పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధము : అధ్యాయము - 7

 •  
 •  
 •  

12-1-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సూత ఉవాచ
అథర్వవిత్సుమన్తుశ్చ శిష్యమధ్యాపయత్స్వకామ్
సంహితాం సోऽపి పథ్యాయ వేదదర్శాయ చోక్తవాన్

12-2-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శౌక్లాయనిర్బ్రహ్మబలిర్మోదోషః పిప్పలాయనిః
వేదదర్శస్య శిష్యాస్తే పథ్యశిష్యానథో శృణు
కుముదః శునకో బ్రహ్మన్జాజలిశ్చాప్యథర్వవిత్

12-3-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

బభ్రుః శిష్యోऽథాన్గిరసః సైన్ధవాయన ఏవ చ
అధీయేతాం సంహితే ద్వే సావర్ణాద్యాస్తథాపరే

12-4-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నక్షత్రకల్పః శాన్తిశ్చ కశ్యపాఙ్గిరసాదయః
ఏతే ఆథర్వణాచార్యాః శృణు పౌరాణికాన్మునే

12-5-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

త్రయ్యారుణిః కశ్యపశ్చ సావర్ణిరకృతవ్రనః
వైశమ్పాయనహారీతౌ షడ్వై పౌరాణికా ఇమే

12-6-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అధీయన్త వ్యాసశిష్యాత్సంహితాం మత్పితుర్ముఖాత్
ఏకైకామహమేతేషాం శిష్యః సర్వాః సమధ్యగామ్

12-7-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కశ్యపోऽహం చ సావర్ణీ రామశిష్యోऽకృతవ్రనః
అధీమహి వ్యాసశిష్యాచ్చత్వారో మూలసంహితాః

12-8-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పురాణలక్షణం బ్రహ్మన్బ్రహ్మర్షిభిర్నిరూపితమ్
శృణుష్వ బుద్ధిమాశ్రిత్య వేదశాస్త్రానుసారతః

12-9-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సర్గోऽస్యాథ విసర్గశ్చ వృత్తిరక్షాన్తరాణి చ
వంశో వంశానుచరీతం సంస్థా హేతురపాశ్రయః

12-10-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దశభిర్లక్షణైర్యుక్తం పురాణం తద్విదో విదుః
కేచిత్పఞ్చవిధం బ్రహ్మన్మహదల్పవ్యవస్థయా

12-11-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అవ్యాకృతగుణక్షోభాన్మహతస్త్రివృతోऽహమః
భూతసూక్ష్మేన్ద్రియార్థానాం సమ్భవః సర్గ ఉచ్యతే

12-12-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పురుషానుగృహీతానామేతేషాం వాసనామయః
విసర్గోऽయం సమాహారో బీజాద్బీజం చరాచరమ్

12-13-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వృత్తిర్భూతాని భూతానాం చరాణామచరాణి చ
కృతా స్వేన నృణాం తత్ర కామాచ్చోదనయాపి వా

12-14-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రక్షాచ్యుతావతారేహా విశ్వస్యాను యుగే యుగే
తిర్యఙ్మర్త్యర్షిదేవేషు హన్యన్తే యైస్త్రయీద్విషః

12-15-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మన్వన్తరం మనుర్దేవా మనుపుత్రాః సురేశ్వరాః
ర్షయోऽంశావతారాశ్చ హరేః షడ్విధముచ్యతే

12-16-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రాజ్ఞాం బ్రహ్మప్రసూతానాం వంశస్త్రైకాలికోऽన్వయః
వంశానుచరితం తేషామ్వృత్తం వంశధరాస్చ యే

12-17-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నైమిత్తికః ప్రాకృతికో నిత్య ఆత్యన్తికో లయః
సంస్థేతి కవిభిః ప్రోక్తశ్చతుర్ధాస్య స్వభావతః

12-18-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

హేతుర్జీవోऽస్య సర్గాదేరవిద్యాకర్మకారకః
యం చానుశాయినం ప్రాహురవ్యాకృతముతాపరే

12-19-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వ్యతిరేకాన్వయో యస్య జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తిషు
మాయామయేషు తద్బ్రహ్మ జీవవృత్తిష్వపాశ్రయః

12-20-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పదార్థేషు యథా ద్రవ్యం సన్మాత్రం రూపనామసు
బీజాదిపఞ్చతాన్తాసు హ్యవస్థాసు యుతాయుతమ్

12-21-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విరమేత యదా చిత్తం హిత్వా వృత్తిత్రయం స్వయమ్
యోగేర్ల వా తదాత్మానం వేదేహాయా నివర్తతే

12-22-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏవం లక్షణలక్ష్యాణి పురాణాని పురావిదః
మునయోऽష్టాదశ ప్రాహుః క్షుల్లకాని మహాన్తి చ

12-23-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

బ్రాహ్మం పాద్మం వైష్ణవం చ శైవం లైఙ్గం సగారుడం
నారదీయం భాగవతమాగ్నేయం స్కాన్దసంజ్ఞితమ్

12-24-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

భవిష్యం బ్రహ్మవైవర్తం మార్కణ్డేయం సవామనమ్
వారాహం మాత్స్యం కౌర్మం చ బ్రహ్మాణ్డాఖ్యమితి త్రిషట్

12-25-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

బ్రహ్మన్నిదం సమాఖ్యాతం శాఖాప్రణయనం మునేః
శిష్యశిష్యప్రశిష్యాణాం బ్రహ్మతేజోవివర్ధనమ్

12-26-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అధ్యాయము - 8