పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అష్టమ స్కంధము : పయోభక్షణ వ్రతము

  •  
  •  
  •  

8-476-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అగు నయిననుం గాలోచిత కార్యంబు చెప్పెద.

టీకా:

అగునయిననున్ = అలా అయినప్పటికిని; కాల = కాలముకు; ఉచిత = తగినట్టి; కార్యంబున్ = పనిని; చెప్పెద = తెలిపెదను.

భావము:

సరే, ప్రస్తుతానికి తగిన కార్యాన్ని చెబుతాను విను.