పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : యయాతి బస్తోపాఖ్యానము

  •  
  •  
  •  

9-586-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు పూరునికి రాజ్యంబిచ్చి పెక్కువర్షంబులందు ననుభూతంబు లయిన యింద్రియసుఖంబులు వర్జించి.

టీకా:

ఇట్లు = ఈ విధముగ; పూరుని = పూరుని; కిన్ = కి; రాజ్యంబున్ = రాజ్యమును; ఇచ్చి = అప్పజెప్పి; పెక్కు = అనేక; వర్షంబుల్ = సంవత్సరముల; అందున్ = నుండి; అనుభూతంబులు = అనుభవిస్తున్నవి; అయిన = ఐన; ఇంద్రియ = ఇంద్రియ; సుఖంబులున్ = సుఖములను; వర్జించి = విడిచిపెట్టి .

భావము:

ఈ మాదిరిగా పూరునికి రాజ్యం అప్పజెప్పి, అనేక ఏళ్ళ నుండి అనుభవిస్తున్న ఇంద్రియ సుఖాలను విడిచిపెట్టాడు.