పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : మరుత్తుని చరిత్ర

  •  
  •  
  •  

9-47-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

చ్చరకన్య యలంబుస
గ్రచ్చఱఁ దృణబిందుఁ జూచి కామించి, తుదిం
చ్చవిలుకాని యమ్ముల
ముచ్చిచ్చున వచ్చి, పొందె మోహాతురయై

టీకా:

అచ్చర = అప్సరస; కన్య = స్త్రీ; అలంబుస = అలంబుస; క్రచ్చఱన్ = శ్రీఘ్రముగ; తృణబిందున్ = తృణబిందుని; చూచి = చూసి; కామించి = కాంక్షించి; తుదిన్ = చివరకు; పచ్చవిలుకాని = మన్మథుని {పచ్చవిలుకాడు - పచ్చని విల్లు కలవాడు, మన్మథుడు}; అమ్ములన్ = బాణములు యనెడి; ముచ్చిచ్చునన్ = త్రేతాగ్నిలో; వెచ్చి = కాగిపోయి; పొందెన్ = కలిసెను; మోహా = మోహముచేత; ఆతుర = ఆతృతచెందినామె; ఐ = అయ్యి.

భావము:

అప్సరస స్త్రీ అలంబుస తృణబిందుని చూడగానే కాంక్షించింది. చివరకు మోహ పరవశ అయ్యి, మన్మథుని బాణములు అను త్రేతాగ్నిలో కాగిపోయి తృణబిందుని కలిసింది.