పోతన తెలుగు భాగవతము

పోతన తెలుగు భాగవతము

అష్టమ స్కంధము : సురాసురలు స్నేహము

  •  
  •  
  •  

8-180-వ.
  • ఉపకరణాలు:
  •  
  •  
  •  

అటు వారించి వైరోచని రాక్షస సముదయంబున కిట్లనియె.

టీకా:

అటు = అలా; వారించి = అడ్డుకొని; వైరోచని = బలి {వైరోచని - విరోచనుని పుత్రుడు, బలి}; రాక్షస = రాక్షసుల; సముదయంబున్ = సమూహమున; కున్ = కు; ఇట్లు = ఈ విధముగ; అనియె = పలికెను.

భావము:

అలా దేవతలను చంపవద్దని వారించి బలి, రాక్షస మూకలతో ఇలా అన్నాడు.