పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : అధ్యాయము – 3

 •  
 •  
 •  

1-1-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సూత ఉవాచ
జగృహే పౌరుషం రూపం భగవాన్మహదాదిభిః
సమ్భూతం షోడశకలమాదౌ లోకసిసృక్షయా

1-2-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యస్యామ్భసి శయానస్య యోగనిద్రాం వితన్వతః
నాభిహ్రదామ్బుజాదాసీద్బ్రహ్మా విశ్వసృజాం పతిః

1-3-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యస్యావయవసంస్థానైః కల్పితో లోకవిస్తరః
తద్వై భగవతో రూపం విశుద్ధం సత్త్వమూర్జితమ్

1-4-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పశ్యన్త్యదో రూపమదభ్రచక్షుషా సహస్రపాదోరుభుజాననాద్భుతమ్
సహస్రమూర్ధశ్రవణాక్షినాసికం సహస్రమౌల్యమ్బరకుణ్డలోల్లసత్

1-5-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏతన్నానావతారాణాం నిధానం బీజమవ్యయమ్
యస్యాంశాంశేన సృజ్యన్తే దేవతిర్యఙ్నరాదయః

1-6-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స ఏవ ప్రథమం దేవః కౌమారం సర్గమాశ్రితః
చచార దుశ్చరం బ్రహ్మా బ్రహ్మచర్యమఖణ్డితమ్

1-7-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ద్వితీయం తు భవాయాస్య రసాతలగతాం మహీమ్
ఉద్ధరిష్యన్నుపాదత్త యజ్ఞేశః సౌకరం వపుః

1-8-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తృతీయమృషిసర్గం వై దేవర్షిత్వముపేత్య సః
తన్త్రం సాత్వతమాచష్ట నైష్కర్మ్యం కర్మణాం యతః

1-9-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తుర్యే ధర్మకలాసర్గే నరనారాయణావృషీ
భూత్వాత్మోపశమోపేతమకరోద్దుశ్చరం తపః

1-10-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పఞ్చమః కపిలో నామ సిద్ధేశః కాలవిప్లుతమ్
ప్రోవాచాసురయే సాఙ్ఖ్యం తత్త్వగ్రామవినిర్ణయమ్

1-11-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

షష్ఠమత్రేరపత్యత్వం వృతః ప్రాప్తోऽనసూయయా
ఆన్వీక్షికీమలర్కాయ ప్రహ్లాదాదిభ్య ఊచివాన్

1-12-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తతః సప్తమ ఆకూత్యాం రుచేర్యజ్ఞోऽభ్యజాయత
స యామాద్యైః సురగణైరపాత్స్వాయమ్భువాన్తరమ్

1-13-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అష్టమే మేరుదేవ్యాం తు నాభేర్జాత ఉరుక్రమః
దర్శయన్వర్త్మ ధీరాణాం సర్వాశ్రమనమస్కృతమ్

1-14-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఋషిభిర్యాచితో భేజే నవమం పార్థివం వపుః
దుగ్ధేమామోషధీర్విప్రాస్తేనాయం స ఉశత్తమః

1-15-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రూపం స జగృహే మాత్స్యం చాక్షుషోదధిసమ్ప్లవే
నావ్యారోప్య మహీమయ్యామపాద్వైవస్వతం మనుమ్

1-16-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సురాసురాణాముదధిం మథ్నతాం మన్దరాచలమ్
దధ్రే కమఠరూపేణ పృష్ఠ ఏకాదశే విభుః

1-17-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ధాన్వన్తరం ద్వాదశమం త్రయోదశమమేవ చ
అపాయయత్సురానన్యాన్మోహిన్యా మోహయన్స్త్రియా

1-18-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

చతుర్దశం నారసింహం బిభ్రద్దైత్యేన్ద్రమూర్జితమ్
దదార కరజైరూరావేరకాం కటకృద్యథా

1-19-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పఞ్చదశం వామనకం కృత్వాగాదధ్వరం బలేః
పదత్రయం యాచమానః ప్రత్యాదిత్సుస్త్రిపిష్టపమ్

1-20-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అవతారే షోడశమే పశ్యన్బ్రహ్మద్రుహో నృపాన్
త్రిఃసప్తకృత్వః కుపితో నిఃక్షత్రామకరోన్మహీమ్

1-21-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తతః సప్తదశే జాతః సత్యవత్యాం పరాశరాత్
చక్రే వేదతరోః శాఖా దృష్ట్వా పుంసోऽల్పమేధసః

1-22-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నరదేవత్వమాపన్నః సురకార్యచికీర్షయా
సముద్రనిగ్రహాదీని చక్రే వీర్యాణ్యతః పరమ్

1-23-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏకోనవింశే వింశతిమే వృష్ణిషు ప్రాప్య జన్మనీ
రామకృష్ణావితి భువో భగవానహరద్భరమ్

1-24-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తతః కలౌ సమ్ప్రవృత్తే సమ్మోహాయ సురద్విషామ్
బుద్ధో నామ్నాఞ్జనసుతః కీకటేషు భవిష్యతి

1-25-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అథాసౌ యుగసన్ధ్యాయాం దస్యుప్రాయేషు రాజసు
జనితా విష్ణుయశసో నామ్నా కల్కిర్జగత్పతిః

1-26-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అవతారా హ్యసఙ్ఖ్యేయా హరేః సత్త్వనిధేర్ద్విజాః
యథావిదాసినః కుల్యాః సరసః స్యుః సహస్రశః

1-27-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఋషయో మనవో దేవా మనుపుత్రా మహౌజసః
కలాః సర్వే హరేరేవ సప్రజాపతయః స్మృతాః

1-28-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏతే చాంశకలాః పుంసః కృష్ణస్తు భగవాన్స్వయమ్
ఇన్ద్రారివ్యాకులం లోకం మృడయన్తి యుగే యుగే

1-29-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

జన్మ గుహ్యం భగవతో య ఏతత్ప్రయతో నరః
సాయం ప్రాతర్గృణన్భక్త్యా దుఃఖగ్రామాద్విముచ్యతే

1-30-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏతద్రూపం భగవతో హ్యరూపస్య చిదాత్మనః
మాయాగుణైర్విరచితం మహదాదిభిరాత్మని

1-31-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యథా నభసి మేఘౌఘో రేణుర్వా పార్థివోऽనిలే
ఏవం ద్రష్టరి దృశ్యత్వమారోపితమబుద్ధిభిః

1-32-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అతః పరం యదవ్యక్తమవ్యూఢగుణబృంహితమ్
అదృష్టాశ్రుతవస్తుత్వాత్స జీవో యత్పునర్భవః

1-33-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యత్రేమే సదసద్రూపే ప్రతిషిద్ధే స్వసంవిదా
అవిద్యయాత్మని కృతే ఇతి తద్బ్రహ్మదర్శనమ్

1-34-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యద్యేషోపరతా దేవీ మాయా వైశారదీ మతిః
సమ్పన్న ఏవేతి విదుర్మహిమ్ని స్వే మహీయతే

1-35-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏవం చ జన్మాని కర్మాణి హ్యకర్తురజనస్య చ
వర్ణయన్తి స్మ కవయో వేదగుహ్యాని హృత్పతేః

1-36-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స వా ఇదం విశ్వమమోఘలీలః సృజత్యవత్యత్తి న సజ్జతేऽస్మిన్
భూతేషు చాన్తర్హిత ఆత్మతన్త్రః షాడ్వర్గికం జిఘ్రతి షడ్గుణేశః

1-37-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

న చాస్య కశ్చిన్నిపుణేన ధాతురవైతి జన్తుః కుమనీష ఊతీః
నామాని రూపాణి మనోవచోభిః సన్తన్వతో నటచర్యామివాజ్ఞః

1-38-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స వేద ధాతుః పదవీం పరస్య దురన్తవీర్యస్య రథాఙ్గపాణేః
యోऽమాయయా సన్తతయానువృత్త్యా భజేత తత్పాదసరోజగన్ధమ్

1-39-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అథేహ ధన్యా భగవన్త ఇత్థం యద్వాసుదేవేऽఖిలలోకనాథే
కుర్వన్తి సర్వాత్మకమాత్మభావం న యత్ర భూయః పరివర్త ఉగ్రః

1-40-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇదం భాగవతం నామ పురాణం బ్రహ్మసమ్మితమ్
ఉత్తమశ్లోకచరితం చకార భగవానృషిః
నిఃశ్రేయసాయ లోకస్య ధన్యం స్వస్త్యయనం మహత్

1-41-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తదిదం గ్రాహయామాససుతమాత్మవతాం వరమ్

1-42-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సర్వవేదేతిహాసానాం సారం సారం సముద్ధృతమ్
స తు సంశ్రావయామాసమహారాజం పరీక్షితమ్

1-43-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రాయోపవిష్టం గఙ్గాయాం పరీతం పరమర్షిభిః
కృష్ణే స్వధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాదిభిః సహ
కలౌ నష్టదృశామేష పురాణార్కోऽధునోదితః

1-44-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తత్ర కీర్తయతో విప్రా విప్రర్షేర్భూరితేజసః
అహం చాధ్యగమం తత్ర నివిష్టస్తదనుగ్రహాత్
సోऽహం వః శ్రావయిష్యామి యథాధీతం యథామతి