పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ద్వాదశ స్కంధము : అధ్యాయము - 1

 •  
 •  
 •  

12-1-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శ్రీశుక ఉవాచ
యోऽన్త్యః పురఞ్జయో నామ భవిష్యో బారహద్రథః
తస్యామాత్యస్తు శునకో హత్వా స్వామినమాత్మజమ్

12-2-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రద్యోతసంజ్ఞం రాజానం కర్తా యత్పాలకః సుతః
విశాఖయూపస్తత్పుత్రో భవితా రాజకస్తతః

12-3-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నన్దివర్ధనస్తత్పుత్రః పఞ్చ ప్రద్యోతనా ఇమే
అష్టత్రింశోత్తరశతం భోక్ష్యన్తి పృథివీం నృపాః

12-4-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శిశునాగస్తతో భావ్యః కాకవర్ణస్తు తత్సుతః
క్షేమధర్మా తస్య సుతః క్షేత్రజ్ఞః క్షేమధర్మజః

12-5-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విధిసారః సుతస్తస్యా జాతశత్రుర్భవిష్యతి
దర్భకస్తత్సుతో భావీ దర్భకస్యాజయః స్మృతః

12-6-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నన్దివర్ధన ఆజేయో మహానన్దిః సుతస్తతః
శిశునాగా దశైవైతే సష్ట్యుత్తరశతత్రయమ్

12-7-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సమా భోక్ష్యన్తి పృథివీం కురుశ్రేష్ఠ కలౌ నృపాః
మహానన్దిసుతో రాజన్శూద్రాగర్భోద్భవో బలీ

12-8-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మహాపద్మపతిః కశ్చిన్నన్దః క్షత్రవినాశకృత్
తతో నృపా భవిష్యన్తి శూద్రప్రాయాస్త్వధార్మికాః

12-9-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స ఏకచ్ఛత్రాం పృథివీమనుల్లఙ్ఘితశాసనః
శాసిష్యతి మహాపద్మో ద్వితీయ ఇవ భార్గవః

12-10-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తస్య చాష్టౌ భవిష్యన్తి సుమాల్యప్రముఖాః సుతాః
య ఇమాం భోక్ష్యన్తి మహీం రాజానశ్చ శతం సమాః

12-11-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నవ నన్దాన్ద్విజః కశ్చిత్ప్రపన్నానుద్ధరిష్యతి
తేషాం అభావే జగతీం మౌర్యా భోక్ష్యన్తి వై కలౌ

12-12-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స ఏవ చన్ద్రగుప్తం వై ద్విజో రాజ్యేऽభిషేక్ష్యతి
తత్సుతో వారిసారస్తు తతశ్చాశోకవర్ధనః

12-13-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సుయశా భవితా తస్య సఙ్గతః సుయశఃసుతః
శాలిశూకస్తతస్తస్య సోమశర్మా భవిష్యతి
శతధన్వా తతస్తస్య భవితా తద్బృహద్రథః

12-14-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మౌర్యా హ్యేతే దశ నృపాః సప్తత్రింశచ్ఛతోత్తరమ్
సమా భోక్ష్యన్తి పృథివీం కలౌ కురుకులోద్వహ

12-15-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అగ్నిమిత్రస్తతస్తస్మాత్సుజ్యేష్ఠో భవితా తతః
వసుమిత్రో భద్రకశ్చ పులిన్దో భవితా సుతః

12-16-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తతో ఘోషః సుతస్తస్మాద్వజ్రమిత్రో భవిష్యతి
తతో భాగవతస్తస్మాద్దేవభూతిః కురూద్వహ

12-17-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శుఙ్గా దశైతే భోక్ష్యన్తి భూమిం వర్షశతాధికమ్
తతః కాణ్వానియం భూమిర్యాస్యత్యల్పగుణాన్నృప

12-18-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శుఙ్గం హత్వా దేవభూతిం కాణ్వోऽమాత్యస్తు కామినమ్
స్వయం కరిష్యతే రాజ్యం వసుదేవో మహామతిః

12-19-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తస్య పుత్రస్తు భూమిత్రస్తస్య నారాయణః సుతః
కాణ్వాయనా ఇమే భూమిం చత్వారింశచ్చ పఞ్చ చ
శతాని త్రీణి భోక్ష్యన్తి వర్షాణాం చ కలౌ యుగే

12-20-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

హత్వా కాణ్వం సుశర్మాణం తద్భృత్యో వృషలో బలీ
గాం భోక్ష్యత్యన్ధ్రజాతీయః కఞ్చిత్కాలమసత్తమః

12-21-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కృష్ణనామాథ తద్భ్రాతా భవితా పృథివీపతిః
శ్రీశాన్తకర్ణస్తత్పుత్రః పౌర్ణమాసస్తు తత్సుతః

12-22-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లమ్బోదరస్తు తత్పుత్రస్తస్మాచ్చిబిలకో నృపః
మేఘస్వాతిశ్చిబిలకాదటమానస్తు తస్య చ

12-23-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అనిష్టకర్మా హాలేయస్తలకస్తస్య చాత్మజః
పురీషభీరుస్తత్పుత్రస్తతో రాజా సునన్దనః

12-24-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

చకోరో బహవో యత్ర శివస్వాతిరరిన్దమః
తస్యాపి గోమతీ పుత్రః పురీమాన్భవితా తతః

12-25-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మేదశిరాః శివస్కన్దో యజ్ఞశ్రీస్తత్సుతస్తతః
విజయస్తత్సుతో భావ్యశ్చన్ద్రవిజ్ఞః సలోమధిః

12-26-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏతే త్రింశన్నృపతయశ్చత్వార్యబ్దశతాని చ
షట్పఞ్చాశచ్చ పృథివీం భోక్ష్యన్తి కురునన్దన

12-27-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సప్తాభీరా ఆవభృత్యా దశ గర్దభినో నృపాః
కఙ్కాః షోడశ భూపాలా భవిష్యన్త్యతిలోలుపాః

12-28-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తతోऽష్టౌ యవనా భావ్యాశ్చతుర్దశ తురుష్కకాః
భూయో దశ గురుణ్డాశ్చ మౌలా ఏకాదశైవ తు

12-29-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏతే భోక్ష్యన్తి పృథివీం దశ వర్షశతాని చ
నవాధికాం చ నవతిం మౌలా ఏకాదశ క్షితిమ్

12-30-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

భోక్ష్యన్త్యబ్దశతాన్యఙ్గ త్రీణి తైః సంస్థితే తతః
కిలకిలాయాం నృపతయో భూతనన్దోऽథ వఙ్గిరిః

12-31-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శిశునన్దిశ్చ తద్భ్రాతా యశోనన్దిః ప్రవీరకః
ఇత్యేతే వై వర్షశతం భవిష్యన్త్యధికాని షట్

12-32-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తేషాం త్రయోదశ సుతా భవితారశ్చ బాహ్లికాః
పుష్పమిత్రోऽథ రాజన్యో దుర్మిత్రోऽస్య తథైవ చ

12-33-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏకకాలా ఇమే భూపాః సప్తాన్ధ్రాః సప్త కౌశలాః
విదూరపతయో భావ్యా నిషధాస్తత ఏవ హి

12-34-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మాగధానాం తు భవితా విశ్వస్ఫూర్జిః పురఞ్జయః
కరిష్యత్యపరో వర్ణాన్పులిన్దయదుమద్రకాన్

12-35-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రజాశ్చాబ్రహ్మభూయిష్ఠాః స్థాపయిష్యతి దుర్మతిః
వీర్యవాన్క్షత్రముత్సాద్య పద్మవత్యాం స వై పురి
అనుగఙ్గమాప్రయాగం గుప్తాం భోక్ష్యతి మేదినీమ్

12-36-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సౌరాష్ట్రావన్త్యాభీరాశ్చ శూరా అర్బుదమాలవాః
వ్రాత్యా ద్విజా భవిష్యన్తి శూద్రప్రాయా జనాధిపాః

12-37-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సిన్ధోస్తటం చన్ద్రభాగాం కౌన్తీం కాశ్మీరమణ్డలమ్
భోక్ష్యన్తి శూద్రా వ్రాత్యాద్యా మ్లేచ్ఛాశ్చాబ్రహ్మవర్చసః

12-38-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తుల్యకాలా ఇమే రాజన్మ్లేచ్ఛప్రాయాశ్చ భూభృతః
ఏతేऽధర్మానృతపరాః ఫల్గుదాస్తీవ్రమన్యవః

12-39-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స్త్రీబాలగోద్విజఘ్నాశ్చ పరదారధనాదృతాః
ఉదితాస్తమితప్రాయా అల్పసత్త్వాల్పకాయుషః

12-40-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అసంస్కృతాః క్రియాహీనా రజసా తమసావృతాః
ప్రజాస్తే భక్షయిష్యన్తి మ్లేచ్ఛా రాజన్యరూపిణః

12-41-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తన్నాథాస్తే జనపదాస్తచ్ఛీలాచారవాదినః
అన్యోన్యతో రాజభిశ్చ క్షయం యాస్యన్తి పీడితాః

12-42-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అధ్యాయము - 2