పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : ద్రౌపది పుత్రశోకం

 •  
 •  
 •  

1-205-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మ్మా! పార్వతి! దేవదేవుఁ డగు నా యర్ధేందుచూడామణిన్
మ్మా కానఁగ బోద మంచు ముదమారం బాలఁ గొంచున్ బ్రయా
మ్మై శీతనగాంతరాళమునకున్ నక్షత్రవీధిన్ మహా
మ్మోదంబున బోయి యంతఁ గనియెన్ శైలేంద్రుఁ డమ్ముందటన్.

1-206-చ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తర మాతులుంగ వట ర్జుర రంభ కదంబ నింబ చం
నవచంపకక్రముకతాలతమాల విశాల సాల రో
వర గంధసార ఘనసార యుదంబర చూత కేతకీ
స లవంగ లుంగ తరు పంక్తుల నొప్పినదాని వెండియున్.

1-207-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కొకులఁ దిరిగెడు హంసల
కల నాదముల కీర లకలములునుం
కంఠంబుల నాదము
ళి నాదము లమరు సుందరారామంబున్.

1-208-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కని య మ్మహావనంబు దరియంజొచ్చి తత్ప్రదేశంబున.

1-209-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రఁగన్వెల్పలి చింత మాని యచలబ్రహ్మాసనాసీనుఁ డై
తి మై రాజిత దేహమున్విమల భూతిన్ దీర్చి కూర్చుండె తా
రుసుల్ నేరక తన్నుఁ దా తలపై గాఢాత్ము డై నిష్ఠతో
రుఁ డయ్యోగసమాధిమై విలి నిత్యానందుఁ డై యుండగన్.

1-210-చ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

చెలువయు దాను గాంచి శివుఁ జేర భయంపడి కొంతదవ్వులన్
నిలిచె గిరీంద్ర శేఖరుఁడు నీళగళుండును నంతలోనఁ బెం
పొయ సమాధి మాని కడు నొప్పుగఁ గన్నులు విచ్చి చూచుచోఁ
లికె ధరాధరుం డలరి పార్వతికిం దగఁ బ్రీతి తోడుతన్.

1-211-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దె శంభుండు సమాధి వోవిడిచి నిత్యానందముం దోఁచె న
ల్లదె కాన్పించెఁ గృపాక్షులం దెఱచెఁ దా నాలించె లోకంబులన్
వేదండసమానయా మునిరాణ్మందారునిం జేరఁగా
నై యున్నది సమ్ముఖంబునకు డాయం బోదమా పార్వతీ!

1-212-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అని విచారించి.

1-213-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

గిరిరాజు తన్ను డగ్గర
రుదెంచి వినమ్రుఁ డగుచు బ్జదళాక్షిన్
రిశనము వెట్టి నిలచినఁ
రుణయు మోదంబుఁ బుట్టెఁ ఱకంఠునకున్.

1-214-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కామునిబాణమో కందర్పదీపమో
కాంతిరేఖయొ వేల్పున్యయొక్కొ
మెలగెఁడుతీఁగెయో మెఱుఁగులబొమ్మయో
తీరగు బంగారుతీఁగెయొక్కొ
మోహంపుదీపమో మోహనవార్ధియో
లాలితమోహనక్ష్మియొక్కొ
చిత్రంపురేఖయో శృంగారములు దోఁచు
రేఖయో పూర్ణేందురేఖయొక్కొ

1-214.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నఁగ నొప్పుదానిఁ నభినలావణ్య
రూపకాంతు లందు రూఢి కెక్కి
రఁగుచున్నదానిఁ బర్వతన్యక
జూచి వెఱఁగుపడియె సోమరుఁడు.

1-215-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అయ్యవసరంబున.

1-216-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పలాక్షి చిత్తమున నయ్యురగాధిపబాహుకంకణుం
జూచుచు నుండెఁ గాని మఱి చూచినచూపు మరల్ఫ లేమనిం
జూచి మహీధ్రవల్లభుఁడు శూలికి మ్రొక్కఁగదమ్మ బాలికా!
చూచెదు గాని నీ వనుచు సుందరి మ్రొక్కఁగఁ బంచి వేడ్కతోన్.

1-217-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పరమ సమ్మోదంబున నమ్మహాత్మునికి సాష్టాంగదండప్రణామంబు లాచరించి కరకమలంబులు ముకుళించి యి ట్లనియె.

1-218-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

జయ శ్రీగిరిమందిర!
జయ మందారహార! లలితవర్ణా!
జయ భువనాధీశ్వర!
జయ యోగీంద్రపారిజాత! మహేశా!

1-219-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

జయ హాలహలధరా!
జయ దేవేంద్ర కమలసంభవ వినుతా!
జయ పన్నగకంకణ!
జయ గంగావతంస! య చంద్రధరా!

1-220-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కుసుమదామంబులు కోమలి తన మౌళిఁ
బెట్టదు నీ మౌళిఁ బెట్టి కాని;
జరాజనిభయాన గంధంబు తనమేన
లఁదదు నీ మేన లఁది కాని;
రాజీవదళనేత్ర త్నకంకణములు
దొడగదు నీ కేలఁ దొడిఁగి కాని;
పుష్కరానన పట్టుఁబుట్టంబుఁ గట్టదు
డకఁతో నీ కటిఁ ట్టి కాని;

1-220.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

హితలోలనేత్ర మాటాడ దెప్పుడుఁ
గొంచమేని నిన్నుఁ గోరి కాని;
యింత పిదప నిప్పు డేమియు నొల్లదు
నిన్నె కాని దేవ! నిశ్చయంబు.