పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : మరుత్తుని చరిత్ర

  •  
  •  
  •  

9-46-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఆమరుత్తునకు దముండును, దమునకు రాజవర్ధనుండును, రాజ వర్ధనునకు సుధృతియు, సుధృతికి సౌధృతేయుండును, సౌధృతే యునకు గేవలుండును, కేవలునకు బంధుమంతుడును, నతనికి వేదవంతుండును, వేదవంతునికి బంధుండును, బంధునకుఁ దృణబిందుండును సంభవించి; రంత.

టీకా:

ఆ = ఆ; మరుత్తున్ = మురుత్తుని; కున్ = కి; దముండు = దముడు; దమున్ = దముని; కున్ = కి; రాజవర్ధనుండును = రాజవర్ధనుడు; రాజవర్ధనున్ = రాజవర్ధనుని; కున్ = కి; సుధృతియు = సుధృతి; సుధృతి = సుధృతి; కిన్ = కి; సౌధృతేయుండును = సౌధృతేయుడు; సౌధృతేయున్ = సౌధృతేయుని; కున్ = కి; కేవలుండును = కేవలుడు; కేవలున్ = కేవలుని; కున్ = కి; బంధుమంతుడునున్ = బంధుమంతుడు; అతని = అతని; కిన్ = కి; వేదవంతుండును = వేదవంతుడు; వేదవంతున్ = వేదవంతుని; కిన్ = కి; బంధుండును = బంధుడు; బంధున్ = బంధుని; కున్ = కి; తృణబిందుండును = తృణబిందుడు; సంభవించిరి = పుట్టిరి; అంత = అంతట.

భావము:

ఆ మరుత్తుడికి దముడు; దమునికి రాజవర్ధనుడు; రాజవర్ధనునికి సుధృతి; సుధృతికి సౌధృతేయుడు; సౌధృతేయునికి కేవలుడు; కేవలునికి బంధుమంతుడు; అతనికి వేదవంతుడు; వేదవంతునికి బంధుడు; బంధునికి తృణబిందువు పుట్టారు. అంతట....