పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : అధ్యాయము – 19

 •  
 •  
 •  

1-1-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సూత ఉవాచ
మహీపతిస్త్వథ తత్కర్మ గర్హ్యం విచిన్తయన్నాత్మకృతం సుదుర్మనాః
అహో మయా నీచమనార్యవత్కృతం నిరాగసి బ్రహ్మణి గూఢతేజసి

1-2-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ధ్రువం తతో మే కృతదేవహేలనాద్దురత్యయం వ్యసనం నాతిదీర్ఘాత్
తదస్తు కామం హ్యఘనిష్కృతాయ మే యథా న కుర్యాం పునరేవమద్ధా

1-3-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అద్యైవ రాజ్యం బలమృద్ధకోశం ప్రకోపితబ్రహ్మకులానలో మే
దహత్వభద్రస్య పునర్న మేऽభూత్పాపీయసీ ధీర్ద్విజదేవగోభ్యః

1-4-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స చిన్తయన్నిత్థమథాశృణోద్యథా మునేః సుతోక్తో నిరృతిస్తక్షకాఖ్యః
స సాధు మేనే న చిరేణ తక్షకా నలం ప్రసక్తస్య విరక్తికారణమ్

1-5-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అథో విహాయేమమముం చ లోకం విమర్శితౌ హేయతయా పురస్తాత్
కృష్ణాఙ్ఘ్రిసేవామధిమన్యమాన ఉపావిశత్ప్రాయమమర్త్యనద్యామ్

1-6-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యా వై లసచ్ఛ్రీతులసీవిమిశ్ర కృష్ణాఙ్ఘ్రిరేణ్వభ్యధికామ్బునేత్రీ
పునాతి లోకానుభయత్ర సేశాన్కస్తాం న సేవేత మరిష్యమాణః

1-7-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇతి వ్యవచ్ఛిద్య స పాణ్డవేయః ప్రాయోపవేశం ప్రతి విష్ణుపద్యామ్
దధౌ ముకున్దాఙ్ఘ్రిమనన్యభావో మునివ్రతో ముక్తసమస్తసఙ్గః

1-8-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తత్రోపజగ్ముర్భువనం పునానా మహానుభావా మునయః సశిష్యాః
ప్రాయేణ తీర్థాభిగమాపదేశైః స్వయం హి తీర్థాని పునన్తి సన్తః

1-9-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అత్రిర్వసిష్ఠశ్చ్యవనః శరద్వానరిష్టనేమిర్భృగురఙ్గిరాశ్చ
పరాశరో గాధిసుతోऽథ రామ ఉతథ్య ఇన్ద్రప్రమదేధ్మవాహౌ

1-10-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మేధాతిథిర్దేవల ఆర్ష్టిషేణో భారద్వాజో గౌతమః పిప్పలాదః
మైత్రేయ ఔర్వః కవషః కుమ్భయోనిర్ద్వైపాయనో భగవాన్నారదశ్చ

1-11-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అన్యే చ దేవర్షిబ్రహ్మర్షివర్యా రాజర్షివర్యా అరుణాదయశ్చ
నానార్షేయప్రవరాన్సమేతానభ్యర్చ్య రాజా శిరసా వవన్దే

1-12-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సుఖోపవిష్టేష్వథ తేషు భూయః కృతప్రణామః స్వచికీర్షితం యత్
విజ్ఞాపయామాస వివిక్తచేతా ఉపస్థితోऽగ్రేऽభిగృహీతపాణిః

1-13-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రాజోవాచ
అహో వయం ధన్యతమా నృపాణాం మహత్తమానుగ్రహణీయశీలాః
రాజ్ఞాం కులం బ్రాహ్మణపాదశౌచాద్దూరాద్విసృష్టం బత గర్హ్యకర్మ

1-14-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తస్యైవ మేऽఘస్య పరావరేశో వ్యాసక్తచిత్తస్య గృహేష్వభీక్ష్ణమ్
నిర్వేదమూలో ద్విజశాపరూపో యత్ర ప్రసక్తో భయమాశు ధత్తే

1-15-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తం మోపయాతం ప్రతియన్తు విప్రా గఙ్గా చ దేవీ ధృతచిత్తమీశే
ద్విజోపసృష్టః కుహకస్తక్షకో వా దశత్వలం గాయత విష్ణుగాథాః

1-16-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పునశ్చ భూయాద్భగవత్యనన్తే రతిః ప్రసఙ్గశ్చ తదాశ్రయేషు
మహత్సు యాం యాముపయామి సృష్టిం మైత్ర్యస్తు సర్వత్ర నమో ద్విజేభ్యః

1-17-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇతి స్మ రాజాధ్యవసాయయుక్తః ప్రాచీనమూలేషు కుశేషు ధీరః
ఉదఙ్ముఖో దక్షిణకూల ఆస్తే సముద్రపత్న్యాః స్వసుతన్యస్తభారః

1-18-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏవం చ తస్మిన్నరదేవదేవే ప్రాయోపవిష్టే దివి దేవసఙ్ఘాః
ప్రశస్య భూమౌ వ్యకిరన్ప్రసూనైర్ముదా ముహుర్దున్దుభయశ్చ నేదుః

1-19-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మహర్షయో వై సముపాగతా యే ప్రశస్య సాధ్విత్యనుమోదమానాః
ఊచుః ప్రజానుగ్రహశీలసారా యదుత్తమశ్లోకగుణాభిరూపమ్

1-20-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

న వా ఇదం రాజర్షివర్య చిత్రం భవత్సు కృష్ణం సమనువ్రతేషు
యేऽధ్యాసనం రాజకిరీటజుష్టం సద్యో జహుర్భగవత్పార్శ్వకామాః

1-21-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సర్వే వయం తావదిహాస్మహేऽథ కలేవరం యావదసౌ విహాయ
లోకం పరం విరజస్కం విశోకం యాస్యత్యయం భాగవతప్రధానః

1-22-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఆశ్రుత్య తదృషిగణవచః పరీక్షిత్సమం మధుచ్యుద్గురు చావ్యలీకమ్
ఆభాషతైనానభినన్ద్య యుక్తాన్శుశ్రూషమాణశ్చరితాని విష్ణోః

1-23-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సమాగతాః సర్వత ఏవ సర్వే వేదా యథా మూర్తిధరాస్త్రిపృష్ఠే
నేహాథ నాముత్ర చ కశ్చనార్థ ఋతే పరానుగ్రహమాత్మశీలమ్

1-24-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తతశ్చ వః పృచ్ఛ్యమిమం విపృచ్ఛే విశ్రభ్య విప్రా ఇతి కృత్యతాయామ్
సర్వాత్మనా మ్రియమాణైశ్చ కృత్యం శుద్ధం చ తత్రామృశతాభియుక్తాః

1-25-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తత్రాభవద్భగవాన్వ్యాసపుత్రో యదృచ్ఛయా గామటమానోऽనపేక్షః
అలక్ష్యలిఙ్గో నిజలాభతుష్టో వృతశ్చ బాలైరవధూతవేషః

1-26-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తం ద్వ్యష్టవర్షం సుకుమారపాద కరోరుబాహ్వంసకపోలగాత్రమ్
చార్వాయతాక్షోన్నసతుల్యకర్ణ సుభ్ర్వాననం కమ్బుసుజాతకణ్ఠమ్

1-27-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నిగూఢజత్రుం పృథుతుఙ్గవక్షసమావర్తనాభిం వలివల్గూదరం చ
దిగమ్బరం వక్త్రవికీర్ణకేశం ప్రలమ్బబాహుం స్వమరోత్తమాభమ్

1-28-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శ్యామం సదాపీవ్యవయోऽఙ్గలక్ష్మ్యా స్త్రీణాం మనోజ్ఞం రుచిరస్మితేన
ప్రత్యుత్థితాస్తే మునయః స్వాసనేభ్యస్తల్లక్షణజ్ఞా అపి గూఢవర్చసమ్

1-29-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స విష్ణురాతోऽతిథయ ఆగతాయ తస్మై సపర్యాం శిరసాజహార
తతో నివృత్తా హ్యబుధాః స్త్రియోऽర్భకా మహాసనే సోపవివేశ పూజితః

1-30-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స సంవృతస్తత్ర మహాన్మహీయసాం బ్రహ్మర్షిరాజర్షిదేవర్షిసఙ్ఘైః
వ్యరోచతాలం భగవాన్యథేన్దుర్గ్రహర్క్షతారానికరైః పరీతః

1-31-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రశాన్తమాసీనమకుణ్ఠమేధసం మునిం నృపో భాగవతోऽభ్యుపేత్య
ప్రణమ్య మూర్ధ్నావహితః కృతాఞ్జలిర్నత్వా గిరా సూనృతయాన్వపృచ్ఛత్

1-32-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పరీక్షిదువాచ
అహో అద్య వయం బ్రహ్మన్సత్సేవ్యాః క్షత్రబన్ధవః
కృపయాతిథిరూపేణ భవద్భిస్తీర్థకాః కృతాః

1-33-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యేషాం సంస్మరణాత్పుంసాం సద్యః శుద్ధ్యన్తి వై గృహాః
కిం పునర్దర్శనస్పర్శ పాదశౌచాసనాదిభిః

1-34-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సాన్నిధ్యాత్తే మహాయోగిన్పాతకాని మహాన్త్యపి
సద్యో నశ్యన్తి వై పుంసాం విష్ణోరివ సురేతరాః

1-35-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అపి మే భగవాన్ప్రీతః కృష్ణః పాణ్డుసుతప్రియః
పైతృష్వసేయప్రీత్యర్థం తద్గోత్రస్యాత్తబాన్ధవః

1-36-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అన్యథా తేऽవ్యక్తగతేర్దర్శనం నః కథం నృణామ్
నితరాం మ్రియమాణానాం సంసిద్ధస్య వనీయసః

1-37-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అతః పృచ్ఛామి సంసిద్ధిం యోగినాం పరమం గురుమ్
పురుషస్యేహ యత్కార్యం మ్రియమాణస్య సర్వథా

1-38-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యచ్ఛ్రోతవ్యమథో జప్యం యత్కర్తవ్యం నృభిః ప్రభో
స్మర్తవ్యం భజనీయం వా బ్రూహి యద్వా విపర్యయమ్

1-39-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నూనం భగవతో బ్రహ్మన్గృహేషు గృహమేధినామ్
న లక్ష్యతే హ్యవస్థానమపి గోదోహనం క్వచిత్

1-40-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సూత ఉవాచ
ఏవమాభాషితః పృష్టః స రాజ్ఞా శ్లక్ష్ణయా గిరా
ప్రత్యభాషత ధర్మజ్ఞో భగవాన్బాదరాయణిః