పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : ద్రౌపది పుత్రశోకం

 •  
 •  
 •  

1-1-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సూత ఉవాచ
ఏవం కృష్ణసఖః కృష్ణో భ్రాత్రా రాజ్ఞా వికల్పితః
నానాశఙ్కాస్పదం రూపం కృష్ణవిశ్లేషకర్శితః

1-2-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శోకేన శుష్యద్వదన హృత్సరోజో హతప్రభః
విభుం తమేవానుస్మరన్నాశక్నోత్ప్రతిభాషితుమ్

1-3-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కృచ్ఛ్రేణ సంస్తభ్య శుచః పాణినామృజ్య నేత్రయోః
పరోక్షేణ సమున్నద్ధ ప్రణయౌత్కణ్ఠ్యకాతరః

1-4-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సఖ్యం మైత్రీం సౌహృదం చ సారథ్యాదిషు సంస్మరన్
నృపమగ్రజమిత్యాహ బాష్పగద్గదయా గిరా

1-5-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అర్జున ఉవాచ
వఞ్చితోऽహం మహారాజ హరిణా బన్ధురూపిణా
యేన మేऽపహృతం తేజో దేవవిస్మాపనం మహత్

1-6-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యస్య క్షణవియోగేన లోకో హ్యప్రియదర్శనః
ఉక్థేన రహితో హ్యేష మృతకః ప్రోచ్యతే యథా

1-7-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యత్సంశ్రయాద్ద్రుపదగేహముపాగతానాం రాజ్ఞాం స్వయంవరముఖే స్మరదుర్మదానామ్
తేజో హృతం ఖలు మయాభిహతశ్చ మత్స్యః సజ్జీకృతేన ధనుషాధిగతా చ కృష్ణా

1-8-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యత్సన్నిధావహము ఖాణ్డవమగ్నయేऽదామిన్ద్రం చ సామరగణం తరసా విజిత్య
లబ్ధా సభా మయకృతాద్భుతశిల్పమాయా దిగ్భ్యోऽహరన్నృపతయో బలిమధ్వరే తే

1-9-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యత్తేజసా నృపశిరోऽఙ్ఘ్రిమహన్మఖార్థమార్యోऽనుజస్తవ గజాయుతసత్త్వవీర్యః
తేనాహృతాః ప్రమథనాథమఖాయ భూపా యన్మోచితాస్తదనయన్బలిమధ్వరే తే

1-10-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పత్న్యాస్తవాధిమఖక్లృప్తమహాభిషేక శ్లాఘిష్ఠచారుకబరం కితవైః సభాయామ్
స్పృష్టం వికీర్య పదయోః పతితాశ్రుముఖ్యా యస్తత్స్త్రియోऽకృతహతేశవిముక్తకేశాః

1-11-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యో నో జుగోప వన ఏత్య దురన్తకృచ్ఛ్రాద్దుర్వాససోऽరిరచితాదయుతాగ్రభుగ్యః
శాకాన్నశిష్టముపయుజ్య యతస్త్రిలోకీం తృప్తామమంస్త సలిలే వినిమగ్నసఙ్ఘః

1-12-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యత్తేజసాథ భగవాన్యుధి శూలపాణిర్విస్మాపితః సగిరిజోऽస్త్రమదాన్నిజం మే
అన్యేऽపి చాహమమునైవ కలేవరేణ ప్రాప్తో మహేన్ద్రభవనే మహదాసనార్ధమ్

1-13-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తత్రైవ మే విహరతో భుజదణ్డయుగ్మం గాణ్డీవలక్షణమరాతివధాయ దేవాః
సేన్ద్రాః శ్రితా యదనుభావితమాజమీఢ తేనాహమద్య ముషితః పురుషేణ భూమ్నా

1-14-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యద్బాన్ధవః కురుబలాబ్ధిమనన్తపారమేకో రథేన తతరేऽహమతీర్యసత్త్వమ్
ప్రత్యాహృతం బహు ధనం చ మయా పరేషాం తేజాస్పదం మణిమయం చ హృతం శిరోభ్యః

1-15-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యో భీష్మకర్ణగురుశల్యచమూష్వదభ్ర రాజన్యవర్యరథమణ్డలమణ్డితాసు
అగ్రేచరో మమ విభో రథయూథపానామాయుర్మనాంసి చ దృశా సహ ఓజ ఆర్చ్ఛత్

1-16-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యద్దోఃషు మా ప్రణిహితం గురుభీష్మకర్ణ నప్తృత్రిగర్తశల్యసైన్ధవబాహ్లికాద్యైః
అస్త్రాణ్యమోఘమహిమాని నిరూపితాని నోపస్పృశుర్నృహరిదాసమివాసురాణి

1-17-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సౌత్యే వృతః కుమతినాత్మద ఈశ్వరో మే యత్పాదపద్మమభవాయ భజన్తి భవ్యాః
మాం శ్రాన్తవాహమరయో రథినో భువిష్ఠం న ప్రాహరన్యదనుభావనిరస్తచిత్తాః

1-18-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నర్మాణ్యుదారరుచిరస్మితశోభితాని హే పార్థ హేऽర్జున సఖే కురునన్దనేతి
సఞ్జల్పితాని నరదేవ హృదిస్పృశాని స్మర్తుర్లుఠన్తి హృదయం మమ మాధవస్య

1-19-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శయ్యాసనాటనవికత్థనభోజనాదిష్వైక్యాద్వయస్య ఋతవానితి విప్రలబ్ధః
సఖ్యుః సఖేవ పితృవత్తనయస్య సర్వం సేహే మహాన్మహితయా కుమతేరఘం మే

1-20-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సోऽహం నృపేన్ద్ర రహితః పురుషోత్తమేన సఖ్యా ప్రియేణ సుహృదా హృదయేన శూన్యః
అధ్వన్యురుక్రమపరిగ్రహమఙ్గ రక్షన్గోపైరసద్భిరబలేవ వినిర్జితోऽస్మి

1-21-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తద్వై ధనుస్త ఇషవః స రథో హయాస్తే సోऽహం రథీ నృపతయో యత ఆనమన్తి
సర్వం క్షణేన తదభూదసదీశరిక్తం భస్మన్హుతం కుహకరాద్ధమివోప్తమూష్యామ్

1-22-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రాజంస్త్వయానుపృష్టానాం సుహృదాం నః సుహృత్పురే
విప్రశాపవిమూఢానాం నిఘ్నతాం ముష్టిభిర్మిథః

1-23-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వారుణీం మదిరాం పీత్వా మదోన్మథితచేతసామ్
అజానతామివాన్యోన్యం చతుఃపఞ్చావశేషితాః

1-24-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రాయేణైతద్భగవత ఈశ్వరస్య విచేష్టితమ్
మిథో నిఘ్నన్తి భూతాని భావయన్తి చ యన్మిథః

1-25-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

జలౌకసాం జలే యద్వన్మహాన్తోऽదన్త్యణీయసః
దుర్బలాన్బలినో రాజన్మహాన్తో బలినో మిథః

1-26-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఏవం బలిష్ఠైర్యదుభిర్మహద్భిరితరాన్విభుః
యదూన్యదుభిరన్యోన్యం భూభారాన్సఞ్జహార హ

1-27-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దేశకాలార్థయుక్తాని హృత్తాపోపశమాని చ
హరన్తి స్మరతశ్చిత్తం గోవిన్దాభిహితాని మే

1-28-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సూత ఉవాచ
ఏవం చిన్తయతో జిష్ణోః కృష్ణపాదసరోరుహమ్
సౌహార్దేనాతిగాఢేన శాన్తాసీద్విమలా మతిః

1-29-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వాసుదేవాఙ్ఘ్ర్యనుధ్యాన పరిబృంహితరంహసా
భక్త్యా నిర్మథితాశేష కషాయధిషణోऽర్జునః

1-30-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

గీతం భగవతా జ్ఞానం యత్తత్సఙ్గ్రామమూర్ధని
కాలకర్మతమోరుద్ధం పునరధ్యగమత్ప్రభుః

1-31-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విశోకో బ్రహ్మసమ్పత్త్యా సఞ్ఛిన్నద్వైతసంశయః
లీనప్రకృతినైర్గుణ్యాదలిఙ్గత్వాదసమ్భవః

1-32-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నిశమ్య భగవన్మార్గం సంస్థాం యదుకులస్య చ
స్వఃపథాయ మతిం చక్రే నిభృతాత్మా యుధిష్ఠిరః

1-33-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పృథాప్యనుశ్రుత్య ధనఞ్జయోదితం నాశం యదూనాం భగవద్గతిం చ తామ్
ఏకాన్తభక్త్యా భగవత్యధోక్షజే నివేశితాత్మోపరరామ సంసృతేః

1-34-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యయాహరద్భువో భారం తాం తనుం విజహావజః
కణ్టకం కణ్టకేనేవ ద్వయం చాపీశితుః సమమ్

1-35-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యథా మత్స్యాదిరూపాణి ధత్తే జహ్యాద్యథా నటః
భూభారః క్షపితో యేనజహౌ తచ్చ కలేవరమ్

1-36-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యదా ముకున్దో భగవానిమాం మహీం జహౌ స్వతన్వా శ్రవణీయసత్కథః
తదాహరేవాప్రతిబుద్ధచేతసామభద్రహేతుః కలిరన్వవర్తత

1-37-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యుధిష్ఠిరస్తత్పరిసర్పణం బుధః పురే చ రాష్ట్రే చ గృహే తథాత్మని
విభావ్య లోభానృతజిహ్మహింసనాద్యధర్మచక్రం గమనాయ పర్యధాత్

1-38-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

స్వరాట్పౌత్రం వినయినమాత్మనః సుసమం గుణైః
తోయనీవ్యాః పతిం భూమేరభ్యషిఞ్చద్గజాహ్వయే

1-39-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మథురాయాం తథా వజ్రం శూరసేనపతిం తతః
ప్రాజాపత్యాం నిరూప్యేష్టిమగ్నీనపిబదీశ్వరః

1-40-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విసృజ్య తత్ర తత్సర్వం దుకూలవలయాదికమ్
నిర్మమో నిరహఙ్కారః సఞ్ఛిన్నాశేషబన్ధనః

1-41-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వాచం జుహావ మనసి తత్ప్రాణ ఇతరే చ తమ్
మృత్యావపానం సోత్సర్గం తం పఞ్చత్వే హ్యజోహవీత్

1-42-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

త్రిత్వే హుత్వా చ పఞ్చత్వం తచ్చైకత్వే ఞ్జుహోన్మునిః
సర్వమాత్మన్యజుహవీద్బ్రహ్మణ్యాత్మానమవ్యయే

1-43-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

చీరవాసా నిరాహారో బద్ధవాఙ్ముక్తమూర్ధజః
దర్శయన్నాత్మనో రూపం జడోన్మత్తపిశాచవత్

1-44-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అనవేక్షమాణో నిరగాదశృణ్వన్బధిరో యథా
ఉదీచీం ప్రవివేశాశాం గతపూర్వాం మహాత్మభిః
హృది బ్రహ్మ పరం ధ్యాయన్నావర్తేత యతో గతః

1-45-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సర్వే తమనునిర్జగ్ముర్భ్రాతరః కృతనిశ్చయాః
కలినాధర్మమిత్రేణ దృష్ట్వా స్పృష్టాః ప్రజా భువి

1-46-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తే సాధుకృతసర్వార్థా జ్ఞాత్వాత్యన్తికమాత్మనః
మనసా ధారయామాసుర్వైకుణ్ఠచరణామ్బుజమ్

1-47-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తద్ధ్యానోద్రిక్తయా భక్త్యా విశుద్ధధిషణాః పరే
తస్మిన్నారాయణపదే ఏకాన్తమతయో గతిమ్

1-48-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అవాపుర్దురవాపాం తే అసద్భిర్విషయాత్మభిః
విధూతకల్మషా స్థానం విరజేనాత్మనైవ హి

1-49-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విదురోऽపి పరిత్యజ్య ప్రభాసే దేహమాత్మనః
కృష్ణావేశేన తచ్చిత్తః పితృభిః స్వక్షయం యయౌ

1-50-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ద్రౌపదీ చ తదాజ్ఞాయ పతీనామనపేక్షతామ్
వాసుదేవే భగవతి హ్యేకాన్తమతిరాప తమ్

1-51-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యః శ్రద్ధయైతద్భగవత్ప్రియాణాం పాణ్డోః సుతానామితి సమ్ప్రయాణమ్
శృణోత్యలం స్వస్త్యయనం పవిత్రం లబ్ధ్వా హరౌ భక్తిముపైతి సిద్ధిమ్