పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధము : అధ్యాయము - 2

 •  
 •  
 •  

12-26-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఆరభ్య భవతో జన్మ యావన్నన్దాభిషేచనమ్
ఏతద్వర్షసహస్రం తు శతం పఞ్చదశోత్తరమ్

12-1-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శ్రీశుక ఉవాచ
తతశ్చానుదినం ధర్మః సత్యం శౌచం క్షమా దయా
కాలేన బలినా రాజన్నఙ్క్ష్యత్యాయుర్బలం స్మృతిః

12-2-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విత్తమేవ కలౌ నౄణాం జన్మాచారగుణోదయః
ధర్మన్యాయవ్యవస్థాయాం కారణం బలమేవ హి

12-3-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దామ్పత్యేऽభిరుచిర్హేతుర్మాయైవ వ్యావహారికే
స్త్రీత్వే పుంస్త్వే చ హి రతిర్విప్రత్వే సూత్రమేవ హి

12-4-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లిఙ్గం ఏవాశ్రమఖ్యాతావన్యోన్యాపత్తికారణమ్
అవృత్త్యా న్యాయదౌర్బల్యం పాణ్డిత్యే చాపలం వచః

12-5-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అనాఢ్యతైవాసాధుత్వే సాధుత్వే దమ్భ ఏవ తు
స్వీకార ఏవ చోద్వాహే స్నానమేవ ప్రసాధనమ్

12-6-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దూరే వార్యయనం తీర్థం లావణ్యం కేశధారణమ్
ఉదరంభరతా స్వార్థః సత్యత్వే ధార్ష్ట్యమేవ హి
దాక్ష్యం కుటుమ్బభరణం యశోऽర్థే ధర్మసేవనమ్

12-7-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏవం ప్రజాభిర్దుష్టాభిరాకీర్ణే క్షితిమణ్డలే
బ్రహ్మవిట్క్షత్రశూద్రాణాం యో బలీ భవితా నృపః

12-8-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రజా హి లుబ్ధై రాజన్యైర్నిర్ఘృణైర్దస్యుధర్మభిః
ఆచ్ఛిన్నదారద్రవిణా యాస్యన్తి గిరికాననమ్

12-9-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శాకమూలామిషక్షౌద్ర ఫలపుష్పాష్టిభోజనాః
అనావృష్ట్యా వినఙ్క్ష్యన్తి దుర్భిక్షకరపీడితాః

12-10-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శీతవాతాతపప్రావృడ్ హిమైరన్యోన్యతః ప్రజాః
క్షుత్తృడ్భ్యాం వ్యాధిభిశ్చైవ సన్తప్స్యన్తే చ చిన్తయా

12-11-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

త్రింశద్వింశతి వర్షాణి
పరమాయుః కలౌ నృణామ్

12-12-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

క్షీయమాణేషు దేహేషు దేహినాం కలిదోషతః
వర్ణాశ్రమవతాం ధర్మే నష్టే వేదపథే నృణామ్

12-13-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పాషణ్డప్రచురే ధర్మే దస్యుప్రాయేషు రాజసు
చౌర్యానృతవృథాహింసా నానావృత్తిషు వై నృషు

12-14-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శూద్రప్రాయేషు వర్ణేషు చ్ఛాగప్రాయాసు ధేనుషు
గృహప్రాయేష్వాశ్రమేషు యౌనప్రాయేషు బన్ధుషు

12-15-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అణుప్రాయాస్వోషధీషు శమీప్రాయేషు స్థాస్నుషు
విద్యుత్ప్రాయేషు మేఘేషు శూన్యప్రాయేషు సద్మసు

12-16-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇత్థం కలౌ గతప్రాయే జనేషు ఖరధర్మిషు
ధర్మత్రాణాయ సత్త్వేన భగవానవతరిష్యతి

12-17-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

చరాచరగురోర్విష్ణోరీశ్వరస్యాఖిలాత్మనః
ధర్మత్రాణాయ సాధూనాం జన్మ కర్మాపనుత్తయే

12-18-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శమ్భలగ్రామముఖ్యస్య బ్రాహ్మణస్య మహాత్మనః
భవనే విష్ణుయశసః కల్కిః ప్రాదుర్భవిష్యతి

12-19-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అశ్వమాశుగమారుహ్య దేవదత్తం జగత్పతిః
అసినాసాధుదమనమష్టైశ్వర్యగుణాన్వితః

12-20-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విచరన్నాశునా క్షౌణ్యాం హయేనాప్రతిమద్యుతిః
నృపలిఙ్గచ్ఛదో దస్యూన్కోటిశో నిహనిష్యతి

12-21-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అథ తేషాం భవిష్యన్తి మనాంసి విశదాని వై
వాసుదేవాఙ్గరాగాతి పుణ్యగన్ధానిలస్పృశామ్
పౌరజానపదానాం వై హతేష్వఖిలదస్యుషు

12-22-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తేషాం ప్రజావిసర్గశ్చ స్థవిష్ఠః సమ్భవిష్యతి
వాసుదేవే భగవతి సత్త్వమూర్తౌ హృది స్థితే

12-23-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యదావతీర్ణో భగవాన్కల్కిర్ధర్మపతిర్హరిః
కృతం భవిష్యతి తదా ప్రజాసూతిశ్చ సాత్త్వికీ

12-24-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యదా చన్ద్రశ్చ సూర్యశ్చ తథా తిష్యబృహస్పతీ
ఏకరాశౌ సమేష్యన్తి భవిష్యతి తదా కృతమ్

12-25-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యేऽతీతా వర్తమానా యే భవిష్యన్తి చ పార్థివాః
తే త ఉద్దేశతః ప్రోక్తా వంశీయాః సోమసూర్యయోః

12-27-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సప్తర్షీణాం తు యౌ పూర్వౌ దృశ్యేతే ఉదితౌ దివి
తయోస్తు మధ్యే నక్షత్రం దృశ్యతే యత్సమం నిశి

12-28-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తేనైవ ఋషయో యుక్తాస్తిష్ఠన్త్యబ్దశతం నృణామ్
తే త్వదీయే ద్విజాః కాల అధునా చాశ్రితా మఘాః

12-29-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విష్ణోర్భగవతో భానుః కృష్ణాఖ్యోऽసౌ దివం గతః
తదావిశత్కలిర్లోకం పాపే యద్రమతే జనః

12-30-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యావత్స పాదపద్మాభ్యాం స్పృశనాస్తే రమాపతిః
తావత్కలిర్వై పృథివీం పరాక్రన్తుం న చాశకత్

12-31-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యదా దేవర్షయః సప్త మఘాసు విచరన్తి హి
తదా ప్రవృత్తస్తు కలిర్ద్వాదశాబ్దశతాత్మకః

12-32-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యదా మఘాభ్యో యాస్యన్తి పూర్వాషాఢాం మహర్షయః
తదా నన్దాత్ప్రభృత్యేష కలిర్వృద్ధిం గమిష్యతి

12-33-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యస్మిన్కృష్ణో దివం యాతస్తస్మిన్నేవ తదాహని
ప్రతిపన్నం కలియుగమితి ప్రాహుః పురావిదః

12-34-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దివ్యాబ్దానాం సహస్రాన్తే చతుర్థే తు పునః కృతమ్
భవిష్యతి తదా నౄణాం మన ఆత్మప్రకాశకమ్

12-35-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇత్యేష మానవో వంశో యథా సఙ్ఖ్యాయతే భువి
తథా విట్శూద్రవిప్రాణాం తాస్తా జ్ఞేయా యుగే యుగే

12-36-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏతేషాం నామలిఙ్గానాం పురుషాణాం మహాత్మనామ్
కథామాత్రావశిష్టానాం కీర్తిరేవ స్థితా భువి

12-37-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దేవాపిః శాన్తనోర్భ్రాతా మరుశ్చేక్ష్వాకువంశజః
కలాపగ్రామ ఆసాతే మహాయోగబలాన్వితౌ

12-38-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తావిహైత్య కలేరన్తే వాసుదేవానుశిక్షితౌ
వర్ణాశ్రమయుతం ధర్మం పూర్వవత్ప్రథయిష్యతః

12-39-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కృతం త్రేతా ద్వాపరం చ కలిశ్చేతి చతుర్యుగమ్
అనేన క్రమయోగేన భువి ప్రాణిషు వర్తతే

12-40-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రాజన్నేతే మయా ప్రోక్తా నరదేవాస్తథాపరే
భూమౌ మమత్వం కృత్వాన్తే హిత్వేమాం నిధనం గతాః

12-41-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కృమివిడ్భస్మసంజ్ఞాన్తే రాజనామ్నోऽపి యస్య చ
భూతధ్రుక్తత్కృతే స్వార్థం కిం వేద నిరయో యతః

12-42-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కథం సేయమఖణ్డా భూః పూర్వైర్మే పురుషైర్ధృతా
మత్పుత్రస్య చ పౌత్రస్య మత్పూర్వా వంశజస్య వా

12-43-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తేజోऽబన్నమయం కాయం గృహీత్వాత్మతయాబుధాః
మహీం మమతయా చోభౌ హిత్వాన్తేऽదర్శనం గతాః

12-44-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యే యే భూపతయో రాజన్భుఞ్జతే భువమోజసా
కాలేన తే కృతాః సర్వే కథామాత్రాః కథాసు చ

12-45-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అధ్యాయము - 3