పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : మాంధాత కథ

  •  
  •  
  •  

9-175-ఆ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

బాల పువ్వుఁబోడి ప్రాయంపు వానిని
జెన్నువాని ధనము జేర్చువాని
రిగెనేనిఁ గొంత రుగుఁగా కెదిరిఁ ద
న్నెఱిఁగి ముసలితపసి నేల మరుగు?"

టీకా:

బాల = కన్య; పువ్వుబోడి = సుందరి {పువ్వుబోడి - పూల వంటి సుకుమారమైన స్త్రీ, అందగత్తె}; ప్రాయంపు = వయసులో ఉన్న; వానిని = పురుషుని; చెన్నువాని = అందగాడిని; ధనమున్ = సంపదలను; చేర్చువాని = కూడబెట్టువానిని; మరిగెను = మోహపడెను; ఏని = ఐనచో; కొంత = కొంతవరకు; మరుగున్ = మోహపడును; కాక = అలాకాకుండ; ఎదిరి = విరుద్ధముగ; తనున్ = తనని; ఎఱిగి = తెలిసి; ముసలి = ముదివగ్గయిన; తపసిన్ = మునిని; ఏల = ఎందుకు; మరుగున్ = ఆశించును.

భావము:

ఏ సుందరి అయినా వయసులో ఉన్న అందగాడిని, ధనవంతుడిని ఇష్టపడితో పడవచ్చు. తప్ప తెలిసి తెలిసి ముదివగ్గయిన మునిని ఎందుకు ఆశిస్తుంది.