పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : దక్షుఁడు రజతగిరి కరుగుట

 •  
 •  
 •  

1-81-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నుఁ డగు శంభుఁడు గొలు వయి
రుట విని మునులు గొలువ క్షుఁడు వేగన్
నియె రజతాద్రి శిఖరికిఁ
యంతనె యజ్ఞనాధు ర్శింపంగన్.

1-82-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ని గిరిమందిరు సన్నిధి
వియంబున నిల్చియున్న వేడుక నతఁడున్
మునులను సంభావించిన
నువునఁ దనుఁ గారవించె ప్పుడు కరుణన్.

1-83-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇ ట్లఖిల భువనాధీశ్వరుండు గారవించిన.

1-84-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ద్దిర శంకరుండు వినయంబున నా కెదు రేగుదెంచి నా
పెద్దతనం బెఱింగి తగఁ బెద్దఱికం బొకయించు కైనఁ దా
గ్రద్దనఁ జేయఁడయ్యె మఱి గౌరియు న్నన సేయ దయ్యె నీ
పెద్దలు నవ్వ లాతిమునిబృందము చాడ్పునఁ జేసి రిమ్మెయిన్.

1-85-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ని తన పాలిటి కర్మము
పెనఁగొని తనుఁ జుట్టుముట్టి ప్రేరేపంగాఁ
జెనఁటి యగు దక్షుఁ డప్పుడు
మున గోపంబు నొంది లహరు విడిచెన్.

1-86-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇట్లు దేవదేవుని మహత్వంబుఁ దెలియక వృధావైరంబున దక్షుం డటువాసి చనియె, నంత న మ్మహేశ్వరుఁ గొల్వవచ్చిన దేవేంద్రాది బృందారక సంఘంబులు పునః పునః ప్రణామంబు లాచరించి చనిరి తదనంతరంబ.

1-87-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

క్కడ దక్షుం డరుగుచుఁ
బొక్కుచు స్రుక్కుచును సిగ్గు వొందఁగఁ గోపం
బెక్కువ గా నంతంతటఁ
జిక్కుచుఁ దలపోతఁ నొంది చిత్తము గలఁగన్.

1-88-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నాకులు వచ్చిన నిచటికి
నాకును రానేల నేఁడు నా కిందులకున్
రాకున్న నేమి కొఱఁ తగుఁ
బ్రాటముగ ధిక్కరింపఁ డితిం గాదే.

1-89-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దేత లందఱుఁ దమ కొక
దేతవలె నంచుఁ దన్ను దేవర యంచున్
వావిరిఁ గొలిచిన నా కీ
దేర వల దనుచు మాఱు తెచ్చెద ననుచున్.

1-90-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

జాలిఁబడుచు నలఁగి లోలోనఁ గుందుచుఁ
జిన్నవోయి మొగము జేవురిం
నింటి కరిగి యున్న నీక్షించి యిట్లని
లికె దక్షుఁ జూచి భార్య ప్రీతి.

1-91-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యల్లుని మన బిడ్డను
నుగొంటిరె మంగళంబె రుణన్వారే
ని మిమ్ము గారవించిరి
వినిపింపుఁడు వీనులలర వినియెద ననినన్.

1-92-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దక్షుం డిట్లనియె.

1-93-మత్త.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మాకు మామ గదా యితం డని న్ననల్ దగఁ జేయఁ డే
లోనాథుఁడ నంచు గర్వము లోలతం బడి యున్నవాఁ
డీ తంబుల నేమి చెప్పుదు నింతిరో! విను నాకునున్
నీకుఁ గూఁతురు నైన గౌరియు నిక్క మేమియుఁ బల్కదే.

1-94-మత్త.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కా నింకను దీనికిం బ్రతికార మే నొనరించెదన్
బూని చేసెద మేటియఙ్ఞముఁ బూజ చేసెదఁ గేశవున్
మౌనులున్ వసువుల్ దిగీశులు ర్త్యు లుండఁగ నొప్పుఁగాఁ
మానినీ! చనుదెంతు రిచ్చట మాటమాత్రనఁ బిల్చినన్.

1-95-మత్త.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పిలుతు దివ్యుల నందఱిన్ వెలిబెట్టు దిప్పుడు భర్గునిన్
వెయ నిశ్చయ మిట్టి దంచును వేదవేద్యు మహత్వమున్
లఁ పగోచర మైనఁ దొట్టి దామసంబునఁ బొంగి యా
లుఁడు దక్షుఁడు పాపచక్షుఁడు కర్మదక్షుఁ డదక్షుఁడై.