పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : శంకరుండు దక్షునకు శాపం బిచ్చుట

 •  
 •  
 •  

1-163-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

కైలాసగిరిమీఁద ఱకంఠుఁ డొకనాఁడు
ర మొప్పఁ గొలువుండి గౌరిఁ దలఁచి
యిది యేమి రాదయ్యె నీ యేణలోచన
ని యవ్విధం బెల్ల నాత్మ నెఱిఁగి
సుందరి తనకుఁ గూర్చుట యెల్ల భావించి
శంభుండు మనమునఁ జాల నొచ్చి
యిది యేమి పంపితి నీ దక్షు నింటికి
మీనాక్షి తా నేల మేను వాసె

1-163.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పొలఁతి నిన్న నేను బొమ్మని రిమినఁ
బోవ నొల్ల ననియెఁ బువ్వుఁబోఁడి
పంకజాక్షి నొంటిఁ బంపిన తమున
వెఱ్ఱితనము వచ్చె వేయు నే.

1-164-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అని మఱిఁయుఁ బరమేశ్వరుండు గౌరీదేవి ననంత కరుణాపూరిత మానసుం డై తలంచి వెండియుఁ దన మనంబున.

1-165-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

పుమిన్ రాజ్యముఁ గోలుపోయి తగ నేడ్పుం బొంది శోకించు న
జ్జధీశాంతకుఁ డైన యింద్రుని కిలన్ జన్మించి రోషాంబుధిం
వైవస్వతమన్వు నాఁడు ముదమొప్పన్ రాజ్యముం జేయఁగాఁ
తేర్తున్నని పాప దక్షునకు వేగన్ శాప మిచ్చెన్ వడిన్.

1-166-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఇట్లు పరమేశ్వరుండు శాపం బిచ్చిన దక్షుండు దదీయ ప్రకారంబు నొందె నంత.