పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అష్టమ స్కంధము : హరి అసురుల శిక్షించుట

  •  
  •  
  •  

8-341-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అట్లు మొఱయిడు నవసరంబున.

టీకా:

అట్లు = అలా; మొఱ = మొర; ఇడు = పెట్టు; అవసరంబునన్ = సమయమునందు.

భావము:

అలా దేవతలు విష్ణుమూర్తికి మొరపెట్టుకుంటున్న సమయంలో . .