పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : నగజను శివునికి శుశ్రూష చేయ నప్పగించుట

 •  
 •  
 •  

1-221-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ధా రీశ్వర! విన్నపంబు మదిలో నాలించి రక్షింపుమీ
యువిదారత్నముఁ బెట్టి పోయెదను మీ యొద్దన్ భవద్ధాసి యై
తివుటన్ వర్తన సేయుచుండెడిని ప్రీతిం దీని రక్షింపుడీఁ
విరోధంబున లీలఁ బంపి పరిచర్యల్ చాల సేయింపుఁడీ.

1-232-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కొండిక బాలిక యెఱుఁగదు
సుండీ యెంతయును ముగుద సుండీ యనుచున్
ఖండేందుబింబమౌళికిఁ
గొంలరా జప్పగించెఁ గూఁతుం గౌరిన్.

1-223-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇ వ్విధంబునం బరమేశ్వరునకుఁ బరిచర్యలు సేయ న మ్మహాదేవిని సమర్పించి యతం డ ద్దేవునకు వెండియు దండప్రణామంబు చేసి తన మందిరంబునకుఁ జనియె నంతఁ.

1-224-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శివుఁ జూచుం దమకించి సిగ్గు నగుడున్ జిక్కం గరంగున్ మదిన్
వుఁ జేరం గమకించుఁ జంలపడుం భావించు నెంచున్ వడిం
యంగాఁబడు నాథుఁ గౌఁగిటను సింగారింతునో యంచు నో
శి రమ్మా యని పిల్తునా నుచు రాజీవాక్షి సంరబ్ధయై.

1-225-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రమేశు రూపంబు లుమాఱు నందంద
వాడిచూపులఁ జూచు వాని మిగులఁ
బులకించు దలఁకించుఁ బొలఁతి విచారించుఁ
జేరి పూవులఁ బూజసేయు నబల
పంపక యటమున్న రిచర్య లొనరించుఁ
రిమిన చిత్తంబు రగఁబట్టు
దేవర మనసు దాఁ దెఱఁగొప్ప వర్తించు
డు నప్రమత్త యై న్య మెలఁగు

1-225.1-తే.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కాముతాపుల ధాటికిఁ గాక శంభు
నంటి యొక్కొక్క మాటొత్త నప్పళించుఁ
దెంపు సేయంగ వెఱచు న ద్దేవి యిట్లు
శివుని కెప్పుడు పరిచర్య సేయుచుండె.

1-226-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ప్రొద్దున వచ్చి నిచ్చలును బొల్పగు శీతశిలాతలంబునం
గ్రద్దన నిల్చియుండి కఱకంఠుఁడు యోగసమాధినిష్ఠ మైఁ
బెద్దయుఁ బ్రొద్దు నిల్చుటయుఁ బిమ్మట గౌరియు నిర్మలాత్మ యై
ప్రొద్దున వచ్చి వల్లభుని పూజలుసేయు ననేక భంగులన్.

1-227-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

విడువక పూజలు సేయఁగ
నుడుగక యోగంబుమీఁద నుండఁగఁ దలఁపు
ల్పొముటయ కాని కానం
దెంతయు సంగమంబు తికిన్ సతికిన్.

1-228-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇ వ్విధంబున గొంతకాలంబు దేవి దేవరకుం బరిచ్రయలు సేయు చుండె" నని చెప్పి.