పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : అధ్యాయము - 1

 •  
 •  
 •  

1-1-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

జన్మాద్యస్య యతోऽన్వయాదితరతశ్చార్థేష్వభిజ్ఞః స్వరాట్
తేనే బ్రహ్మ హృదా య ఆదికవయే ముహ్యన్తి యత్సూరయః
తేజోవారిమృదాం యథా వినిమయో యత్ర త్రిసర్గోऽమృషా
ధామ్నా స్వేన సదా నిరస్తకుహకం సత్యం పరం ధీమహి

1-2-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ధర్మః ప్రోజ్ఝితకైతవోऽత్ర పరమో నిర్మత్సరాణాం సతాం
వేద్యం వాస్తవమత్ర వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనమ్
శ్రీమద్భాగవతే మహామునికృతే కిం వా పరైరీశ్వరః
సద్యో హృద్యవరుధ్యతేऽత్ర కృతిభిః శుశ్రూషుభిస్తత్క్షణాత్

1-3-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నిగమకల్పతరోర్గలితం ఫలం
శుకముఖాదమృతద్రవసంయుతమ్
పిబత భాగవతం రసమాలయం
ముహురహో రసికా భువి భావుకాః

1-4-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నైమిషేऽనిమిషక్షేత్రే
ఈశయః శౌనకాదయః
సత్రం స్వర్గాయ లోకాయ
సహస్రసమమాసత

1-5-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

త ఏకదా తు మునయః
ప్రాతర్హుతహుతాగ్నయః
సత్కృతం సూతమాసీనం
పప్రచ్ఛురిదమాదరాత్

1-6-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఋషయ ఉవాచ
త్వయా ఖలు పురాణాని
సేతిహాసాని చానఘ
ఆఖ్యాతాన్యప్యధీతాని
ధర్మశాస్త్రాణి యాన్యుత

1-7-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యాని వేదవిదాం శ్రేష్ఠో
భగవాన్బాదరాయణః
అన్యే చ మునయః సూత
పరావరవిదో విదుః

1-8-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వేత్థ త్వం సౌమ్య తత్సర్వం
తత్త్వతస్తదనుగ్రహాత్
బ్రూయుః స్నిగ్ధస్య శిష్యస్య
గురవో గుహ్యమప్యుత

1-9-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తత్ర తత్రాఞ్జసాయుష్మన్
భవతా యద్వినిశ్చితమ్
పుంసామేకాన్తతః శ్రేయస్
తన్నః శంసితుమర్హసి

1-10-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రాయేణాల్పాయుషః సభ్య
కలావస్మిన్యుగే జనాః
మన్దాః సుమన్దమతయో మ
న్దభాగ్యా హ్యుపద్రుతాః

1-11-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

భూరీణి భూరికర్మాణి
శ్రోతవ్యాని విభాగశః
అతః సాధోऽత్ర యత్సారం
సముద్ధృత్య మనీషయా
బ్రూహి భద్రాయ భూతానాం
యేనాత్మా సుప్రసీదతి

1-12-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సూత జానాసి భద్రం తే
భగవాన్సాత్వతాం పతిః
దేవక్యాం వసుదేవస్య
జాతో యస్య చికీర్షయా

1-13-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తన్నః శుష్రూషమాణానామ్
అర్హస్యఙ్గానువర్ణితుమ్
యస్యావతారో భూతానాం
క్షేమాయ చ భవాయ చ

1-14-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఆపన్నః సంసృతిం ఘోరాం
యన్నామ వివశో గృణన్
తతః సద్యో విముచ్యేత
యద్బిభేతి స్వయం భయమ్

1-15-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యత్పాదసంశ్రయాః సూత
మునయః ప్రశమాయనాః
సద్యః పునన్త్యుపస్పృష్టాః
స్వర్ధున్యాపోऽనుసేవయా

1-16-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కో వా భగవతస్తస్య
పుణ్యశ్లోకేడ్యకర్మణః
శుద్ధికామో న శృణుయాద్
అశః కలిమలాపహమ్

1-17-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తస్య కర్మాణ్యుదారాణి
పరిగీతాని సూరిభిః
బ్రూహి నః శ్రద్దధానానాం
లీలయా దధతః కలాః

1-18-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అథాఖ్యాహి హరేర్ధీమన్
అవతారకథాః శుభాః
ఈలా విదధతః స్వైరమ్
ఈశ్వరస్యాత్మమాయయా

1-19-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వయం తు న వితృప్యామ
ఉత్తమశ్లోకవిక్రమే
యచ్ఛృణ్వతాం రసజ్ఞానాం
స్వాదు స్వాదు పదే పదే

1-20-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కృతవాన్కిల కర్మాణి
సహ రామేణ కేశవః
అతిమర్త్యాని భగవాన్
గూఢః కపటమానుషః

1-21-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కలిమాగతమాజ్ఞాయ
క్షేత్రేऽస్మిన్వైష్ణవే వయమ్
ఆసీనా దీర్ఘసత్రేణ
కథాయాం సక్షణా హరేః

1-22-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

త్వం నః సన్దర్శితో ధాత్రా
దుస్తరం నిస్తితీర్షతామ్
కలిం సత్త్వహరం పుంసాం
కర్ణధార ఇవార్ణవమ్

1-23-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

బ్రూహి యోగేశ్వరే కృష్ణే
బ్రహ్మణ్యే ధర్మవర్మణి
స్వాం కాష్ఠామధునోపేతే
ధర్మః కం శరణం గతః