పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

ప్రధమ స్కంధము : దేవతా ప్రార్థన

 •  
 •  
 •  

1-0-శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

నమామి నారాయణ పాద పంకజం
వదామి తనారాయణ నామనిర్మలం
భజామి నారాయణ తత్త్వమవ్యయం
కరోమి నారాయణ పూజనం సదా

1-0.1- శ్లో.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ఆలోక్య సర్వ శాస్త్రాణి
విచార్యచ పునః పునః
ఇదమేకం సునిష్పన్నం
ధ్యాయేన్నారాయణం సదా

1-1-మ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

శ్రీలితంపు భూతియును శేష విభూషణమున్ శిరంబు పై
వేలుపు టేరు పాపటను వెన్నెల పాపఁడు మేన గొండరా
చూలియుఁ గేల ముమ్మొనల శూలము నీలగళంబు గల్గు నా
వేలుపు శ్రీమహానగము వేలుపు మాకు ప్రసన్నుఁ డయ్యెడున్.

1-2-చ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

సిరియును, వాణి, గౌరి యను జెన్నగు కన్యకు మేను, వాక్కుఁ, బె
న్నుమును నుంకువిచ్చి ముదమొప్ప వరించి జగంబు లన్నియుం
దిములు సేయఁ, బ్రోవఁ, దుది దీర్పఁగఁ ద్ర్యష్ట యుగేక్షణుండునై
రి, విధి, శంభుమూర్తియగునాఢ్యుడు మాకుఁ బ్రసన్నుఁడయ్యెడున్.

1-3-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అని నిఖిలదేవతా ప్రార్థనంబుఁ జేసి.

1-4-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వభక్తు లగువారిఁ బాటించి చూచుచోఁ
ల్లని సంపూర్ణచంద్రుఁ డనఁగ;
రణార్థు లగువారిఁ జాల రక్షించుచో
లలితవజ్రపంర మనంగ;
లుశివద్రోహుల స్మీకరించుచో
ద్భుత ప్రళయకాలాగ్ని యనఁగ;
బ్రహ్మాండముల నంటఁట్టి ధట్టించుచో
డరి విజృంభించు రుఁ డనంగ;

1-4.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

వెలయునట్టి దేవు వీరభద్రేశ్వరు;
ఖిల దేవ గర్వ హరణ శూరు
నాత్మఁ దలఁచి మ్రొక్కి యద్దేవు రుణ నా
నములోన నమ్మి మహిమతోడ.

1-5-చ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

తల మల్లఁ జూచి పులకండము నెయ్యియుఁ బిండి యుండ్రముల్
పొరిఁబొరిఁగళ్ళు సేయుచును బుగ్గలఁ బెట్టుచుఁ బావుకొంచు న
చ్చెరువుగ లీలతో నమిలి చిక్కుచు సొక్కుచు గౌరి ముందఱన్
గురువులువారు వ్రేఁగడుపుఁ గుఱ్ఱఁడు మాకుఁ బ్రసన్నుఁ డయ్యెడిన్.

1-6-సీ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

ల్పవల్లియుఁ బోలు కౌఁదీఁగె నునుకాంతి
మెఱుఁగుఁదీగెలతోడ మేలమాడ;
సిఁడికుండలఁ బోలు పాలిండ్లుకవకట్టు
క్రవాకములతో సాటిసేయ;
గండుమీలను బోలు న్నుల చెలువంబు
నీలోత్పలంబుల గేలిసేయ;
నిండుచందురుఁ బోలు నెమ్మోము దీధితి
మలపత్రంబుల కాంతి నవ్వ;

1-6.1-ఆ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

మొనసి నిఖిలభువనమోహలక్ష్మియై
రఁగుచున్న పద్మపాణి వాణి
న్ను నమ్మినారు నావారు వీ రని
వాకు లిచ్చుగాత మాకు నెపుడు.

1-7-వ.
 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •  

అని యిష్టదేవతాప్రార్థనంబు సేసి..

 • ఉపకరణాలు:
 •  
 •  
 •