పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

శ్రీమద్భాగవతము : దశమ స్కంధము

ఘట్టములు

 1. అధ్యాయము – 1
 2. అధ్యాయము – 2
 3. అధ్యాయము – 3
 4. అధ్యాయము – 4
 5. అధ్యాయము – 5
 6. అధ్యాయము – 6
 7. అధ్యాయము – 7
 8. అధ్యాయము – 8
 9. అధ్యాయము – 9
 10. అధ్యాయము – 10
 11. అధ్యాయము – 11
 12. అధ్యాయము – 12
 13. అధ్యాయము – 13
 14. అధ్యాయము – 14
 15. అధ్యాయము – 15
 16. అధ్యాయము – 16
 17. అధ్యాయము – 17
 18. అధ్యాయము – 18
 19. అధ్యాయము – 19
 20. అధ్యాయము – 20
 21. అధ్యాయము – 21
 22. అధ్యాయము – 22
 23. అధ్యాయము – 23
 24. అధ్యాయము – 24
 25. అధ్యాయము – 25
 26. అధ్యాయము – 26
 27. అధ్యాయము – 27
 28. అధ్యాయము – 28
 29. అధ్యాయము – 29
 30. అధ్యాయము – 30
 31. అధ్యాయము – 31
 32. అధ్యాయము – 32
 33. వరహావతారుని ఎదిరించుట
 34. అధ్యాయము – 34
 35. అధ్యాయము – 35
 36. అధ్యాయము – 36
 37. అధ్యాయము – 37
 38. అధ్యాయము – 38
 39. అధ్యాయము – 39
 40. అధ్యాయము – 40
 41. అధ్యాయము – 41
 42. అధ్యాయము – 42
 43. అధ్యాయము – 43
 44. అధ్యాయము – 44
 45. అధ్యాయము – 45
 46. అధ్యాయము – 46
 47. అధ్యాయము – 47
 48. అధ్యాయము – 48
 49. అధ్యాయము – 49
 50. అధ్యాయము – 50
 51. అధ్యాయము – 51
 52. అధ్యాయము – 52
 53. అధ్యాయము – 53
 54. అధ్యాయము – 54
 55. అధ్యాయము – 55
 56. అధ్యాయము – 56
 57. అధ్యాయము – 57
 58. అధ్యాయము – 58
 59. అధ్యాయము – 59
 60. అధ్యాయము – 60
 61. అధ్యాయము – 61
 62. అధ్యాయము – 62
 63. అధ్యాయము – 63
 64. అధ్యాయము – 64
 65. అధ్యాయము – 65
 66. అధ్యాయము – 66
 67. అధ్యాయము – 67
 68. అధ్యాయము – 68
 69. అధ్యాయము – 69
 70. అధ్యాయము – 70
 71. అధ్యాయము – 71
 72. అధ్యాయము – 72
 73. అధ్యాయము – 73
 74. అధ్యాయము – 74
 75. అధ్యాయము – 75
 76. అధ్యాయము – 76
 77. అధ్యాయము – 77
 78. అధ్యాయము – 78
 79. అధ్యాయము – 79
 80. అధ్యాయము – 80
 81. అధ్యాయము – 81
 82. అధ్యాయము – 82
 83. అధ్యాయము – 83
 84. అధ్యాయము – 84
 85. అధ్యాయము – 85
 86. అధ్యాయము – 86
 87. అధ్యాయము – 87
 88. అధ్యాయము – 88
 89. అధ్యాయము – 89
 90. అధ్యాయము – 90