పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : అధ్యాయము – 6

 •  
 •  
 •  

1-1-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సూత ఉవాచ
ఏవం నిశమ్య భగవాన్దేవర్షేర్జన్మ కర్మ చ
భూయః పప్రచ్ఛ తం బ్రహ్మన్వ్యాసః సత్యవతీసుతః

1-2-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వ్యాస ఉవాచ
భిక్షుభిర్విప్రవసితే విజ్ఞానాదేష్టృభిస్తవ
వర్తమానో వయస్యాద్యే తతః కిమకరోద్భవాన్

1-3-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స్వాయమ్భువ కయా వృత్త్యా వర్తితం తే పరం వయః
కథం చేదముదస్రాక్షీః కాలే ప్రాప్తే కలేవరమ్

1-4-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రాక్కల్పవిషయామేతాం స్మృతిం తే మునిసత్తమ
న హ్యేష వ్యవధాత్కాల ఏష సర్వనిరాకృతిః

1-5-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నారద ఉవాచ
భిక్షుభిర్విప్రవసితే విజ్ఞానాదేష్టృభిర్మమ
వర్తమానో వయస్యాద్యే తత ఏతదకారషమ్

1-6-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏకాత్మజా మే జననీ యోషిన్మూఢా చ కిఙ్కరీ
మయ్యాత్మజేऽనన్యగతౌ చక్రే స్నేహానుబన్ధనమ్

1-7-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సాస్వతన్త్రా న కల్పాసీద్యోగక్షేమం మమేచ్ఛతీ
ఈశస్య హి వశే లోకో యోషా దారుమయీ యథా

1-8-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అహం చ తద్బ్రహ్మకులే ఊషివాంస్తదుపేక్షయా
దిగ్దేశకాలావ్యుత్పన్నో బాలకః పఞ్చహాయనః

1-9-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏకదా నిర్గతాం గేహాద్దుహన్తీం నిశి గాం పథి
సర్పోऽదశత్పదా స్పృష్టః కృపణాం కాలచోదితః

1-10-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తదా తదహమీశస్య భక్తానాం శమభీప్సతః
అనుగ్రహం మన్యమానః ప్రాతిష్ఠం దిశముత్తరామ్

1-11-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స్ఫీతాఞ్జనపదాంస్తత్ర పురగ్రామవ్రజాకరాన్
ఖేటఖర్వటవాటీశ్చ వనాన్యుపవనాని చ

1-12-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

చిత్రధాతువిచిత్రాద్రీనిభభగ్నభుజద్రుమాన్
జలాశయాఞ్ఛివజలాన్నలినీః సురసేవితాః
చిత్రస్వనైః పత్రరథైర్విభ్రమద్భ్రమరశ్రియః

1-13-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నలవేణుశరస్తన్బ కుశకీచకగహ్వరమ్
ఏక ఏవాతియాతోऽహమద్రాక్షం విపినం మహత్
ఘోరం ప్రతిభయాకారం వ్యాలోలూకశివాజిరమ్

1-14-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పరిశ్రాన్తేన్ద్రియాత్మాహం తృట్పరీతో బుభుక్షితః
స్నాత్వా పీత్వా హ్రదే నద్యా ఉపస్పృష్టో గతశ్రమః

1-15-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తస్మిన్నిర్మనుజేऽరణ్యే పిప్పలోపస్థ ఆశ్రితః
ఆత్మనాత్మానమాత్మస్థం యథాశ్రుతమచిన్తయమ్

1-16-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ధ్యాయతశ్చరణామ్భోజం భావనిర్జితచేతసా
ఔత్కణ్ఠ్యాశ్రుకలాక్షస్య హృద్యాసీన్మే శనైర్హరిః

1-17-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రేమాతిభరనిర్భిన్న పులకాఙ్గోऽతినిర్వృతః
ఆనన్దసమ్ప్లవే లీనో నాపశ్యముభయం మునే

1-18-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రూపం భగవతో యత్తన్మనఃకాన్తం శుచాపహమ్
అపశ్యన్సహసోత్తస్థే వైక్లవ్యాద్దుర్మనా ఇవ

1-19-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దిదృక్షుస్తదహం భూయః ప్రణిధాయ మనో హృది
వీక్షమాణోऽపి నాపశ్యమవితృప్త ఇవాతురః

1-20-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏవం యతన్తం విజనే మామాహాగోచరో గిరామ్
గమ్భీరశ్లక్ష్ణయా వాచా శుచః ప్రశమయన్నివ

1-21-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

హన్తాస్మిఞ్జన్మని భవాన్మా మాం ద్రష్టుమిహార్హతి
అవిపక్వకషాయాణాం దుర్దర్శోऽహం కుయోగినామ్

1-22-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సకృద్యద్దర్శితం రూపమేతత్కామాయ తేऽనఘ
మత్కామః శనకైః సాధు సర్వాన్ముఞ్చతి హృచ్ఛయాన్

1-23-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సత్సేవయాదీర్ఘయాపి జాతా మయి దృఢా మతిః
హిత్వావద్యమిమం లోకం గన్తా మజ్జనతామసి

1-24-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మతిర్మయి నిబద్ధేయం న విపద్యేత కర్హిచిత్
ప్రజాసర్గనిరోధేऽపి స్మృతిశ్చ మదనుగ్రహాత్

1-25-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏతావదుక్త్వోపరరామ తన్మహద్భూతం నభోలిఙ్గమలిఙ్గమీశ్వరమ్
అహం చ తస్మై మహతాం మహీయసే శీర్ష్ణావనామం విదధేऽనుకమ్పితః

1-26-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నామాన్యనన్తస్య హతత్రపః పఠన్గుహ్యాని భద్రాణి కృతాని చ స్మరన్
గాం పర్యటంస్తుష్టమనా గతస్పృహః కాలం ప్రతీక్షన్విమదో విమత్సరః

1-27-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏవం కృష్ణమతేర్బ్రహ్మన్నాసక్తస్యామలాత్మనః
కాలః ప్రాదురభూత్కాలే తడిత్సౌదామనీ యథా

1-28-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రయుజ్యమానే మయి తాం శుద్ధాం భాగవతీం తనుమ్
ఆరబ్ధకర్మనిర్వాణో న్యపతత్పాఞ్చభౌతికః

1-29-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కల్పాన్త ఇదమాదాయ శయానేऽమ్భస్యుదన్వతః
శిశయిషోరనుప్రాణం వివిశేऽన్తరహం విభోః

1-30-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సహస్రయుగపర్యన్తే ఉత్థాయేదం సిసృక్షతః
మరీచిమిశ్రా ఋషయః ప్రాణేభ్యోऽహం చ జజ్ఞిరే

1-31-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అన్తర్బహిశ్చ లోకాంస్త్రీన్పర్యేమ్యస్కన్దితవ్రతః
అనుగ్రహాన్మహావిష్ణోరవిఘాతగతిః క్వచిత్

1-32-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దేవదత్తామిమాం వీణాం స్వరబ్రహ్మవిభూషితామ్
మూర్చ్ఛయిత్వా హరికథాం గాయమానశ్చరామ్యహమ్

1-33-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రగాయతః స్వవీర్యాణి తీర్థపాదః ప్రియశ్రవాః
ఆహూత ఇవ మే శీఘ్రం దర్శనం యాతి చేతసి

1-34-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏతద్ధ్యాతురచిత్తానాం మాత్రాస్పర్శేచ్ఛయా ముహుః
భవసిన్ధుప్లవో దృష్టో హరిచర్యానువర్ణనమ్

1-35-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యమాదిభిర్యోగపథైః కామలోభహతో ముహుః
ముకున్దసేవయా యద్వత్తథాత్మాద్ధా న శామ్యతి

1-36-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సర్వం తదిదమాఖ్యాతం యత్పృష్టోऽహం త్వయానఘ
జన్మకర్మరహస్యం మే భవతశ్చాత్మతోషణమ్

1-37-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సూత ఉవాచ
ఏవం సమ్భాష్య భగవాన్నారదో వాసవీసుతమ్
ఆమన్త్ర్య వీణాం రణయన్యయౌ యాదృచ్ఛికో మునిః

1-38-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అహో దేవర్షిర్ధన్యోऽయం యత్కీర్తిం శార్ఙ్గధన్వనః
గాయన్మాద్యన్నిదం తన్త్ర్యా రమయత్యాతురం జగత్