పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అష్టమ స్కంధము : కల్పవృక్ష ఆవిర్భావము

  •  
  •  
  •  

8-261-ఆ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

ల్ల ఋతువులందు నెలరారి పరువమై
యింద్రువిరులతోఁట కేపు దెచ్చి
కోరి వచ్చు వారి కోర్కుల నీనెడు
వేల్పు మ్రాను పాలవెల్లిఁ బుట్టె.

టీకా:

ఎల్ల = అన్ని; ఋతువుల్ = కాలముల; అందున్ = లోను; ఎలరారి = అతిశయించి; పరువము = పంట కొచ్చినది; ఐ = అయ్యి; ఇంద్రున్ = ఇంద్రునియొక్క; విరుల = పూల; తోట = తోట; కిన్ = కి; ఏపు = అధిక్యమును; తెచ్చి = కూర్చి; కోరి = ఆశ్రయించి; వచ్చు = వచ్చెడి; వారి = వారియొక్క; కోర్కులన్ = కోరికలను; ఈనెడు = తీర్చెడిది యగు; వ్రేల్పుమ్రాను = కల్పతరువు; పాలవెల్లిన్ = పాలసముద్రమునందు; పుట్టె = పుట్టెను.

భావము:

ఆలా కడలిని చిలకడం కొనసాగుతుండగా, అందులోనుండి కల్పవృక్షం పుట్టింది. ఆ కల్పవృక్షం సకల ఋతువులలోనూ రాలిపోని పూలతో విరబూసి, ఇంద్రుని వనానికి ఇంపు కూర్చుతూ ఉంటుంది. ఆశ్రయించిన వారి కోరికలను తీర్చుతుంది.