పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : పీఠిక

 •  
 •  
 •  

1-8-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శ్రీ రామాయణకథ భువి
వాక నిర్మించినట్టి వాల్మీకి మన
స్ఫారుఁ బరాశరనందను
శ్రీమ్యుని వాయ కెపుడుఁ జింతింతు మదిన్.

1-9-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

బాణు నంచిత శబ్దపారీణు, నసమాన
వితాగుణావాసుఁ గాళిదాసు,
మాఘు వాక్యామోఘు, ణిభద్రు శివభద్రు,
మణీయతరకవిరాజు భోజుఁ,
బ్రకటితవిమల ప్రభారవి భారవి,
నున్నతగుణధుర్యు న్నపార్యు,
నేవితకవిరాజి శ్రీసోమయాజిని,
శృంగారకవినాథు రంగనాథు,

1-9.1-తే.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ని రెండవ శారదయై వెలుంగు
వైవోద్దాము వేములవాడ భీము
నాదిగాఁ గల కవులను నధికభక్తిఁ
లఁచి వర్ణించి తత్ప్రసాదంబు వడసి.

1-10-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విఁ జూడక భవిడాయక
వుపదములు గొల్చి ఘోరవభంజనులై
దూరులైన పుణ్యుల
వు నర్చన చేసి వరము డసిన వారిన్.

1-11-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శిరియాలుఁ గరికాలుఁ జేరమునుద్భటు
బాణుఁ గేశవరాజు సవరాజుఁ
న్నప్ప జన్నయ్య రయూరచోడయ్య
కుమ్మరగుండయ్య నెమ్మినాథుఁ
బండితారాధ్యుని ల్లాణునమినంది
మాహేశునుడివాలు మాచిరాజుఁ
చేరమరాజయ్య చిరుతొండనోహళి
సాంఖ్యతొండనిసురిముడ దేవు

1-11.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వెలయ మఱియుఁ గల్గు వీరమాహేశ్వరా
చాపరుల వీర సత్య వ్రతు
వీరసచ్చరితుల వీరవిక్రములను
గ మ్రొక్కి తలఁచి భక్తితో.

1-12-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తత్ప్రాసాద కరుణావిశేష ప్రవర్థమాన కవితామహత్వ సంపన్నుండ నై మదీ యాంతరంగంబున.

1-13-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పుణ్యకథ చెప్పి భూమితలములోఁ
బాప సంచయ మెల్లఁ బాయవచ్చు;
నేపుణ్యకథ చెప్పి యితరులు వొగడంగఁ
గోటి పుణ్యంబులు గూర్చవచ్చు;
నేపుణ్యకథ చెప్పి యితరలోకంబులోఁ
రమ కళ్యాణంబుఁ డయవచ్చు;
నేపుణ్యకథ చెప్పి యింద్రాది సురలచే
బొలుపార సత్పూజఁ బొందవచ్చు;

1-13.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నెట్టికథ రచించి యెవ్వరు నెఱుగని
యీశు నాదిదేవు నెఱుఁగచ్చు;
నేమికథ యొనర్చి యిలలో సత్కీర్తిఁ
నరవచ్చు నంచుఁ దలఁచి లఁచి.

1-14-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తదీయ విచారచిత్తుండ నై త త్కథారంభం బూహించుచున్న సమయంబున.

1-15-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రమ భద్రాసన ప్రముఖ మార్గంబుల
యోగీంద్రు లితఁ డాదియోగి యనఁగ;
వీరవ్రతంబున వీరమాహేశులు
వీరమాహేశ్వరవిభుఁ డనంగ;
సంతతానుష్ఠాన త్కర్మ నిరతిమై
బ్రాహ్మణు లుత్తమ బ్రాహ్మణుఁ డన;
వేదాంతసిద్ధాంతవిమలుఁడై చెలఁగుచో
ను లెల్ల ధర్మశానుఁ డనంగ

1-15.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వెలయు శంభుమూర్తి వీరమాహేశ్వరా
చారవిభుఁడు భక్తిసాగరుండు
నఘుఁ డివ్వటూరి యారాధ్యచంద్రుండు
సోమనాథసముఁడు సోమగురుఁడు.

1-16-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సుల్ పెద్దలు నీతిమంతులు కవుల్ జాణల్ బుధుల్ బంధువుల్
దొలుం జాలఁ బురోహితుల్ హితులు మంత్రుల్గాయకుల్ పాఠకుల్
స్వవేదుల్ భరతఙ్ఞు లాశ్రితులు దైవఙ్ఞుల్ పురాణఙ్ఞులున్
నాథుల్ శివభక్తులున్ నిరుపమానందాత్ములై కొల్వఁగన్.

1-17-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఒక్కనాఁ డసమానమానసుం డై యగమ్య రత్నాంచిత మగు వేదికా తలంబున సమున్నత కనకాసనంబున సుఖం బుండి శైవపురాణ ప్రసంగాంతరంగుం డై నన్ను రావించిన.

1-18-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యము సంభ్రమంబు భక్తియుఁ దురంగ
తని పాదయుగము నల్లఁ జేరి
పాణియుగము ఫాలభాగంబుఁ దియించి
ముదముతోడ నేను మ్రొక్కియున్న.

1-19-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అయ్యవసరంబున సోమశేఖరుం డి ట్లనియె.

1-20-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మయంబు లాఱును ర్చించి చర్చించి
దువులు నాల్గును దివి చదివి;
హుపురాణంబులు భాషించి భాషించి
యితిహాసముల నెల్ల నెఱిఁగి యెఱిఁగి;
కావ్యంబు లెన్నేని ర్షించి ఘర్షించి
ఖిలవిద్యలు నాత్మ రసి యరసి;
నులతో సద్గోష్ఠిఁ గావించి కావించి
కలకృత్యంబులు రిపి జరిపి;

1-20.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

యున్న నిప్పుడు మా కెల్ల నూహలోన
వింతపండువు బోలెను వీరభద్ర
విజయ మెల్లను వినఁ గడువేడ్క యయ్యె
ది దెలుంగున రచియింపు భిమతముగ.

1-21-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పిన్నవాఁడ ననియుఁ బెక్కు సంస్కృతులను
విననివాఁడ ననియు వెఱపు మాను
త్ప్రసాద దివ్యమహిమచే నెంతైన
విత చెప్ప లావు గలదు నీకు.

1-22-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అదియునుం గాక; నీకు వీరభద్రేశ్వరప్రసాదంబుఁ గలదు. కావున వాయుపురాణ సారం బగు నీ కథావృత్తాంతం బంతయు దెలుంగున రచియింపు మని యానతిచ్చిన మద్గురుని మధురవాక్యంబులకు నత్యంతానురాగ సంతుష్టుండనై తదీ యానుమతంబున మదీయ వంశావళి వర్ణనం బొనరించెద.

 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •