పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : మాంధాత కథ

  •  
  •  
  •  

9-171-క.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

లిమి నడంచుచు నరులం
లి వెలుఁగున్ వేఁడివెలుగుఁ నుచో ట్లెల్లన్
రుహనయనుని కరుణను
జెలువుగ మాంధాత యేలె సిరి నిండారన్.

టీకా:

బలిమిన్ = శక్తి సామర్థ్యములుతో; అడంచుచున్ = అణచివేయుచు; అరులన్ = శత్రువులను; చలివెలుగున్ = చంద్రుడు; వేడివెలుగున్ = సూర్యుడు; చను = వెళ్ళెడి; చోట్లు = ప్రదేశములు; ఎల్లన్ = సర్వము; జలరుహనయనుని = నారాయణుని; కరుణను = కృపవలన; చెలువుగ = చక్కగా; మాంధాత = మాంధాత; ఏలెన్ = పరిపాలించెను; సిరి = సిరిసంపదలు; నిండారన్ = పరిపూర్ణమగునట్లు.

భావము:

ఆ మాంధాత నారాయణుని కృపవలన, గొప్ప శక్తి సామర్థ్యాలతో శత్రువులను అణచివేస్తూ, సూర్యచంద్రులు తిరిగే ప్రదేశాలు సర్వం సిరిసంపదలతో పరిపూర్ణమయ్యేలా చక్కగా పరిపాలించాడు.