పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : దాక్షాయణి దక్షు నింటి కరుగుట

 •  
 •  
 •  

1-123-చ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ని నియమించి శంభుఁడు గణాధిపులన్ బిలిపించి దక్షునం
తన పుట్టినింటికిని న్యత జన్నము జూడఁబోయెడిన్
దికరమండలప్రభల దివ్యవిమానముఁ దెండు రండు పొం
వుడు వారు దెచ్చి రతి హాటకదివ్యవిమానరాజమున్.

1-124-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అంత నప్పరమేశ్వరియు నమ్మహాదేవునకు వినయ భృతాంతఃరకణ యై సాష్టాంగ దండప్రణామంబు లాచరించి య మ్మహాదేవు ననేక ప్రకారంబుల నుతియించి య ద్దేవు ననుమతంబున నానాసహస్రకోటి తరణికిరణ ప్రభోజ్జ్వలంబై నభోభాగంబు విడంబించు సువర్ణాంచితం బగు దివ్యవిమానంబుఁ బ్రవేశించి యందు సుందర రత్నాంచితాసనాసీన యై యుండు నవసరంబున.

1-125-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వీణియ నీవు దే వీణాసుభాషిణి!
మృగనాభి నీవు దే మృగనిభాక్షి!
రాజహంసికఁ దెమ్ము రాజహంసికయాన!
కీరంబు నీవు దే కీరవాణి!
ణిహారములు దెమ్ము ణిగణాలంకృత!
పువ్వులు నీవు దే పువ్వుఁబోడి!
గంధంబు నీవు దే గంధసింధురయాన!
నకంబు నీవు దే నకవర్ణ!

1-125.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పొలఁతి యాడు పసిఁడి బొమ్మలు నీవు దే
సిడిబొమ్మఁబోలుపడఁతి! ఱియు
యునట్టి పెక్కు వస్తువులెల్లను
జిక్కకుండఁ దెండు చెలువ లెల్ల.

1-126-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇవ్విధంబున న మ్మహాదేవి చెలికత్తెలు మొత్తంబులై తమలో బహు ప్రకారంబులఁ బను లేర్పఱిచికొని ప్రమథగణసుందరీ సమేతంబుగా గజకర్ణ లంబోదర సూర్యవర్ణ సోమవర్ణ శతమాయ మహామాయ మహేశ మృత్యుహరాదులు మొదలుగాఁ గల మహా ప్రమథగణంబులు గొలువ దివ్యవిమానారూఢయై యుండె నప్ప డ వ్విమానంబు ముదంబున గడపం దొడంగి రంత నదియును మనోవేగంబున దక్షుని యాగమంటపమ్ముఁ గదిసిన న క్కన్యారత్నంబు తన సఖీజనంబులుం దానును గగనగమనంబు డిగ్గి.

1-127-చ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లిత మై గణోత్తములు ల్లనిపించు పసిండిదండముల్
లఁగొనఁ బట్టి బిట్టున త్రిన్నుతవల్లభ వచ్చె మీ రహో
లఁగి తొలంగి పాయుఁ డని తాపసు లాదిగ వేల్పు మూకలన్
మున బాయఁ ద్రోయుచును సందడి వాపి గణాళిఁ గొల్వగన్.

1-128-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వేదండగమనలు వింజామరలు వీవ;
ల్లవాంఘ్రులు వేడ్కఁ లసి నడువ;
లితరంభోరువు ల్వెలిగొడుగులు పట్ట;
సైకతజఘనలు న్నుతింప;
రిరాజసమమధ్య లంకించి పాడంగఁ;
రికుంభకుచలు మంళము నుడువ;
మలబాహులతలు ళ్యాణములువాడ;
రాజనిభాస్యలు మణఁ గొలువ;

1-128.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లోల మీనభృంగలోచన మ్మిల్ల
తులు గొంద ఱతులగతు నడువ;
ల్లిదండ్రి చెలుల దర్శిం నమ్మహా
కాళి నడచె యాగశాలకకు.

1-129-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇట్లు నడచి.

1-130-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

హేమోన్నత యాగమంపముపైఁ గళ్యాణి నిల్చుండఁగాఁ
నియుం గానని యట్ల వోయెఁ దగు సత్కారంబులం దేమిటన్
నితం దల్పకపోయె తొల్లిటి వృథావైరంబుతో బూజలన్
నిపెం గూఁతుల నల్లురన్ దివిజులన్ దక్షుండు దక్షాత్ముఁ డై.