పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అష్టమ స్కంధము : దితి కశ్యపుల సంభాషణ

  •  
  •  
  •  

8-462-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ఆ మహాత్ముం డిట్లనియె.

టీకా:

ఆ = ఆ; మహాత్ముండు = గొప్పవాడు; ఇట్లు = ఈ విధముగ; అనియె = పలికెను.

భావము:

కశ్యపుడు తన ఇల్లాలు అదితితో ఇంకా ఇలా అన్నాడు.