పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

నవమ స్కంధము : మాంధాత కథ

  •  
  •  
  •  

9-169-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఇట్లు బ్రతికి యున్న యువనాశ్వుండు గొంతకాలంబునకుఁ దపంబుచేసి సిద్ధిం బొందె; నంత.

టీకా:

ఇట్లు = ఇలా; బ్రతికి = జీవించి; ఉన్న = ఉన్నట్టి; యువనాశ్వుండును = యువనాశ్వుడు; కొంత = కొంచము; కాలంబున్ = సమయమున; కున్ = కు; తపంబున్ = తపస్సును; చేసి = చేసి; సిద్ధిన్ = సిద్ధించుటను; పొందెన్ = పొందెను; అంత = అంతట.

భావము:

ఇలా జీవించిన యువనాశ్వుడు కొద్దికాలం తపస్సు చేసి సిద్ధి పొందాడు. అంతట....