పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : హిమవంతుఁడు స్తుతి సేయుట

 •  
 •  
 •  

1-174-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రిపాటి యెంత గల దిట్టి విధం బని నిర్ణయింపఁగా
నా రమేశుఁ డైన కమలాక్షుఁడు నైన విరించి యైన వా
రోరు యిట్లు నిన్నెఱుఁగ నోపుదురే పరు లెల్ల నమ్మ నీ
రూము సర్వమున్ గలుగురూపము గాదె తలంపఁ జండికా!

1-175-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

దేవాసురపూజితాంఘ్రియుగళా! నారాయణీ! శాంకరీ!
రుణాపూరితమానసా! త్రిణయనీ! కళ్యాణయుక్తా! నిశా
దర్పోన్నతిసంహరీ! దమలా! చండార్చినీ! యోగినీ!
ణీ! యాగమవందితా! గవతీ! తల్లీ! జగన్మోహినీ!

1-176-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నాకుం గూఁతుర వైతి వీవు తరుణీ! నాభోక్త దా నెంతయో
నాకుల్ మెచ్చఁగ నింత దేవరకుఁ గళ్యాణిన్ సమర్పించి యా
శ్రీకంఠాంకున కిట్లు మామ యగునే శీతాచలుం డంచు ము
ల్లోకంబుల్ వినుతింపఁ గంటి నిపు డో లోలాక్షి! నీ సత్కృపన్.

1-177-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నీ యందె సకల గిరులును
నీ యందె మహార్ణవములు నిలయున్ జగముల్
నీ యందె యుద్భవించును
నీ యందే యడఁగియుండు నిరుపమమూర్తీ!

1-178-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

త్పత్తిస్థితిలయముల
కుత్పాదన హేతు వనుచు నూహించి నినున్
దాత్పర్యంబున మునులును
త్పురుషులు చెప్ప విందు దమలమూర్తీ!

1-179-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

న్నములకుఁ గడు సన్నము
నున్నతముల కున్నతంబు నొప్పిదములకున్
జిన్నెయన నొప్పు రుచులకుఁ
దిన్నన నీ చిన్ని గుణము దేవీ గౌరీ!

1-180-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నిన్ను మహేశ్వరుఁ డెఱుఁగును
నెన్న మహేశ్వరుని నీవు నెఱుఁగుదు గౌరీ!
న్యుల కెల్లను దరమే
నిన్నును నీ నాథు నెఱుగ నిక్కము తల్లీ!

1-181-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ధారుణి దివ్యాకారం
బాయ యొప్పిదము భంగి ది యిది యనఁగా
నేరు బ్రహ్మాదులు నిను
నేరుతునే నీదు మహిమ నీరజనేత్రా!

1-182-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అని యనేక విధంబుల నుతించి మఱిఁయుఁ దుహినధరణీధర నాయకం డిట్లనియె.

1-183-ఉ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పిన్నవు గమ్ము నీ మహిమ పెంపుఁ దలంపక తప్పుఁ జేసితిన్
న్నులపండు వయ్యె నినుఁ గంటిఁ గృతార్థుడ నైతిఁ జాలున
మ్మన్న యటంచుఁ బర్వతుఁడు మానుఁగ మ్రొక్కినఁ జూచి కన్యయై
క్రన్నన నిల్చి తండ్రి మును కన్నను ముద్దులుచేసె వేడ్కతోన్.

1-184-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇట్లు ప్రసన్నయైయున్న న మ్మహీధరనాయకుం డిట్లనియె.

1-185-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శ్రీలావణ్యవిశేషపుణ్య యనుచున్ జింతింపఁగాఁ గంటి శ్రీ
కైలాసాద్రి మహేంద్ర వల్లభునకున్ గణ్యుం డనం గంటి నీ
శ్రీలోలం బగు పాదపద్మ యుగమున్ సేవింపఁగాఁ గంటి నీ
వాలింపం బరమేష్ఠినిన్ దనిపి యిట్లర్థించితేఁ బార్వతీ!

1-186-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

డు నెండిపోయిన న తటాకమునకు
వారిపూరము నిండ చ్చినట్లు;
న రాక తఱిఁ జూచి నజంబు లుబ్బంగఁ
బొలుపొంద నర్కుండు వొడిచినట్లు;
మలహీనం బైన మలాకరంబులోఁ
మలపుంజంబులు లిగినట్లు;
నతమఃపటలంబు ప్పిన మింటిపైఁ
దుది చంద్రబింబంబు దోఁచినట్లు;
1-186.1-ఆ.
గిరులలోన నొక్క గిరి యైన నా పేరు
వెలయఁజేసి తిపుడు జలజనయన
నీకుఁ దండ్రి నైతి నా కింత చాలదే
యిది మహాద్భుతంబు యిందువదన!

1-187-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నీకుఁ దొల్లి కొడుకను
మానుగ నా కిపుడు నీవు హిఁ గూఁతురవై
మానిని! పుట్టితి విప్పుడు
భూనుతముగ నాకు నిట్టి పుణ్యము గలదే?

1-188-చ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ని గిరినాథుఁ డుబ్బికొనియాడుచుఁ గానక కన్నకూఁతురన్
వియముతోడ నెత్తుకొని వీటికి వేగమె యేగి యప్పు డ
ల్ల తనయుండు రాజధవళాయము చొచ్చి కుమారిఁ జూపుడున్
నుఁగొని సొంపుతో నతని కామిని మేనక సంభ్రమంబునన్.

1-190-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రా లోకసుందరి! రా జగన్మోహినీ!
రావమ్మ కైలాసరాజపత్ని!
రా కన్యకామణీ! రా రాజబింబాస్య!
రావమ్మ యౌవనరాజ్యలక్ష్మి!
రా ఓ మహాకాళి! రా ఓ సరోజాక్షి!
రావమ్మ! భారతీమణవినుత!
రా ఓ జగన్మాత! రా ఓ సదానంద!
రావమ్మ మత్తేభరాజగమన!

1-190.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నుచుఁ బెక్కుగతుల నంకించి యంకించి
గిలి మేనకాఖ్య తన్నుఁ బిలువఁ
తండ్రి చెయ్యి డిగ్గి తద్దయు వేడ్కతోఁ
గామినీలలామ గౌరి యపుడు.

1-191-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

లహంసనడ లొప్ప ఘంటల రవ మొప్ప
రంజిల్లు నూపు రారావ మొప్ప
పాటించికట్టిన ట్టుచెందియ మొప్ప
బాల చన్నులమీఁద య్యె దొప్ప
కంఠహారము లొప్పఁ రకంకణము లొప్పఁ
కఁ గేయూరాది తొవు లొప్ప
న్నపునడు మొప్ప వరైన పిఱుఁ దొప్ప
లితకనకకుండములు నొప్ప

1-191.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వాలుఁజూపు లొప్ప నీలాలము లొప్ప
భూతితో నుదుటఁ ద్రిపుండ్ర మొప్పఁ
జిఱుత ముద్దు లొప్పఁ జెక్కిటమెఱుఁ గొప్పఁ
రుణి జేరవచ్చె తల్లికకు.

1-192-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇట్లు పార్వతీమహాదేవి డాయ నేతెంచె.

1-193-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మనీయ మోహనాకారభారతి వచ్చె;
యతోడ ననుఁ గన్నల్లి వచ్చె;
చాతుర్య గాంభీర్య గతి కన్నియ వచ్చె;
లాలితసంపదక్ష్మి వచ్చె;
భూరిలోకైకవిభూతిధారుణి వచ్చె;
మంగళపావనగంగ వచ్చె;
తెఱఁగొప్ప దేవాదిదేవవల్లభ వచ్చె;
మానితంబగు మహామాయ వచ్చె;
1-193.1-గీ.
ల్లి వచ్చెను నన్నేలుల్లి వచ్చె;
బాల వచ్చెను ప్రౌఢైకబాల వచ్చె;
బల కరుణింప నేతెంచె” నుచుఁ దిగిచి
కౌఁగలించెను మేనక గౌరిఁ జూచి.

1-194-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అప్పు డిట్లనియె.

1-195-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నీవా సర్వజనైకమాతవు సతీ! నిన్నున్ మహాభక్తితో
దేవేంద్రాదులు పూజసేయుదురు; నీ ధీత్వమా యెవ్వరున్
భావింపం గలవారు లేరు; నిఖిలబ్రహ్మాండభాండావళుల్
నీవే సేయు మహేంద్రజాలతతులే; నీలాలకా! బాలికా!

1-196-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

చిలుకలకొల్కివే; శృంగారగౌరివే;
ముఁ గన్నతల్లివే గువ! నీవు
రమేశు నమ్మినట్టంపుదేవివే;
మిన్నేటిసవతివే మెలఁత! నీవు
నా తపఃఫలమవే న్నేలుశక్తివే;
నా ముద్దుపట్టివే నాతి! నీవు
మూఁడులోకములకు మూలంపుమూర్తివే;
వ్వలతల్లివే తివ! నీవు

1-196.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మ్మ! నిన్నుఁ గన్న యంతనుండియు నాకు
లసి కోర్కు లెల్లఁ బల్లవించెఁ
గోమలాంగి! నీవు కూఁతుర వైతివి
న్య! యిట్లు భోక్త గలదె నాకు?

1-197-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ని యిట్లు మేనకాంగన
ముగ నిచ్చలును దగిలి గౌరవమున మ
న్నసేయుచు భాషించుచుఁ
బెనుపున గౌరీకుమారిఁ బెనుచుచు నుండెన్.

1-198-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ట్లు గౌరిదేవి హిమశైపతి యింట
మర ముద్దుబాల యై చరించి
కొంతకాలమునకుఁ గోమలి వెలుగొందె
కల జనులు దన్ను సన్నుతిం.

1-199-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కనాఁటి కొకనాఁటి కొక్కొక్క మిక్కిలి
రేఖ నొప్పెడి చంద్రరేఖ మాడ్కి
నొరగింపఁ గరఁగింప నొక్కొక్క వన్నియ
లుగుచు నున్న బంగారు కరణి
నాఁడునాఁటికిఁ బోవవకంబుఁగొను చెల్వు
గంగాప్రవాహంబుఁ దొంగలింపఁ
నుదోయి క్రిక్కిరి సౌరభ్య తనువుతో
నొప్పులకుప్ప యై యుప్పతిల్ల

1-199.1-తే.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నుదినంబును నొకచంద మతిశయిల్ల
మ్మహాదేవి యభివృద్ధి నలరుచుండె
పొందఁ గలుగుదు నొక్కొ భూతేశు త్రిభువ
నేశుఁ బంచముఖు ననుచుఁ బలుకుచుండు.

1-200-శా.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

రంగత్ స్ఫార మనోరథభ్రమరికల్ రమ్యాననాంభోజముల్
నింగిం గ్రాలెడు లేఁతనవ్వునురువుల్ సేవింపఁ బెంపారు దో
ర్భంగంబుల్ తనరారు శంకరమహాపద్మాకరం బందు నా
యంగం బంగజకేళిపూరమున నోలాడించు టిం కెప్పుఁడో.

1-201-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇవ్విధంబున.

1-202-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శృంగారములుసేయ శృంగారి యొల్లదు
పువ్వులు దురుమదు పువ్వుఁబోడి
లుకంగనేరదు లుకనేరనిభాతిఁ
జంచలత్వము నొందుఁ జంచలాక్షి
రసులఁ గ్రీడింప రసిజానన వోదు
మౌనంబుతోఁ గుందు మానవిభవ
గంధంబు వూయదు గంధవారణయాన
చెలువలఁ బిలువదు చెలులచెలియ

1-202.1-తే.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ముకుర మే ప్రొద్దుఁ జూడదు ముకురవదన
రుణి మఱియును సర్వకృత్యములు మఱచి
రుని తోడిదె గొండాటయై లతాంగి
యుగ్రతాపంబు సైరింప కున్నఁ జూచి.

1-203-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కూడి యాడుచున్న కోమలినములు
శిశిరవిధులఁ గొంత సేద దీర్చి
శైలరాజుఁ గానఁ జనుదెంచి యతనికి
వెలఁదు లివ్విధమున విన్నవింప.

1-204-క.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తఁ డంతయు నప్పుడు దన
తి యగు మేనకకుఁ జెప్పి య్యన గౌరీ
తిఁ గానవచ్చి యయ్యెడ
తిమంతుఁడు పల్కెఁ దియ్యమాటలు వెలయన్.