పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : యయాతి చరిత్రము

  •  
  •  
  •  

9-525-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బంధువుల నెల్లఁ జీరుచు
నందు జలామగ్ననగ్న యై వగచుచు ని
ర్భంమునఁ జిక్కి వ్రీడా
సింధువున మునింగి యున్న చేడియఁ గనియెన్.

టీకా:

బంధువులన్ = చుట్టాలను; ఎల్లన్ = అందరను; చీరుచున్ = పిలుస్తూ; అందున్ = దానిలో; జల = నీటిలో; ఆమగ్న = ములిగియున్న; నగ్న = వివస్త్ర; ఐ = అయ్యి; వగచుచున్ = దుఃఖించుచు; నిర్బంధమునన్ = కదలలేనిస్థితిలో; చిక్కి = చిక్కుకొని; వ్రీడా = సిగ్గుల; సింధువునన్ = సముద్రమునందు; మునింగి = మునిగి; ఉన్న = ఉన్నట్టి; చేడియన్ = స్త్రీని; కనియెన్ = చూసెను.

భావము:

పేరుపేరునా చుట్టాలను పిలుస్తూ ఆ బావిలో నీటిలో మునిగి వివస్త్రగా చిక్కుకొని కదలలేనిస్థితిలో సిగ్గుతో దుఃఖంతో అలమటిస్తున్న దేవయానిని చూసాడు.