పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : బుధుని వృత్తాంతము

  •  
  •  
  •  

9-381-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఆ పలుకులు విని సిగ్గుపడియున్న తారం జూచి చిన్ని కొమరుం డిట్లనియె.

టీకా:

ఆ = ఆ; పలుకులు = మాటలు; విని = విని; సిగ్గుపడి = సిగ్గుచెంది; ఉన్న = ఉన్నట్టి; తారన్ = తారను; చూచి = చూసి; చిన్న = చంటి; కొమరుండు = పిల్లవాడు; ఇట్లు = ఈ విధముగ; అనియె = పలికెను;

భావము:

ఆ మాటలు విని సిగ్గుపడుతున్న తారను చూసి ఆ చంటి పిల్లవాడు ఇలా అన్నాడు.