని మనమున విశ్వసించి విభుఁడును బ్రియ||4-267-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అని నారదుండు బోధించిన హర్యశ్వులు సహజబుద్ధిచేత నారద వాక్యం||6-227-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 8 హంసగుహ్య స్తవరాజము
అని నారదోక్త ప్రకారంబున బాలకులకుఁ బ్రహ్లాదుం డిట్లనియె; ఈ||7-237-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని నిఖిల భువన ప్రధాన దేవతా వందనంబు సేసి.||1-4 -వ.||ప్రథమ||ఘ 1 ఉపోద్ఘాతము
అని నియమించె నంత నక్రూరుండు మథురకు హరిం గొనిపోయెడి నని యె||10.1-1212-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 140 వ్రేతలు కలగుట
అని నిశ్చయించి, యోజనంబు నిడుపును, మహాపర్వతంబు పొడుపును, గ||10.1-467-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 66 అఘాసుర వధ
అని నిశ్చయించి.||9-256-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 21 ఖట్వాంగుని చరిత్రము
అని నిశ్చయించి.||10.1-37 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 5 వసుదేవుని ధర్మబోధ
అని నిశ్చయించి.||10.1-344 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 49 నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
అని నిశ్చయించి కేలనున్న కోల జళిపించి బాలా! నిలునిలు మని బ||10.1-367-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 53 యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
అని నిశ్చయించి క్రౌర్యంబు విడిచి, ధైర్యంబు నొంది, గాంభీర్||10.1-82-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 9 రోహిణి బలభద్రుని కనుట
అని నిశ్చయించుకొని.||9-397 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 28 పురూరవుని కథ
అని పద్మోదరుఁ డాడిన వినియోక్తుల కాత్మ నలరి విప్రుఁడు దాఁ||10.2-1011-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 72 గురుప్రశంస చేయుట
అని పయ్యెదఁ జక్కఁగ సవరించుకొనుచుఁ బలవరించుచు; భ్రాంతిపడి||10.1-153-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 19 మాయ మింటనుండి పలుకుట
అని పరమేశ్వరుండు ప్రహ్లాదునియందుఁ గల సకామత్వంబుఁ దెలియుకొ||7-371-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 11 ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అని పరసంకటంబు దలంపక నిలింపులు గార్యపరతన్ సవినయ వాక్యపరంపర||6-359-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని పరీక్షన్నరేంద్రుండు శుకయోగీంద్రు నడిగె నని సూతుండు శౌ||6-444-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 14 చిత్రకేతోపాఖ్యానము
అని పరీక్షిన్నరేంద్రుండు బాదరాయణి నడిగె నని చెప్పి.||1-527-వ.||ప్రథమ||ఘ 40 శుకుని మోక్షోపాయం బడుగట
అని పలికి||9-453-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అని పలికి||9-522-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 33 యయాతి కథ
అని పలికి||9-648-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 41 రంతిదేవుని చరిత్రము
అని పలికి, రుక్మిణీదేవి పెండ్లినక్షత్రంబుఁ దెలిసి, దన పంప||10.1-1718-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 205 వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
అని పలికి.||9-302-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అని పలికి.||9-443-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అని పలికి.||10.1-155 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 19 మాయ మింటనుండి పలుకుట
అని పలికి.||10.1-1269 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 147 సుదాముని మాలలు గైకొనుట
అని పలికి.||10.1-1318 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 155 కరిపాలకునితో సంభాషణ
అని పలికి.||10.1-1346 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 159 చాణూరునితో సంభాషణ
అని పలికి.||10.1-1399 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 167 ఉగ్రసేనుని రాజుగ చేయుట
అని పలికి.||10.1-1538 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 186 జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
అని పలికి.||10.2-173 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 20 సత్యభామ యుద్ధంబు
అని పలికి; రందుఁ గొందఱు గోవిందు నుద్దేశించి.||10.1-779-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 96 గోపికల వేణునాదుని వర్ణన
అని పలికి కన్నీరు నించి, వగచి, వెఱచుచు, దేవకీవసుదేవుల పాద||10.1-161-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 19 మాయ మింటనుండి పలుకుట
అని పలికి కమలలోచనుం డంతర్హితుండయ్యె; అ య్యుమాసహితుండైన భవ||8-392-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 51 హరి హర సల్లాపాది
అని పలికి కాలయవనుండు మూడుకోట్ల మ్లేచ్ఛవీరులం గూడుకొని, శీ||10.1-1590-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 194 కాలయవనుని ముట్టడి
అని పలికి కృష్ణునిఁ జిత్తంబున నిల్పి నమస్కరించి సంకీర్తనం||10.1-1517-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 183 అక్రూరునితో కుంతి సంభాషణ
అని పలికి కొలువు కూటంబున నసుర నికర పరివృతుండై నిఖిల లోకరా||8-182-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 26 సు రాసురల స్నేహము
అని పలికి జగదీశ్వరుండును నిఖిలలోక సాక్షియు నగు నారాయణ దేవ||8-653-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 82 ప్రహ్లా దాగమనము
అని పలికి తన మనంబున నగ్గజేంద్రుం డీశ్వర సన్నిధానంబు కల్పి||8-89-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 13 గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అని పలికిన, దుష్యంతుండు మెచ్చి, మచ్చెకంటి యిచ్చ యెఱింగి య||9-619-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 39 దుష్యంతుని చరిత్రము
అని పలికిన, సమానవయోరూప మునికుమారలీలాసంగి యయిన శృంగి శృంగం||1-467-వ.||ప్రథమ||ఘ 36 పరీక్షిత్తు వేటాడుట
అని పలికినం గన్నీరు కరతలంబునం దుడిచికొనుచు గద్గదస్వరంబున||1-358-వ.||ప్రథమ||ఘ 29 యాదవుల కుశలం బడుగుట
అని పలికినం గుమారుండు గలిగెడు మని వరంబిచ్చి వరుణుండు చనియ||9-195-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 16 హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
అని పలికినం బతికి సతి యి ట్లనియె.||8-468 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 65 దితి కశ్యపుల సంభాషణ
అని పలికినం బరీక్షిన్నరేంద్రుండు మునీంద్రున కిట్లనియె.||8-142-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 21 సముద్ర మథన కథా ప్రారంభం
అని పలికిన కన్నియల పలుకు లాలించి మందహాస సుందర వదనారవిందుం||10.1-826-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 99 గోపికా వస్త్రాపహరణము
అని పలికిన కొడుకును ధిక్కరించి మక్కువచేయక రక్కసుల ఱేఁడు ద||7-184-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికిన చెలికాని పలుకు లాదరించి విని నగి వారునుం దారున||10.1-615-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 79 ధేనుకాసుర వధ
అని పలికిన దేవతలకు, నమస్కరించి ముచికుందుఁడు నిద్రఁ గోరి ద||10.1-1646-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 198 కాలయవనుడు నీరగుట
అని పలికిన నక్రూరుండు పురంబునకుం జని రామకృష్ణులు వచ్చిరని||10.1-1246-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 143 శ్రీమానినీచోర దండము
అని పలికిన నగధరుండు నగి, యొక్క బాణంబున వాని కోదండంబు ఖండి||10.1-1767-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 209 రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని పలికిన నగుచు నక్రూరుని మాటలవలన సంసారబంధం బగు మోహంబు గ||10.1-1508-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 181 అక్రూరుడు పొగడుట
అని పలికిన నట్లు సంప్రాప్తమనోరథుండై నిజభుజవినాశకార్య ధుర||10.2-326-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 31 బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ది
అని పలికిన నప్పరమప్రతివ్రతాలలామంబు చిఱునగవు చెక్కుటద్దంబు||9-65-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 7 శర్యాతి వృత్తాంతము
అని పలికిన నమస్కరించి, తురంగంబుఁ గొనివచ్చి, యా సగరుని కిచ||9-216-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 17 సగరుని కథ
అని పలికిన నరవిందమందిర యగు నయ్యిందిరాదేవి మందస్మితచంద్రిక||8-131-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 17 లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
అని పలికిన నశ్వత్థామకు ద్రౌపది యడ్డంబు వచ్చె; భీముని సంరం||1-170-వ.||ప్రథమ||ఘ 16 అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని పలికిన నా రాజునకు బ్రాహ్మణజను లిట్లనిరి.||9-98 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 10 అంబరీషోపాఖ్యానము
అని పలికిన నిమిమాటలు క్రమ్మఱింపనేరక శరీరులు గన్నులు దెఱచ||9-370-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 25 నిమి కథ
అని పలికిన ప్రాణవల్లభునకు వల్లభ దేవా! దేవర చిత్తంబు కొలం||8-238-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 33 గరళ భక్షణము
అని పలికిన బ్రహ్మకు నెదురుమాటాడ వెఱచి, మంతనంబున నయ్యింతి||9-385-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 27 బుధుని వృత్తాంతము
అని పలికిన బ్రహ్మవచనంబులు విని భగవంతుం డిట్లనియె.||8-660-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 83 హిరణ్యగ ర్భాగమనము
అని పలికిన భూవరునిం గనుగొని శుకయోగి మిగులఁ గరుణాన్వితుఁడై||5.2-85-క.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 5 భగణ విషయము
అని పలికిన ముగుదతల్లికి నెఱదంట యైన కొడు కిట్లనియె.||10.1-337-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 48 కృష్ణుడు మన్ను దినె ననుట
అని పలికిన వటుని పలుకులకు హర్ష నిర్భర చేతస్కుండై వైరోచ ను||8-618-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 78 వామనునికి దాన మిచ్చుట
అని పలికిన వేల్పులఱేనికిం దపసి యిట్లనియె.||7-230 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని పలికిన వేల్పులవెలయాలి ప్రతినమాటల కియ్యకొని తన మనంబున.||9-395-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 28 పురూరవుని కథ
అని పలికిన శుకయోగిం గనుఁగొని యభిమన్యు సుతుఁడు గడు మోదముతో||5.2-13-క.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 4 భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
అని పలికిన శుక్రకుమారకు వచనంబు లాకర్ణించి దానవేంద్రుండు ద||7-162-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికిన స్వాయంభువ మను మృదుభాషలకు నలరి మనమునఁ గమలా సనుఁ||3-397-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 18 స్వాయంభువు జన్మంబు
అని పలికి నారదుం జూచి మఱియు నిట్లనియె.||2- 114-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 20 అవతారంబుల వైభవంబు

అనిప - అనిమ

అని పలికి నిన్ను వనితాజనహేయంబయిన ముదిమి పొందెడు" మని శపి||9-546-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 35 యయాతి శాపము
అని పలికి నెయ్యంబున నయ్యవ్వ నియ్యకొలిపి క్రీడామనుజబాలకుండ||10.1-339-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 49 నోటిలో విశ్వరూప ప్రదర్శన
అని పలికి పాదంబుల కెఱిఁగిన నయ్యింతి యొడంబడక యుండె; నంత నద||9-544-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 35 యయాతి శాపము
అని పలికి పాదకమలంబులకు మ్రొక్కి, లేవక యున్న దుర్వాసునిం గ||9-117-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని పలికి పూరుండు ముదిమి చేకొని తన లేబ్రాయంబు యయాతి కిచ్చ||9-559-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 36 పూరువు వృత్తాంతము
అని పలికి బలిం జూచి భగవంతుం డి ట్లనియె.||8- 666-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 84 రాక్షసుల సుతల గమనంబు
అని పలికి బ్రహ్మణ్యదేవుండైన రామచంద్రుని వినయోక్తులం బూజిం||9-345-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అని పలికి భగవంతుండగు వసిష్ఠుండు గీర్తితత్పరుండు గావున మను||9-15-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 4 సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అని పలికి భవదాగమనంబునకు నిమిత్తం బెయ్యది యనవుడు సమాహిత||3-776-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అని పలికి మఱియు నరక్షిత రక్షకుండైన యీశ్వరుం డాపన్నుఁడైన న||8-93-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 13 గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అనిపలికి మాయావతి మహానుభావుండైన ప్రద్యుమ్నునికి సర్వ శత్ర||10.2-16-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 2 ప్రద్యుమ్న జన్మంబు
అని పలికి యనుజ్ఞగొని, దేవయానిందోడ్కొని పురంబునకుం జని, పె||9-548-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 35 యయాతి శాపము
అని పలికి యమ్మరీచిం గని యుద్వాహార్థ మునిచి కమలజుఁ డంతం దన||3-848-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 44 కన్యకా నవక వివాహంబు
అని పలికి యసురలోకపురోహితుండును భగవంతుండును నయిన శుక్రాచార||7-131-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికి యా కుమారుల తనువులు నగవులును వీక్షితమ్ములు మాటల్||10.1-1279-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 148 కుబ్జ ననుగ్రహించుట
అని పలికి యోగీంద్రుండు రాజేంద్రున కిట్లనియె; నట్లఘాసురు మ||10.1-490-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 67 సురలు పూలు గురియించుట
అని పలికి రంత నందుండు మున్ను దనకు వసుదేవుండు జెప్పిన మాటల||10.1-279-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 36 పాలుతాగి విశ్వరూప ప్రదర్శన
అని పలికి రథంబెక్కి యక్రూరుండు చనిన సకలజనులను వీడుకొలిపి||10.1-1166-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 132 కంసు డక్రూరునితో మాట్లాడుట
అని పలికి రాజర్షియైన పరీక్షిన్మహారాజు జన్మ కర్మ ముక్తులున||1-142-వ.||ప్రథమ||ఘ 15 ద్రౌపది పుత్ర శోకంబు
అని పలికి రా సమయంబున.||10.1-1741 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 206 వాసుదే వాగమనంబు
అని పలికిరి; మఱియు నా రామకృష్ణులు క్రేపులం గాచు తఱి.||10.1-453-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 64 బకాసుర వధ
అని పలికి వనమక్షికాపిపీలికాభక్షితం బైన రక్షోవిభుని దేహంబు||7-84-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 5 బ్రహ్మ వరము లిచ్చుట
అని పలికి వసుదేవుండు నందాదులైన వల్లవుల వీడ్కొలిపిన వారలు||10.1-211-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 25 వసుదేవ నందుల సంభాషణ
అని పలికి వస్త్రభూషణాదు లొసంగి సాదరంబుగం గౌగలించుకొని గోవ||10.1-1406-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 168 నందుని వ్రేపల్లెకు పంపుట
అని పలికి వాఁడు రాజ్యంబునకుం బాసి చనియె.||9- 508-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 32 నహుషుని వృత్తాంతము
అని పలికి వారలకుఁ బ్రహ్లాదు నప్పగించి తోడ్కొని పొం డనిన వ||7-133-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని పలికి విడిచి చనిన నయ్యజవల్లభుండు సురతపరతంత్రుండై, మిస||9-572-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 37 యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అని పలికి వీరవర్యుం డనఁదగు పృథుచక్రవర్తి నయుతాబ్దంబుల్ దన||4-596-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 20 పృథుని రాజ్యపాలన
అని పలికి వెండియు నిట్లనియె.||4-611 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అని పలికి శుకయోగీంద్రుండు మఱియు నిట్లనియె.||10.1-463-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 66 అఘాసుర వధ
అని పలికి శుకుండు మఱియు నిట్లనియె||5.1-24 -వ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 4 వనంబునకు జనుట
అని పలికి సంకర్షణోద్ధవసహితుండై హరి నిజగృహంబునకుంజనుటయు నక||10.1-1513-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 182 అక్రూరుని హస్తిన పంపుట
అని పలికి సమరసన్నాహ సంకులచిత్తంబునఁ గోపంబు దీపింప సంగరభేర||10.1-1529-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 185 అస్తి ప్రాస్తులు మొరపెట్టుట
అని పలికి సమ్మానరూపంబులును, మోహనదీపంబులును, దూరీకృత చిత్త||10.2-188-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 21 నరకాసురుని వధించుట
అని పలికి సాయంకాలంబునకు నక్రూరుండు మథురానగరంబు చేర రథంబు||10.1-1242-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 143 శ్రీమానినీచోర దండము
అని పలికి హరికి నమస్కరించి బ్రహ్మకుం బ్రణామంబు జేసి, యింద||8-671-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 84 రాక్షసుల సుతల గమనంబు
అని పలికి హరి నరకాసురయోధులమీఁద శతఘ్ని యను దివ్యాస్త్రంబు||10.2-192-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 21 నరకాసురుని వధించుట
అని పలికె; అంత విష్ణుండు నైజంబు లైన ధర్మవిజ్ఞానవిద్యాతపో||7-403-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 12 త్రిపురాసుర సంహారము
అని పలికె; నట్లు శునశ్శేఫుండు దేవతలచేత విడివడుటం జేసి దేవ||9-497-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 31 విశ్వామిత్రుని వృత్తాంతము
అని పలికె నంత నక్రూరుం డొక పర్యంకంబున సుఖోపవిష్టుండై యుండ||10.1-1207-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 139 అక్రూర నందాదుల సంభాషణ
అని పలికె నని చెప్పి మఱియు శుకుం డిట్లనియె శ్రీకృష్ణనామ||6-192-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అని పలుకుచు.||6-402-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని పలుకుచు.||9-689-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 47 ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము
అని పలుకుచుఁ గాలయవనుండు వెంట నరుగుదేర సరకుచేయక మందహాసంబు||10.1-1628-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 197 కాలయవనుడు వెంట జనుట
అని పలుకుచున్న కొడుకునకు మఱుమాటలాడనేరకూరక యున్న తార నేకాం||9-383-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 27 బుధుని వృత్తాంతము
అని పలుకుచున్న రాజకుమారుని వదనచంద్రికారసంబు నేత్ర చకోరంబు||9-614-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 39 దుష్యంతుని చరిత్రము
అని పలుకుచున్న రాజు మాటలు విని, వైయాసి యిట్లనియె.||10.1-12-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 2 పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
అని పలుకుచున్న శూలపాణిచే నపేక్షితుండై విష్ణుండు భావ గంభీర||8-390-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 51 హరి హర సల్లాపాది
అని పలుకుచు సకలజనులును జూచుచుండ రామకృష్ణులకుఁ జాణూరుండు య||10.1-1332-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 159 చాణూరునితో సంభాషణ
అని పలుకు దనుజులం జూచి.||8-196 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 28 సముద్ర మథన యత్నము
అని పలుకు నుపనందుని పలుకుల కార్యులైన గోపకు లిది యకార్యంబ||10.1-425-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 60 బృందావనమునకు బోవుట
అని పలుకు పెద్దల పలుకు లాకర్ణించి దూతలం బంపి కృష్ణుం డక్ర||10.2-97-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 13 దుర్యోధ గదా విద్యాభ్యాసము
అని పలుకు మంత్రుల మంత్రంబుల నిమంత్రితుండై బ్రాహ్మణ నిరోధం||10.1-171-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 20 కంసునికి మంత్రుల సలహా
అని పలుకు సత్యవ్రత మహారాజునకు నయ్యుగంబు కడపటఁ బ్రళయ వేళ స||8-705-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 87 మీనావతారుని ఆనతి
అని పలుకు సమయంబున.||10.1-1374 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 162 చాణూర ముష్టికుల వధ
అని పలుకు సమయంబున యజ్ఞభోక్తయు యజ్ఞవిభుండును భగవంతుండును న||4-538-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అని పల్కి; డాసి యయ్యతివకు నభ్యంజ; నోద్వర్తనములు పెంపొనర||3-819-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 42 దేవహూతితో గ్రుమ్మరుట
అని పాడెననుచు విదురున కనఘుఁడు మైత్రేయుఁ డనియె నంచిత భక్త||4-381-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 14 ధృవ క్షితిని నిలుచుట
అని పురికొల్పిన రుక్మియుఁ దన చేటు దలంప లేక తాలాంకునితో ||10.2-291-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 29 ప్రద్యుమ్న వివాహంబు
అని పృథుని వారించి ఋత్విగ్జనంబులు గుపితస్వాంతులై హస్తంబుల||4-530-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అని పెక్కండ్రు పెక్కువిధంబులం బలుకుచుండఁ దద్బాహు యుద్ధంబు||10.1-1360-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 161 పౌరకాంతల ముచ్చటలు
అని పెక్కండ్రు పెక్కువిధంబుల నుత్పాతంబులు గావలయు నని శంకి||10.1-415-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 57 గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
అని పెక్కుభంగుల నయ్యింతి పరుషపుపలుకులను కఱకువాలమ్ములు చెవ||9-410-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 28 పురూరవుని కథ
అని పెక్కు భంగుల నోర్తోర్తు నుద్దేశించి పలుకుచు గోపసుందరు||10.1-776-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 96 గోపికల వేణునాదుని వర్ణన
అని ప్రశంసించిరి; అట్లు పౌరజనంబులచేత నుపలాల్య మానుండగు ధ్||4-314-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 12 ధృవుండు మరలి వచ్చుట
అని బహుప్రకారంబుల సంతాపించుచు మఱియు నిట్లనియె.||10.2-1055-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 75 కుంతీదేవి దుఃఖంబు
అని బాలు నుద్దేశించి ముద్దాడెడి భంగి మాటలాడెడి చేడియం జూ||10.1-222-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 28 పూతన కృష్ణుని ముద్దాడుట
అని బుజ్జగించి దానవేశ్వరుని సన్నిధికిం దోడితెచ్చిన.||7 -159-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని బ్రహ్మవాదు లగు స న్మునివర్యులు భక్తియోగమున వినమితులై ||3-438-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 21 విధాత వరాహస్తుతి
అని భర్జించుచున్న దేవయాని పలుకులు విని, కరాళించి, మ్రోగుచ||9-520-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 33 యయాతి కథ
అని భూవరుండు శమీకమహాముని సమాధినిష్టానిమీలితనేత్రుండును వి||1-461-వ.||ప్రథమ||ఘ 36 పరీక్షిత్తు వేటాడుట
అని మందలించిన దైత్యులం గని మాయాయువతి రూపుం డగు హరి తన వాఁ||8-307-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 43 జగన్మోహిని వర్ణన
అని మందహాససుందరవదనారవిందుండై కరంబు కరంబున నవలంబించి, సరసవ||10.1-1440-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 173 గోపస్త్రీల కడ కుద్ధవుని బంపుట
అని మనుజేశ్వరుండు మృగయాపరిఖేదనితాంతదాహసం జనిత దురంతరోషమున||1-464-చ.||ప్రథమ||ఘ 36 పరీక్షిత్తు వేటాడుట
అని మర్మంబు లెత్తి పలికి.||10.1-378 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 54 కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
అని మఱియు; సనకసనందనాదులు జయవిజయులం జూచి యిట్లనిరి మీ మనం||3-524-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 27 సనకాదుల శాపంబు
అని మఱియుఁ గృష్ణవిరహదుఃఖంబున బహువిధంబుల బశ్చాత్తాపంబు నొం||10.1-1134-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 128 గోపికల విరహాలాపములు
అని మఱియుఁ దియ్యని నెయ్యంపుం బలుకులవలన నయ్యువిద నియ్యకొలి||9-621-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 39 దుష్యంతుని చరిత్రము
అని మఱియుఁ బితామహుండు నారదున కిట్లనియె మునీంద్రా! పుండరీ||2-199-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 25 మంథరగిరి ధారణంబు
అని మఱియుఁ బుత్రా నీ కెయ్యది భద్రంబై యున్నది; చెప్పు మన||7-141-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని మఱియుఁ బెక్కు విధంబుల హరి ప్రభావంబు లుపన్యసించుచు నార||10.1-1451-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 175 గోపికలు యుద్ధవుని గనుట
అని మఱియుఁ బౌరకాంతలు మునుకొని హరిరూపు నేత్రముల వెంటను లోఁ||10.1-1254-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 144 కృష్ణుడు మథురను గనుట
అని మఱియుఁ బ్రద్యుమ్నుండవును నంతరాత్మవును సమస్త శేష కారణ||4-705-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అని మఱియుం జెఱకువిలుతుని మెఱవడిఁ దరపిన నెఱబిరుదు వెఱంగుపడ||8-396-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 52 జగనమోహిని కథ
అని మఱియుం బ్రార్థించిన హరి యిట్లనియె.||10.1-1244-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 143 శ్రీమానినీచోర దండము
అని మఱియు గురుప్రశంస సేయం దలంచి యిట్లనియె.||10.2-993-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 71 కుచేలుని ఆదరించుట
అని మఱియు గోరూప యయిన భూదేవితో నిట్లనియె.||1 -422-వ.||ప్రథమ||ఘ 34 కలి నిగ్రహంబు
అని మఱియు గోవింద సందర్శన కుతూహలంబునం బౌరసుందరులు పరస్పరాహ||10.1-1250-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 144 కృష్ణుడు మథురను గనుట
అని మఱియు దేవకీదేవిం గనుంగొని యిట్లనిరి.||10.1-102-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 10 బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అని మఱియు నక్రూరుం డనేకవిధంబుల గోవింద సందర్శనంబు గోరుచు న||10.1-1197-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 136 అక్రూరుడు వ్రేపల్లె కొచ్చుట
అని మఱియు నడుగం బడినవాఁడై యతని నభినందించి హరి ప్రసంగంబు జ||8-145-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 21 సముద్ర మథన కథా ప్రారంభం
అని మఱియున నఘాత్ములార! లోకంబుల నీక్షించుచుం బర్యటనంబు చే||4-607-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అని మఱియు ననేకవిధంబులఁ బశ్చాత్తాపంబునం బొంది హరిం దలంచి శ||10.1-877-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 103 యాగము చేయ యోచించుట
అని మఱియు ననేకవిధంబుల బాలకృష్ణుండు చేయు వినోదంబులు దమ యంద||10.1-330-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 47 యశోద గోపికల నొడంబరచుట
అని మఱియు నప్పరమేశ్వరుం డిట్లని యానతిచ్చె ఎవ్వరేని నపర ర||8-136-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 18 గజేంద్రమోక్షణ కథా ఫలసృతి
అని మఱియు నప్పుండరీకాక్షుండిట్లనునెవ్వరేనియు నీ యుభయజ్వర||10.2-433-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 38 మహేశ వైష్ణవ జ్వర ప్రకారంబు
అని మఱియు నభినందించుచున్న ప్రజాపతి ముఖ్యులం గని సకల భూత స||8-232-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 33 గరళ భక్షణము
అని మఱియు నారాచపాపనికి వివిధోపాయంబులం బురోహితుండు వెఱపుఁజ||7-155-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని మఱియు నాహారాదులు మాని చిత్తంబులు పరాయత్తంబులు గానీక స||7-109-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 5 బ్రహ్మ వరము లిచ్చుట
అని మఱియు నిట్లనియె.||4-129 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట

అనిమ - అనియి

అని మఱియు నిట్లనియె.||4-859-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అని మఱియు నిట్లనియె.||7-52 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అని మఱియు ని ట్లనియె.||8-569 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 75 వామనుడు దాన మడుగుట
అని మఱియు నిట్లనియె.||9-136 -వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని మఱియు ని ట్లనియె.||10.1-10 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 2 పరీక్షిత్తు కృష్ణలీల లడుగుట
అని మఱియు నిట్లనియె.||10.2-266 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 27 రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
అని మఱియు నిట్లనియె.||10.2-967 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 70 కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అని మఱియు నిట్లనియె.||10.2-991 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 71 కుచేలుని ఆదరించుట
అని మఱియు నిట్లనియె; అద్దేవుని డాయం జన వెఱతు మని తలంపకుం||4-132-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అని మఱియు నిట్లనియె; భవదీయ వంశధుర్యుండుఁ జిత్రరథుండు నగు||4-964-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 26 ప్రచేతసులు ముక్తికి జనుట
అని మఱియు నిట్లనియె ఉపధర్మ మాతయుం బ్రచండ పాషండ మార్గంబు||4-534-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 18 పృథుని యఙ్ఞ కర్మములు
అని మఱియు నిట్లనియె దేవా! నా యందుఁ బ్రసన్నుండవై మదీయ మనో||4-68-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అని మఱియు నిట్లనియె యజ్ఞ పురుషుం డన నెవ్వం? డెవ్వని యందు||4-425-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అని మఱియు నిట్లనిరి.||4-950 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 26 ప్రచేతసులు ముక్తికి జనుట
అని మఱియు నిట్లని వితర్కించె.||8-84 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 13 గజేంద్రుని దీనాలాపములు
అని మఱియు నిట్లను; వారలు ప్రద్యు మ్నానిరుద్ధ దీప్తిమ ద్భా||10.2-1330-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 89 కృష్ణుని భార్యా సహస్ర విహారంబు
అని మఱియు నిట్లనేక విధంబులఁ గృష్ణసందర్శన లాలసలై పలుకుచున్||10.1-1468-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 177 ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
అని మఱియు నితర లక్షణంబులుం జెప్పిన విని, సరకుజేయక.||10.1-1588-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 193 కాలయవనునికి నారదుని బోధ
అని మఱియు నిరహంకృతుండును నిర్గతబుద్ధుండును నిరాశియుఁ బరి||8-11-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 3 1 స్వాయంభువ మనువు చరిత్ర
అని మఱియు నిలింపపతి సొంపు దింపుతలంపున నిమ్మఖంబు తనకు సమ్మ||10.1-891-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 104 ఇంద్రయాగ నివాఱణంబు
అని మఱియును.||10.1-1194 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 136 అక్రూరుడు వ్రేపల్లె కొచ్చుట
అని మఱియును.||10.1-1759 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 208 రాజలోక పలాయనంబు
అని మఱియును నవ్విప్రుని సునయోక్తుల ననునయింపుచును నిట్లంట||10.2-472-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 40 నృగోపాఖ్యానంబు
అని మఱియును వినుతింప నక్రూరునికి యమునాజలంబుల లోనం దన మొదల||10.1-1238-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 143 శ్రీమానినీచోర దండము
అని మఱియును సముచిత సంభాషణంబుల నంకించుచున్న యప్పరమ వైష్ణవీ||8-134-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 17 లక్ష్మీ నారాయణ సంభాషణ
అని మఱియు మదీయ పూర్వజన్మ సహస్ర సంచిత తపఃఫలంబున శ్రీమన్నార||1-15-వ.||ప్రథమ||ఘ 2 కృతిపతి నిర్ణయము
అని మఱియు మహి యిట్లనియె.||4-491 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 17 భూమిని బితుకుట
అని మఱియు రణంబులందుఁ దన కెదురులేని శౌర్యంబును, లోకపాలుర న||7-91-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 5 బ్రహ్మ వరము లిచ్చుట
అని మఱియు వృషభావతారంబు నెఱిఁగింతు; వినుము; ఆగ్నీంధ్రుండన||2-139-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 21 నరనారాయ ణావతారంబు
అని మఱియు సముండవు నాదిపురుండవుఁ బరుండవు శుద్ధుండవు వాసుద||4-936-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అని మఱియు సామభేదంబులగు పలుకులు పలికిన వినియు వాఁడు వేఁడిచ||10.1-35-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 5 వసుదేవుని ధర్మబోధ
అనిమిషదుందుభి ఘన ని స్వనములు వీతెంచెఁ బుష్పవర్షము గురిసెన||10.2-805-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 61 ధర్మరాజాదుల అవబృథంబు
అనిమిషనాథనందనుఁ డహర్పతితేజుఁడు గృష్ణుతోడఁ దాఁ జని యచటం గ||10.2-1318-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 88 మృతవిప్ర సుతులఁ దెచ్చుట
అని మీకుం జెప్పు మని కృష్ణుండు చెప్పె" ననవుడు నుద్ధవునికి||10.1-1476-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 178 ఉద్ధవుని కడ గోపికలు వగచుట
అని మునిచంద్రుఁడు దన మన మునఁ గామించిన వరంబు బుధవరులు ముదం||4-22-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 3 కర్థమ ప్రజాపతి వంశాభివృద్ధి
అని మునిజనంబులు సూతు నడిగిన నతం డిట్లనియె మీర లడిగిన యీ య||8-693-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 86 మత్స్యావతార కథా ప్రారంభం
అని మున్ను ముగ్దుఁ డయ్యును దన యందుల దివ్యదృష్టిఁ దప్పక బు||10.1-528-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 72 బలరాము తమ్ముని రూ పెరుగుట
అని మెత్తంబడని చిత్తంబున గద యెత్తికొని తత్తఱంబున నార్చుచు||7-288-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 9 నృసింహరూ పావిర్భావము
అని మైత్రేయ మహాముని యనఘుఁడు విదురునకుఁ జెప్పె నని శుకుఁ||4-560-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 19 పృథుండు హరిని స్థుతించుట
అని మైత్రేయమునీంద్రుం డనఘుఁడు విదురునకుఁ జెప్పి నట్టి తెఱ||3-443-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 21 విధాత వరాహస్తుతి
అని మైత్రేయుఁడు ధ్రువుఁ డ ట్లనయము హరిచేఁ గృతార్థుఁడైన విధ||4-293-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 11 ధృవుండు తపంబు చేయుట
అని మైత్రేయుఁడు పలికిన విని మనమున హర్ష మొదవ విదురుఁడు ము||3-389-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 18 స్వాయంభువు జన్మంబు
అని మైత్రేయుఁడు విదురుం గనుఁగొని వెండియును బలికెఁ గాలాహ||3-366-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 16 చతుర్యుగ పరిమాణంబు
అని మైత్రేయుం డవ్విదు రున కెఱిఁగించిన తెఱంగు రుచిరముగా న ||3-228-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 10 విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని మైత్రేయుండు విదురున కిట్లనియె మహాత్మ! నీవు నన్నడిగిన||4-968-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 26 ప్రచేతసులు ముక్తికి జనుట
అని యంతఃపుర కాంతలును, దేవకీవసుదేవ రామకృష్ణులును యథోచితక్ర||10.2-40-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 4 రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
అని యడిగిన, శౌనకాది మునిశ్రేష్ఠులకు సూతుం డిట్లనియెఁ దృత||1-82-వ.||ప్రథమ||ఘ 11 వ్యాస చింత
అని యడిగినఁ దండ్రికిఁ గొడుకు, రాజు వచ్చి సర్పంబు వైచుటయుం||1-480-వ.||ప్రథమ||ఘ 37 శృంగి శాపంబు
అని యడిగిన నయ్యాదవేంద్రుం డిట్లని పలుకం దొడంగె; దారు మధ్||11-105-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 17 అవధూత సంభాషణ
అని యడిగిన నర్జునపౌత్రునకు వ్యాసపుత్రుం డిట్లనియె.||9-21-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 4 సుద్యుమ్నాదుల చరిత్ర
అని యడిగిన నవ్విదురునిఁ గనుఁగొని మైత్రేయుఁ డనియెఁ గౌతుక మ||4-37-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 5 ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అని యడిగిన మురరిపు పద వనజంబులఁ దన కిరీటవరమణు లొరయన్ విన||10.2-459-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 40 నృగోపాఖ్యానంబు
అని యడిగిన యా రాజునకు విప్రుం డిట్లనియె.||5.1-159-వ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 15 సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
అని యడిగిన రాజునకు శుకుం డిట్లనియె.||11-28 -వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 5 వసుదేవ ప్రశ్నంబు
అని యడిగిన వారలు హరిం బాసిన దినంబు లందు శరీరసంస్కార కేళీవ||1-270-వ.||ప్రథమ||ఘ 23 కృష్ణుడు భామల జూడ బోవుట
అని యడిగిన విదురునిఁ గనుఁ గొని మైత్రేయుండు పలికె గొనకొని||4-387-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 14 ధృవ క్షితిని నిలుచుట
అని యడిగి వెండియును ని ట్లనియెను నీ సృష్టి పూర్వమందును||4-847-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అని యతిత్వరితగతిం జనుదెంచి తత్పురంబు డగ్గఱి మహాబల పరాక్రమ||10.2-888-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 65 కృష్ణ సాళ్వ యుద్ధంబు
అని యదలించుచు కొడుకునడవడిం దలంచి తనుమధ్య తన మనంబున.||10.1-363-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 53 యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
అని యదుం డొడంబడకున్న యయాతి దుర్వసు ద్రుహ్యాదుల నడిగిన వార||9-552-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 36 పూరువు వృత్తాంతము
అని యనుకంపదోఁప వినయంబునఁ జాఁగిలి మ్రొక్కి చారులో చన సరసీర||3-313-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 13 బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అని యనేకభంగులం గొనియాడి గోవిందుని పదంబులు దన కిరీటంబు సోఁ||10.2-478-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 41 నృగుడు యూసర విల్లగుట
అని యనేకవిధంబులం బ్రస్తుతించిన మునివరులం గరుణాకటాక్ష వీక్||11-18-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణ సందర్శనంబు
అని యనేక విధంబుల వినుతించుచు నిట్లనియె; మీరలు మహానుభావుల||10.2-1140-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 80 మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
అని యభినందించి మోక్షసాధనోపదేశ కాముండైన పృథుచక్రవర్తికి వె||4-616-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అని యభినందించి యిట్లనియె.||10.2-1146 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 80 మృతులైన సహోదరులఁ దెచ్చుట
అని యభ్యర్థించినం బ్రసన్నుండై భక్తవత్సలుం డగు పురాంతకుండ||10.2-318-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 31 బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ది
అని యభ్యర్థించినం బ్రసన్నుండై యప్పుండరీకాక్షుండు నిమికుల||10.2-1189-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 82 శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
అని యభ్యర్థించి యద్దేవునివలనం బ్రసన్నత వడసి, తన్మందిరంబు||10.2-612-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 51 షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని యభ్యర్థించి యమ్మునీంద్రుల యాజకులంగా వరించి, యప్పుణ్యత||10.2-1129-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 79 వసుదేవుని గ్రతువు
అని యమ్మనుచరితము విదు రున కమ్మైత్రేయమునివరుఁడు దయతోడన్ వి||3-802-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 40 దేవహూతి పరిణయంబు
అని యర్భకునిగతి యనుకొని మైత్రేయ; మునిఁ జూచి విదురుఁ డిట||3-232-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 10 విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని యశోద వారల నొడంబఱచి పంపి కొడుకుం గోపింపఁజాలక యుండె; ని||10.1-333-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 47 యశోద గోపికల నొడంబరచుట
అని యాక్షేపించినం బుండరీకాక్షుండు గోపోద్ధీపిత మానసుం డై.||3-649-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 33 హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అని యా డింభకులను దో కొని పొం డని యిచ్చి వీడుకొలిపిన వారల||10.2-1316-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 88 మృతవిప్ర సుతులఁ దెచ్చుట
అని యాదేశించి.||8-176-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 25 విష్ణుని అనుగ్రహ వచనము
అని యానతిచ్చి; ప్రజాపతిపుత్రుండును సమ్రాట్టును నైన స్వాయ||3-759-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 39 కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
అని యానతిచ్చి కమలజ! యెనయఁగ భవదీయమానసేప్సిత మేమై నను నిత్||2-246-క.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మకు ప్రసన్ను డగుట
అని యానతిచ్చిన నంబికావరుండు సంతుష్టాంతరంగుం డయ్యె; నబ్బలి||10.2-445-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 39 శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అని యానతిచ్చిన బ్రహ్మకు నమస్కరించి భూలోమునకుఁ జనుదెంచి సో||9-74-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 8 రైవతుని వృత్తాంతము
అని యానతిచ్చు జగన్మాతృ కృపావలోకన సుశ్లోకుండనై యే నొక్క శ్||6-19-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 2 కృతిపతి నిర్ణయము
అని యాశ్చర్య భయంబులు దన మనమునఁ దొంగిలింపఁ దనుజాధిపుఁ డి ట||3-640-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 33 హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అని యిటు గోపికల్ పలుక నం దొక గోపిక కృష్ణపాదచిం తనమునఁ జొక||10.1-1456-చ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 176 భ్రమర గీతములు
అని యిటు ధరణీధర్మదేవతల బుజ్జగించి, మహారథుండయిన విజయపౌత్రు||1-432-వ.||ప్రథమ||ఘ 34 కలి నిగ్రహంబు
అని యిట్టులు ప్రతికూల వ చనములు దక్షుండు పలికి శపియింతును||4-45-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 5 ఈశ్వర దక్షుల విరోధము
అని యిట్టులు భేరీరవ మునఁ జేసి సమస్త ధర్మములు వారింపన్ మున||4-414-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అని యిట్లంగన లంచితస్వరముతో నంకించుచుం బాడుచుం దను రావే యన||10.1-1060-మ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 119 గోపికలకు ప్రత్యక్ష మగుట
అని యిట్లక్రూరుం డుత్తరంబు పలికిన నమ్మహామణి యక్రూరుని యొద||10.2-89-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 12 శతధన్వుని ద్రుంచుట
అని యి ట్లతిమనోహర చతుర వచనంబుల భక్తిపరవశులయి వినుతి చేయుచ||6-345-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని యిట్లమోఘంబు లయిన వరంబు లిచ్చి దితినందనుచేతం బూజితుండై||7-93-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 5 బ్రహ్మ వరము లిచ్చుట
అని యిట్లాకాశంబు మూర్తియు, ఋగ్వేదాదికంబు నిశ్వాసంబునుగా న||1-130-వ.||ప్రథమ||ఘ 14 నారదునికి దేవుడు దోచుట
అని యిట్లాకాశవాణి పలికిన నులికిపడి భోజకుల పాంసనుండైన కంసు||10.1-24-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 4 కంసుని అడ్డగించుట
అని యి ట్లాక్షేపించి.||8-355 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 48 హరి అసురుల శిక్షించుట
అని యిట్లానతిచ్చి బ్రహ్మాదిదేవతాసమూహంబుచేఁ బూజితుఁడై భగవం||7-384-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 11 ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అని యిట్లామంత్రణంబు జేసి, మారిష యను కన్యకను వారల కిచ్చి చ||6-203-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 7 చంద్రుని ఆమంత్రణంబు
అని యిట్లు కపటబాలకుండై క్రీడించుచున్న యముని యుపలాల నాలాపం||7-68-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అని యిట్లు కమలసంభవుండు వినుతిచేయు నయ్యవసరంబున.||8-505-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 68 గర్భస్థ వామనుని స్తుతించుట
అని యిట్లు కీర్తించిన గుహ్యకులం జూచి నగుచు నులూఖల బద్దుండ||10.1-409-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 57 గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
అని యిట్లు కుసుమశరుని శరపరంపరాపరవశలై యోపికలులేక పలికిన గో||10.1-1003-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 115 ఆత్మారాముడై రమించుట
అని యిట్లు కృష్ణుఁ డాడిన వినయ వివేకానులాప వితతామృత సే చన||10.2-269-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 27 రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
"

అనియి - అనియి

అని యిట్లు గురుసుతుండు చెప్పినఁ గొడుకువలని విరోధవ్యవహారంబ||7-255-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని యిట్లు చింతించుచున్న సమయంబున నభోభాగంబుననుండి మహాప్రభా||10.1-1536-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 186 జరాసంధుని మథుర ముట్టడి
అని యిట్లు చింతించె ననుచు నమ్మైత్రేయ; ముని విదురునకు ని||4-301-సీ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 12 ధృవుండు మరలి వచ్చుట
అని యిట్లు జరాసంధుండు నతని యొద్ది రాజులును శిశుపాలుని పరి||10.1-1763-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 209 రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని యిట్లు జిష్ణునిం బలుకుచున్న కృష్ణునికి మ్రొక్కి గోగణస||10.1-948-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 110 కామధేనువు పొగడుట
అని యిట్లు తమ పెనిమిటి బ్రతుకుఁ గోరెడి భుజగసతుల యందు శరణా||10.1-691-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 84 నాగకాంతలు స్తుతించుట
అని యిట్లు తలవాకిట వాణి గల పోఁడిమిచే వాఁడిమికెక్కిన నలుమొ||10.1-537-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 73 బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అని యిట్లు దనుజమర్దనుండు నిర్దేశించిన నిలింపులు గుంపులుగొ||7-114-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 5 బ్రహ్మ వరము లిచ్చుట
అని యిట్లు దఱిమి చెప్పిన విని దుర్యోధనుఁడు రోషవివశుండై తా||3-34-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 2 విదురుని తీర్థాగమనంబు
అని యిట్లు దుర్యోధనుం డాడిన దురాలాపంబులు దనకు మనస్తాపంబు||3-36-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 3 యుద్దవ దర్శనంబు
అని యిట్లు దెలుపుచు మఱియు నిట్లనియె.||3-884 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 46 కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
అని యిట్లు దేవకీదేవి విన్నవించిన నీశ్వరుం డిట్లనియె; నవ్||10.1-131-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 14 దేవకీ వసుదేవుల పూర్వఙన్మ
అని యిట్లు దేవగణములు వినుతింపఁ గృపాకటాక్షవీక్షణములచేఁ గని||4-32-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 4 దక్ష ప్రజాపతి వంశ విస్తారము
అని యిట్లు దేవగణసమేతుండై యనేక విధంబులం గీర్తించుచు నున్న||8-158-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 24 విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అని యిట్లు దేవతాగురు నమస్కారంబుసేసి యిట్లనియె మునీంద్రుల||1-58-వ.||ప్రథమ||ఘ 8 కథా సూచనంబు
అని యిట్లు దేవహూతికి మనమలరఁగ గపిలుఁ డాత్మమార్గం బెల్లన్ వ||3-1042-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 54 చంద్ర సూర్య పితృ మార్గంబు
అని యిట్లు దైత్యనందనులు దన్నడిగినఁ బరమభాగవతకులాలంకారుండైన||7-222-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 7 ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని యిట్లు ధనంజయ సంప్రాపిత శరపంజరుం డయిన కురుకుంజరుని వచన||1-216-వ.||ప్రథమ||ఘ 19 ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
అని యిట్లు ధర్మసూనుఁడు మొనసి నిరాహారభావమున దేవనదీ తనయుఁడ||1-205-క.||ప్రథమ||ఘ 19 ధర్మజుడు భీష్ముని కడ కేగుట
అని యిట్లు ధర్మ్యంబును సకరుణంబును నిర్వ్యళీకంబును సమంజసము||1-168-వ.||ప్రథమ||ఘ 16 అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని యిట్లు నరసింహదేవు డానతిచ్చిన హిరణ్యకశిపునకుం బ్రహ్లాద||7-380-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 11 ప్రహ్లాదుడు స్తుతించుట
అని యిట్లు నాగ్నజితి విచారించు నెడఁ గృష్ణుం డా రాజుం జూచి||10.2-132-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 17 నాగ్నజితి పరిణయంబు
అని యిట్లు నానావిధంబులుగా బలుక పురసుందరుల వచనంబు లాకర్ణిం||1-243-వ.||ప్రథమ||ఘ 21 ధర్మనందన రాజ్యాభిషేకంబు
అని యిట్లు నారదుండు చెప్పిన వృత్తాంతం బంతయు విని ధర్మనందన||7-479-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 16 నారదుని పూర్వజన్మంబు
అని యిట్లు నియమించినం బరమేశ్వరునకు నమస్కరించి వలగొని కరకమ||8-677-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 84 రాక్షసుల సుతల గమనంబు
అని యిట్లు నిర్దేశించిన దివిజమర్దను నిర్దేశంబులు శిరంబుల||7-35-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 3 హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుల కథ
అని యిట్లు నొడివిన నందుని పలుకులు విని యింద్రునికిఁ గోపంబ||10.1-884-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 104 ఇంద్రయాగ నివాఱణంబు
అని యిట్లు పక్షపాత శూన్యంబులును మహనీయ మాధుర్య గాంభీర్య సౌ||1-513-వ.||ప్రథమ||ఘ 38 పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అని యిట్లు పరమభక్తుండయిన జాంబవంతుండు వినుతించిన నతని శరీర||10.2-69-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 8 జాంబవతి పరిణయంబు
అని యిట్లుపలికి, తానును బలభద్రుండును బెన్నుద్దులై యితర వల||10.1-731-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 90 ప్రలంబాసుర వధ
అని యిట్లు పలికి జంభవైరి సంరంభంబున దంభోళి జళిపించి, బింకం||10.1-905-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 106 పాషాణ సలిల వర్షంబు
అని యిట్లు పలికిన బాలకాలాపంబులు విని మిథ్యారూపంబు లని కొం||10.1-417-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 57 గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
అని యిట్లు పలికిన బ్రాహ్మణునివలన విదర్భరాజతనయ పుత్తెంచిన||10.1-1715-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 205 వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
అని యిట్లు పలికిన మూఢజనులఁ జూచి గోవిందుండు నగి మణి సమేతుం||10.2-51-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 5 శమంతకమణి పొందుట
అని యిట్లు పలికిన విని కంసుడు కంపితావతంసుండై సంతసించి గుణ||10.1-43-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 5 వసుదేవుని ధర్మబోధ
అని యిట్లు పలికిన వైయాసి వచనంబుల కౌత్తరేయుండు కందళిత హృదయ||2-52-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 12 హరిభక్తి రహితుల హేయత
అని యిట్లు పలికి నారదుండు నారాయణాశ్రమంబునకుం జనియె వారిరు||10.1-399-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 56 కృష్ణుడు మద్దిగవను గూల్చుట
అని యిట్లు పలికి యీశ్వరుం డా రూపంబు విడిచి.||10.1-135-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 15 కృష్ణుడు శిశురూపి యగుట
అని యిట్లు పలుకుచున్న ఖర్వునకు నుర్వీదానంబు చేయం దలంచి కర||8-577-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 76 శుక్ర బలి సంవాదంబు
అని యిట్లు పలుకుచున్న పురుషార్థ భాజనుం డగు జనార్దనుని దర్||4-916-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అని యిట్లు పలుకుచున్న ముమ్మూర్తుల ముదుకవేల్పు తియ్యని నెయ||8-669-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 84 రాక్షసుల సుతల గమనంబు
అని యిట్లు పలుకుచున్న యవసరంబున.||8-649 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 81 బలిని బంధించుట
అని యిట్లు పూర్వవాహినియైన సరస్వతీతీరంబున ధర్మదేవుండును భూ||1-411-వ.||ప్రథమ||ఘ 33 గో వృషభ సంవాదంబు
అని యిట్లు ప్రజలాడెడి భక్తియుక్త మధుర మంజులాలాపంబులు గర్ణ||1-256-వ.||ప్రథమ||ఘ 22 గోవిందుని ద్వార కాగమనంబు
అని యిట్లు ప్రహ్లాదుం డడిగిన వికసితముఖుం డయి మునీంద్రుండు||7-433-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 14 ప్రహ్లా దాజగర సంవాదము
అని యిట్లు ప్రహ్లాదుండు రహస్యంబున నయ్యైవేళల రాక్షస కుమారు||7-250-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని యిట్లు ప్రియాలాపంబులు పలుకుచుండు నవసరంబున గోపాలసుందరు||10.2-1067-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 76 నందాదులు చనుదెంచుట
అని యిట్లు బాదరాయణి మనమున రాగిల్ల నాభిమన్యునకుం జె ప్పిన||10.2-1338-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 90 యదు వృష్ణి భోజాంధక వంశంబు
అని యిట్లు బృందావన విహారియైన గోవిందుని సందర్శించి పంచబాణభ||10.1-798-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 96 గోపికల వేణునాదుని వర్ణన
అని యిట్లు బ్రసన్నులైన దేవకీవసుదేవుల యనుజ్ఞ బడసి కంసుం డి||10.1-163-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 20 కంసునికి మంత్రుల సలహా
అని యిట్లు భక్తజనపరతంత్రుండగు పురాణపురుషుం డానతిచ్చి తిరో||8-490-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 67 వామనుడు గర్భస్తు డగుట
అని యిట్లు భగవంతుం డగు నారదుండు వ్యాసమునీంద్రుని వీడ్కొని||1-134-వ.||ప్రథమ||ఘ 14 నారదునికి దేవుడు దోచుట
అని యిట్లు భగవంతుడైన హరి దన్నుఁ బాయక సేవించుటం బ్రియురాల||10.2-236-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 25 రుక్మిణీదేవి విప్రలంభంబు
అని యిట్లు భగవద్దూతలు భాగవతధర్మంబు నిర్ణయించి, ఈ యర్థంబున||6-129-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అని యిట్లు భూదేవి భక్తితోడ హరికిం బ్రణమిల్లి వాక్కుసుమంబు||10.2-205-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 21 నరకాసురుని వధించుట
అని యిట్లు మగిడించినం దిరిగి చని రోహితుం డొక్క యేఁ డవ్వనం||9-199-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 16 హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము
అని యిట్లు మనోవాగ్దర్శనంబులం బరమాత్ముం డగు కృష్ణుని హృదయం||1-228-వ.||ప్రథమ||ఘ 20 భీష్మ నిర్యాణంబు
అని యిట్లు మహనీయగుణగరిష్ఠు లయిన శౌనకాది మునిశ్రేష్ఠు లడిగ||1-54-వ.||ప్రథమ||ఘ 8 కథా సూచనంబు
అని యిట్లు మాయామనుష్యుండైన హరి పలికిన పలుకులకు మోహితులై వ||10.1-1397-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 166 దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
అని యిట్లు యజ్ఞసభా మధ్యంబునం బ్రతికూలుండగు దక్షు నుద్దేశి||4-96-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 6 దక్ష యఙ్ఞమున కరుగుట
అని యిట్లు యయాతిచరితంబు చెప్పి భగవంతుండును సర్వభూతనివాసు||9-591-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 37 యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అని యిట్లు రాజభార్య లా రాజశవంబు డగ్గఱి విలపింపం బ్రొద్దు||7-45-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము
అని యిట్లు రాజునకు శుకుండు సెప్పెననిన విని శౌనకుండు సూతున||2-41-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 11 మోక్షప్రదుండు శ్రీహరి
అని యిట్లు రుక్మిణీదేవి పుత్తెంచిన సందేశంబును, రూప సౌంద ర||10.1-1712-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 204 రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అని యిట్లు రుక్మి హరి కొలంది యెఱుంగక సారథి నదలించి రథంబుఁ||10.1-1765-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 209 రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని యిట్లు రుద్రక్షమాపణంబు గావించి పద్మసంభవుచేత ననుజ్ఞాతు||4-162-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 8 శివుం డనుగ్రహించుట
అని యిట్లు లీలాగృహీతశరీరుండైన య ప్పరమేశ్వరుం డడిగిన ధరణీస||10.1-1703-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 204 రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అని యిట్లు వామనుండు పలుక సత్యభంగ సందేహ విషదిగ్ధ శల్య నికృ||8-642-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 81 బలిని బంధించుట
అని యిట్లు వారించె; నక్కుచేలుండును నా రాత్రి గోవిందు మంది||10.2-1015-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 73 అటుకు లారగించుట
అని యిట్లు వింధ్యావళియుం బ్రహ్లాదుండును విన్నవించు నవసరం||8-658-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 83 హిరణ్యగ ర్భాగమనము
అని యిట్లు విచిత్రవిహారుండైన గోపాలకృష్ణకుమారుం డానతిచ్చిన||10.1-700-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 86 కాళిందుని శాసించుట
అని యిట్లు విదురుం డడిగిన మైత్రేయుం డతనితో నిట్లనియె ఋగ్||3-388-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 18 స్వాయంభువు జన్మంబు
అని యిట్లు విన్నవించిన మునిపుంగవుఁ డైన కర్దముని వచనంబుల్ ||3-858-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 44 కన్యకా నవక వివాహంబు
అని యిట్లు విశ్వస్రష్టలు శపించిన నొక బ్రాహ్మణదాసికిఁ బుత్||7-476-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 16 నారదుని పూర్వజన్మంబు
అని యిట్లు వేదనాభర మున మునుకుచుఁ బలుకఁ గర్దముఁడు మనుపుత్ర||3-832-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 43 కపిలుని జన్మంబు
అని యిట్లు వైష్ణవజ్ఞానదీపం బాత్మస్నేహంబునం దోఁచిన నా బ్రా||6-151-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అని యిట్లు వ్యాసుం డడిగిన నారదుం డిట్లనియె దాసీపుత్త్రుం||1-115-వ.||ప్రథమ||ఘ 13 నారదుని పూర్వ కల్పము
అని యిట్లు శమీకమహామునీంద్రుండు గ్రమ్మఱింప శక్తి లేని కొడు||1-489-వ.||ప్రథమ||ఘ 37 శృంగి శాపంబు
అని యిట్లు శుకుండు రాజునకు వామనావతారచరితంబు చెప్పెనని సూత||8-691-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 85 బలి యఙ్ఞము విస్తరించుట
అని యిట్లు సకలంబును సుకరంబుగ నెఱింగెడి నెఱవాది ముదుక యెఱు||10.1-532-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 73 బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అని యిట్లు సకలదేశాధీశ్వరులగు రాజవరుల నెల్లఁ జూపుచు యదువంశ||10.2-356-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 33 చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
అని యిట్లు సకలసంభాషణంబుల నుతియించు గొంతిమాటకు నియ్యకొని,||1-202-వ.||ప్రథమ||ఘ 18 కుంతి స్తుతించుట
అని యిట్లు సత్య పదవీ ప్రమాణ తత్పరుండును, వితరణ కుతూహల సత్||8-597-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 77 బలి దాన నిర్ణయము
అని యిట్లు సత్యవ్రతుండు పలికిన సంతసించి మత్స్యరూపంబున మహా||8-732-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 90 కడలిలో నావను గాచుట
అని యిట్లు సన్మునీంద్రుఁడు జననికి హరిభక్తియోగ సంగతి నెల్ల||3-888-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 46 కపిల దేవహూతి సంవాదంబు
అని యిట్లు సామవచనంబులు హరి పలికిన నక్రూరుండు వస్త్రచ్ఛన్న||10.2-99-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 13 దుర్యోధ గదా విద్యాభ్యాసము
అని యిట్లు స్వతస్సిద్ధుండును, నాత్మయుఁ, బ్రియుండును, నిత్||2-23-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 7 తాపసుని జీవయాత్ర
అని యిట్లు హరిగురువందనంబు సేసి శుకయోగీంద్రుండు రాజేంద్రున||2-70-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 14 శుకుడు స్తోత్రంబు జేయుట
అని యిట్లు హరిణపోతంబుం దన యాశ్రమంబున నత్యాసక్తిం జేసి యాస||5.1-105-వ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 11 భరతుండు వనంబు జనుట
అని యిట్లు హితంబు పలుకుచున్న కులాచార్యునకు క్షణమాత్ర నిమీ||8-587-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 76 శుక్ర బలి సంవాదంబు
అని యి ట్లొడంబఱచి తనకు మిత్త్రుండును సారథియు నైన హరి మేలన||1-145-వ.||ప్రథమ||ఘ 15 ద్రౌపది పుత్ర శోకంబు
అని యిబ్బంగి లతాంగు లందఱును బృందారణ్య మందీశ్వరున్ వనజాక్ష||10.1-1036-మ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 117 గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
అని యిబ్భంగి నుతించినన్ విని సరోజాక్షుండు మోదంబునన్ వినతా||3-757-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 39 కర్దమునికి హరి ప్రత్యక్షం బగుట
అని యిబ్భంగి బహుప్రకారముల నేకాంతస్థుఁడై యింటిలోఁ దన బుద్||10.2-80-మ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 10 సత్యభామా పరిణయంబు
అని యిబ్భంగి మునీంద్రు లాడిన కఠోరాలాపముల్ వీనుల న్విని లజ||3-383-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 17 సృష్టి భేదనంబు
అని యిబ్భంగి విపన్నులై పలుకఁ గుయ్యాలించి కృష్ణుండు స జ్జన||3-116-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అని యిబ్భంగి సరోజలోచనలు సౌధాగ్రంబు లందుండి య వ్వనజాతాక్షు||10.2-693-మ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 54 పాండవులు శ్రీకృష్ణు నెదుర్కొనుట
అని యిబ్భంగి సరోజలోచనుని నర్మాలాపముల్‌ నవ్వులు న్ననుబంధుల||10.2-493-మ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 42 బలరాముని ఘోషయాత్ర
అని యిబ్భంగి సరోరుహాక్షుఁడు హిరణ్యాక్షున్ విడంబించి ప ల్క||3-662-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 33 హిరణ్యాక్షుని జన్మప్రకారంబు
అని యివ్విధంబున.||7-64-వ.|| సప్తమ స్కంధ||ఘ 4 సుయజ్ఞోపాఖ్యానము

అనియి - అనివెం

అని యివ్విధంబున.||7-276-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 8 ప్రహ్లాదుని జన్మంబు
అని యివ్విధంబునఁ గృష్ణుఁ డానతిచ్చిన బ్రాహ్మణుండు కృతాపరాధ||1-158-వ.||ప్రథమ||ఘ 15 ద్రౌపది పుత్ర శోకంబు
అని యివ్విధంబునం గృష్ణుండాడిన సాభిప్రాయంబులగు వాక్యంబులు||10.2-1122-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 79 వసుదేవుని గ్రతువు
అని యివ్విధంబునం బొగడు పుడమిఱేనివలన మన్నించి, తపసిని దాహం||9-139-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని యివ్విధంబున నధీరుండై పలుకు పురంజనుం జూచి యా ప్రమదోత్త||4-756-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అని యి వ్విధంబున భయవిహ్వలలోచనలై పలుకుచున్న సమయంబున మహాత్మ||4-118-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 7 దక్షధ్వర ధ్వంసంబు
అని యివ్విధంబున యయాతి దేవయానికి నిజవృత్తాంతంబు గథారూపంబున||9-574-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 37 యయాతి బస్తోపాఖ్యానము
అని యివ్విధంబున వెఱపు మఱపు నెఱుంగక యులుకుచెడి పలికెడు కొడ||7-172-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అని యివ్విధంబున హరిం బొగడి దేవకీదేవిని దీవించి దేవత లీశాన||10.1-104-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 10 బ్రహ్మాదుల స్తుతి
అని యివ్విధమునఁ గృపణుని యనువున ఘనదుఃఖ విహ్వలానర్హుం డ య్య||4-827-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అని యివ్విధమున నా భూ వనితామణి పలుకు మధుర వచనంబులు దా విని||4-499-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 17 భూమిని బితుకుట
అని యివ్విధమున నారద ముని రాజకుమారులకును ముదము దలిర్పన్ వన||4-965-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 26 ప్రచేతసులు ముక్తికి జనుట
అని యిష్టదేవతలం జింతించి దినకర కుమార ప్రముఖులం దలంచిప్రథమ||1-12-వ.||ప్రథమ||ఘ 1 ఉపోద్ఘాతము
అని యిష్టదేవతాప్రార్థనంబు జేసి.||6-8 -వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 1 ఉపోద్ఘాతము
అని యీ గతిఁ బంకరుహా సనసుతుఁడును బ్రహ్మబోధశాలియు నగు నా ఘన||4-632-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అని యీ గతిఁ బలికిన యా వనజాక్షిఁ బురంజనుండు వరియించి ముదం ||4-763-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అని యీ గతి నుపదేశం బొనరించి సదాశివుండు నొగి వారలచే తను బూ||4-735-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అని యీ గతి భగవంతుం డనఘుఁడు భాగవతముఖ్యుఁ డగు నారదుఁ డా ఘను||4-893-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అని యీ పుణ్యచరిత్రము వనరుహసంభవుఁడు త్రిదివవాసులకుం జె ప్ప||3-711-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 37 వరహావతార విసర్జనంబు
అని యీ రీతి నసహ్యవ చనములు పినతల్లి యపుడు జనకుఁడు వినగాఁ ద||4-221-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 10 ధృవోపాఖ్యానము
అని యీ రీతి నుతించి భాగవత మాద్యంతంబు సూతుండు సె ప్పిన సంత||12-51-మ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 12 పురాణ గ్రంథ సంఖ్యలు
అని యీశ్వరుండు మీరు మీ నెలవులకుంబొం" డని యానతిచ్చిన మహాప||10.1-412-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 57 గుహ్యకులు కృష్ణుని పొగడుట
అని యుత్తరంబు సెప్పిన విని శతధన్వుం డక్రూరుని యింటికిం జన||10.2-87-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 11 శతధన్వుఁడుమణి గొనిపోవుట
అని యుత్తరానందనుం డాడిన వచనంబులకు మును లందఱుఁ బ్రత్యుత్తర||1-516-వ.||ప్రథమ||ఘ 38 పరీక్షిత్తుని ప్రాయోపవేశంబు
అని యుద్ధవుం డడగినం బ్రబుద్ధమనస్కుం డయిన పుండరీకాక్షుండు||11-109-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 17 అవధూత సంభాషణ
అని యుద్ధవుం డడిగిన నారాయణుం డిట్లనియె; నేను సర్వవర్ణంబు||11-115-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 17 అవధూత సంభాషణ
అని యుద్ధవుండు విదురుం గూడి చనిచని.||3-167 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 5 మైత్రేయునిం గనుగొనుట
అని యుద్రేకముగా నా డిన మాటల కులికి వాఁడు డెందము గలఁగం జ||10.2-514-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 44 పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అని యుపాలంభించిన విని విరోచననందనుం డిట్లనియె.||8-352-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 48 హరి అసురుల శిక్షించుట
అని యూరడిలం బలుకు నవసరంబున.||10.2 -1058-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 75 కుంతీదేవి దుఃఖంబు
అని యెఱింగించి వీడ్కొని, చని, భగీరథుండు మహేశ్వరు నుద్దేశి||9-228-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 18 భగీరథుని చరితంబు
అని యొండొరులఁ దెలుపుకొని, రోషంబులు హృదయంబుల నిలుపుకొని, స||10.1-1753-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 207 రుక్మిణీ గ్రహణంబు
అని యొండొరులం బట్టుకొని విలపించుచుఁ గృష్ణునితోడన మడుఁగుఁ||10.1-660-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 82 గోపికలు విలపించుట
అని యొండొరులకుం జూపుచు.||10.1-471 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 66 అఘాసుర వధ
అని యొండొరుల లేపికొని గోపిక లోపికలు లేని చిత్తంబుల నెత్తి||10.1-185-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 21 కృష్ణునికి జాతకర్మ చేయుట
అని యొడంబఱిచి మిలమిలని మంచుతోడం బురుడించు ధళధళ మను మెఱుంగ||10.2-346-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 33 చిత్రరేఖ పటంబున చూపుట
అని రని మఱియు శుకుం డిట్లనియె నట్లు దూతలు పరితాప సమేతుల||6-168-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అని రాక్షసుల నీక్షించి యిట్లనియె.||7-186 -వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 7 ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని రాజకుమారుండు గావునఁ గరుణించి సంగడికాండ్రతోడ నగియెడి చ||7-211-వ.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 7 ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని రా జడిగిన శుకుం డిట్లనియె.||10.1- 1686-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 202 రుక్మిణీకల్యాణ కథారంభము
అని రామకృష్ణులం జూపిన గర్గుండు మున్ను కంసునిచేత వ్రేటుపడి||10.1-286-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 38 రామ కృష్ణుల నామకరణం
అని రుక్మిణీదేవిని హరి యూరడించె; నంత బలభద్ర ప్రముఖులైన యద||10.1-1757-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 207 రుక్మిణీ గ్రహణంబు
అనిలజుని దేవపతి నం దనుఁడును బద్మాక్షుఁడును నుదారత నాలిం||10.2-743-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 58 రాజబంధమోక్షంబు
అనిలో నన్ను నెదిర్చి బాహుబలశౌర్యస్ఫూర్తిఁ బోరాడఁ జా లిన||10.2-322-మ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 31 బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ది
అని వగచి, రామచంద్రుండు బ్రహ్మచర్యంబు ధరియించి, పదుమూఁడువే||9-358-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 23 శ్రీరామాదుల వంశము
అని వనజాసనుఁ డాడిన విని తద్వృత్తాంత మెఱిఁగి విబుధులు నాకం||3-600-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 30 బ్రహ్మణ ప్రశంస
అని వరుణుండు వల్కిన దురాగ్రహ మెత్తి హిరణ్యలోచనుం డనయము మా||3-627-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 32 హిరణ్యాక్షుని దిగ్విజయము
అని వాణీశుఁడు నారద మునివరునకుఁ జెప్పినట్టి ముఖ్యకథా సూ చ||2-216-క.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 26 భాగవత వైభవంబు
అని వాని వసియించు చో టెఱింగించిన.||10.1-1422-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 171 గురుపుత్రుని తే బోవుట
అని వారల వారించి తత్‌క్షణంబ బంధుప్రియుం డైన బలరాముండ నలా||10.2-573-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 48 బలుడు నాగనగరం బేగుట
అని వారలు దన్నర్థిని వినుతింపఁగ నర్చి యాత్మవిభు వెనువెంటం||4-665-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి
అనివార్యప్రభ మున్ను మేనకయు విశ్వామిత్రభూభర్తయుం గని; రా మ||9-617-మ.||నవమ స్కంధ||ఘ 39 దుష్యంతుని చరిత్రము
అని వాల్మీకి పలుక, రామచంద్రుండు పుత్రార్థి యై విచారింపఁ,||9-356-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 23 శ్రీరామాదుల వంశము
అని వాసుదేవ తేజోవిశేష విశేషితులై దవానలకీలలం బోలె వెలుంగుచ||6-383-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అని విచారించి సౌభరి దన తపోబలంబునం జేసి ముసలితనంబు విడిచి||9-176-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 14 మాంధాత కథ
అని వితర్కించి.||6-147-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అని వితర్కించి.||10.1-365 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 53 యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
అని వితర్కించి.||10.2-59 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 7 సత్రాజితుని నిందారోపణ
అని వితర్కించి; రంతఁ గృష్ణుండు సాయాహ్న సమయంబున రామ సహితుం||10.1-751-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 91 దావాగ్ని తాగుట
అని వితర్కించి జగదీశ్వరుం డత్యున్నత వేణుకాననంబు వాయువశంబ||11-8-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 3 యాదవుల హతంబు
అని వితర్కించి పలికి రుక్మిణీదేవి నుపలక్షించి యిట్లనియె.||10.1-1774-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 209 రుక్మి యనువాని భంగంబు
అని వితర్కించి సముద్రు నడిగి సముద్రమధ్యంబునం బండ్రెండు యో||10.1-1592-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 194 కాలయవనుని ముట్టడి
అని వితర్కించుచు.||8-101 -వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 14 విష్ణువు ఆగమనము
అని వితర్కించుచు.||10.1-1728 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 205 వాసుదే వాగమన నిర్ణయము
అని వితర్కించు సమయంబున||10.1-254 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 33 కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అని వితర్కించు సమయంబున సూకరాకారుండైన భగవంతుండు.||3-410-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 19 వరాహావతారంబు
అని వితర్కించె.||1-494-వ.|| ప్రథమ||ఘ 37 శృంగి శాపంబు
అని విదురాదుల వృత్తాంతం బంతయు ధర్మనందనుని కెఱిగించి తుంబు||1-332-వ.||ప్రథమ||ఘ 28 నారదుని గాల సూచనంబు
అని విదురుఁడు మైత్రేయుం డను మునినాయకుని నడిగె నని వేదవ్య||3-195-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 6 విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అని విదురుఁడు మైత్రేయుని వినయంబునఁ దెలియ నడుగు విధ మెల్లన||3-261-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 10 విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అని విదురుండు ధృతరాష్ట్రునకు విరక్తిమార్గం బుపదేశించిన, న||1-317-వ.||ప్రథమ||ఘ 27 ధృతరాష్ట్రాదుల నిర్గమంబు
అని విదురుండు పల్కిన దయాన్వితుఁ డై మునినాథచంద్రుఁ డి ట్లన||3-393-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 18 స్వాయంభువు జన్మంబు
అని విధిం దూఱుచు మదనతాపాయత్త చిత్తలై.||10.1-1216-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 140 వ్రేతలు కలగుట
అని వినుతించి, దేవా! నీ మాయం జేసి జగంబు భ్రాంతం బై యున్న||12-37-వ.||ద్వాదశ స్కంధ||ఘ 10 మార్కండేయోపాఖ్యానంబు
అని వినుతించి.||4-921-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అని వినుతించి.||10.2-316 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 31 బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ది
అని వినుతించి కేలుఁ దమ్మిదోయి నొసలం బొసంగించి యిట్లనియె.||9-134-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని వినుతించి చిత్రరేఖను నిజమందిరమునకుఁబోవం బనిచినం జనియె||10.2-371-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 34 చిత్రరేఖ అనిరుద్ధుని దెచ్చుట
అని వినుతించినం బ్రముదితాత్మకుఁడై హలపాణి వారలం గనుఁగొని||10.2-595-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 49 హస్తినఁ గంగం ద్రోయబోవుట
అని వినుతించిన నచ్చటి జనపాలక బంధుమిత్ర సకలజనములున్ విని||10.2-1080-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 76 నందాదులు చనుదెంచుట
అని వినుతించి యేను భవదంఘ్రి సరోజము లాశ్రయించెదన్ ననుఁగరు||10.2-503-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 43 కాళిందీ భేదనంబు
అని వినుతించి వీడుకొని నారదుం డరిగె; నంత నొక్కనాడు కృష్ణ||10.1-1183-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 135 నారదుడు కృష్ణుని దర్శించుట
అని వినుతి చేయుచు, హయంబు విడువు మని చెప్పక తన తండ్రులు నీ||9-214-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 17 సగరుని కథ
అని వినుతి చేయుచున్న రాజకుమారునకు లోకపావ నిట్లనియె.||9-223-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 18 భగీరథుని చరితంబు
అని విన్నవించిన కాళియు పలుకులు విననవధరించి కారుణ్యమానసుండ||10.1-695-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 86 కాళిందుని శాసించుట
అని విన్నవించిన రామచంద్రుండు సముద్రునిం బూర్వప్రకారంబున న||9-287-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అని విన్నవించి రంత.||10.1-747 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 91 దావాగ్ని తాగుట
అని విన్నవించి హరికిఁ బ్రదక్షిణంబువచ్చి మ్రొక్కి, సుదర్శన||10.1-1120-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 125 సర్పరూపి శాపవిమోచనము
అని విన్నవించుచున్న ప్రహ్లాదుం జూచి పరమ పురుషుం డిట్లనియె||8-675-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 84 రాక్షసుల సుతల గమనంబు
అని విలపించుచున్న యన్నలఁ జూచి రాముం డిట్లనియె.||9-482-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అని విలపించుచున్న రాజవల్లభల నూరార్చి, జగద్వల్లభుండైన హరి||10.1-1390-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 166 దేవకీ వసుదేవుల విడుదల
అని విలపించుచున్ సరసిజాక్షి నిజేశు పదారవిందముల్ దన నిటలంబ||4-844-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అని విలపింప నంత విభీషణుండు రామచంద్రుని పంపుపడసి, రావణునకు||9-311-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 22 శ్రీరాముని కథనంబు
అని విశ్వసింపకుండియు మనమున నా నారదుఁడు గుమారుఁడు వేగం బున||4-304-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 12 ధృవుండు మరలి వచ్చుట
అని విష్ణుకథాశ్రవణ కుతూహలాయమానమానసులైన శౌనకాది మహామునులకు||6-527-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 16 మరుద్గణంబుల జన్మంబు
అని వీడుకొలిపి కృష్ణుండు విపణిమార్గంబునం జనిచని తాంబూల మా||10.1-1283-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 148 కుబ్జ ననుగ్రహించుట
అని వృపర్వుకడ నుండుట నిందించుచు శుక్రుం డా కూఁతుం దోడ్కొన||9-535-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 34 దేవయాని యయాతి వరించుట
అని వృషభంబు నుద్దేశించి యిట్లనియె.||1-418 -వ.||ప్రథమ||ఘ 34 కలి నిగ్రహంబు
అని వెండియు.||3-64-వ.|| తృతీయ స్కంధ||ఘ 3 యుద్దవ దర్శనంబు
అని వెండియు.||4-605-వ.|| చతుర్థ స్కంధ||ఘ 21 పృథుని బరమపద ప్రాప్తి

అనివెం - అన్నానా

"
అని వెండియుఁ; బ్రవేశ నిర్గమ శూన్యమార్గ నిరూఢ కార్యుండును,||4-457-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 16 అర్చి పృథుల జననము
అని వెండియుం గర్దముని గనుంగొని యిట్లను భవదీయ తనూభవలం బ్ర||3-843-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 43 కపిలుని జన్మంబు
అని వెండియు నిట్లనియె.||3-917 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 49 ప్రకృతి పురుష వివేకంబు
అని వెండియు నిట్లనియె.||4-213 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 9 దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
అని వెండియు నిట్లనియె.||4-405 -వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 15 వేనుని చరిత్ర
అని వెండియు నిట్లనియె అనఘా! పరాత్పరుండును యోగీశ్వరుండును||3-100-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 4 కృష్ణాది నిర్యాణంబు
అని వెండియు నిట్లనియె నీవాక్యంబులు శ్రవణసుఖంబుగావించె; న||10.2-268-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 27 రుక్మిణీదేవి నూరడించుట
అని వెండియు నిట్లనియె లింగదేహమునకుఁ గర్తృత్వ భోక్తృత్వంబ||4-889-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 24 పూర్వ సఖుని ఉవాచ
అని వెండియు నిట్లనియె సుదతీ హృదయేశ్వరి వైన నీవు.||4-790-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అని వెండియు నిట్లని రై నను నొక మార్గంబు గలదు నందింప భవ ద||4-452-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 16 అర్చి పృథుల జననము
అని వెండియు నిట్లను ననఘా! యమ్మహనీయతేజోనిధి మొదలి యవతారంబు||2-112-వ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 19 పరమాత్ముని లీలలు
అని వెండియు నిట్లు స్తుతియించిరి.||3-424 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 21 విధాత వరాహస్తుతి
అని వెండియు మన్యు మను మహాకాల మహ చ్చివ ఋతధ్వ జోరురేతో భవ||3-370-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 17 సృష్టి భేదనంబు
అని వెండియు విదురుండు మైత్రేయుం జూచి మునీంద్రా! త్రిగుణా||3-184-వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 6 విదుర మైత్రేయ సంవాదంబు
అని వెఱగంది యద్దనుజు లందఱు నిట్లని రీ తలోదరిం గని మన మంతన||3-729-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 38 దేవ మను ష్యాదుల సృష్టి
అని వెఱగు నొంది త్రిసవన తను వొందిన యట్టి వికచతామరసాక్షు న||3-705-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 35 హిరణ్యాక్ష వధ
అని వెఱపున సర్పంబుఁ దిగుచు నేర్పు లేక యెలుంగెత్తి యేడ్చుచ||1-478-వ.||ప్రథమ||ఘ 37 శృంగి శాపంబు
అని వేఁడికొనిన నిచ్చి మఱియు మాధవుం డమ్మాలికునకు బలాయుః కా||10.1-1273-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 147 సుదాముని మాలలు గైకొనుట
అని వేఁడిన నమ్మాటలు విని మదనారాతి నవ్వి విబుధాహితు కో ర||10.2-1246-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 85 వృకాసురుండు మడియుట
అని వేగంబున ద్రొబ్బించిన నేను బుడమిం బడునపుడ యీ నికృష్టంబ||10.2-476-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 41 నృగుడు యూసర విల్లగుట
అని వేడినఁ గృష్ణుఁడు ముని వినతుఁడు కరుణించి వల్లవీజనములు||10.2-1075-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 76 నందాదులు చనుదెంచుట
అని శంకించుచు.||7-197-వ.|| సప్తమ స్కంధ||ఘ 7 ప్రహ్లాదుని హింసించుట
అని శమీకమహామునికుమారుం డయిన శృంగి పరీక్షిన్నరేంద్రుని శపి||1-475-వ.||ప్రథమ||ఘ 37 శృంగి శాపంబు
అనిశము నస్మదీయగురుఁడైన సరోరుహ సంభవుండు న మ్మనువులు నాత్మస||4-730-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అనిశము సర్వభూతహృదయాంబుజవర్తి యనం దనర్చు నీ శు నను నవజ్ఞసే||3-964-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అని శుకయోగి పరీక్షి జ్జనపాల సుధాపయోధి చంద్రున కర్థిన్ విన||4-973-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 27 విదురుండు హస్తిన కరుగుట
అని శుకయోగీంద్రుండ మ్మనుజేంద్రునిఁజూచి పలికె మఱియును శ్రీ||10.2-830-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 62 సుయోధనుడు ద్రెళ్ళుట
అని శుకుఁడు పరీక్షిత్తున కనుకంపం జెప్పె నీ యుపాఖ్యానంబున్||4-972-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 27 విదురుండు హస్తిన కరుగుట
అని శౌనకుండు వలికిన సూతుం డిట్లనియెఁ బరీక్షిన్నరేంద్రుండ||1-396-వ.||ప్రథమ||ఘ 32 పరీక్షిత్తు దిగ్విజయ యాత్ర
అని శ్రీమహాభాగవత పురాణంబునందు షష్ఠస్కంధం బాంధ్రభాష రచియిం||6-15-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 2 కృతిపతి నిర్ణయము
అని శ్రీవల్లభుఁ డానతిచ్చిన మహోద్యచ్చక్రకీలావళీ జనితాయాసుఁ||9-127-మ.||నవమ స్కంధ||ఘ 11 దూర్వాసుని కృత్య కథ
అని సకల సత్పురుష జనన వర్తనంబులు మానసించి పరిహరించి.||8-281-వ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 40 లక్ష్మీదేవి హరిని వరించుట
అని సకల సుకవి నికరంబులకు ముకుళిత కరకమలుండనై.||6-13-వ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 1 ఉపోద్ఘాతము
అని సకలేంద్రియంబులకు వెక్కసంబైన స్రుక్కి.||10.1-539-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 73 బ్రహ్మ తర్కించుకొనుట
అని సక్రోధమానుసుండై యప్పుడు.||10.2-586 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 48 బలుడు నాగనగరం బేగుట
అని సనకాదులు దత్పద వనజములకు మ్రొక్కి భక్తివశమానుసులై విని||3-553-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 29 సనకాదుల హరి స్తుతి
అని సన్నుతించిన హరి యాత్మ మోదించి; మొగమునఁ జిఱునవ్వు మొ||10.2-443-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 39 శివుడు కృష్ణుని స్తుతించుట
అని సరసాలాపంబులాడి పవన నందను నొడంబఱచి యర్జునుం జూచి ద్రౌ||1-172-వ.||ప్రథమ||ఘ 16 అశ్వత్థామని తెచ్చుట
అని సరసిజగఁర్భుడు ప ల్కినవచనము లర్థి విని నిలింపులు గుంపు||3-672-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 34 బ్రహ్మ స్తవంబు
అని సర్వజ్ఞుండైన హరి యజ్ఞుండ పోలెఁ దన్ను నడిగినఁ బురుషోత||10.2-668-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 53 ధర్మజు రాజసూ యారంభంబు
అని సర్వలోక విభుఁ డగు వనజోదరుఁ డానతిచ్చు వాక్యంబుల జా డ||10.2-1201-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 82 శ్రుతదేవ జనకుల చరిత్రంబు
అని సహదేవుఁడు పలికిన విని యచ్చటి జనులు మనుజవిభులును ఋషుల||10.2-781-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 59 రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
అని సాభిప్రాయంబుగాఁ బలికిన పలుకులు విని సమస్త భావాభిజ్ఞుం||10.2-1009-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 72 గురుప్రశంస చేయుట
అని సూతుం బునర్జీవితుంగాఁ జేసి మునులం జూచి యిట్లనియె.||10.2-935-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 68 బలరాముని తీర్థయాత్ర
అని స్తుతియించి.||10.2-321 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 31 బాణున కీశ్వర ప్రసాద లబ్ది
అని హరి నుద్దేశించి వారలు విన నిట్లనియె నో! యీశా! యాత్మవ||4-701-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 22 ప్రాచీనబర్హి యఙ్ఞములు
అని హరి మున్నొనరించిన పను లెల్లను జెప్పిచెప్పి బాష్పాకుల||10.1-1445-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 174 నందోద్ధవ సంవాదము
అని హరి యిట్లు షోడశసహస్రవధూమణులం బ్రియంబునన్ మనసిజకేళిఁ||10.2-635-చ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 51 షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అని హరివచనంబులుగా నిట్లనియె.||10.1- 1471-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 177 ఉద్ధవుడు గోపికల నూరార్చుట
అని హర్షించుచు నిఁక నేఁ బనివినియెద నిఖిలలోకపావనమును స జ్||10.2-632-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 51 షోడశసహస్ర స్త్రీ సంగతంబు
అనుచర వర్గంబు భృశాతురులును దుఃఖితులునై వెనుచనుచుండ నుపరుద||4-829-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనుచరులుఁ దానుఁ గంసుఁడు చనియెన్ మీచేత జమునిసదనంబునకున్ ఘన||10.1-1502-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 180 కుబ్జతో క్రీడించుట
అనుచుండ దేవకీదేవి మహాపురుషలక్షణుండును, విచక్షణుండును, సుక||10.1-125-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 12 వసుదేవుడు కృష్ణుని పొగడుట
అనుచుం దదీయ విభ్రమ వశంగతుండై పలికిన విని.||4-796-వ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనుచు ధారుణీసురాత్మజుఁ డీ రీతి బలుకుటయును రాజు పరిణమించి ||5.1-150-ఆ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 15 సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
అనుచు ధిక్కరించి హస్తతలంబునఁ జప్పళించి నగుచు సఖునిమీఁదఁ బ||10.1-1142-ఆ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 129 వృషభాసుర వధ
అనుచు నమ్మత్తకాశిని చిత్తంబు చిత్తజాయత్తంబయి తత్తరంబున వి||10.2-344-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 32 ఉషాకన్య స్వప్నంబు
అనుచు నా దారుకుండు నిర్వేదనపరుండై యిట్లని విన్నవించె; య||11-122-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 18 శ్రీకృష్ణ నిర్యాణంబు
అనుచు నా బ్రాహ్మణుం డతి తత్త్వవేదియై; భవబంధముల నెల్లఁ బ||6-154-సీ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అనుచు నున్మత్తచిత్తలై తదాత్మకత్వకంబునఁ గృష్ణు లీలల ననుకరి||10.1-1020-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 117 గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
అనుచు యవనుఁ డట్టహాసంబు గావించి చటుల కఠిన కులిశ సదృశమైన పా||10.1-1638-ఆ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 198 కాలయవనుడు నీరగుట
అనుచు యాదవ వృష్ణి భోజాంధకులును హరిదయాలబ్ధనిఖిలార్థు లగుచ||10.2-1050-తే.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 74 శమంతకపంచకమున కరుగుట
అనుజాతుండగు పాండుభూవిభుఁడు నిర్యాణంబునుంబొందనా తనిపుత్ర||3-65-మ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 3 యుద్దవ దర్శనంబు
అనుజుఁడు వీఁడనకయ తన తనయులు నను వెడలనడువఁ దానూరకయుం డిన ధృ||3-66-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 3 యుద్దవ దర్శనంబు
అనుటయు హరి యుద్ధవునకుం జెప్పె; నట్లు మత్ప్రేరితంబులై మహ||11-113-వ.||ఏకాదశ స్కంధ||ఘ 17 అవధూత సంభాషణ
అనుడు వేదవ్యాసతనయుఁ డా యభిమన్యు; తనయునిఁ జూచి యిట్లనియె||10.2-965-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 70 కుచేలోపాఖ్యాన ప్రారంభంబు
అనుదినము దీని నెవ్వరు వినిరేనిఁ బఠించిరేని విస్మయ మొదవన్ ||6-312-క.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 12 శ్రీమన్నారాయణ కవచము
అనుదినమును ద్రిజగత్పా వనమగు నీ మంగళస్తవంబుఁ బఠింపన్ వినిన||3-327-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 13 బ్రహ్మదేవుని విష్ణుస్తోత్రంబు
అనుదిన సంతోషణములు, జనితశ్రమతాపదుఃఖ సంశోషణముల్, తనయుల సం||7-140-క.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 6 ప్రహ్లాద చరిత్రము
అను దుర్భాషలు సభ్యులు విని యొండొరు మొగము సూచి విస్మితు ల||10.2-511-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 44 పౌండ్రకవాసుదేవుని వధ
అను నయ్యవసరంబున||10.2-988 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 71 కుచేలుని ఆదరించుట
అనుపమ క్షుత్తృష్ణ లంతర్వ్యధలఁ జేయ; ఝంఝానిలజ్వలజ్జ్వలన చ||3-986-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అనుపమగుణ సంపూర్ణుని ననఘుని సుస్థితుని గతుని నాసీను శయా ను||3-926-క.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 50 విష్ణు సర్వాంగ స్తోత్రంబు
అనుపమగుణహారా! హన్యమా నారివీరా! జన వినుతవిహారా! జానకీ చిత||1-529-మాలి.||ప్రథమ||ఘ 41 పూర్ణి
అనుపమ పాపకర్మపరిహారము కై భజనీయుఁ డైన శో భనచరితుం డితం డను||3-955-చ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 52 భక్తి యోగంబు
అనుపమ బ్రహ్మవాదు లగు నంచిత యోగిజనానుగీయమా న నిజకథా సముత్స||4-914-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అనుపమ భక్తి నెవ్వని పదాంబుజమూలము మందిరంబుగా ననయముఁ బొందు||4-578-చ.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 20 పృథుని రాజ్యపాలన
అనుపమ మఖకర్మక్రియ లనయము లేకుంట నే ననాదృత నగుచున్ జననాయక!||4-493-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 17 భూమిని బితుకుట
అనుపమ మగు జంబూనది యను పేరను వెలసి లీల నరుగుచు నంతన్ ఘనత న||5.2-25-క.||పంచమ స్కంధ ద్వితీయాశ్వాసం||ఘ 4 భూ ద్వీప వర్ష విస్తారములు
అనుపమ రాజ్యదర్పాంధచేతస్కు లై; పాపవర్తను లైన పార్థివులకు||3-806-సీ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 41 కర్దముని విమానయానంబు
అనుపమ శాంతము లగు నిజ తను రశ్ములచే నృపాల తనయ తపో వే దనలు శ||4-901-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 25 ప్రచేతసుల తపంబు
అనుపమ సుస్థిర నియమా సనుఁ డగు నిజనాథు డాయఁ జని పూర్వగతిన్ ||4-840-క.||చతుర్థ స్కంధ||ఘ 23 పురంజను కథ
అనుపుచు నరణము దాసీ జనముల వేయింటి లక్ష సైంధవములఁ దా నిను||10.2-596-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 49 హస్తినఁ గంగం ద్రోయబోవుట
అను మాటలు విని కుంతీ తనయుఁడు మోదమునఁ బొంగి తామరసాక్షున్||10.2-707-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 55 దిగ్విజయంబు
అను మాటలు విని కౌరవ జననాయకుఁ డాత్మ నలిగి చాలుఁ బురే? యే||10.2-576-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 48 బలుడు నాగనగరం బేగుట
అనువొంద సృష్టిన వ్యయముగఁ జేయుచుఁ; బ్రచుర ప్రవాహ సంపతిత||6-232-సీ.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 8 హంసగుహ్య స్తవరాజము
అను సమయంబున.||3-531 -వ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 28 శ్రీహరి దర్శనంబు
అన్న! నీ చుట్టాల నరయుదు! మఱవవు; నీవు పుత్తెంచిన నెమ్మిత||10.2-108-సీ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 14 ఇంద్రప్రస్థంబున కరుగుట
అన్న! శమింపుమన్న! తగ దల్లుఁడు గాఁ డిది మేనగోడ లౌ మన్నన జే||10.1-150-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 18 దేవకి బిడ్డను విడువ వేడుట
అన్న తలంపు తా నెఱిఁగి యన్నవనీరజగంధి లోన నా పన్నత నొంది, య||10.1-1698-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 204 రుక్మిణి సందేశము పంపుట
అన్న మవని యందు నమృతంబు గోవుల యందు వహ్ని సమిధలందు నమర యోగవ||8-166-ఆ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 24 విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అన్నము లేదు కొన్ని మధురాంబువు లున్నవి; త్రావు మన్న! రా వన||9-647-ఉ.||నవమ స్కంధ||ఘ 41 రంతిదేవుని చరిత్రము
అన్న మేలగు నీకు నిన్నడుగఁ గోరి వచ్చినారము భవదీయ వనమునకును||6-283-తే.||షష్ఠ స్కంధ||ఘ 11 దే వాసుర యుద్ధము
అన్నమైనఁ దక్రమైనఁ దోయంబైన శాకమైన దనకుఁ జరగు కొలఁది నతిథి||8-464-ఆ.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 65 దితి కశ్యపుల సంభాషణ
అన్న యిల్లాలిఁ జూలాలిని మమతాఖ్యఁ; జూచి బృహస్పతి సురతమున||9-640-సీ.||నవమ స్కంధ||ఘ 40 భరతుని చరిత్ర
అన్నయుఁ దండ్రియుం జన, యయాతి మహీపతి యై చతుర్దిశల్ పన్నుగఁ||9-510-ఉ.||నవమ స్కంధ||ఘ 33 యయాతి కథ
అన్నవు నీవు చెల్లెలికి; నక్కట! మాడలు చీర లిచ్చుటో? మన్నన||10.1-26-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 4 కంసుని అడ్డగించుట
అన్నా! కశ్యపపుత్ర! దుర్లభము లీ యర్థంబు లెవ్వారికిన్; మున||7-92-శా.||సప్తమ స్కంధ||ఘ 5 బ్రహ్మ వరము లిచ్చుట
అన్నా! చెల్లెల నయ్యెదన్; విడువు నీకన్నంబు బెట్టింతు; నా హ||9-246-శా.||నవమ స్కంధ||ఘ 20 కల్మాషపాదుని చరిత్రము
అన్నా! నా చనుఁ బాపి నిన్ను దనుజుం డంభోనిధిన్ వైచెనే యెన్||10.2-41-శా.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 4 రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
"

అన్నాఫ - అమర

అన్నా! ఫల్గున! భక్తవత్సలుఁడు, బ్రహ్మణ్యుండు, గోవిందుఁ డా ||1-351-శా.||ప్రథమ||ఘ 29 యాదవుల కుశలం బడుగుట
అన్నా! భద్రమె? తల్లిదండ్రుల మమున్ హర్షించి చింతించునే? త||10.1-1443-శా.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 174 నందోద్ధవ సంవాదము
అన్నా! రమ్మని డగ్గఱి చన్నుల పాలేఱువాఱ సంశ్లేషిణి యై చిన్న||8-515-క.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 69 వామను డవతరించుట
అన్నా తల్లులుఁదండ్రులున్ భగినులున్నల్లుండ్రు మద్భ్రాతలున్||10.1-1514-శా.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 183 అక్రూరునితో కుంతి సంభాషణ
అన్నిజగంబులఁ దానై యున్న జగన్నాథుఁ జూడ నొగి భావింపం గన్నంద||8-633-క.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 79 త్రివిక్రమ స్ఫురణంబు
అన్నుల చన్నుల దండ వి పన్నులు గా కెల్లవారు బ్రతికిరిగా కీ ||10.1-802-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 97 హేమంత ఋతు వర్ణనము
అన్నులు సేర వచ్చి మరు నందఱుఁ జూడఁగఁ దాను వచ్చి సం పన్న గు||10.2-29-ఉ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 4 రతీ ప్రద్యుమ్ను లాగమనంబు
అన్యకథానులాపము లహర్నిశముం బఠియించి చాల మా లిన్యము నాత్మశో||3-222-ఉ.||తృతీయ స్కంధ||ఘ 10 విరాడ్విగ్రహ ప్రకారంబు
అన్య కథానులాపము లహర్నిశమున్ వినునట్టి సత్క్రియా శూన్యములై||2-113-ఉ.||ద్వితీయ స్కంధ||ఘ 20 అవతారంబుల వైభవంబు
అన్య మెఱుఁగఁడు; తన యంత నాడుచుండు; మంచివాఁ డీత; డెగ్గులు||10.1-332-క.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 47 యశోద గోపికల నొడంబరచుట
అన్యసన్నుత సాహసుండు మురారి యొత్తె యదూత్తముల్ ధన్యులై వినఁ||1-246-మత్త.||ప్రథమ||ఘ 22 గోవిందుని ద్వార కాగమనంబు
అన్యసుపూజ్య! నీ జనకుఁడై యభిమన్యుఁడు భూవరేంద్రమూ ర్ధన్యుఁడ||9-674-ఉ.||నవమ స్కంధ||ఘ 46 పాండవ కౌరవుల కథ
అన్యాలోకన భీకరంబులు జితాశానేకపానీకముల్ వన్యేభంబులు కొన్ని||8-26-శా.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 9 త్రికూట మందలి గజములు
అన్యుల యాచింపరు రా జన్యులు సౌజన్యకాంక్షఁ జనుదెంచితి నీ కన||10.2-133-క.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 17 నాగ్నజితి పరిణయంబు
అన్యులు తల్లడిల్ల దనుజాంతకుఁ డొత్తె గభీరఘోష కా ఠిన్య మహాప||10.1-1541-ఉ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 187 జరాసంధునితో పోర వెడలుట
అపకారంబులు చేయ వెవ్వరికి నేకాంతంబు లం దుండు నా తప శీతానిల||10.1-851-మ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 100 గోపికల యెడ ప్రసన్ను డగుట
అపచారంబులు లేక నిత్యపరిచర్యాభక్తి యుక్తుండనై చపలత్వంబును||1-109-మ.||ప్రథమ||ఘ 13 నారదుని పూర్వ కల్పము
అపశబ్దంబులఁ గూడియున్ హరి చరిత్రాలాపముల్ సర్వపా ప పరిత్యాగ||1-97-మ.||ప్రథమ||ఘ 12 నార దాగమనంబు
అప్పటినుండి బుధోత్తమ! చెప్పెడు భగవత్కథా విశేషంబులు నా కె||8-144-క.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 21 సముద్ర మథన కథా ప్రారంభం
అప్పటి యట్ల యొడ్డి ముసలాయుధుఁ డేపున నాడి జూదముం జొప్పఁడ||10.2-299-ఉ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 30 రుక్మి బలరాముల జూదంబు
అప్పడు.||10.2-1051 -వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 74 శమంతకపంచకమున కరుగుట
అప్పాలవెల్లి లోపల నప్పటికప్పటికి మందరాగము దిరుగం జప్పుడు||8-209-క.||అష్టమ స్కంధ||ఘ 30 సముద్ర మథన వర్ణన
అప్పుఁడుఁ దల్లి మొఱ విని, జమదగ్ని కుమారులు వచ్చి యిట్లని||9-480-వ.||నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అప్పు డందున్న సరసపదార్థంబులు వ్యర్థంబులై నేలంగూలుటం జూచి||10.1-252-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 33 కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అప్పు డప్పుండరీకాక్షుండు వినుచుండ సభాసదులం జూచి యిట్లనియె||10.2-787-వ.||దశమ స్కంధ ఉత్తరభాగ||ఘ 59 రాజసూయంబు నెఱవేర్చుట
అప్పు డయ్యింతు లిట్లనిరి.||10.1-820 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 99 గోపికా వస్త్రాపహరణము
అప్పు డా నందనందనుమీఁద వేలుపులు చాలపులుగా నందన మల్లికాది క||10.1-451-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 64 బకాసుర వధ
అప్పుడా బాలుని రోదనంబు విని యశోద పఱతెంచి.||10.1-258-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 33 కృష్ణుడు శకటము దన్నుట
అప్పు డా యవ్వయు గోపికలును వెఱంగుపడిరి; తదనంతరంబ||10.1-386-వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 54 కృష్ణుని ఱోలుకి కట్టుట
అప్పు డా విప్రవరుండు దనకుం గడపటి శరీరం బయిన కళేబరంబు నందు||5.1-144-వ.||పంచమ స్కంధ ప్రథమాశ్వాసం||ఘ 15 సింధుపతి విప్ర సంవాదంబు
అప్పుడు||8-218-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 31 కాలకూట విషము పుట్టుట
అప్పుడు||8-315-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 44 అమృతము పంచుట
అప్పుడు||8-321-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 45 రాహువు వృత్తాంతము
అప్పుడు||8-339-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 47 బలి ప్రతాపము
అప్పుడు||8-398-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 52 జగనమోహిని కథ
అప్పుడు||8-449-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 63 దుర్భర దానవ ప్రతాపము
అప్పుడు.||6-67-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అప్పుడు.||6-139-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 6 అజామిళోపాఖ్యానము
అప్పుడు.||6-372-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు.||6-377-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు.||6-410-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు.||6-428-వ.|| షష్ఠ స్కంధ||ఘ 13 వృత్రాసుర వృత్తాంతము
అప్పుడు.||8-34-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 9 త్రికూట మందలి గజములు
అప్పుడు.||8-46-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 11 గజేంద్రుని కొలను ప్రవేశము
అప్పుడు.||8-58-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 12 కరి మకరుల యుద్ధము
అప్పుడు.||8-160-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 24 విశ్వగర్భుని ఆవిర్భావము
అప్పుడు.||8-191-వ.|| అష్టమ స్కంధ||ఘ 27 మంధర గిరిని తెచ్చుట
అప్పుడు.||9-469-వ.|| నవమ స్కంధ||ఘ 30 పరశురాముని కథ
అప్పుడు.||10.1-111-వ.|| దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 11 దేవకి కృష్ణుని కనుట
అప్పుడు.||10.1-263-వ.|| దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 35 తృణావర్తుడు కొనిపోవుట
అప్పుడు.||10.1-369-వ.|| దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 53 యశోద కృష్ణుని అదిలించుట
అప్పుడు.||10.1-583-వ.|| దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 75 పులినంబునకు తిరిగి వచ్చుట
అప్పుడు.||10.1-624-వ.|| దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 79 ధేనుకాసుర వధ
అప్పుడు.||10.1-955 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 111 వరుణుని నుండి తండ్రి దెచ్చుట
అప్పుడు.||10.1-1032 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 117 గోపికల తాదాన్యతోన్మత్తత
అప్పుడు.||10.1-1092 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 121 రాసక్రీడా వర్ణనము
అప్పుడు.||10.1-1143 -వ.||దశమ స్కంధ పూర్వభాగ||ఘ 129 వృషభాసుర వధ