పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : దక్షుఁడు దివిజులఁ బిలుచుట

 •  
 •  
 •  

1-96-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రి తపనరాజ కమలజ
రి శిఖి యమ దనుజ వరుణ వాయు కుబేరే
శ్వ కిన్నర మునివర సుర
రు డోరగ సిద్ధ సాధ్య చరులఁ బిలిచెన్.

1-97-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పిలిచిన సౌరభములతో
రుచుఁ జనుదెంచి వార ప్పుడు దమకున్
నగు ఠావుల నుండిరి
కలమై వివిధ నిగమ నరవ మొదవన్.

1-98-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ల్లుండ్రఁ గూఁతు లందఱఁ
బొల్లమితిం బిలిచితెచ్చి పూజనలిడుచున్
ల్లతనంబున దక్షుఁడు
చెల్లింపఁ దొడంగెఁ గ్రతువు శివరహితముగన్.

1-99-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అంట నారదముని దా
నంయుఁ గని నవ్వి దేవతారాఢ్యుఁడు దా
నెంయు నిచ్చట లేఁ డని
సంసమునఁ జనియె రజతశైలముకడకున్.